vrijdag 25 december 2015

Eik met dode Hedera

De klimop is onderaan doorgesneden; zo zie je goed hoe het in en om de boom is gegroeid.

zondag 20 december 2015

Herplant dode eiken door NS-Vastgoed bij station Lochem

Afgelopen zomer maakten wij deze foto van de treurige toestand van twee jonge eiken voor het station van Lochem. Deze waren geplant als vervanging van een grote eik die eerder helaas om veiligheidsredenen moest worden gekapt.

Doordat niet voldoende nazorg aan deze eikjes was besteed (jaarlijks gaat overigens in ons land aan vele tonnen verloren door nalatigheid in nazorg voor jonge aan- c.q. herplant!) waren beide bomen dood; geen gezicht dus en ook niet als binnenkomer voor touristen die in Lochem uitstappen!
Uiteindelijk bleek NS Vastgoed de eigenaar en verantwoordelijk voor deze locatie. Men beloofde in de herfst (plantseizoen) opnieuw te zullen planten, en dat is onlangs gebeurd. Twee mannen van Buitenzorg Groenspecialisten uit Markelo kwamen met twee mooie nieuwe exemplaren van een aardige maat (16/18cm). NS Vastgoed heeft nu ook opdracht gegeven voor voldoende nazorg!

Eerst wordt een mooi plantgat gegraven (90x90cm)
en aarde wordt vermengd met voedingsstoffen.
De kroon wordt vrijgemaakt 
(beschermdraad vervoer)

De wortels van de kluit worden losgemaakt zodat de kluit makkelijker wortelt

Zo staan ze er mooi bij, mèt gietrand!


Zo moeten ze worden; duurt nog even..

maandag 14 december 2015

Jeukbomen

Hier een mooi voorbeeld van een zwijnendrinkpoel, met bomen er naast waartegen de zwijnen na het baden meteen eens lekker kunnen schuren tegen de jeuk!
Je ziet het aan de laag modder op de stammen.

(Klik op afbeelding voor vergroting).


vrijdag 11 december 2015

Boomfeestdag wil dat meer kinderen bomen gaan planten

Stichting Nationale Boomfeestdag wil dat de klimaattop een verdrag ondertekent om kinderen meer bomen te laten planten. Een eigen boom planten zou volgens hen bijdragen aan het natuurbesef van kinderen. Op die manier kunnen kinderen ook meer bij de klimaat-problematiek betrokken worden.Nationale Boomfeestdag zet zich in voor de natuureducatie aan kinderen. Sinds de oprichting van de stichting zestig jaar geleden, zijn er door Nederlandse schoolkinderen ruim elf miljoen bomen geplant. Ieder jaar organiseert de stichting een dag waarop kinderen gezamenlijk bomen gaan planten, de Boomfeestdag. In 2016 zal onder het thema 'Bomen en bossen' de landelijke manifestatie plaatsvinden in Den Bosch.

Bron: Stichting Nationale Boomfeestdag

Door: Janneke de Wit/ Boomzorg


Monumentale beuk Doesburg ten dode opgeschreven

Een beeldbepalende beuk op de begraafplaats in Doesburg heeft niet lang meer te leven. Twee boombedrijven concluderen dat er niets anders op zit dan de boom te kappen.

De bedrijven deden onafhankelijk van elkaar onderzoek naar de beuk, in het bijzonder naar de aantasting in de stam ter hoogte van de entplaats en de aantasting van het wortelgestel. Hieruit blijkt dat beide gebieden ernstig zijn aangetast door de reuzenzwam. De boom moet gekapt worden omdat hij een risico vormt voor de omgeving. 

Foto: gemeente Doesburg
De beuk is waarschijnlijk bijna tweehonderd jaar oud en opgenomen in de Monumentale Bomen-lijst. Uit onderzoek van de Bomenstichting blijkt dat deze beuk niet de oudste, maar mogelijk wel de dikste beuk van Nederland is. Naar verwachting wordt de oude reus in januari gekapt. De gemeente hoopt de stamvoet te laten staan, en van het overige hout een monument en banken te maken.

Bron: gemeente Doesburg

Door: Kelly Kuenen/ Boomzorg

woensdag 9 december 2015

Makkelijk toegankelijk buurtgroen gezonder

Een onderzoek van promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat bewoners in een wijk met veel toegankelijk en bruikbaar groen zich psychisch gezonder voelen dan bewoners in een wijk met evenveel maar minder toegankelijk groen. 

Zhang vergeleek de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand en leefomgeving van 223 bewoners uit de Groningse wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Deze twee wijken hebben een vergelijkbare bevolking en beschikken over dezelfde hoeveelheid groen. Het verschil tussen de twee is de gebruikskwaliteit van het groen. In De Hoogte is meer dan de helft van al het groenoppervlak niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar, doordat groenstroken bijvoorbeeld langs de spoorlijn liggen. In de wijk Corpus den Hoorn-Noord is het groen veel toegankelijker en bruikbaarder.Meer verbonden met groen betekent gezonder leven

Uit haar onderzoek concludeerde Zhang dat bewoners van de wijk met meer toegankelijk groen zich vooral psychisch gezonder voelen. Lichamelijk waren er geen verschillen. Volgens Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de RUG en begeleider van het onderzoek, is deze bevinding opmerkelijk. Dat meldt Rijksuniversiteit Groningen op hun website. Volgens Van den Berg zou het onderzoek namelijk suggereren dat de verbondenheid met het groen van invloed is op de gezondheidseffecten van dat groen. Van den Berg is van mening dat het onderzoek van Zhang handvatten biedt om mensen meer met het groen in hun buurt te gaan verbinden. Door ervoor te zorgen dat het groen volop gebruikt kan worden en toegankelijk is, kan die verbondenheid groeien. Groene ruimtes veranderen voor bewoners op die manier in groene plekken waar zij een emotionele band mee kunnen opbouwen, aldus Van den Berg.

Bronnen:
- Rijksuniversiteit Groningen
- 'Green space attachment and health' - Y. Zhang in: 'International Journal of Environmental Research and Public Health'.


door Janneke de Wit/Stad & Groen
dinsdag 1 december 2015 


dinsdag 1 december 2015

Dringende oproep aan Rijkswaterstaat: Stop met gebruik van het gif Glyfosaat!

Op 29 november verzonden wij het volgende bericht aan Rijkswaterstaat; tevens hebben wij Tweede Kamerleden van Groen Links en SP gevraagd het gebruik van dit gevaarlijke middel aan de orde te stellen.

Aan de omgevingsmanager van dit onderhoudsprogramma:
Tot onze verbijstering vernemen wij dat Rijkswaterstaat in het onderhoudsprogramma aan de kribben en oevers van onze rivieren het onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat toepast!

Wij mogen toch aannemen dat RWS adequaat op de hoogte is van de gevaren die dit middel met zich meebrengt, alleen al voor het oppervlaktewater en het bodemleven in de oevers.
(Wij hebben hierbij nog enige bijlagen gevoegd waarvan de inhoud voor zich spreekt; op te vragen via bomenachterhoek@gmail.com)

Wij verzoeken u, als omgevingsmanager van dit onderhoudsprogramma, hierbij dan ook vriendelijk doch zeer dringend uw beleid in deze z.s.m. bij te stellen om zodoende verdere onomkeerbare schade te voorkomen.
Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is helder over het gebruik van Glyfosaat:  http://www.vewin.nl/standpunten/paginas/Verbod_chemische_onkruidbestrijding_89.aspx

Reactie van Rijkswaterstaat op 1 december:
Ik heb uw e-mail gelezen. Helaas kan ik op dit moment niet reageren. RWS is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu en legt verantwoording af aan de Minister. Afgelopen week heeft een Tweede Kamerlid vragen gesteld aan de Minister. Dat betekent dat er tussen het stellen van de Kamervragen en de beantwoording daarvan geen communicatie over dit onderwerp mogelijk is tussen RWS en derden totdat de Tweede Kamer is geïnformeerd. Zodra de beantwoording openbaar is gemaakt, zal ik reageren.

maandag 30 november 2015

Dringend verzoek om handhaving illegale kap in de Achterhoek

Vandaag verzonden wij onderstaand bericht aan alle Achterhoekse gemeenten:

