zondag 15 april 2018

Reactie van Werkgroep Kappen Nou op het artikel in de Gelderlander

Reactie van Werkgroep Kappen Nou naar de Redactie van dG op het artikel "De strijd om de bomen verhard/ Intimidatie en bedreiging bij strijd om de bomen in de Achterhoek" van 14 april in de Gelderlander/online Gelderlander.

(Zie tevens de reactie van Werkgroep Kappen Nou, verzonden aan B&W en Raad van de gemeente Oude IJsselstreek: https://bit.ly/2Hm4Rt1)
Als lid van werkgroep Kappen Nou constateer ik een aantal onwaarheden in het artikel van Menno Pols. Zo worden wij consequent neergezet als “actiegroep”  en “actievoerders” maar wij zijn sinds 2015 een “werkgroep” die zich inzet voor de oude lanen in onze gemeente en een andere kijk op bomenbeheer. Sinds 2015 spreken wij hierover met de gemeente Oude IJsselstreek, dus de woorden van wethouder Sluiter en burgemeester van Dijk zijn voor ons een klap in het gezicht. 
De journalist gebruikt termen als ‘boomvoorvechters’ en  ‘bomen=emotie’ waarin emotionele vrouwen met hartjes aan de slag gaan en termen als ‘geleidt door emotie’ . Wij zijn als werkgroep (bestaand uit evenveel mannen als vrouwen) al vier jaar bezig via democratische wegen te bewerkstelligen dat onze gemeente eindelijk werk maakt van natuurbeleid en iets meer visie ontwikkeld over de bescherming van ons Achterhoeks coulisselandschap. Wij wensen niet gekoppeld te worden aan zaken als intimidatie en scheldwoorden zoals genoemd in het artikel en tevens wensen wij niet weggezet te worden in de hoek van Bomen= emotie=vrouwen=rode hartjes op bomen. Wij maken tevens bezwaar tegen de vergelijking van Kappen Nou met een andere bomenorganisatie waar “nog wél mee te praten valt”; hieruit kan men alleen concluderen dat met Kappen Nou níet te praten valt, terwijl dat pertinent onjuist is aangezien wij al bijna vier jaar met de gemeente praten over deze kwestie. De journalist heeft geen contact opgenomen met Kappen Nou voor een tegenreactie. In het verleden heeft de Gelderlander meerdere malen aandacht besteed aan de strijd tegen de bomenkap en grootschalige dunning van laanbomen in de Oude IJsselstreek, steeds door het verhaal van meerdere kanten te belichten en hoor en wederhoor toe te passen. Wij hadden het op prijs gesteld als het onderwerp van het artikel van te voren met ons gedeeld was en wij de kans hadden gekregen ons te verdedigen tegen deze nogal ver gaande beschuldigingen.
Ik sluit af met een opmerking over het begin van het artikel, waarin wordt verwezen naar kapactiviteiten van 26 februari aan de Toldijk. De vergunning hiervoor was niet in orde, Bullee stond op het punt om bomen om te zagen waarvoor géén vergunning was afgegeven. Kappen Nou zat op het moment van zagen op het gemeentehuis om te overleggen over deze kwestie. Via democratische weg zijn er nog 2 bomen gespaard gebleven.
Tevens de reactie van Kappen Nou, 
verstuurd naar B&W en raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek op 15-4-2018, ook deze brief kunt u wat ons betreft plaatsen.
Namens Werkgroep Kappen Nou,
Anne-Marie Martens

Reactie van Werkgroep Kappen Nou op artikel in de Gelderlander aan B&W en raadsleden Oude IJsselstreek

