dinsdag 5 november 2019

Nieuwsbrief Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg november 2019

Op 5 november 2019 verzond het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg de volgende nieuwsbrief:

Beste sympathisanten en belangstellenden,

Bosbouwwerkzaamheden najaar 2019

Sinds eind augustus is Staatsbosbeheer (SBB) volop bezig met het kapwerk in de Slangenburgse bossen. Hoewel we de plannen van tevoren hebben ingezien en ons hiertegen verzet hebben zijn we ontzet over de verwoestende manier waarop SBB te werk gaat.
Tegen de gebruikelijke bosbouwwerkzaamheden hebben we geen bezwaar. Zo wordt een aantal volgroeide douglassparren geoogst. Wij vinden dit zonde maar begrijpen in bosbouwkundig opzicht de keuze hiervoor. Ook wordt er op enkele plekken jong bos uitgedund zodat de overgebleven bomen zich sneller zullen ontwikkelingen.

Echter, in het Sterrenbos tussen de Plakdijk en de Varsseveldseweg is (tegen de belofte van SBB in!) ruim een hectare bos kaalgekapt. Dit was een rustgebied voor wild en er bevindt zich een dassenburcht. Deze is wel afgezet maar de inbreuk op het leefgebied is ingrijpend.

Het Brunsveldgebied aan de noordkant van de Slangenburg heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een mooi bosgebied. SBB vormt dit bos nu om tot een boomplantage door om de 20 meter 4 meter brede kappaden aan te leggen.
Op de ene plek worden beuken gekapt om ruimte te geven aan de grove den en op een andere plek worden grove dennen gekapt om ruimte te geven aan beuken. Ons inziens ontbreekt de logica. Via de media hebben we een tegengeluid laten horen.In 2017 was SBB terughoudender met het kappen van bomen en wij meenden hierin een voortschrijdend inzicht te zien. Helaas wordt het bos dit jaar zwaar geëxploiteerd en dit gaat ten koste van de recreatieve, landschappelijke en ecologische waarde van het landgoed.

Nachtelijke rust verstoord

SBB schrikt er niet voor terug om tot laat in de avond bosbouwwerkzaamheden uit te voeren. Bijgelicht door felle schijnwerpers verstoren brullende motoren de nachtelijke rust. Deze verstoring van het bosleven beschouwen wij als een zeer onwenselijke situatie en we hebben een klacht ingediend bij SBB. Zij melden slechts dat de uitvoerder in ploegendiensten werkt.

Bijgelicht door felle schijnwerpers verstoren brullende motoren de nachtelijke rust.

Onlangs was er met toestemming van SBB een evenement met overnachting in de Slangenburg.
Je verwacht dan een natuurvriendengroep of padvindersclub maar het waren feestvierders en de volgende dag lagen de bierflessen overal verspreid. Wij hebben dit bij SBB gemeld en zij hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Wij hebben aangedrongen op een zorgvuldiger selectie van wildkampeerders.
Slangenburg is exploitatiegebied

Een artikel van de Federatie Particulier Grondbezit bevestigt dat SBB vooral inzet op houtoogst met name in de Slangenburg. https://www.grondbezit.nl/oogst-uit-bos-en-boomgaard.html
De houtoogst kan fors omhoog.
en
Staatsbosbeheer en RCE begonnen in 2016 met een samenwerking. Zij brengen zogenaamde Monumentenbossen in kaart, zoals het Liesbos bij Breda en landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Daar gaat Staatsbosbeheer het beheer richten op gebruik voor restauraties. 
Volgens de PR kanalen verspreidt SBB de boodschap: Wij oogsten alleen in de bossen waarvan wij zorgvuldig hebben afgewogen dat natuur, recreatie en houtoogst goed samen gaan, dat zijn onze multifunctionele bossen. Wij kunnen echter niet anders dan constateren dat SBB steeds weer geldelijk gewin laat prefereren boven bescherming van de natuur.

Landelijk samenwerkingsverband

Omdat de aantasting van onze bossen niet alleen hier in de Slangenburg speelt maar ook landelijk zoeken wij aansluiting bij andere groeperingen die zich inzetten voor behoud van de natuur in Nederland.
N.a.v. aanhoudende discussie over het bossenbeleid heeft minister Schouten van LNV aangegeven een nieuwe bosstrategie te gaan ontwikkelen. Om te pleiten voor meer aandacht voor natuurbehoud hebben wij ons aangesloten bij het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html waar vanuit een brief is uitgegaan naar de minister.
Samen met 62 andere organisaties hebben we maatregel 7 van het 40 puntenplan voor 25% CO2 reductie in 2020 van Urgenda onderschreven. Deze maatregel gaat over het duurzamer beheren van bestaande bossen: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/190918-Brief-Bossenstrategie-Minister-Schouten.pdf

Paul Westerman was op 5 september aanwezig bij het Bossymposium in Baarn. Hier is door een groot aantal deskundigen en belanghebbenden uit de bosbouwwereld de Verklaring van Groeneveld opgesteld. Een aanbeveling aan de politiek voor een duurzamer bosbeleid.
Onlangs hebben we ons aangesloten bij de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en Ontbossing. Onder druk van de stikstofdiscussie roept de verbranding van biomassa steeds meer vragen op. Ook vanuit de Slangenburg wordt hout geleverd aan biomassacentrales.
Goede redenen om druk op de politiek uit te oefenen om zich te bezinnen.


Met vriendelijke groeten,
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Tegen de gebruikelijke bosbouwwerkzaamheden hebben we geen bezwaar; 
wèl wanneer er opnieuw meer wordt gekapt dan is de 0,5 ha die is toegezegd.