Geacht College,

Naar aanleiding van dit artikel in Tubantia van 23 november jl: http://www.tubantia.nl/regio/achterhoek/illegale-kap-is-groot-probleem-in-berkelland-1.5470822,
willen wij u hierbij onze grote zorgen kenbaar maken omtrent deze illegale kap die, zoals bekend, niet alleen in Berkelland, maar in de gehele Achterhoek plaatsvindt.
Niet in de laatste plaats werd- en wordt nog steeds- hierdoor onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap, dat ook door u als gemeente zo wordt geroemd…
Wij hebben begrepen dat een aantal van uw gemeenten al in maart een gezamenlijke brief heeft gestuurd aan staatssecretaris Dijksma inzake de werkwijze van metingen van agrarische percelen.
Dat hierop tot op heden nog steeds geen reactie is gekomen mag echter geen reden zijn met maatregelen te wachten.
Wij hebben ervaren dat Handhaving in de verschillende Achterhoekse gemeenten door bezuinigingsmaatregelen niet voldoende capaciteit heeft om hierop adequaat actie te kunnen ondernemen.
Echter verzoeken wij de gemeenten onder u die dit nog niet hebben gedaan dringend alsnog te willen handhaven.
Een uitgelezen methode hiervoor is, zoals u weet, de luchtfoto´s en de oorspronkelijke kadastrale kaarten op elkaar te leggen waarmee de verschillen en daarmee de verdwenen bomen duidelijk in kaart kunnen worden gebracht. Een ambtenaar met Handhaving belast zal zichzelf in deze snel kunnen terugverdienen..
Wij verzoeken u hierbij vriendelijk ons te laten weten welke maatregelen u heeft getroffen, dan wel alsnog zult gaan treffen m.b.t. deze oneigenlijke praktijken.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek


zondag 29 november 2015

Dringend beroep op onze landelijke Bomenstichting m.b.t. de bomensituatie in NL

Vandaag hebben wij dit bericht verzonden aan het Bestuur van de landelijke Bomenstichting:

Geachte bestuursleden,

Bij deze willen wij u onze ernstige zorgen kenbaar maken aangaande de inmiddels van vele kanten komende dreiging van massale kapplannen in ons land.
Zoals u bekend o.a.:
  • De Provincies willen de bomen langs de N-wegen, die minder dan 4,5m van de weg staan, kappen. (Zoals u weet is dit plan gebaseerd op het CROW onderzoek, waarvan de invaliditeit door verkeersdeskundigen al is aangetoond);
  • Rijkswaterstaat gaat i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier/ Stroomlijn” vele honderden bomen kappen langs onze rivieren. (I.h.k.v. onderhoud aan oevers en kribben gebruikt RWS zelfs Glyfosaat op de boomstobben!);
  • Staatsbosbeheer en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en o.a. Geldersch Landschap die, wegens vergaande bezuinigingen, te vaak onder de vlag “dunning”en “bosverjonging”, duizenden bomen kappen op landgoederen; niet in de daarvoor bedoelde productiebossen maar in de parkbossen, en veel grotere aantallen dan tot nu toe gebruikelijk om zo mede de begroting rond te krijgen;
  • Prorail wil in het hele land alle bomen kappen die binnen 7m van de spoorbanen staan;
  • Gemeenten, zoals bijv. hier in de Achterhoek de gemeente Lochem die jaarlijks 4000 laanbomen wil gaan kappen in het buitengebied wegens bezuiniging en als gevolg van 15 jaar verzuim onderhoud; de gemeente Oude IJsselstreek wil 900 laanbomen kappen vanwege bezuiniging, etc. etc.;
  • Onlangs nog de nieuwe plannen van een Waterschap in Zeeland dat in deze meest boomarme provincie van ons land 20.000 (!) bomen wil kappen;
  • En dan nog de aantallen grote kapplannen die dagelijks zonder ophouden langskomen via dagbladen en social media…
De argumentatie tot kap is niet zelden zwak en geeft meer aan dat men wil bezuinigen op onderhoud en nu gebruik wil maken van de gunstige houtprijs. Waarbij herplant door deze bezuinigingsmaatregelen bovendien ook nog eens in de knel komt. (En indien er wel herplant wordt gepleegd gaat regelmatig door gebrek aan nazorg zeer veel verloren).
Als Bomenstichting Achterhoek hebben wij in deze o.a. contact opgenomen met de Provincie Gelderland betreffende genoemde voorgenomen kap langs de N-wegen; ook een zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat inzake de voorgenomen bomenkap langs de rivier de IJssel, etc.
Tevens namen wij contact op met andere betrokken organisaties, zoals de Voedsel- en Waterautoriteit en de RVO die de Boswet dienen te handhaven.
Als reactie krijgen wij, vaak ook nog na herhaalde verzoeken, slechts geijkte vage algemene antwoorden zoals; “e.e.a. wordt per situatie bekeken”; de argumenten van “dunning en verjonging”, etc.
Uiteraard kunnen wij, als één van de vele kleinere organisaties, zoals o.a. ook diegene bovengenoemd in de adressering, inzake bomenbehoud het niet alleen opnemen tegen al deze grote regionale en landelijke organisaties.
O.i. ligt hier een dringende taak voor u: wij missen helaas zeer uw stem als landelijke Bomenstichting die het nationale debat hieromtrent zou dienen te initiëren.
NU is het moment om uw (en onze) doelstellingen krachtig te laten horen bij al deze genoemde instanties en in de landelijke pers. Ook zou u via uw kanalen de landelijke en provinciale politiek meer dienen te overtuigen dat dit kortzichtige beleid tot onomkeerbare schade leidt!
Kortom: wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch zeer dringend als landelijke organisatie uw beleidsprincipes kracht bij te zetten door uw stem te laten horen en zodoende te trachten deze onomkeerbare schade nog zoveel mogelijk te voorkomen.
Nog mooier zou zijn wanneer dit zou plaatsvinden in samenwerking met gelijkgestemde landelijke organisaties, zoals de KNNV, de IVN, etc.
Samen Sterk!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Jaap Cannegieter, voorzitter


woensdag 25 november 2015

Droogte: hoge bomen leggen als eerste het loodje

Het onvermogen om voldoende water naar de toppen te transporteren tijdens droogte, zal hoge bomen fataal gaan worden, zo stellen onderzoekers van de universiteit van Edinburgh.

Tot dusver werd gedacht dat het onvermogen om suiker te produceren de aanleiding was voor bomensterfte. De Schotse onderzoekers denken echter van niet. Dertien jaar lang deden zij onderzoek naar de invloed van droogte op verschillende bomen. Zij bezochten daarvoor het Amazonegebied. 

De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat de bomen aan suikers geen gebrek hadden. Wel hadden ze belletjes in de sapbaan. Daar wordt nu van aangenomen dat ze de aanvoer van water en voedingsstoffen negatief beïnvloeden waardoor de boom, uiteindelijk, zal sterven. Als blijkt dat de onderzoekers gelijk hebben, dan zit de wereld met een dubbel probleem. Door het afsterven van woudreuzen zal ook de opnamecapaciteit van CO2 mogelijk sneller afnemen. Hoe groter de boom, hoe meer opnamecapaciteit. 


Bron: Nu.nl

Door Guy Oldenkotte

Bomendiversiteit Amazone onder druk

Onderzoekers uit 21 landen waarschuwen dat bijna de helft van de boomsoorten in de Amazone met uitsterven worden bedreigd.

Het Amazonewoud staat al jaren onder druk maar nog nooit was vastgesteld wat die ilegale kap met de diversiteit deed. Tot nu. De onderzoekers claimen dat zo’n 50% van de soorten met uitsterven wordt bedreigd. De Amazone heeft zo’n 15.000 verschillende boomsoorten. Tussen de 36% en 57% daarvan zou dusdanig bedreigd zijn dat ze zouden moeten worden opgenomen op de rode lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN). Door Guy Oldenkotte/ Boomzorg
Bron: Nul.n

maandag 23 november 2015

Jeneverbes

Mooi voorbeeld van Jeneverbesstruiken (Juniperus communis).
Meestal te vinden bij heidevelden zoals op de Veluwe en de Loenermark.


Meer info: 
https://bosennatuur.wordpress.com/naaldbomen/jeneverbes-juniperus-communis/

Monumentale Acacia

Op de binnenplaats van kasteel Doorwerth staat één van de oudste Acacia's van Europa!
Geldersch Landschap & Kasteelen laat deze Acacia (Robinia pseudoacacia) in februari weer snoeien om deze indrukwekkende boom zo lang mogelijk te behouden.
Een echte oude Reus!(Klik op afbeeldingen voor vergroting)
Met de snoei moet worden voorkomen dat de boom te ver naar één kant gaat overhellen en daardoor uiteindelijk niet meer te redden zou zijn.

zaterdag 7 november 2015

vrijdag 6 november 2015

Bomenavond voor de bedreigde Lochemse laanbomen

Deze bomenavond heeft inmiddels plaatsgevonden. 
We kunnen spreken van een bevredigende opkomst. Duidelijk is gebleken dat men graag wil bijdragen aan een wending in de de wijze waarop de gemeente Lochem tot nu toe met haar bomen is omgegaan!
Er werd gebrainstormd over diverse thema's:  burgerparticipatie, lanen in transitie, waarden van laanbomen en biodiversiteit.
Begin volgend jaar zal de uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden van het "Kosten-neutraal Bomenbeheer" in de gemeente  Lochem worden gepresenteerd aan de Raad.
Daar hoopt Groen Links met resultaten van deze bomenavond een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Onderstaand een uitnodiging van Groen Links Lochem: men organiseert op 19 november een “Bomenavond”. 
Als Bomenstichting Achterhoek zijn wij hiervoor ook uitgenodigd.
Gezien het feit dat, zoals u weet, de gemeente Lochem in de afgelopen 15 jaar vrijwel geen bomenonderhoud heeft gepleegd, dreigt nog steeds de kap van zo’n 4000 laanbomen in ons buitengebied, met de vraag of het daarbij zal blijven.
(Eerder gaf onze Stichting hierover twee persberichten uit. Ter nadere toelichting kunt u deze vinden op deze weblog:

Onze Stichting vindt het uiteraard belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan deze avond; ook om de gemeente Lochem te laten zien dat haar inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp. En niet alleen om de schoonheid van bomen, maar ook vanwege het grote belang van de bijdrage van bomen aan ons milieu!
Zoals de uitnodiging aangeeft is iedereen welkom.
Het adres is:
zalencentrum Het Hart 
Jolinkweg 2
7211DM  EEFDE

Wij hopen op een flinke opkomst!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


GROENLINKS: Avond ‘Bomen langs wegen’
Geniet jij ook zo van onze groene lanen? Dikke kans dat de gemeente Lochem eigenaar is. Samen bezitten we 70.000 bomen in het buitengebied, twee bomen per inwoner. Dat is prachtig, maar roept ook een vraag op: hoe onderhouden we die? Het gaat daarbij om geld, maar ook om hoe we het groen in de toekomst willen hebben, wat vinden we met zijn allen belangrijk?
We nodigen iedereen uit voor de bijeenkomst ‘Bomen langs wegen’ op donderdag 19 november, vanaf 19.30 uur in ‘het Hart’ in Eefde. Linda Sanders (voorzitter GroenLinks Lochem) leidt de avond. Er zijn lezingen van Harald van de Akker (Natuurmonumenten) en Jaap Cannegieter (Bomenwacht Oost-Gelre). Daarna zijn er workshops over de thema’s burgerparticipatie, laanbeelden in transitie, waardes van bomen, en diversiteit bij herplant. De avond sluit om tien uur af met een borrel.
De bijeenkomst is een initiatief van GroenLinks Lochem. We willen mensen bewuster maken van de waarde van bomen in onze gemeente en zijn benieuwd naar ieders ideeën. Die geven bovendien inspiratie voor raadsleden en wethouders. Het College van B en W presenteert begin 2016 haar gemeentelijke bomenplan in de Lochemse gemeenteraad.
Linda Sanders, Marcel Diephuis, Jolande van Borrendam en Henk van Zeijts.

donderdag 5 november 2015

Oplossing voor bloedingsziekte Kastanjebomen in zicht

Ruvoma in Montfoort claimt een oplossing gevonden te hebben voor kastanjebomen die besmet zijn met de bloedingsziekte. 

Door: Guy Oldenkotte/ Boomzorg

Dankzij die oplossing hoeven de bomen niet langer gerooid te worden. Volgens Peter Verhart kan het verwarmen van de bomen, de ziekte doen smoren. "Door de stam van de bomen drie dagen te verwarmen, sterft de bacterie. Dankzij een speciale verpakking blijft de warmte contant rondom de stam." Verhart heeft samen met Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar behandeling van de ziekte. De behandeling kost zo'n 2.000 euro per boom. "Maar dat is nog altijd goedkoper dan de boom rooien en een nieuwe te planten." 
Bron: RTV Utrecht

Oudste boom Groot Brittannië verandert van geslacht

De oudste boom van Groot Brittannië is ogenschijnlijk van geslacht veranderd. De taxus vertoonde alle tekenen van een mannelijke boom, maar produceert de laatste tijd ineens bessen; een kenmerk van het vrouwelijk geslacht. Dat meldt Max Coleman, de man die de ontdekking deed, in een blog.

'The Fortingall Yew' groeit in Schotland en is met een geschatte leeftijd van zo'n 5000 jaar waarschijnlijk de oudste boom van Groot Brittannië en een van de oudste bomen in Europa. 
Coleman, werkzaam bij the Royal Botanic Garden Edinburgh, zegt verbaasd te zijn over de vondst. De taxus is volgens hem echter niet uniek in zijn geslachtsverandering. "Hoe vreemd het ook lijkt, het komt vaker voor dat taxussen en andere bomen met gescheiden geslachten van geslacht wisselen." Wat de oorzaak van dergelijke transformatie is, is nog niet duidelijk. 

Vooralsnog gedraagt slechts één tak van 'The Fortingall Yew' zich vrouwelijk. Of de rest van de boom ook zal volgen is nog afwachten. De zaden van de boom zijn verzameld en zullen worden gebruikt in een onderzoek naar de genetische diversiteit van het geslacht.Bron: Boomzorg/ Kelly Kuenen

maandag 2 november 2015

Jacaranda

Een sympathisant stuurde deze foto vanuit Australië, waar de Jacaranda boom momenteel in bloei staat.Meer info: http://www.zadengigant.nl/jacaranda-mimosifolia-20-zaden.html

zondag 1 november 2015

De Berk

Berken behoren tot de mooiste bomensoort op het noordelijke halfrond. De Chinezen beschouwen de berk als het symbool van vrouwelijke schoonheid en elegantie, terwijl de berk in Zweden de liefdesboom genoemd wordt.


Rank en slank
eenzaam in het wijde landschap

takken weven zich tot kant 
wuivend en buigend 
zilverend in het heldere licht voorzichtig groen

of stralend geel 
ze heeft zo weinig nodig 
om mooi te zijn..


Kinderen die vroeger bestraft werden met de roe voelden die 'liefde' wel op een heel pijnlijke manier.... Een roe werd gemaakt van een bos twijgen die werden gesneden van de berk. De roe die in huisgezinnen voor de kinderen gebruikt werd, was klein, licht en bestond uit een paar berkentwijgjes, hij deed flink pijn maar liet weinig beschadigingen achter. Een roe werd beschouwd als een veilig en mild instrument om te straffen.

In de Finse sauna-traditie gebruikt men bosjes jonge berkentakken. Zachtjes wordt hiermee op de huid getikt om de bloedcirculatie te stimuleren. Het ontspant de spieren en helpt bij pijn en spanningen.

Bron: Natuur Net Nieuws november 2015/ 
http://www.bomenoverleven.nl
https://twitter.com/bomenoverleven

Mastjaar voor de eikels

Dit jaar wordt er zo'n 3 miljoen kilo eikels in het Veluwse bos- en natuurgebied geproduceerd. Men noemt dat een gemiddelde mast. De eiken in het cultuurlandschap en in de stad hangen tjokvol met vruchten. We spreken dan van een volmast of zelfs een extreme volmast. Takken buigen helemaal door onder het gewicht van het grote aantal eikels. Aan sommige vruchtsteeltjes zitten wel 6 eikels.

