vrijdag 17 november 2017

Opnieuw onwaarheden en gedraai van de gemeente Lochem m.b.t. laanbomen gemeente Lochem

N.a.v. het feit dat onze Stichting opnieuw onwaarheden en gedraai van de gemeente Lochem moest constateren t.a.v. feiten inzake het door foutieve berekeningen ontstane tekort op het budget voor beheer van de laanbomen in het buitengebied, zonden wij op 16 november jl. onderstaand bericht aan de verantwoordelijke wethouder. Met kopie aan B&W en alle raadsleden.
(Op 13 december nog steeds geen reactie mogen ontvangen).

Geachte heer Groot Wesseldijk,

N.a.v. uw memo “Beantwoording vragen Groen Links RTG bomen buitengebied” d.d. 31 oktober, (http://bit.ly/2AKOLCs) gericht aan de gemeenteraad, hierbij het volgende.
Met grote verbazing lazen wij hierin de reactie van uw gemeente op vraag 4 van Groen Links: dit antwoord is nl. apert onjuist:

4. We hebben allemaal een mail van de Bomenstichting Achterhoek ontvangen. Zij geven aan in het overleg met de ambtenaren en wethouder vaak gewezen te hebben op foute berekeningen, maar dat daar nooit op in is gegaan. Klopt dat? Zo ja, kunt u aangeven waarom u hier niet op bent in gegaan?
Antwoord: We hebben de Bomenstichting veelvuldig uitgenodigd voor een gesprek na de RTG die in mei 2016 plaatsvond. Hier zijn zij niet op ingegaan. Pas eind maart 2017 heeft een overleg plaatsgevonden; deze ging specifiek over het voorstel voor Crowdfunding.

Wij hebben vanaf september 2014 tot april 2015 als belangengroep met de gemeente aan tafel gezeten over het kosten-neutraal bomenonderhoud dat de gemeente voor ogen had m.b.t. de laanbomen in het buitengebied.
Onze bomendeskundige Rob Weimer (was 20 jaar hoofd afd. Groen in de gemeente Lichtenvoorde en derhalve zeer bekend met deze materie), heeft in die periode al snel diverse malen aangegeven dat de berekeningen van de gemeente niet klopten en dat hij graag bereid was zijn eigen berekeningen toe te lichten. Hierop werd stelselmatig niet ingegaan.
Onze deskundige had nl. al in een vroeg stadium berekend dat de gemeente met een bedrag van ongeveer (wegens fluctuerende houtprijzen) € 170,000,- haar budget zou overschrijden; hetgeen ook duidelijk is gebleken: het huidige tekort bedraagt immers € 175,000,-.

Het laatste gesprek met de gemeente over dit kosten-neutrale bomenonderhoud vond plaats in april 2015, in aanwezigheid van o.a. wethouder Kottelenberg.
Ook op dat moment spraken wij over het feit dat o.i. de berekeningen van de gemeente niet klopten. Opnieuw vroegen wij daar om de onderbouwing hiervan; maar uw gemeente was weer niet bereid die te verstrekken.
Wij hebben als gevolg hiervan de conclusie getrokken dat wij dan slechts nog voor de Bühne zouden deelnemen aan dit overleg, en zijn daarom kort daarna uit dit overleg gestapt.

Na de RTG van 9 mei 2016 werd duidelijk dat de gemeente ook niet wilde ingaan op het voorstel van Groen Links om per jaar € 6500,- vrij te maken om de helft van de jaarlijks te kappen 660 bomen, dus 330 exemplaren, te behouden. Dat was wethouder Kottelenberg niet van plan en daarop is onze Stichting de bewuste crowdfunding actie begonnen.
Overigens heeft onze deskundige ook tijdens deze zelfde RTG van 9 mei 2015 nog eens aangeboden de kosten voor te rekenen. Dat gold voor alle aanwezige fracties en tevens weer voor wethouder Kottelenberg en de ook aanwezige betreffende ambtenaar, maar ook hier is niemand op dit aanbod ingegaan. (Daarna is dit onderwerp nooit meer tussen onze Stichting en de gemeente aan de orde geweest).

De “veelvuldige uitnodigingen” van na de RTG van 9 mei 2016 die uw gemeente nu tracht aan te voeren, hadden vanaf dat moment dus uitsluitend betrekking op de besteding van het crowdfunding bedrag van € 6.500,- dat onze Stichting inzamelde voor behoud van de 330 bomen. Daarover wilde de gemeente wèl al heel snel praten.
Men kon echter steeds nog niet zeggen over welke bomen we het dan zouden moeten hebben. 
Dus was onze reactie: “te zullen wachten totdat aantallen en locaties bekend waren”. Wij koppelden dat aan de rapportage van het wettelijk verplichte Flora & Fauna onderzoek dat zou moeten worden uitgevoerd (waarover uw gemeente nu overigens zegt dat dit “onvoorziene kosten waren m.b.t vleermuizen”?!) waarmee exacte aantallen en locaties vanzelf duidelijk zouden worden.
Inderdaad volgde nog een aantal uitnodigingen, maar steeds was de F&F rapportage echter nog niet voltooid, en daarmee dus nog onbekend om welke bomen het zou gaan.
Uiteindelijk gingen wij akkoord met een quick scan van Staring Advies, (dat is overigens nog geen volwaardige rapportage).
Aldus gingen we op 28 maart 2017 om de tafel, waar uw gemeente Lochem plotseling sprak over “de crowdfunding voor 46 ?? bomen”, terwijl het vanaf mei 2016 over het aantal van 330 bomen was gegaan, zowel in diverse mails aan de gemeente; twee raadsvergaderingen; als via de informatie naar onze sympathisanten. (De betrokken ambtenaren maken tevens deel uit van onze verzendlijst). Uw ambtenaren hielden vol ons “hierover allang per mail te hebben ingelicht”; echter bleek deze e-mail uiteindelijk toch niet te bestaan..
In de media meldde uw gemeente daarna n.b. dat het overleg over de crowdfunding “was stukgelopen op exoten”?!
In alle gesprekken die wij met uw gemeente hebben gevoerd over dit onderwerp is het woord ‘Exoten’ echter nooit gevallen!

Met dit antwoord op vraag 4. ervaren wij helaas opnieuw een staaltje van ‘framing’ door de gemeente Lochem, die o.i. nu toch wel zorgelijke vormen aanneemt.
(Desgewenst kunnen wij u ter onderbouwing van het bovenstaande de gehele e-mail correspondentie met uw ambtenaar hieromtrent toezenden).

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

16 november 2017