woensdag 20 januari 2016

Brief aan Raad Oude IJsselstreek betr. onnodige kap 901 laanbomen

Op 19 01 2016 verzonden wij onderstaande brief aan de Raadsfracties van de gemeente Oude IJsselstreek:

Betreft de voorgenomen kap van 901 bomen in uw buitengebied.


Geachte Raadsleden,

Wanneer u definitief gaat beslissen over het al dan niet kappen van de 901 bomen in uw buitengebied, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het volgende hierbij te willen meewegen.

Het betreft hier 901 bomen langs 30(!) lanen, waarmee in dit gebied dus over een lengte van vele kilometers het authentieke streekeigen landschap geweld wordt aangedaan door op zeer veel plaatsen volwassen bomen uit de rijen te halen.
Het landschapsbeeld van uw mooie IJsselstreek wordt hierdoor zwaar aangetast; en dat beeld is tenslotte wèl van ons allemaal!
Het gaat daarbij in de meeste gevallen om éénzijdige laanbeplantingen die niet tijdig zijn gedund, die van beide zijden voldoende licht ontvangen en die geen uitgegroeide habitus hebben, omdat ze dicht bij elkaar zijn opgegroeid en dus als het ware een afgeplatte kroon hebben ontwikkeld.
Deze kroon zal zich, vanwege de leeftijd van de bomen, na ‘dunning’ niet meer herstellen.
Er is hier o.i. dan ook geen sprake van dunning in de juiste zin van het woord, maar, zoals door uw gemeente ook zelf aangegeven; van velling uitsluitend om economische redenen!
Echter, om deze kap al kostenneutraal te kunnen uitvoeren zullen vooral bomen van goede conditie moeten worden geveld. Dan blijven veel bomen van mindere conditie over, die daarna door aantasting door zonnebrand en windbelasting over enkele jaren ook gekapt zullen moeten worden.
Niet alleen nu zou uw buitengebied al door onomkeerbare schade worden aangetast, maar in de zeer nabije toekomst zal dit derhalve nog eens worden verergerd door verdere kaalslag als gevolg van deze eerdere kap.

Tevens willen wij het feit benadrukken dat elke boom van het formaat dat de gemeente voornemens is te kappen, per boom per dag gemiddeld zo’n 300 liter water per dag opneemt.
Zoals u weet is augustus de regenmaand. De afgelopen jaren is door de klimaatverandering hierdoor in die periode in ons land veel wateroverlast ontstaan.

Met deze 901 bomen x 300 liter, kan dit bij de huidige regenval neerkomen op een extra waterbelasting in dit gebied van 270.300 liter (per dag!) die zal moeten worden afgevoerd.
Daarbij komt nog het feit dat op een groeiend aantal plaatsen, vanwege de verdichting van de grond door zware landbouwmachines, natuurlijke waterafvoer in de grond wordt bemoeilijkt.
En dan is er nog steeds de flinke hoeveelheid CO2 uitstoot die vanuit het Ruhrgebied bij (zuid)oostenwind onze Achterhoek intrekt en die niet onderschat dient te worden: één volwassen boom neemt dagelijks gemiddeld bijna 65 gram CO op. Dat is jaarlijks 24kg per boom x 901= en dus 21.624 kg per jaar!!
Het vereist bezinning alvorens deze “verademing” zomaar te laten verdwijnen.

Afbeeldingsresultaat voor CO2 ruhrgebied


Wij gaan er van uit dat u, met ons allen, trots bent op het mooie Achterhoekse cultuurlandschap in uw gemeente. En dat u daarom het belang en het behoud hiervan dan ook dermate waardevol acht door in deze niet de economische redenen te laten prevaleren. Wij hopen dat u daardoor bereid bent creatief naar andere oplossingen voor economische tekorten te willen zoeken.
Wij hebben begrepen dat het hier gaat om afspraken van inmiddels 10 jaar geleden. Sindsdien is er al zoveel veranderd dat afspraken gedateerd kunnen raken..
Wij wensen u dan ook vooral veel wijsheid bij uw besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Voor nadere informatie over de visie hierop van onze Stichting verwijzen wij graag naar: