dinsdag 18 februari 2014

Verkiezingswijzer Gemeenteraden

Op 11 januari zonden wij via de Griffie van alle Achterhoekse gemeenten een brief aan de fracties van alle politieke partijen, met het verzoek ons vóór 1 februari hun partijprogramma toe te sturen, met name het onderdeel Groen.
Nou, dat ging nog niet vanzelf! Voor de meeste gemeenten was begin februari nog een herhalingsverzoek nodig, want daar had de Griffie nog niets doorgestuurd; ook een aantal fracties nam niet de moeite aan ons verzoek te voldoen, of "we moesten maar op hun website kijken".
Groen en bomen hebben dus helaas bij velen nog steeds weinig prioriteit...

Bij een aantal partijen wijkt het huidige programma niet erg veel af van het vorige; zaak is dus na te gaan wat men van de eerdere beloften heeft waargemaakt!


Zou mooi zijn als al die Groene politieke wil ook wortel zou schieten...

Wij geven u hierbij een overzicht, per gemeente, van wat we wèl hebben ontvangen.
Verschillende mensen hebben van de verschillende gemeenten de partijprogramma's uitgeplozen, vandaar dat e.e.a. een niet geheel eenduidige weergave kent.


Gemeente Aalten:

Christen Unie Aalten en omgeving
Het vogelbosje zal in geen geval aangetast worden.
Bij de ontwikkeling van de westrand dienen de bosgebieden gespaard te blijven.
Ter wille van de leefbaarheid moeten er voldoende groenvoorzieningen zijn.
Als groen gekapt wordt, is er een verplichting tot vervangende herplant.

Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo
De Progressieve Partij wil de groene ruimte binnen de gemeente Aalten behouden en
versterken door:

1. Versterking van het bestaande groen in de kernen. (de parels in het dorp Aalten, parkzone in
Bredevoort, Welinkbos in Dinxperlo). Bescherming waardevolle en monumentale bomen. Niet
knabbelen aan de groenstructuurplannen binnengebied. Behouden van de gemeentelijke Groene Hoofdstructuur. Realiseren van laatste deel Groene Slingeplan. Aan de gang met A-strang-plan.
2. Groen voor iedereen in de buurt. De hoeveelheid groen vergroten. Kleine parken aanleggen bv terrein oude technische school Aalten en terrein Ds. van Dijkschool Dinxperlo. Algemeen toegankelijke plekken van steen en beton vergroenen. Experimenten voor straat-groenonderhoud  (zelfbeheer-contract). Meer ”klooistukjes” groen voor kinderen. Tegengaan van “beton”tuinen  door mensen (voorlichting) te stimuleren hun tuin groen te houden. Erfconsulenten voor  streekeigen beplanting inschakelen in buitengebied.
3. Vergroting biodiversiteit in de kernen en vooral daarbuiten. Ecologisch beheer van bermen, parkjes  en oevers. Kapvergunningenbeleid evalueren. Voor elke gekapte boom minimaal twee terugplanten. Inheems plantmateriaal gebruiken.
(Tijdelijke)  inrichting van bedrijfsterreinen tot natuurterreinen bijv. in Dinxperlo. Uitbreiding bomenbestand langs wegen met verkeersfunctie.
 
Verder uit Aalten niets ontvangen
  
Gemeente Bronckhorst:
 
Hier alleen van Groen Links ontvangen: (Overigens ook de enige partij die zich heeft ingezet voor het behoud van de 74 bomen van het Centrumplan Vorden).
 
GroenLinks heeft zich in het verleden telkens uitgesproken tegen de onnodige, overbodige kap van bomen ten behoeve van de Centrumplannen van Vorden en Hengelo. Zeker ook omdat hiermee geen enkel rationeel doel gediend was. Enige argumenten die genoemd werden waren: deze bomen passen niet in ons landschap en ze staan in de weg voor het uitvoeren van de centrumplannen, voor een beter ondernemersklimaat. Alsof burgers van de Achterhoek de natuurwaarden binnen een kern minder zouden waarderen door het feit dat een soort boom niet zou passen in de biotoop van de Achterhoek,
Naast de onnodige kap van bomen in de centra van Vorden en Hengelo hebben wij gepleit voor het behoud van de lindes bij de kerk in Hummelo en de Thuja’s bij het kerkhof van Hengelo. Voor dat laatste geldt dat ook het college, op aandringen van veel partijen, daarvan nu eindelijk doordrongen is. Ja, het duurt even maar dan wordt toch nagedacht over alternatieven voor het parkeren van auto’s voor de school i.p.v. kiezen voor het gemakkelijke alternatief van kappen van een aantal bomen..
Wij staan voor het behoud van monumentale bomen en pleiten al lang voor een goed toezicht op handhaving, resp., waar dat niet anders kan, naleving van de herplantplicht. GroenLinks wil ook na de komende verkiezingen de goede relatie met Bomenbelang en de Bomenstichting Achterhoek, als waakhond voor het behoud van waardevolle bomen, voortzetten. Ook het aandringen op een goede uitvoering van het LOP is een van de onderdelen hiervan. Het risico dat in het kader van bezuinigingen deze uitvoering ondergesneeuwd raakt is maar al te groot.
  
Gemeente Doetinchem:
De BSA heeft van de gemeente Doetinchem van 7 partijen een programma ontvangen, van 4 niet.
We hebben deze programma’s beoordeeld op hun ‘groene’ inhoud. Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar, er is dus wat te kiezen als u hart hebt voor natuur, groen, bomen en milieu/duurzaamheid. Uit programma’s komt natuurlijk nog geen beleid, maar als er nu al (ruim) aandacht voor is zou er toch wat van in beleid terug moeten kunnen komen. Per lokaal partijprogramma hebben we geturfd hoe vaak bepaalde woorden worden genoemd in relatie tot de voor ons van belang zijnde essentie. Het woord natuurlijk bevat het woord natuur, en een duurzaam bestuur is ook mooi maar daar kopen wij niets voor. Waar zinvol bieden we een korte samenvatting rondom deze trefwoorden. Hierbij hebben we er alles aan gedaan om de gedachtegang van de partijen overeind te houden. Het zijn geen interpretaties of meningen van de BSA. Tot slot: we zijn ook erg benieuwd naar wat de partijen zeggen over de winning van, of proefboringen, naar schaliegas.
 
Vraagt u ons om een stemadvies op deze thema’s dan luidt dit in chronologische volgorde:
Groen Links, CU/SGP, CDA, D’66, PvdA, GB en VVD.
CDA: Natuur: 8 keer - Groen: 6 keer - Bomen: 0 keer - Milieu/duurzaamheid: 3 keer - Schaliegas: 0 keer.
Het CDA vindt het vele groen, zichtbaar tot in het centrum, een grote kwaliteit in onze stad. Willen we dit zo houden dan moet er blijvend geïnvesteerd worden in bestaande en nieuwe groenstructuren. De afgelopen jaren is daarom nieuw groen- en natuurbeleid opgesteld met aandacht voor nieuwe natuur en toegankelijkheid voor inwoners. Met de uitbreiding van de Zumpe als verbinding tussen stad, randweg en bestaand natuurmonument wordt een fors aantal hectares toegevoegd aan het uitloop gebied van de stad. Dichteren en De Huet krijgen hun eigen groene buffer tussen Doetinchem en Wehl, de Wehlse Broeklanden. Vergelijkbaar met de groene buffer tussen Gaanderen en Doetinchem. Naast groene en natuurwaarden is ons buitengebied ook een werklandschap. Brede focus op duurzaamheid met beleid dat effectief en economisch is. Het CDA vindt dat duurzame ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn op een totale visie op mens en natuur. Er mag geen tegenstelling gecreëerd worden tussen milieuontwikkeling en menselijk welzijn. Zo durft het CDA te stellen dat de geplande rondwegen het leefmilieu in zijn totaliteit zullen verbeteren.
VVD: Natuur: 0 keer - Groen: 0 keer - Bomen: 0 keer – Milieu/duurzaamheid: 0 keer – schaliegas: 0 keer.
 
De VVD staat dit keer voor Verantwoordelijkheid, Vooruitgang en Duurzaamheid. Duurzaamheid vooral als kans voor economische ontwikkeling en rendement, verduurzamen eigen gebouwen, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen en: goedkoper maken wat schoon, stil en duurzaam is. Inzet op een veilige en schone leefomgeving, waarin burgers zelf een rol spelen, bloeiende regio, dorpen en wijken (helaas, geen bloeiende struiken en planten), stimuleren van maatwerk voor ondernemers in buitengebied (kwaliteit van de stal ipv de oppervlakte van het bouwblok) en meer aandacht voor brandveiligheid van stallen, welzijn van de dieren en agrotoerisme.
D 66: Natuur: 0 keer - Groen: 11 keer - Bomen: 0 keer – Milieu/duurzaamheid: 5 keer – schaliegas: 0 keer.
D66 kiest voor een compact programma met als een van de thema’s voor beleid: Openbare ruimte en Groen: ze zien de Achterhoek als het groenste technologiegebied, kiezen voor groene energie, meer openbaar groen, meer (volks)tuinen, parken, speelplaatsen, verkoop openbaar groen aan particulieren, onderhoud door bewoners en agrarische bedrijven, duurzame landbouw, handhaven en versterken Achterhoeks landschap. Ander thema: Milieu en duurzaamheid: Zonne-energie parken, stadslandbouw, lariksbossen voor houtproductie. Thema: Sport en recreatie: Oude IJssel en omliggende bossen meer inzetten voor recreatie als toeristische trekker.
 
Groen Links: Natuur: 29 keer - Groen: 65 keer - Bomen: 4 keer – Milieu/duurzaamheid: 8 keer – schaliegas: 1 keer.
Groen Links wil een sociaal, duurzaam en groen Doetinchem. Uitgebreide groene paragraaf: energieneutraal, gezond, schoon en veilig, natuur en groen zijn van grote waarde, focus op fiets, voetganger en ov, afval is grondstof, buitengebied heeft veel te bieden. Bescherming van (als ze er nog zijn) waardevolle natuur en cultuur landschappen/-elementen, waarden biodiversiteit, natuur en –beleving in nieuwe plannen en beheerplannen opnemen, nieuwe bomenverordening (omtrek vergunning vrij kappen terug van 120 naar 60 cm), evenwicht tussen natuur, recreatie en landbouw in buitengebied, stimuleren bio landbouw, weidegang van koeien en varkens, geen proefboringen/winning schaliegas.
PvdA: Natuur: 0 keer - Groen: 12 keer - Bomen: 0 keer - Milieu/duurzaamheid: 1 keer  - schaliegas: 0 keer.
De PvdA werkt aan werk, zorg en welzijn, cultuur, sport, duurzaamheid, maar helaas, niet (zichtbaar) aan natuur. Werken wel toe naar Beheergemeente: zelfbeheer (inwoners) met groenbudgetten, stadslandbouw, wel flinke paragraaf duurzaamheid mn energie(besparing).
 
