donderdag 5 december 2013

Brief aan Schoolbestuur voor behoud laan met monumentale Thuja's HengeloInmiddels heeft de schooldrectie ons laten weten deze kap helemaal niet te hebben aangevraagd.
Reactie van de betreffende wethouder, Paul Seesing: "Het klopt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schoolomgeving en niet het schoolbestuur. Men heeft samen de mogelijkheden verkend en deze oplossing als meest gerede gezien".


Aan het Bestuur van Openbare Basisschool Rozengaardsweide
Rozenstraat 14
7255 XT  HENGELO
                                                                                                          Lochem, 4 december 2013


Betreft: Beeldbepalende bomenlaan begraafplaats Het Iekink Hengelo.


Geachte Bestuursleden,

Bij deze benaderen wij u, mede namens een aantal zeer verontruste Hengelose sympathisanten van onze stichting, inzake de door u bij de gemeente aangevraagde kap van de vele Thuja’s/ Chamaecypares langs de begraafplaats aan Het Iekink in de nabijheid van uw school.
Deze zouden moeten wijken voor de aanleg van een aantal parkeerplaatsen.

Wij willen u hierbij vriendelijk doch dringend verzoeken deze aanvraag in heroverweging te nemen. Het betreft hier nl. een twintigtal zeer beeldbepalende en monumentale bomen, met grote waarde voor het voor Hengelo karakteristieke dorpsschoon!

Deze laan zou als Beschermd Dorpsgezicht gekwalificeerd dienen te zijn; er is zelfs een aantal bomen bij met een omvang van meer dan 3 meter! Deze tref je niet vaak meer aan; soms nog op landgoederen en dan vaak nog als solitair, het gaat hier dus om een voor ons land vrijwel unieke laan; die niet alleen beeldbepalend is, maar daarnaast ook een cultuur-historische waarde vertegenwoordigt.

De landelijke Bomenstichting is inmiddels zelfs bezig deze bomen toe te voegen aan haar lijst van Nationale Monumentale Bomen.
 
Graag dragen wij hierbij een te overwegen alternatieve oplossing aan. Deze zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
Het naast uw schoolterrein gelegen gedeelte van Het Iekink heeft aan beide zijden een trottoir. De mogelijkheid doet zich daar voor het trottoir aan de lindebomenzijde om te vormen tot parkeerplaatsen. Hierbij blijven de lindes gespaard en zullen dan tevens niet te lijden hebben van druk op de wortels en zodoende zou plaats gecreĆ«erd worden voor vrijwel hetzelfde aantal auto’s als het door u gewenste gedeelte bij de begraafplaats zou opleveren.

Als schoolbestuur is het toch mede uw streven (en dat van de ouders van) uw leerlingen waarden mee te geven die van belang zullen zijn voor hun verdere leven.
Het leren van een respectvolle houding voor omgeving en natuur zal hiervan zeker onderdeel uitmaken.

In deze tijden waarin sterk wordt bezuinigd, en juist ook nog op groen en natuur, is dit voor onze kinderen toch ook van groot belang voor hun toekomst, wanneer zij de verantwoordelijkheid hiervoor gaan dragen.
Het doen verdwijnen van een dergelijke prachtige bomenlaan voor parkeerplaatsen zou hiermee in schril contrast staan.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend alsnog af te zien van dit voor velen schrikbarende plan.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek