dinsdag 18 december 2012

Uitspraak rechter bomen Vorden

De rechter heeft gesproken: kort gezegd stelt de rechter ons in het gelijk, maar vindt het belang van de gemeente zwaarder wegen en daarom mogen de bomen alsnog worden gekapt.
Zo is dan een einde gekomen aan een lange strijd om het behoud van zoveel mogelijk van de 74 bomen in het centrum van Vorden; eerst gevoerd door Bomenbelang Vorden/ Bronckhorst, en daarna op verzoek van deze vereniging overgenomen door de Bomenstichting Achterhoek.

Natuurlijk is Bomenstichting Achterhoek niet blij met de uitspraak van de rechter. Toch zijn we van mening dat we veel bereikt hebben met het indienen van de bezwaren: de 15 lindebomen aan de Bleek worden niet gekapt maar een stukje verplaatst en de zuileiken worden op depot gezet.

Vele malen hebben wij getracht met de gemeente in gesprek te komen. Ook de ruim 2000 handtekeningen vanuit de Vordense bevolking konden de gemeente niet bewegen de dialoog aan te gaan. Dus begonnen wij een bezwaarprocedure.

De zitting bij deze Bezwaren Commissie, met zo’n 100 sympathisanten op de tribune, resulteerde in een advies waardoor de gemeente Bronckhorst nog wel een aantal zaken had in te halen; bomenanalyse rapporten die al gemaakt hadden moeten worden voordat de kapvergunning werd verleend.

De wethouder deed daarna een “handreiking”; de zuileiken en de 15 lindes aan de Bleek verplanten.

In augustus deden wij al een compromisvoorstel: dat hield in:
  • behoud van de acht platanen, Zutphenseweg.
  • behoud van de 16 kastanjes, Dorpsstraat.
Als wisselgeld boden wij:
  • akkoord met de kap van de zuileiken aan de Zutphenseweg, omdat deze 2 x verplant zouden worden en de eiken zo’n aktie waarschijnlijk toch niet zouden overleven.
  • de lijsterbessen aan de Komvonderlaan waren in slechte conditie; bovendien waren de omwonenden akkoord met de kap.
Reactie van de gemeente hierop was dat men nu opeens de zuileiken tot elke prijs wilde behouden. Verder werd niet op ons voorstel ingegaan.

Wij zagen ons daarom genoodzaakt een Voorlopige Voorziening in te dienen bij de rechtbank; het middel om de kap in elk geval tegen te houden tot de rechter uitspraak heeft gedaan.
Deze zaak diende op 10 december. Op 27 november deden wij weer een compromis voorstel; ons eindbod was:
  • behoud van de acht platanen aan de Zutphenseweg.
  • behoud van nog 4 kastanjes bij de kerk.
Op dit laatste voorstel/eindbod heeft de gemeente geen enkele reactie gegeven. Dit in tegenstelling tot de bewering in de Gelderlander van 12 december van een woordvoerder dat "de gemeente op de Bomenstichting Achterhoek wachtte: Zij moeten de stap zetten”. 

Wel werden ons te elfder ure, zeer kort voor de rechtszitting, nog nieuwe expertise rapporten (d.d. 5 december) over de bomen verstrekt.
Hieruit bleek dat een flink aantal van de kastanjes aan de Dorpsstraat inmiddels ook door de bloederziekte was aangetast, dus had het helaas geen zin om deze nog te proberen die allemaal te behouden, en bleven de platanen over.

Dit nieuwe beoordelingsrapport over de platanen stelde zelfs dat voor alle acht bomen de kapvergunning geweigerd diende te worden: 
“De platanen zijn gezond. Vervanging van de huidige bomen door nieuwe aanplant met een vergelijkbare kroonafmeting is praktisch niet uitvoerbaar. In de toekomst komt de kant van de nieuwe rijbaan op grotere afstand van de platanen te liggen dan in de huidige situatie, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan de groeiplaats goed in te richten onder de verharding van het trottoir en de toekomstige parkeervakken aan de zuidzijde van de bomen. Vanwege bovengenoemde omstandigheden is het haalbaar de platanen in te passen en wordt de kapvergunning geweigerd”.

Het trieste is, dat wat de platanen betreft het vooral gaat om de aanleg van slechts vijf extra parkeerplaatsen. Die vindt de gemeente Bronckhorst blijkbaar belangrijker dan de wens van meer dan 2000 van haar burgers.