Het is ook een bijzonder jaar voor de beuk omdat hij voor het eerst drie jaar achter elkaar beukennootjes produceert. Normaal gesproken hangen er na een jaar met beukennootjes het jaar erop geen beukennootjes aan de boom. Het kwam slechts twee keer eerder voor dat er twee jaar achter elkaar beukennootjes geproduceerd werden (1992/1993 en 2006/2007). Die eikels en beukennoten vormen een ongekende hoeveelheid krachtvoer. Niet alleen voor zwijnen maar ook voor muizen, reeën, edelherten, damherten, houtduiven, karpers, wilde eenden, gaaien etc. Een goed zwijnenjaar is ook een goed muizenjaar en een goed muizenjaar betekent het daaropvolgende voorjaar goede overlevingskansen van jonge boommarters en jonge bosuilen. Zo profiteert een hele keten van dieren van die overdaad.


Bron: Natuur Net Nieuws november 2015/ 
http://www.bomenoverleven.nl
https://twitter.com/bomenoverleven

woensdag 28 oktober 2015

woensdag 21 oktober 2015

Gemeente akkoord met 3500 euro voor onderhoud oudste lindeboom

De oudste lindeboom van Nederland in het plaatsje Sambeek zal nog voor november worden opgeknapt. De gemeente is akkoord gegaan met een bijdrage van 3500 euro voor het onderhoud.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de koningslinde wordt aangepakt. Zo zal deze worden gesnoeid en van ankers worden voorzien om afbreken van takken te voorkomen. Daarnaast zal bekeken worden welke andere maatregelen nodig zijn om de boom in stand te blijven houden.

De koningslinde is naar schatting zo’n 500 jaar oud. De meningen daarover lopen uiteen. Sommige kenners beweren dat de boom wel 1100 jaar oud is.
Eigenaar Adriaan Stevens had de gemeente om een bijdrage gevraagd. “Het is een monument voor het dorp en heel het land,” zo laat hij weten. De boom is sinds 1650 in het bezit van de familie. “De boom kan nog eeuwen mee maar dan moeten we wel goed voor hem zorgen.”

Bron: Natuurmonumenten
door Guy Oldenkotte/ Boomzorg
maandag 12 oktober 2015 
Mooi dat er goed voor deze linde wordt gezorgd!

Bezoek aan onze weblog van deze week

Van tijd tot tijd kijken wij hoe vaak onze weblog wordt bezocht.
Verrassend is dan te zien hoe groot ook deze week weer de bezoekenaantallen zijn uit Rusland en de Verenigde Staten!
Niet onwaarschijnlijk dat men selecteert op BOOM, dus "boem!"
Het zal ze toch niet direct gaan om onze mooie Achterhoek..

Pageviews per land


Grafiek van populairste landen onder kijkers van de blog
ItemPageviews
Nederland
1468
Rusland
247
Verenigde Staten
134
België
68
Zwitserland
21
Slowakije
18
Frankrijk
16
Bulgarije
4
Duitsland
3
Verenigd Koninkrijk
3

vrijdag 16 oktober 2015

Stand van zaken in uw gemeente per oktober 2015

Algemeen Achterhoek:

Inmiddels blijkt dat bomenbehoud steeds meer leeft onder de Achterhoekse bevolking, getuige het feit dat onze Bomenstichting Achterhoek (BSA) binnenkort de 1250e sympathisant hoopt te verwelkomen; een gunstige ontwikkeling!

We zien het fenomeen steeds vaker de revue passeren: kapplannen en kapvergunningen voor grote aantallen bomen. Geholpen door de gunstige houtprijs heeft "Het Centendenken" duidelijk de overhand genomen. Daarbij speelt ook vaak angst voor grote schadeclaims een rol. De meer heftige stormen van de laatste tijd zijn daar ook debet aan, zodat men bomen preventief wil kappen, ondanks het feit dat die bomen in een dergelijke conditie zijn dat ze die stormen juist wèl overleefd hebben. Ook kapt men vaak liever dan dat men budget voor onderhoud reserveert.
Wèl wordt met dit alles soms zelfs onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap..
Het onvolprezen Achterhoekse coulissenlandschap;
graag houden zo!
Gemeenten, Staatsbosbeheer, de Provincie en natuurorganisaties kappen er de laatste tijd nogal flink op los, opvallend meer dan eerder het geval was. Men moet tenslotte met minder subsidie steeds meer de eigen broek ophouden, dus waar valt nog wat te halen? Zo wordt ook buiten de noodzakelijke productiebossen in parkbossen op landgoederen gekapt. Bomen die er niet meer zijn kosten tenslotte ook geen onderhoud meer.
Deze gang van zaken wordt niet zelden onterecht beargumenteerd als “Verjonging van bos” en “Noodzakelijke dunning”.
Uiteraard zijn wij niet tegen verjonging van bos en begrijpen wij de geldnood; maar de redelijke proporties zijn hierin zo langzamerhand wel ver te zoeken. Wij lichtten al eerder toe dat dunning van toepassing is op jonge bomen, en niet op bomen van 60 of 80 jaar. Dus van dunning als zodanig is niet altijd sprake.
Om aan de herplantplicht van de Boswet te kunnen voldoen gaat men steeds meer uit van: “Natuurlijke verjonging”; oftewel wat er zich zoal vanzelf uitzaait, dat scheelt veel herplantkosten.
Meer hierover kunt u vinden via:
Herplant in de Achterhoekse gemeenten:
Vaak wordt bij het verlenen van een kapvergunning als voorwaarde gesteld dat er binnen een jaar herplant moet plaatsvinden. Helaas wordt dit niet door alle gemeenten gecontroleerd, want ook op Handhaving is sterk bezuinigd. Terwijl een handhavingsambtenaar wellicht aan boetes vanwege illegale kap en het niet voldoen aan herplantplicht een aardig gedeelte van zijn eigen jaarsalaris zou kunnen terugverdienen..
Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt
En in dezelfder plaats geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant,
Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand?..

Overigens worden in ons land niet zelden herplantbomen na het planten nauwelijks of niet meer verzorgd. Dan is men vergeten de verzorgingsclausule mee te nemen in de opdracht.
Zo gaat zeer veel herplant verloren, en daarmee ook een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld!

Kapitaalvernietiging..
Rijkswaterstaat komt er nu ook bij: i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier” wil men vele bomen en struiken langs de IJssel kappen, want “die zouden in de weg kunnen staan bij hoog water”. Een argument dat niet wetenschappelijk is onderbouwd en door deskundigen al is ontkracht.
Onze Stichting heeft hiertegen een zienswijze ingediend, zie:
(Ter toelichting: Een Zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit; Bezwaar is een reactie op een besluit; wanneer Bezwaar wordt afgewezen kun je Beroep indienen bij de rechtbank).

Provinciale/ N-wegen: 
Wij brachten u enige tijd geleden al op de hoogte van de mogelijkheid dat men langs de Provinciale N-wegen alle bomen die dichter dan 4 meter langs de weg staan wil kappen: “Omdat deze gevaar zouden opleveren voor de automobilisten”. Geen woord overigens over het feit dat de automobilist zelf misschien ook verantwoordelijk is voor veilig rijden?
De ANWB ondersteunde dit verhaal ook nog eens, met een enquête onder (slechts) 2882 leden. Hieruit had men geconcludeerd “dat bomen langs N-wegen als gevaarlijk werden ervaren”.
De Bomenridders Rotterdam begonnen een petitie. Deze hebben ze onlangs aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Daar sprak ook een vertegenwoordiger van de ANWB die, tot ieders grote verbazing, opeens na maanden meedeelde dat “de ANWB helemaal niet tegen bomen langs de weg is”. Wat de ANWB tot andere gedachten heeft gebracht is niet bekend, maar het feit dat een aantal deskundigen het gevaar verhaal onderbouwd heeft ontkracht, zal hier wellicht aan hebben bijgedragen. 
Meer info, en de de petitie kunt u overigens nog steeds tekenen:
De verschillende Provincies blijken hier overigens ook verschillend in te staan. Bijv. Noord Brabant is niet direct zo kapgraag.

Na de petitie is de stand van zaken in Zuid-Holland nu dat men het per situatie wil bekijken.
Wij hebben onlangs onze verontrusting kenbaar gemaakt bij de Provincie Gelderland en gevraagd naar haar visie hieromtrent. Wij zien deze reactie nog tegemoet, en hopen dat onze Provincie ook
de visie van Zuid-Holland wil overnemen!
(foto: Rob Weimer)
Wijziging Omgevingswet:
Ook is inmiddels zomaar stilletjes een wetsontwerp: “Ter vereenvoudiging van de Omgevingswet” goedgekeurd door de Tweede Kamer.
Dat betekent dat het maken van bezwaar sterk bemoeilijkt wordt, zo niet onmogelijk.
Bijvoorbeeld: een kapvergunning wordt verstrekt op 1 september, maar wordt pas gepubliceerd op 15 september. De zes weken termijn van Bezwaar is echter wettelijk al ingegaan op 1 september. Dat is nog niet zo’n punt, maar deze nieuwe wet zegt dat je wèl binnen twee weken een Voorlopige Voorziening (VoVo) moet aanvragen bij de rechtbank om kap te stoppen tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Zoals de wet nu nog stelt, kun je een VoVo tot op de laatste dag voor het verstrijken van de zes weken termijn nog aanvragen.
Dus, een gemeente zal gewoon twee weken kunnen wachten met de publicatie en kan dan ook meteen alvast gaan kappen. In het ergste geval wordt hiermee wettelijk “schade aangebracht”, maar dan zijn de bomen al wel weg…
Bovendien zijn aan het aanvragen van zo’n VoVo kosten verbonden (+ € 300), die ook niet iedereen kan opbrengen.
Deze nieuwe wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, dus wij doen ons best en zullen de senatoren beargumenteerd onze zorgen kenbaar maken.
“WIJ” zijn overigens een inmiddels groeiend aantal organisaties in ons land die zich met bomenbehoud bezig houden en daartoe in nauw contact staan met elkaar: Samen Sterk!
Wilt u meer weten over deze vernieuwde Omgevingswet, zie:

Bomen en wateroverlast:
De gevolgen van de klimaatverandering tonen zich al erg duidelijk door bij storm en zware buien overstromingen te veroorzaken. Men zou er goed aan doen hiermee  bij massale kapplannen ook rekening te houden. Een flinke Eik neemt tenslotte al zo’n 400 liter water per dag op!

Informatie aan gemeenten:
Ook sturen wij met enige regelmaat, gevraagd en ongevraagd, o.i. nuttige en belangrijke bomeninformatie naar de Achterhoekse gemeenten, zoals bijvoorbeeld:
* Bomen als kapitaal ipv kostenpost”. Een software programma “iTree” waarmee de milieu- en ecologische waarde van groen kan worden omgezet in een bedrag in Euro’s.
* Onkruidbestrijding (Vooral aan de gemeente Lochem die nog steeds RoundUp gebruikte; funest voor de omliggende bomen).
(U kunt deze informatie bij ons opvragen via bomenachterhoek@gmail.com).

Inmiddels krijgen wij steeds meer meldingen van particulieren uit de verschillende gemeenten over kap waarvan men meent dat die niet direct noodzakelijk is. Dat stellen we zeer op prijs. Ook kunnen wij nog zeker nog meer hulp gebruiken bij het checken van de kapvergunningpublicaties van een aantal gemeenten. Geef u op via bomenachterhoek@gmail.com; van harte welkom!


Hierna een overzicht van de stand van zaken in de Achterhoekse gemeenten.

Gemeente Aalten: (gA)
Hier werken we nog steeds nauw samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten/SNMA, die ook de publicaties van kapvergunningen nauwlettend volgt.
De Aaltense kapverordening is zeer uitgebreid en zorgvuldig samengesteld; hiermee worden bijzondere bomen beschermd door vanuit de gemeente hiervoor vastgestelde criteria. Ook monumentale bomen worden beschermd middels de door de landelijke Bomenstichting opgestelde criteria. In tegenstelling hiermee heeft de gA in 2011 echter helaas de kapvergunningen voor bomen in de bebouwde kom wel weer afgeschaft (?!). 
* Intussen is een kapaanvraag ingediend voor een monumentale Plataan op de speelplaats van de Sint Jozefschool. Een aantal kinderen zou last hebben van deze boom.
Het College van B&W wil de kapvergunning verlenen. De boom staat echter op de Waardevolle Bomenlijst van de gemeente, dus op basis van het gemeentelijke Groenbeleid adviseert de afdeling Bestuur en Openbare Ruimte de Plataan niet te kappen. Daar wil het college nu overheen gaan. We gaan in gesprek met de betreffende afdeling.
Artikel hierover d.d. 14 oktober in De Gelderlander: http://bit.ly/1LbNAw7

Gemeente Bronckhorst: (gB)
* Hier speelde een langslepende zaak m.b.t. 22 lindebomen aan de Bovenstraat in het stadje Bronkhorst. Staatsbosbeheer (SBB) wilde deze kappen "om cultuurhistorische redenen". De lindes zouden daar niet horen (maar ze stonden er tenslotte wèl) en een belemmering vormen voor de daarachter liggende boomgaard. Dit zou worden ondersteund door de Monumenten Commissie.
De bewoners van Bronkhorst waren hierover verdeeld, maar een gedeelte van hen kwam danig in het geweer en in ons regulier overleg met SBB adviseerden wij dan in elk geval een middenweg na te streven en zodoende acht gezonde bomen te laten staan. Betreffende omwonenden hebben volgehouden en zo is het uiteindelijk ook besloten.
De Lindes aan de Bovenstraat in Bronkhorst.
 * De gemeente Bronckhorst maakte plannen om het openbaar groen in haar kernen renoveren. Daarbij streeft zij er naar de kwaliteit van het groen te behouden met gelijke of lagere onderhoudskosten. Zo worden grote versleten heestervakken vervangen door groenelementen die minder onderhoud behoeven. Eind 2014 konden inwoners hun mening geven over de conceptplannen. Het gaat om renovatie van groen in Hummelo, Hoog en Laag Keppel, Achter  Drempt, Toldijk, Halle en Olburgen.
* Echter is blijkbaar nog steeds geen sprake van verdere renovatie in het mooie dorp Hengelo. Daar heeft men al 2,5 jaar te maken met het fenomeen van een kale zandvlakte midden in het centrum.
Albert Heijn wilde daar een paar jaar geleden een nieuwe supermarkt bouwen, en de gB wilde er een aantal appartementen bouwen, wat zo'n 100 bomen ging kosten!
Onze Stichting heeft daarom indertijd geprobeerd met de gemeente in overleg te gaan over de rigoureuze kapplannen op deze locatie, maar daartoe was men niet bereid. Daardoor werden wij genoodzaakt naar de rechter te gaan.
Deze droeg partijen op alsnog om de tafel te gaan, en omdat men “heel snel met bouwen moest beginnen” kwamen wij alsnog overeen dat vijf beeldbepalende bomen op de locatie van het oude gemeentehuis en acht bomen op de locatie hoek Schoolstraat/ Raadhuisstraat niet zouden worden gekapt. Deze overeenkomst werd mede ondertekend door de burgemeester.
Met stoom en kokend water werden de resterende bomen geveld, want er moest immers snel worden gebouwd. De nieuwe supermarkt van Albert Heijn is er wel gekomen, maar naar nu is gebleken waren er toen -en nu nog steeds- geen of niet voldoende kopers voor deze door de gemeente beoogde appartementen.
Indertijd, tijdens de zitting van de bezwaren commissie, beloofde de verantwoordelijke gemeenteambtenaar ons zelfs niet te zullen kappen: “zolang het plan in zijn geheel niet definitief is”. Die belofte heeft men dus niet gehouden. 
(Stukken bij ons op te vragen via bomenachterhoek@gmail.com).
De Gelderlander besteedde op 10 juni jl. aandacht aan: “de Lege Zandvlakte”.
Wij hebben de gemeente op 12 juni jl. om opheldering gevraagd, daar de indertijd aangevoerde bouwargumenten dus onjuist zijn gebleken.
Als reactie hierop in een korte brief van 13 juli “...herkent de gemeente Bronckhorst zich in deze niet” en men “hoopt nog dit jaar zicht te krijgen op de bouw van het laatste bouwblok" . Daarop hebben wij op 27 juli per e-mail nog een nadere toelichting hierop met vragen aan de gemeente gezonden.
Eén van die vragen is overigens of de gB, mocht het nog steeds niet willen lukken met de verkoop van deze appartementen, hier niet een mooie klein park zou willen aanleggen? Dat hebben de inwoners van Hengelo o.i. tenslotte wel verdiend na 2,5 jaar te moeten aankijken tegen deze kale vlakte in het hart van hun dorp.
Twee maanden later, in een brief van 24 september reageerde de gemeente hierop als volgt:
…“Wij zijn van mening dat de openbare ruimte correct is ingericht”…
…“Tevens spreken wij tegen dat er sprake is van een ‘zandvlakte’. De bouwterreinen zijn met zwarte grond aangevuld waarop een bloemenmengsel is gezaaid”.
Deze foto is genomen op 12 juni jl. 
Bloemmengsel?!..
 * Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) nam begin van dit jaar contact op met onze Stichting. Het feit deed zich nl. voor dat een aantal beuken van de mooie zichtlaan van Kasteel Vorden in een dermate slechte staat verkeerde dat kap onvermijdelijk was, i.v.m de daardoor ontstane onveilige situatie in dit druk bezochte wandelgebied. De slechtste exemplaren zijn snel daarna direct gekapt. Uiteraard met herplant.
Recent kregen wij bericht van GLK dat de vele regen van het afgelopen seizoen de overige bomen die in deze nog op de kaplijst stonden erg goed heeft gedaan. Hierdoor zal GLK deze nog niet kappen. De bomen zullen regelmatig gecontroleerd worden..
Aan het einde van de zichtlaan kunt u zien hoe de herplant met beuken van 20 jaar geleden er nu bij staat.
Rechts de herplant van de nu 20-jarige beuken.
Gemeente Doetinchem: (gD)
De BSA wordt in Doetinchem vertegenwoordigd door ons bestuurslid Bas Waterham. Hij somt hieronder een aantal bijzondere gebeurtenissen op.

