maandag 2 april 2018

"Landjepik" in de Achterhoek

Naar aanleiding van het fenomeen “Landjepik”, dat door de activiteiten van de gemeente Berkelland begin december 2016 ruime media aandacht kreeg, heeft de BSA een rondgang gemaakt langs de overige Achterhoekse gemeenten. De Stichting vroeg in hoeverre uit soortgelijk onderzoek zoals in Berkelland bleek dat deze praktijken ook in hun gemeente speelden, en tevens welke maatregelen zij hiertegen namen. Tenslotte is illegaal grondgebruik ook een economisch delict, waarbij bovendien sprake is van fraude met subsidies.

De gemeente Winterswijk heeft voortvarend e.e.a. kadastraal uitgezocht. Daaruit bleken geen grote illegale praktijken, maar wèl dat op sommige plaatsen stroken gemeentelijke berm als landbouwgrond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden opgevoerd.
Winterswijk heeft zich reeds in 2015 en opnieuw in 2017 aangesloten bij het initiatief van Berkelland om de staatssecretaris op te roepen kadastrale gegevens toe te voegen aan de ‘AAN-kaart’. Op die manier kan de RVO de rechtmatigheid van een subsidieaanvraag gemakkelijker controleren.

N.a.v. de ernst van de conclusies in Berkelland gaat de gemeente Doetinchem: “dit vraagstuk zorgvuldig onderzoeken en zo nodig actie ondernemen”. Doesburg “we gaan hier nu mee aan de slag”. De gemeente Montferland zal haar afdeling Vergunning & Handhaving voorlopig voor 2 jaren versterken met extra personele capaciteit (0,5 fte toezicht en 0,5 fte juridisch), om zaken zoals landjepik tegen te gaan.
De gemeente Lochem zag hier eerst "geen prioriteit”, maar toont nu wel meer bereidheid; Aalten "gaat er dit jaar mee aan de gang", en Oost-Gelre heeft (nog) niet gereageerd. 
De gemeente Bronckhorst laat weten: "Het 'landjepik' heeft wat ons betreft een negatieve lading. Niet in alle situaties zullen boeren bewust meer grond in gebruik hebben. Wij gebruiken in Bronckhorst de term 'ongeregistreerd grondgebruik". Dit neemt echter niet weg dat volgens de eigen Algemene Plaatselijke Verordening deze gemeente al wèl diende te handhaven.
Men zegt echter in de kernen bezig te zijn dit aan te pakken: "dit heeft onze prioriteit".

De gemeente Oude IJsselstreek spant hier overigens wel de kroon. De persvoorlichter liet weten aan de media dat: "het in deze gemeente niet voorkwam". Op de vraag of dit ook was onderzocht moest men ontkennend antwoorden..
In maart 2017 verzocht onze Stichting deze gemeente te willen handhaven op de illegale bomenkap en vernieling van een flinke beeldbepalende cultuur-historische houtwal (steilrand) aan de Kersendijk in Westendorp, door het grote agrarische bedrijf Hunland. Door het afgraven van deze wal werden bovendien ook nogal wat bomen aan de voet vernield door de graafmachine. Met enige regelmaat vroegen wij naar de stand van zaken en men verzekerde ons "hier druk mee bezig te zijn". 
Naderhand bleek echter tot onze verbijstering dat na 9 maanden nog steeds niets was gebeurd! De betreffende e-mail correspondentie werd overigens altijd verzonden met cc aan burgemeester en verantwoordelijke wethouder.
Tot op heden (november 2018) is nog steeds niets gebeurd. De grond is bij het bouwland getrokken en tussen de overgebleven bomen staan brandnetels en bijvoet welig te groeien..
De burgemeester zegde 4 juli toe e.e.a. nader uit te zoeken. Tot nu toe nog geen reactie.


De illegaal afgegraven houtwal aan de Kersendijk in Westendorp,
gemeente Oude IJsselstreek. Schade aan de stamvoet door de graafmachine.