Reactie Kappen Nou naar B&W en raadsleden Oude IJsselstreek:
(Zie ook reactie aan de Gelderlander: https://bit.ly/2Hrjcoe)
Silvolde, 15 april 2018                                                                                                                
Geachte Burgemeester van Dijk, geachte wethouder Sluiter, geachte leden van de Raad,
Op zaterdag 14 april verscheen een artikel in de Gelderlander waarin Kappen Nou behoorlijk wat beschuldigingen over zich heen krijgt. In de papieren krant heet het stuk nog “de strijd om de bomen verhard”, in de online versie gaat het artikel inhoudelijk nog een stuk verder met haar beschuldigingen en is de kop “Intimidatie en bedreiging bij strijd om de bomen in de Achterhoek”.
De journalist die het artikel heeft geschreven, heeft een aantal weken geleden een aantal organisaties uit de Achterhoek geïnterviewd. Kappen Nou was één van de uitgenodigde partijen en het interview zou gaan over de zorgen over de grote aantallen bomen die overal in de Achterhoek gekapt worden en de aantasting van het Achterhoeks coulisselandschap.  Van Kappen Nou was er één persoon aanwezig bij het interview en werd het als snel duidelijk dat de journalist  met name Kappen Nou op de korrel had. Er worden in het artikel beschuldigingen geuit die iedere grond missen. Alle aanwezige partijen inclusief Kappen Nou zullen de Gelderlander en deze journalist hierop aanspreken.
Er is vrijheid van meningsuiting, dus de heer Sluiter, de heer van Dijk, de heer Westerhof en de firma Bullée mogen verklaren wat hun mening is. Wederhoor is hier echter niet toegepast, deze journalist heeft zich niet bij ons gemeld voor een weerwoord. Voor hem volstaat het om de enige aanwezige van Kappen Nou te laten zeggen dat zij hier niet verantwoordelijk voor is, maar de teneur van het artikel is dat Kappen Nou zich bezig houdt met bedreigingen en uitschelden van mensen die gewoon hun werk doen. Waarin wij als Kappen Nou echter het meest teleurgesteld zijn is dat de burgemeester en wethouder van onze eigen gemeente dit beeld van Kappen Nou bevestigen en ons mede in een kwaad daglicht stellen.
De andere kant van het gelijk is:
Kappen Nou spant zich sinds 2014 in voor het behoud van de 901 laanbomen en voor een bomenbeleid in onze gemeente. Tussen 2014 en 2018 heeft de gemeente verschillende toezeggingen gedaan, maar er nog niet één van waargemaakt.
In februari  2017 heeft de gemeente een persbericht uitgebracht waarin staat dat de gemeente vooralsnog zal stoppen met het kappen van bomen langs openbare wegen. De gemeente zou vanaf die datum alleen regulier onderhoud uitvoeren, tenzij de veiligheid in het geding komt. Kappen Nou constateert dat het afgelopen jaar en 3 maanden volgens de gemeente Oude IJsselstreek honderden keren de veiligheid in het geding is geweest, want ondanks de toezegging van de gemeente gaat het kappen van laanbomen gewoon door, zowel langs doorgaande wegen als zandpaden.
Een recent voorbeeld, blijkbaar mede aanleiding voor het artikel in de krant, is de kap van een aantal eiken aan de Toldijk, onderdeel van de 901 laanbomen waar wij ons voor inspannen. De gemeente is van ons streven al bijna 4 jaar op de hoogte, maar heeft niet de moeite genomen ons van de kap aan de Toldijk op de hoogte te brengen. Bovendien is het sinds enkele jaren gemeentebeleid om aanwonenden niet via brief of mail van voorgenomen kap op de hoogte te brengen. De paniek die derhalve ontstond toen ’s ochtends de bomen gestipt werden, direct gevolgd door het zagen, schrijven wij geheel op het conto van de gemeente Oude IJsselstreek, die nul communicatie betracht.
Direct nadat de consternatie aan de Toldijk ontstond is ondergetekende en lid van Kappen Nou naar het gemeentehuis gegaan, om te COMMUNICEREN met de verantwoordelijke ambtenaar én wethouder Sluiter. Wij vinden het stuitend om in de krant te lezen dat de gemeente ‘vroeger normaal in gesprek was met de Bomenstichting’ maar dit kennelijk sinds de komst van Kappen Nou niet meer zo is. Onze mails en gesprekken van de afgelopen 4 jaar, de rondgang door ons georganiseerd met belanghebbenden en wethouder en deskundigen, de rapporten van beide zijden opgesteld door deskundigen, de inspraakavond in de raadsrotonde, de door ons georganiseerde petitie, onze brieven aan B&W en raadsleden,  de gesprekken met verantwoordelijke ambtenaren, de door ons georganiseerde avond voor de raadsleden,  zijn dit dan allemaal ‘harde acties’ van onze kant die zorgen voor een ‘grimmige sfeer’? Hoe wethouder Sluiter over ons denkt deelt hij wel met de krant maar niet met Kappen Nou in alle gesprekken die wij gevoerd hebben, ook niet toen ik op 26 februari verheldering vroeg over de kap aan de Toldijk.  Wij zijn verbijsterd, is dit wat de gemeente Oude IJsselstreek verstaat onder open communicatie?
Wij hopen dat B&W en raadsleden óók verbijsterd zijn om te horen dat de firma Bullee op het punt stond bomen om te zagen aan de Toldijk waarvoor géén vergunning was afgegeven. De verantwoordelijke ambtenaar op het gemeentehuis heeft dan ook direct de kap stopgezet. Achteraf heeft één van de aanwonenden (van Natuurlijk Buiten) voor elkaar gekregen dat 2 mooie grote eiken niet gekapt worden. In overleg met gemeente is besloten om bomen te laten staan om het verkeer te remmen, aangezien er nogal hard gereden wordt op deze weg en er regelmatig ongelukken plaatsvinden. Als Kappen Nou constateren wij dat het dus vrij simpel anders kan en bomen dan wél kunnen blijven staan. Waarom is dit niet altijd het uitgangspunt van de gemeente en moeten burgers hierin het voortouw nemen om de gemeente op alternatieven te wijzen?
Terugkomend op het persbericht van B&W Oude IJsselstreek van 23 februari 2017 waarin staat: Tot het inwerkingtreden van het nieuwe beheersplan wordt aan laanbomen alleen het noodzakelijke beheer uitgevoerd (controle, wettelijk verplichte opsnoeihoogte, voorkomen van gevaarlijke situaties t.g.v. bijvoorbeeld ziekten, stormschade, dood hout etc.), vraagt Kappen Nou van gemeente Oude IJsselstreek ten aanzien van alle laanbomen gekapt tussen 23 februari 2017 tot heden de verslaglegging en onderbouwing op zoals vastgelegd in het Bomenbeheerplan 2009-2018. Specifiek ontvangen wij graag de verslaglegging van boomcontroles en de onderbouwing van verhoogd risico door een erkend boomtechnisch adviesbureau, dit hoort bij de zorgplicht die de gemeente heeft voor de bomen in onze gemeente. Als u het nodig vindt dat wij voor het ontvangen van deze informatie een WOB verzoek indienen dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
Tot slot: burgemeester van Dijk stelt in het artikel: “voor beleid moet je op het gemeentehuis zijn.”
Hij heeft gelijk. Maar dan moet er wél beleid zijn en dan moet er wél over gecommuniceerd worden. De leden van Kappen Nou vinden het teleurstellend lang duren voor er nieuw beleid geschreven is. Wij wachten ook nog steeds op een uitnodiging voor de inspraakronde. Zorgvuldig werken is prima, maar geen enkele andere gemeente doet er zo lang over en wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het ontbreken van fatsoenlijk beleid de gemeente vooralsnog  goed uitkomt. B&W, raad en raadsleden, u draagt allemaal bij aan dit lang slepende ‘bomendossier’, steek a.u.b. de hand in eigen boezem. In afwachting van uw reactie,
Namens werkgroep Kappen Nou,
Anne-Marie Martens

zaterdag 14 april 2018

Zo kan het ook!


Nog een reactie op artikel in de Gelderlander

https://www.gelderlander.nl/achterhoek/achterhoekse-boomzagers-werken-onder-politiebegeleiding~a72117c2/


“De strijd om de bomen verhard” (DG 14-4-2018)
Een journalist van De Gelderlander vroeg ons onlangs hoe het toch komt dat tegenstellingen, in dit geval tussen de gemeente Oude IJsselstreek en Bomenorganisaties, zo verharden in onze maatschappij? 
Dat is in onze ogen vragen naar de bekende weg. We zien in de gemeente Oude IJsselstreek wat we ook nationaal en mondiaal zien: korte termijn denken, onkunde, egotripperij, gebrek aan communicatie en erger. Een blik externe adviseurs opentrekken om dit te verbeteren is daarbij nooit de oplossing. Inwoners weten zelf namelijk ook heel goed hoe het anders en beter kan.
Met mensen die zich consequent niet serieus genomen voelen, kunnen een aantal dingen gebeuren: ze haken af uit onvrede of wantrouwen of ze worden kwaad. Daarmee is de vraag van de journalist beantwoord. Het consequent negeren van betrokken, weldenkende en deskundige inwoners lokt daarom soms zelfs agressie uit. Is dat wat je wilt als gemeente ?