Per jaar zitten we circa 6 keer per jaar met enkele medewerkers van Vergunningverlening, Groen en Handhaving aan tafel om de gang van zaken te bespreken en informatie uit te wisselen. Dat zijn prettige en constructief verlopende gesprekken.
In Doetinchem is dit jaar met grote instemming van alle partijen een nieuwe bomenverordening aangenomen waarbij de BSA actief is betrokken. De belangrijkste verandering is dat openbare bomen (ook van Provincie, Waterschap en Rijk) vergunningvrij mogen worden gekapt als de omtrek kleiner is dan 60 cm (was eerst 120 cm). Daarnaast is afgesproken dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt herplant (evt. op een andere locatie). Een grote winst voor de bomen.

Projecten die zijn besproken:
* Helaas moeten veel bomen wijken voor de aanleg van een 380KV hoogspanningslijn van Doetinchem naar Wesel (D). Echter is door opdrachtgever TenneT wel aan de compensatie hiervan veel zorg en aandacht besteed. De BSA is hierover een aantal keren met TenneT en de gemeente in gesprek geweest.
* In en buiten de bebouwde kom zijn veel populieren aan het  ‘einde’ van hun levensduur gekomen. Zeker waar deze gevaar kunnen veroorzaken wordt er uit voorzorg gekapt. De gemeente maakt altijd compensatieplannen met een behoorlijke kwaliteit maar vaak komen er andersoortige bomen voor terug. De gemeente wil de populieren wel graag terug laten komen op plaatsen waar dat duurzaam kan. Daarover is ook overleg met de BSA.
* Na een rustige zomer is het seizoen van kappen weer aangebroken. Door de gemeente zelf, boeren, mensen in buitengebied, Prorail. Veel aanvragen voor vergunningen worden gepubliceerd en worden door ons gescreend op relevantie. Waar o.i. nodig vragen we de stukken op en streven er naar invloed uit te oefenen op voorkomen en/of voldoende compensatie (waarbij kwaliteit ook voor ons soms belangrijker is dan kwantiteit, liever 5 bomen op een goede plaats dan 10 onder slechte omstandigheden).
* In twee sportparken in Doetinchem staat de groenstructuur flink onder druk. In Zuid door uitbreiden/nieuwbouw van gebouwen (clubgebouwen, Graafschapcollege) en extra sportvelden. En soms ook nog eens door gebruikers van de petanque club die de openbare bomen op hun terrein op een volstrekt incompetente wijze hebben gesnoeid (misvormd is beter uitgedrukt). Voor de ruimtelijke ontwikkelingen moeten mooie gezonde en toekomstrijke bomen verdwijnen. Ook hier zijn we actief in gesprek om een ruime compensatie overeen te komen.  Soms weegt het maatschappelijk belang net wat zwaarder.
Bij Bezelhorst speelt iets anders: daar wil de wethouder Sport een stuk bos, dat onder het Gelders Natuur Netwerk valt, gaan gebruiken voor de aanleg van een wielerparkoers… Hierin trekken de BSA, IVN en de Milieuwerkgroep ook samen op om dit te voorkomen en alternatieven aan te dragen. 
* Binnen de grenzen van de gemeente Doetinchem zijn veel bomen die begin dit jaar zijn aangeplant verloren gegaan door de droogte en onvoldoende zorg (die meestal bij de aannemer ligt). De BSA meldt dit regelmatig op projectniveau en ziet er op toe dat deze bomen worden vervangen en dringt tevens aan op betere afspraken over nazorg.
*Op bedrijventerrein A18 worden de laatste bomen die er nog staan (prachtige oude Lindenlaan) en die BSA lang heeft kunnen behouden (Martinuslaan) toch bedreigd door kap vanwege ontwikkelingen die geen rekening houden met aanwezige bomen. Elke keer hetzelfde liedje, alles vlak en leeg, "is beste te verkavelen, en dus beste te verkopen, en ach, die bomen kunnen we toch elders compenseren". Het toverwoord in overheidsland…
Maar we geven het niet op, vergunning zou al aangevraagd zijn maar door ons protest is dat uitgesteld en gaat men met potentiële kopers in gesprek over mogelijkheid van inpassen van bomen of een flink deel daarvan.
* Een energieslurpend project om te volgen is IKC Noord; een samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs- dus een nieuwe Brede School. Een project op een onmogelijke plek die, los van alle andere nadelen die de locatie met zich meebrengt, veel natuurwaarden en nog meer bomen (ook in Ecologische Hoofdstructuren!) gaat kosten. Ook hier trekt de BSA samen op met IVN en de Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek.  We hebben steekhoudende zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan (dat overigens flink rammelt) en wachten voorlopig de reacties hierop maar af.  Maar het Doetinchemse gemeentebestuur kennende wordt dit er weer doorheen geduwd en getrokken en zullen na veel strijd de natuur, de biodiversiteit, de groenstructuren, flora en fauna hoogstwaarschijnlijk weer het kind van de rekening worden, vrezen wij..
* We houden (ook hier weer samen met IVN en Milieuwerkgroep, mooie drie-eenheid), ook de vinger aan de pols betreffende de ontwikkelingen van woningen in een Ecologische Verbindingszone langs de Gaarde, tussen Slangenbrug en Kruisbergse bossen. We zijn hier over in gesprek met de gemeente. Heel vreemd allemaal, maar het kan en mag blijkbaar. Je hebt mooie natuur, iemand wil er dan gaan bouwen en "als je dan maar weer wat …… -je raadt het al-: compenseert, dan komt het wel goed. Helaas werkt het zo niet in de natuur. Wat is verdwenen komt natuurlijk niet zomaar terug.
* De oude begraafplaats aan de Loolaan heeft te maken wat achterstallig onderhoud en verkeerde keuzes. Daardoor nu te hoge kosten naar de zin van de gD. In samenhang met een (visuele) opwaardering van de begraafplaats moet nu een flink aantal bomen verdwijnen, zelfs een aantal kastanjes bij de ingang die er juist vanaf een andere locatie eerder zijn herplant. Jammer van het (gemeenschaps)geld! De BSA is en wordt betrokken bij het nieuwe plan (dat goedkoper in onderhoud moet worden) en de definitieve aanwijzing van te kappen bomen.

