woensdag 14 november 2018

Open Brief aan de Twentse bevolking: Natuur en Landschap Twente onder Grote Druk.

Natuur en Landschap Twente onder Grote Druk.

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 verzond de werkgroep Behoud Twents Landschap een indringende Open Brief aan de Twentse bevolking op 21 februari jl.
Omdat de inhoud hiervan zeer veel raakvlakken heeft m.b.t. de situatie in de Achterhoek, publiceren wij deze brief graag op onze Blog, met toestemming van deze Werkgroep.

Open Brief aan de Twentse bevolking:
De werkgroep Behoud Twents Landschap wil de Twentse bevolking graag informeren over de stand van zaken van natuur en landschap in Noordoost Twente. Hieronder treft u een aantal feiten en constateringen aan die wij graag onder uw aandacht willen brengen.
1. Hoogleraar Siepel: ‘Twentse bodemfauna zo dood als een pier’
De bodemfauna op het platteland in Twente is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. “Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.”
2. Onze insecten sterven massaal, wetenschappers meten een reductie van 75% van alle insecten: de insecten zijn de basis van de voedselketen in de natuur. Het verdwijnen van de insecten zal grote gevolgen hebben voor het totale ecosysteem
3. De afgelopen decennia zijn het aantal houtwallen en bosjes in heel Twente dramatisch gedaald. Kijk op topotijdreis.nl en vergelijk het landschap in 1945 – 1970 en 2017. Zie bijvoorbeeld: Breembroekshoek noordelijk van Tubbergen, Steenmaten Klein Agelo en Looweide bij Saasveld
4. De Casco-regeling, van de gemeenten uit Noordoost Twente, bepaalt dat 52% van het totale grondgebied onder het dynamische landschap (schaalvergroting) valt en 32% in beperkte mate. Dat betekent dat de hierin aanwezige landschapselementen (niet zijnde casco houtwallen) “verplaatsbaar’ zijn. Dus eeuwenoude eiken worden vervangen door kleine boompjes van 1 m hoog. Het duurt vervolgens 4 generaties voordat deze boompjes weer monumentale eiken zijn. Door deze regeling zullen de komende jaren 1000-den eiken, beuken, essen e.d. verdwijnen in ons Twentse landschap en worden vervangen door sprietjes. Kijk wat er gebeurd is in Fleringen ten westen van de stoplichten. Een totaal on-Twents landschap is daar gecreëerd.
5. De kapverordening uit 2015 van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland heeft als hoofddoel, deregulering en kostenbesparing, waarbij handhaving geen prioriteit
Wij als natuurorganisaties en vrijwilligers zijn regelmatig in het veld aanwezig en constateren veel illegale kap/verdwijningen en sluipende vernielingen van landschapselementen. De gemeenten zien vooralsnog geen reden om de kapverordening aan te passen. Dus de achteruitgang van het Twentse Landschap gaat gewoon door.
6. Toxicoloog Henk Tennekes bevestigt dat het gebruik van het landbouwbestrijdingsmiddel neonicotinoïden een sluipmoordenaar is voor de insectenstand. Henk Tennekes voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door neonicotinoïden. Deze bestrijdingsmiddelen moeten volgens ons NU worden verboden.
7. Ecologisch bermbeheer in Tubbergen en Dinkelland van alle sloten en bermen van gemeenten, waterschappen en provincie kan ecologisch van zeer groot belang zijn bij het behoud van biodiversiteit en herstel insectenstand:
Tot op heden hebben de gemeenten Tubbergen en Dinkelland hiervoor geen fundamentele en grootschalige plannen ontwikkeld.
8Recreatie en toerisme zijn voor zowel Tubbergen als Dinkelland speerpunt van beleid. De slogan van Tubbergen luidt: ‘Wandelgemeente bij uitstek’ en van Dinkelland: ‘Daar beleef je Twente’.
Toeristen komen naar Twente voor de oude Twentse cultuur maar vooral voor de beleving van het Twentse Coulisselandschap met haar glooiende landschap, met koeien in de wei, oude Twentse erven, kronkelende beken, fraaie houtwallen, bloeiende bermen etc. Kortom om cultuur en natuur optimaal te ervaren.
Toerisme is een grote inkomsten bron voor veel bewoners van beide gemeenten en levert ook veel werkgelegenheid op.
In een aangetast coulisselandschap valt Twente niet te beleven.