Stichting Natuurlijk Achterhoek zet zich in voor dat wat waard is om voor te strijden: de toekomst van de Achterhoek.

Hoewel veel mensen in theorie de natuur, het klimaat en het milieu wel willen sparen, handelen velen daar in de praktijk niet naar: meerdere vliegvakanties per jaar, de auto nemen voor kleine ritjes, voedselverspilling, zwerfafval, gif-gebruik in huis en tuin, onnodig water- en energieverbruik, gezonde bomen omhakken, tuinen betegelen, excessief hout stoken om er maar een paar te noemen. 
Dat kan anders mensen en dat moet ook !

Stichting Natuurlijk Achterhoek


Bericht aan de gemeente Oude IJsselstreek

Op 10 april jl. zonden wij onderstaand bericht aan wethouder Sluiter met cc aan burgemeester Otwin Van Dijk:


Van: Bomenstichting Achterhoek [mailto:bomenachterhoek@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 18:23
Aan: 'Gemeente Oude IJsselstreek Jos Sluiter'
CC: 'Gemeente Oude IJsselstreek Otwin van Dijk'
Onderwerp: Gang van Zaken in de gemeente Oude IJsselstreek

Geachte heer Sluiter,

In februari 2017 zegde u toe dat uw gemeente een Bomenbeleidsplan wilde maken in samenspraak met belanghebbenden, zoals belangengroep Kappen Nou en onze  Bomenstichting Achterhoek (BSA).
In september jl. sprak ondergetekende u telefonisch over dit onderwerp. (Onderstaand de schriftelijke bevestiging van dit gesprek).
U deelde tijdens dit gesprek mee dat er nog geen concept Bomenbeleidsplan tot stand was gekomen, maar inmiddels per 1 september iemand in dienst was genomen om zich o.a. vooral met dit onderwerp bezig te houden: een Adviseur Natuur en Landschap.
1    Inmiddels leven wij begin april en blijkt er nog geen zicht op een concept Bomenbeleidsplan.
2 -     Een jaar geleden zegde uw gemeente toe te zullen stoppen met het kappen van de 901 laanbomen; o.a. wegens ontbreken draagvlak. (Intussen was helaas de helft al omgezaagd..).Wèl zouden in geval de veiligheid in het geding kwam bomen worden gekapt.Helaas moeten wij constateren dat er intussen nog steeds laanbomen door uw gemeente worden gekapt; die desgevraagd door u als “ziek” worden bestempeld, echter zonder onderbouwing met onderzoeksrapportage van een deskundige te overleggen aan belangengroep  Kappen Nou.
3-    Tevens ontvangen wij meldingen dat zelfs bezwaarschriften en handhavingsverzoeken door uw gemeente worden genegeerd.
4 -  Zo ook hebben wij als BSA tot onze verbijstering zelfs moeten ervaren dat uw gemeente, in de persoon van uw Coördinator Handhaving, onze Stichting zelfs maanden om de tuin leidde inzake de handhaving m.b.t. de vernieling van de steilrand aan de Kersendijk in Westendorp, met een zg. door uw gemeente in juli verzonden ongedateerde handhavingsbrief aan de Fa. Hunland. Uiteindelijk bleek dat uw gemeente tegen deze vernieling in december nog steeds in het geheel niets had ondernomen. E.e.a. werd n.b. door uw Coördinator Handhaving schriftelijk bevestigd door uiteindelijk ruim een half jaar later alsnog te gaan handhaven met een wèl bestaande brief, omdat wij verzochten om nadere bewijsstukken.
Alle correspondentie in dit kader werd gevoerd met CC aan uw persoon en aan burgemeester Van Dijk, waarmee u beiden tevens doorlopend op de hoogte werd gebracht.