En uiteraard zijn er nog vele andere aandachtspunten, allemaal ook van belang maar niet direct nodig om daar kond van te doen. Denk aan particulieren die bomen kwijt willen of soms juist behouden; noodkap; VTA (visual tree assessment/ visueel inschatten van aantal gezondheidspunten); stormschades; handhaving en controle van herplant; kandelaberen (bepaalde snoeivorm); scholen die hun plein willen opleuken en daarvoor bomen weg willen hebben, etc, etc. 
Op deze treurwilg is een vorm van kandelaberen toegepast.
Helaas kunnen de bomen nog lang niet zonder mensen die willen opkomen voor deze prachtige schepselen. 
Mocht u na het lezen vragen hebben, of mij willen informeren over andere bedreigingen die bomen in uw buurt mogelijk te wachten staan, mailt u naar de BSA: bomenachterhoek@gmail.com en ik kom daar bij u op terug. Wij stellen het erg op prijs wanneer u voor ons extra oren en ogen wilt zijn!
Met vriendelijke groeten,
Bas Waterham

* Veel verontruste meldingen ontvingen wij n.a.v. de massale kap van honderden bomen op landgoed Slangenburg, dat eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB).
Vooropgesteld: wij zijn niet tegen bosbeheer als zodanig; exploitatie behoort nu eenmaal ook bij een landgoed; men moet tenslotte de zaak draaiende houden. Deze kap is o.i. echter dermate buitensporig, dat je je niet aan de indruk kunt onttrekken dat hier wel een grote financiële drijfveer achter moet zitten.
Wij hebben navraag gedaan bij SBB; men zegt te werken volgens strenge richtlijnen. Echter blijkt hier geen bomenbeleidsplan aanwezig te zijn en blijkt tevens tot onze niet geringe verbazing dat SBB, in tegenstelling tot elke andere organisatie, niet eens melding hoeft te doen m.b.t. de Boswet!
Men kan slechts volstaan met een melding aan het einde van het jaar van wat SBB allemaal heeft gekapt. (“Slager Eigen Vlees” en “Kalf en Put”?!)
Wij hebben begin september hierover vragen gesteld aan de Provincie; na herhaald verzoek om reactie verwees deze ons door naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit/ NVWA (u leest het goed..), die ons op haar beurt toch maar weer doorverwees naar de RVO (het voormalige Ministerie van LNV). We wachten nog op deze reactie..
De Provincie heeft sinds de decentralisatie Natuur en Landschap als kerntaak toebedeeld gekregen. In dit kader heeft zij ook Beleidsplannen (o.a. voor Natura 2000 gebieden) en behoort Slangenburg ook nog tot het Gelders Natuur Netwerk. Hiermee komt dit landgoed tenslotte toch ook in aanmerking voor subsidies, waarmee kap van een dergelijke omvang toch beperkt zou kunnen worden?
Slangenburg: één van de vele nu kale percelen op het landgoed.
Gemeente Lochem: (gL)
* Al eerder schreven wij over de kap van duizenden laanbomen in het buitengebied die de gemeente Lochem voor ogen heeft. Dit vanwege het meer dan 15 jaar nalaten van (wettelijk verplicht regulier) onderhoud. "Het zou nl. mogelijk zijn dit kosten-neutraal uit te voeren". Als belangengroepvertegenwoordiger zaten wij hieromtrent enige maanden met de gL om de tafel. Herhaaldelijk vroegen wij deze kosten-neutrale berekening te mogen inzien. Want volgens onze deskundige (met 20 jaar ervaring op dit gebied) was het op deze wijze niet mogelijk. Uiteindelijk bleek zo’n berekening er toch niet te zijn. Omdat kosten-neutrale uitvoering dan onvermijdelijk zal gaan betekenen dat tevens veel gezonde bomen gekapt zullen worden omdat die tenslotte het meeste opbrengen, zagen wij geen verder nut in voortgang van dit overleg.
Vooralsnog houdt de Lochemse politiek zich erg stil..
Meer hierover kunt u lezen in deze eerdere publicatie hierover op onze weblog:  http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/04/massale-bomenkap-buitengebied-lochem.html.
*Ook de Provincie wilde +200 bomen kappen langs de ventweg N346 van Lochem naar Warnsveld.
Deze bomen zouden gevaar opleveren, want “er zou al veel aanrijschade zijn”.
We zijn het traject voor de helft van Lochem richting Warnsveld afgegaan en hebben daar slechts één geval van aanrijschade geconstateerd. We hebben een zienswijze ingediend.
Inmiddels hebben wij de reactie van de Provincie ontvangen:
"Kort voor de zomer zijn de maatregelen vastgesteld die in 2016 tegelijk met het groot onderhoud aan de N346 worden voorzien. Van de parallelweg is vastgesteld dat de voorgestelde verbreding bij deze onderhoudsronde niet wordt uitgevoerd. De daaraan gekoppelde kap van het bomenbestand zal deze onderhoudsronde dus ook niet worden uitgevoerd.
Goed nieuws dus!
*Tevens hebben wij onlangs vragen gesteld aan de gL over de stand van zaken betreffende handhaving van de herplant. Binnenkort zullen wij hiervan een overzicht ontvangen is ons toegezegd.
We kregen verschillende meldingen betr. buitensporige snoei aan bomen in het buitengebied bij Barchem waardoor veel flinke wonden waren ontstaan aan de stammen. (Dit levert gevaar op van besmetting).
Wij hebben de gemeente hierop attent gemaakt en gevraagd te handhaven. “De aannemer had de snoei niet naar behoren uitgevoerd”. Dat was duidelijk..
* De eigenaar van de kartbaan aan de Elzerdijk in Eefde neemt het al enige jaren niet zo nauw met kapvergunningen. Ook onlangs weer kapte hij een aantal bomen waarvoor geen vergunning was verleend. Wij hebben de gemeente gevraagd te handhaven, en dit is gehonoreerd. Dat stellen we op prijs.
Echter zijn o.i. de maatregelen tot op heden door de gemeente in deze genomen nogal mild en komt de kartbaaneigenaar er alweer nogal gemakkelijk vanaf. We zullen dan ook alsnog een bezwaarschrift indienen, want het coulissenlandschap, en daarmee de natuur, zijn hier ernstig aangetast.
* Voor het NS station is herplant gepleegd na de kap van een flinke eik. Al snel zijn 2 van deze 3 jonge eikjes doodgegaan, ook hier wegens gebrek aan nazorg. Een slordige aanblik en geen reclame voor toeristen die in Lochem uitstappen. Wij hebben eigenaar NS Vastgoed hierop attent gemaakt en zeer binnenkort zullen de dode bomen worden vervangen.
De dode herplant-eikjes voor het Lochemse station.
Geen binnenkomer...


Gemeente Montferland: (gM)
* Het verhaal van de rode beuk is inmiddels wel erg wrang geworden. De voorgeschiedenis kunt u lezen op onze weblog:
Uiteindelijk is ook nog gebleken dat het al vanaf het prille begin de opzet was de beuk te kappen, omdat met de opbrengst van de te bouwen woningen op het bewuste perceel aan de Komweg in Didam de nieuwe Brede School gefinancierd moet worden. Natuurlijk: hoe meer woningen, hoe meer opbrengst..
Vanaf het begin is dus al bewust helemaal geen rekening gehouden met het behoud van deze beuk; integendeel. Waarom we dan in 1e instantie werden uitgenodigd om hierover te komen praten is en blijft een vreemde zaak…
De buurt wil ook graag de beuk behouden, deze vertegenwoordigt bij velen nogal wat jeugdsentiment als boom waaronder zij speelden aan de rand van de speelplaats van hun school.
Het besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad opgeschort. Naar verwachting zal besluitvorming nu plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 2015.
De kerngezonde rode Beuk aan de Komweg in Didam.
De buurt wil deze graag behouden...