Het karakteristieke coulisselandschap
9. Waterbedrijven slaan alarm: Meststoffen verontreinigen het grondwater. Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. ‘Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. Van dat grondwater zuiver drinkwater maken wordt steeds moeilijker en duurder’.
10. Weidevogels zijn bijna verdwenen in het Twentse landschap.
Vogelwerkgroep uit Weerselo ‘De Grutto’ schrijft in het rapport van 2016:  ‘Niet alleen de broedresultaten van het afgelopen jaar waren slecht, maar ook het alsmaar dalende aantal broedparen van kievit, grutto, wulp, tureluur en scholekster is zorgwekkend.’
Vogelbescherming Nederland: De patrijs staat op de Rode Lijst.   ‘Het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekent, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, vooral een gebrek aan dierlijk voedsel voor de jongen. Met name in natte voorjaren sterven talloze jongen aan voedselgebrek.’
11. GroenBlauwediensten: leveren een bijdrage aan behoud coulisselandschap
De regeling Groenblauwediensten die de gemeenten van Noordoost Twente en de provincie heeft afgesloten met veel grondeigenaren om landschapselementen langdurig te beschermen en te beheren verdient een compliment. Dat is een goede stap in de richting van het behoud van ons coulisselandschap. Uitbreiding van deze regeling is noodzakelijk om natuur en landschap blijvend te behouden.
Maakt u zich samen met ons ook grote zorgen over de toekomst van de Twentse natuur en het coulisselandschap en wilt u dat fraaie en diverse landschap graag behouden.
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en kunt u de gevestigde politieke partijen, die onze gemeenten de afgelopen jaren hebben bestuurd, duidelijk maken dat het roer om moet.
WERKGROEP BEHOUD TWENTS LANDSCHAPmaandag 5 november 2018

Schade door de Schorskever

De houtprijzen zijn in Duitsland sterk gedaald. Dat hangt samen met een invasie door de schadelijke schorskever die miljoenen sparren heeft geïnfecteerd.

Het kevertje van amper enkele millimeters groot kan een volwassen spar in enkele weken doen afsterven. Alleen al in Nordrhein-Westfalen stierven 2 miljoen sparren. Enkele weken geleden werd dat aantal nog maar op de helft geschat. Een einde aan de aantastingen lijkt bovendien nog niet in zicht. 

Bron: Het Nieuwsblad
NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:www.groen-natuurlijk.nlDrie biljoen bomen

Er staan meer dan 3 biljoen bomen op aarde, dat zijn ongeveer 422 bomen per persoon. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving bijna gehalveerd. Ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaarder voor relatief snelle veranderingen in het ecosysteem zoals klimaatverandering veroorzaakt. 


Bossen hebben veel belangrijke functies: via fotosynthese produceren ze zuurstof en biomassa, ze bieden onderdak aan verschillende diersoorten en mensen, beïnvloeden weerpatronen en ze leggen koolstofdioxide vast. Door bossen duurzaam te beheren kunnen deze functies in de toekomst door bossen vervuld blijven worden en kunnen bossen helpen bij het voorkomen en opvangen van klimaatverandering. Het Europese bos veroudert waardoor het minder koolstof uit de atmosfeer omzet in biomassa. Desondanks leggen Europese bossen jaarlijks nog zo'n 362 miljoen ton CO2 vast. De meeste bossen staan in ontwikkelingslanden. Deze landen hebben vaak minder middelen om ontbossing tegen te gaan. 


Bron: Wageningen Universiteit
NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:www.groen-natuurlijk.nl