Dit alles helpt niet ter ondersteuning van de uitspraak van zowel uzelf als dhr. Van Dijk: “graag de contacten te willen verbeteren” en tevens “in samenspraak een Bomenbeleidsplan te willen samenstellen.”
Kortom: graag vernemen wij van u wat nu de concrete plannen zijn van uw gemeente inzake genoemde 4 punten, daar wij ons niet kunnen voorstellen dat dit werkelijk de wijze is die u voorstaat in het omgaan met toezeggingen aan de inwoners van uw gemeente en andere belanghebbenden.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

De illegaal vernielde houtsingel aan de Kersendijk in Westendorp.De werkelijke toedracht achter dit artikel van de Gelderlander.

Artikel in de Gelderlander van 14 april 2018 door Menno Pols:


Onlangs werd Petra Sips van de Stichting Natuurlijk Achterhoek benaderd door deze journalist van de Gelderlander; hij “wilde een interview over de bomensituatie in de Achterhoek”.
Eerder zou een collega van hem een artikel schrijven over de bomensituatie in de gemeente Oude IJsselstreek, maar deze liet het na weken vervolgens zomaar zonder bericht afweten, naar later bleek omdat hij andere belangen had. Hij ging nl. het politiek debat in Oude IJsselstreek leiden. Dat had hij toch gewoon kunnen zeggen? Daar hadden wij nog begrip voor kunnen opbrengen. Niet netjes dus..
Petra Sips gaf hem daarop ongezouten haar reactie; en blijkbaar neemt journalist Menno Pols daarop met dit artikel revanche voor zijn collega.

Echter, omdat het in geval van dit interview dus over de gehele Achterhoek zou gaan liet Petra weten dat dan ook andere belanghebbenden hierbij aanwezig zouden moeten zijn.
Dat hield in: vertegenwoordigers van de Bomenstichting Achterhoek(BSA), het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (Doetinchem) en de belangengroep Kappen Nou Oude IJsselstreek.

Maar al bij aanvang bleek tot onze verbazing dat dhr. Pols het uitsluitend wilde hebben over de gemeente Oude IJsselstreek en niet over de hele Achterhoek. Hem was toch vermeld dat ook het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg zou deelnemen? Dan moest hem toch wel zijn opgevallen dat dit Comité niets te maken heeft met de gemeente Oude IJsselstreek!? Daarover bleef dhr. Pols vaag.

Zeker wilden we het ook hebben over de gemeente Oude IJsselstreek, want daar is nogal wat aan de hand. Beloften aan de BSA en Kappen Nou werden niet nagekomen en uiteindelijk zegde de BSA het vertrouwen in deze gemeente op:
https://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/03/persbericht.html

Na een aantal keren toch weer opnieuw met deze gemeente in gesprek te zijn gegaan, is de situatie daar helaas nog steeds niet verbeterd.
In februari 2017 werd door deze gemeente toegezegd dat men zou stoppen met de kap van de nog resterende 450 laanbomen, o.a. “wegens ontbreken draagvlak” (dat er overigens nimmer was geweest). En er zou eerst, in overleg met de BSA en Belangengroep Kappen Nou, een Bomenbeleidsplan worden samengesteld. (Na herhaalde verzoeken van BSA en Kappen Nou, is nu na ruim een jaar zelfs van een concept-beleidsplan nog geen sprake).

De wijlen gezonde laanbomen aan de Boskapelle in Sinderen.

Vervolgens ging OIJ toch gewoon door met kappen, maar dan met hier en daar een kleiner aantal tegelijk, blijkbaar in de hoop dat dit dan niet zo op zou vallen?! Volgens wethouder Sluiter waren deze bomen “ziek”; zonder dat hij daar echter een deugdelijke rapportage van kon overleggen.
Tevens worden verzoeken om handhaving genegeerd. Zelfs bij de illegale kap en afgraving van een beeldbepalende cultuurhistorische houtwal in Westendorp deed deze gemeente zelfs alsòf zij handhaafde met valse brieven waarvan zij kopie stuurde aan de Bomenstichting Achterhoek over zg. gemaakte afspraken met de veroorzaker. Terwijl het hier n.b. een wettelijke plicht is te handhaven; bovendien betreft het hier tevens een economisch delict. Onze correspondentie over deze o.i. zeer oneigenlijke gang van zaken voerden wij overigens stelselmatig mèt c.c. aan burgervader en wethouder Sluiter! Desgewenst voor een ieder ter inzage.