* Helaas waren 34 Esdoorns bij Gouden Handen in 's Heerenberg besmet door de ziekte Roetschors. Dat is een dodelijke ziekte en om verdere besmettingen te voorkomen moesten deze direct worden gekapt. Er zal herplant plaatsvinden.
* Ook in ’s Heerenberg: de bewoners van de Lutgardastraat, Graaf Oswaldstraat, Hohenzollernstraat en Vorst Leopoldstraat hebben lang moeten strijden voor hun openbaar groen voordat er een redelijk resultaat kon worden geboekt, en dat was dan helaas nog alleen maar van toepassing in de Lutgardastraat.
De bewoners van de andere drie straten moeten nog steeds strijden voor hun groenvoorziening. Beloften van de gemeente zijn tot nu toe niet nagekomen, en gesprekken van buurtbewoners met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren hebben tot nu toe helaas ook nog niet veel opgeleverd.
Burgerparticipatie in deze kwestie wordt door de gM eenzijdig uitgelegd als “dat het totale onderhoud maar door de buurtbewoners zelf moet worden gedaan, inclusief nieuwe aanplant van de groenvoorziening”; waarbij geheel geen rekening wordt gehouden met de haalbaarheid hiervan. 
De gemeentelijke aanplant in de
buurt Graaf Oswaldstraat e.o.
Was de gemeente Montferland overigens ook niet al enige tijd bezig de burgerparticipatie te promoten?! Maar daarbij kan de liefde tenslotte niet alleen maar van één kant komen…


Gemeente Oost Gelre: (gOG)
Onze voorzitter Jaap Cannegieter is tevens voorzitter van de Bomenwacht, die de vinger aan de pols houdt in de gehele gemeente Oost Gelre m.b.t. kapplannen, herplant, bedreigingen en mogelijkheden tot verbetering van het bomenbestand.
De Bomenwacht is tevens verantwoordelijk voor de Boomfeestdag, laat zich voorlichten door juridische experts, boomkwekers en organiseren een fietstocht langs bijzondere bomen.
De lijnen met de gemeente zijn kort en goed.
* Grachtverbreding Groenlo.
In Groenlo wordt de monumentale Gracht gefaseerd verbreed. Dit heeft tot gevolg dat grond plaatst maakt voor water en hierdoor helaas bomen moeten verdwijnen. In overleg zijn er echter weer meer bomen aangeplant dan omgezaagd. Hierdoor blijft het groene karakter van de Gracht in de toekomst gewaarborgd.
* Vervangen bomen binnenstad Groenlo.
Vijf straatjes in de binnenstad van Groenlo krijgen nieuwe riolering. In overleg met de gOG worden bestaande boompjes die onder druk staan als gevolg van o.a. toenemende bekabeling 1:1 vervangen door boompjes die een beter gesitueerd plantvak krijgen. Ook worden er in overleg met de bewoners extra leilindes geplaatst en worden bloembakken gecreëerd waardoor de binnenstad verder kan vergroenen.
* Fruit-pluktuin aan de Gracht in Groenlo.
Middels een burgerinitiatief is met behulp van een groep vrijwilligers een pluktuin aan de Gracht ontworpen waar op kosten van de gOG in oktober verschillende fruitbomen worden geplant. In Groenlo wil men meer van dergelijke plukplekken creëren.

Gemeente Oude IJsselstreek: (gOIJ)
Al ruim een jaar speelt het onzalige plan van deze gemeente om 900 (!) bomen te kappen in het buitengebied.
In december 2014 zijn wij met onze boomdeskundige en de betreffende ambtenaar van de gemeente ter plekke gaan kijken. De lezing was toen dat het hier uitsluitend een beheersmaatregel betrof, en zeker geen bezuiniging.
Echter tijdens het bezoek op 14 januari van de gemeente met de actiegroep “Kappen Nou” aan de bewuste locaties, waarbij tevens onze voorzitter aanwezig was, werd tot onze grote verbazing vrijwel direct vermeld dat het hier alleen maar ging om een “ordinaire bezuinigingsmaatregel”.
De boomdeskundige van de actiegroep "Kappen Nou" nodigde ons daarna uit nog eens gezamenlijk te gaan kijken.
Daarop hebben wij onze eerdere visie op deze kap nog uitgebreid. U kunt deze publicatie lezen op:

Begin augustus hadden wij nogmaals overleg hierover met de gemeente, waarbij wij weer hebben benadrukt het geheel oneens te zijn met de massaliteit van deze kap. Afgezien van een klein aantal bomen met slechte conditie is deze kap o.i. op de aangevoerde gronden niet te rechtvaardigen. Men lijkt echter nog steeds vast te houden aan deze kapplannen, die onomkeerbare schade zullen toebrengen aan dit mooie Achterhoekse Cultuurlandschap.
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd…
Eén van de vele lanen die zullen worden aangetast.
Eind september werden we benaderd door omwonenden van het gebied aan de Heideweg in Terborg. Eigenaar van de bosgebieden Have en Lovink aldaar bleek opdracht te hebben gegeven duizenden bomen te kappen. Desgevraagd had de gemeente OIJ hiertegen ook geen bezwaar, ondanks dat het bos Have deel uitmaakte van de Ecologische Verbindingszone (EVZ).  
In bosgebied Have zijn waargenomen: de Kiekendief, Wespendief, Zwarte Specht, Havik, Bosuil, reeën, vleermuizen en dassen. De gemeente Wisch heeft hieraan ooit nog veel werk en geld besteed om het leefgebied van o.a. de dassen te verbeteren.
In haar Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 schreef deze gemeente nog:
"... realisatie van de Ecologische Verbindingszone “Das Goed” door het gebied tussen grensovergang Gendringen-Anholt en Noorderbroekbos bij Westendorp geschikt te maken als leef- en passeergebied voor bosrandsoorten. Dit betekent het aanbrengen van landschapselementen, wat samen kan gaan met het realiseren van nieuwe landgoederen, herinrichting van erven en percelen, etc. 
Belangrijk aandachtspunt zijn de noodzakelijke faunapassages die over of onder infrastructurele voorzieningen moeten worden aangebracht."
Je vraagt je dan toch af wat de waarde nog is van een EVZ en ook van de Flora- en Faunawet (F&F).
Bij navraag bij de afd. Handhaving van de RVO/ Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Ministerie LNV en verantwoordelijk voor handhaving) bleek dat men blijkbaar kan volstaan met een F&F lijst waarop wordt afgevinkt of je de aanwezigheid van de daarop vermelde soorten hebt waargenomen -of dus juist niet ?!
Vooral veel sparren waren in hun eindfase, waarvoor begrip is op te brengen, maar ook een monumentale beuk en vele andere gezonde loofbomen moesten er aan geloven.
Door het plaatsen van verbodsborden en camera's (!) werd het betrokkenen vrijwel onmogelijk gemaakt de dassenburcht te lokaliseren, zodat deze gespaard zou kunnen worden.
Hierna is landgoed Lovink aan de beurt. Daar heeft men al moeten constateren dat in de daar aanwezige dassengangen stokken zijn gestoken.
Al met al verdient dit verhaal niet de schoonheidsprijs..
De gemeente OIJ heeft inmiddels ook 13 kleinere clusters bos in het buitengebied te koop gezet, waarvan gevreesd wordt dat ook daar flink gekapt zal gaan worden voor de opbrengst.

Gemeente Winterswijk: (gW)
In Augustus maakten wij bezwaar tegen de kapvergunning verleend op 22 juli voor 53 bomen nabij de Tuberweg/Beatrixpark in Winterswijk vanwege een nieuwe ontsluitingsweg “Arrisveld”.
De noodzaak voor de kap van zoveel bomen was o.i. nog niet aangetoond.
Het op dit terrein beoogde gezondheidscentrum/-bedrijventerrein was nl. nog verre van concreet.
De gemeente had haast met de kap en daarmee de aanleg van deze weg, want deze moet vóór 1 januari 2016 zijn aangelegd; voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie van de provincie Gelderland, een bedrag van ongeveer € 700.000.
Omdat er nog steeds geen gegadigden waren voor dit bedrijventerrein en de gemeente deze subsidie niet wil mislopen, heeft de gW besloten een afzonderlijk “Bestemmingsplan omgeving Arrisveld” op te stellen, dat uitsluitend betrekking heeft op de ontsluitingsweg zelf. Het te ontwikkelen terrein, vooral natuur, is dus nog niet bestemd.
Voor deze Stand van Zaken een nogal lang verhaal, maar voor wie het gehele BSA bezwaarschrift wil lezen; u kunt dit bij ons opvragen via bomenachterhoek@gmail.com. Vooral ook het Flora- en Faunaonderzoek achtten wij onvoldoende.

Omdat de gemeente al wilde beginnen met kappen hebben wij de rechtbank in Arnhem om een Voorlopige Voorziening gevraagd. Dat betekent dat de rechter een schorsing van de kap kan opleggen tot er uitspraak is gedaan. De rechtbank heeft ons verzoek echter afgewezen, zodat de gemeente alsnog met de kap is begonnen.