Maar dhr. Pols wilde het in dit interview vooral ook hebben over “de verharding tussen de partijen” en “het actie voeren”. Daarop hebben wij allen direct kenbaar gemaakt dat wij niet zaten te wachten op een goedkoop sappig sensatie artikel. “Een mevrouw had aannemer Bullée gebeld en ‘bomenmoordenaar” geroepen”. Dit werd blijkbaar meteen al – zonder enig bewijs- toegedicht aan belangengroep ‘Kappen Nou”. Zo kennen wij als BSA de mensen van Kappen Nou overigens niet. 
En dat de potige kerels van de Fa. Bullée overigens bang zouden zijn voor een mevrouw die bij een kraan machinist haar hoofd door het raam stak, is wel erg ongeloofwaardig, zo niet lachwekkend..
Bovendien voert zo'n bedrijf gewoon een opdracht uit, dus daar moeten wij niet zijn. Het is de gemeente waar deze onzalige plannen worden gemaakt.
Voor verdere achtergrond informatie over het aantal gesprekken dat in dit kader wel degelijk is gevoerd met de gemeente Oude IJsselstreek: zie de BSA weblog:  http://bomenachterhoek.blogspot.nl//search/label/Oude%20IJsselstreek

En zo kennen wij Kappen Nou overigens wèl:

Toen uiteindelijk hiermee wel duidelijk bleek dat dhr. Pols toch in de richting van “verharding en actie” bleef volharden, heeft een aantal van de deelnemers, waaronder de BSA, dhr. Pols direct schriftelijk laten weten dat zij hun medewerking aan dit interview introkken.

Ons uiteindelijke doel was juist dat wij de bomensituatie in de hele regio Achterhoek breder wilden trekken. Daarom namen wij allen graag deel aan dit interview.
Het gaat immers niet alleen om bomen, maar ook om de verbanden: dat het op de huidige schaal verdwijnen van bomen, struiken en planten ten koste gaat van mens en dier. Dat de biodiversiteit achteruit holt en overheden, milieu- en natuurorganisaties helaas nog niet voldoende van zich laten horen.
Daarom vinden wij het belangrijk hiervoor meer draagkracht te krijgen en ook door te dringen tot de politiek en het publiek.
Dus dit zou nu een mooie gelegenheid zijn om dit via de Gelderlander over te brengen aan het Achterhoekse publiek.
Dachten wij..
Voor ons allen een les om voortaan bij interview verzoeken de afspraken van te voren schriftelijk vast te leggen; blijkbaar is dat nodig.

Omdat dhr. Pols het blijkbaar wilde opnemen voor zijn collega moest de rest ook maar meteen even een veeg uit de pan krijgen? Een goedkope wraakactie? De BSA wordt ook meteen maar, zonder enig bewijs, beticht van het "agressief actievoeren d.m.v. het klimmen over hekken en het uiten van bedreigingen". En de tegenstanders gingen daar natuurlijk maar al te graag in mee. 
Bovendien wordt met een dergelijk artikel "verharding" helaas juist in de hand gewerkt. 
Hoezo onafhankelijke journalistiek?! Dit lijkt meer op het bewust willen schaden.
Tot op heden heeft de Gelderlander overigens nog geen bewijzen ter onderbouwing van deze beschuldigingen kunnen overleggen.
De Gelderlander onwaardig..

Deze journaliste van Tubantia heeft het wel begrepen:
Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Onrechtmatige publicatie

Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn

Kritiek uiten in het openbaar –bijvoorbeeld in een krant of op internet- mag, ook als die zéér scherp is. Dat valt onder het recht van vrijheid van meningsuiting. Maar er is een grens. Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn. Bij onrechtmatige publicatie en kunnen er civielrechtelijke acties worden ondernomen tegen de publicist. A