Gemeentebelangen: Natuur: 4 keer - Groen: 0 keer - Bomen: 0 keer – Milieu/duurzaamheid: 5 keer (in één onderwerp) -  schaliegas: 1 keer
GB wil terug naar kerntaken, agrarische sector is economische drager buitengebied en speelt rol in beheer van landschap. Inzet op veilige fietsroutes en –stallingen, dubbelspoor, geen schaliegaswinning (ook geen windmolens) , afval is een grondstof, willen goede plannen voor milieu en (duurzame) energie, bescherming van natuurgebieden maar wel toegankelijk voor recreatie die de natuur ontziet. Mondeling (niet in programma): natuur en groen zoveel mogelijk ontzien, geen nieuwe uitbreidingsplannen voor wonen en werken, waar mogelijk gronden teruggeven aan de natuur.
CU/SGP: Natuur: 5 keer - Groen: 7 keer - Bomen: 1 keer - Milieu/duurzaamheid: 6 keer - Schaliegas: 0 keer
Verantwoordelijkheid en goede, duurzame zorg voor de schepping, dus mens en natuur, landschap en milieu. Stimuleren natuurontwikkeling in m.n. ecologische hoofdstructuur. Kiezen voor zoveel mogelijk behoud van groene buitengebied (geen uitbreiding zolang inbreiding mogelijk is). Duurzaam bouwen. Groen, bomen, struiken e.d zijn sterk beeldbepalend en bevorderen leefbaarheid (energiebesparing, geluidreductie, verbeteren luchtkwaliteit). Stimuleren technisch groen bij bedrijven (zie boven). Snipper en technisch groen verkopen / verhuren aan inwoners en bedrijven. 
 
Gemeente Lochem: 
 
VVD: NATURA 2000 is een feit, maar hier hebben we niet om gevraagd. Het wordt ons opgelegd. De VVD zal voor de inwoners van deze gebieden alles uit de kast halen om bij de inrichting hiervan een maximaal resultaat te halen. Het kan toch niet zo zijn, dat je door landelijk beleid in de bedrijfsvoering wordt beperkt. De VVD vindt dan ook dat er een goede compensatie tegenover moet staan.
De infrastructuur, wat de verkaveling betreft, kan nog steeds beter. De wegen in het buitengebied vragen de nodige aandacht, met name door het zware landbouwverkeer. Het verbreden met puin of stenen is een oplossing, maar terugbrengen naar ‘karresporen’ kunnen we ons als VVD niet voorstellen.
De VVD schaft onnodige belastingen af zoals de parkeer-, de forenzen- en de toeristenbelasting en wil minder onnodige vergunningen zoals de collectevergunning, de kapvergunning, de ventvergunning, de objectvergunning en soms zelfs de evenementenvergunning.
 
CDA: Het CDA vindt dat alle doorgaande wegen beter onderhouden moeten worden. Dat geldt ook voor de fietspaden. De gemeente Lochem wil zich immers profileren als fiets- en wandelgemeente. Dan is goed onderhoud een voorwaarde. Daarbij moet ook gekeken worden naar het onderhoud van bomen. De gemeente is aansprakelijk voor letsel als gevolg van vallende takken.
Als volgens experts het vellen van bomen de enige verstandige optie is, moet dat volgens het CDA niet nagelaten worden.
Het CDA stimuleert het toenemend gebruik en productie van zogeheten groene energie. Zowel van zon, water, wind of biomassa. De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven en verleent een vergunning, mits er voldoende draagvlak bij de omgeving bestaat en inpassing in het landschap plaatsvindt.
Het CDA staat afwijzend tegenover het winnen van schaliegas zolang de gevolgen daarvan nog niet zijn te overzien.
PvdA: vindt dat Lochem een mooie groene gemeente moet blijven mèt industriële en agrarische bedrijvigheid. De prachtige natuur moet met economische bedrijvigheid worden verbonden.
• Natuurcompensatie bij uitbreiding of nieuwe economische bedrijvigheid.
• Realiseren Stelkampsveld als Natura2000-gebied. Daarmee worden natuurgebieden verbonden en kunnen planten en dieren zich verspreiden.
De PvdA vindt dat bomen op het eigen erf gekapt mogen worden zonder vergunning met uitzondering van beeldbepalende bomen. Hiervan zou een inventarisatie gemaakt moeten worden en bomen die op deze lijst staan kunnen alleen met vergunning gekapt worden.
 
GroenLinks:
zet zich in voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap met een soorten­rijke natuur: een fijne, groene omgeving om in te wonen en te werken. En een gastvrije plek voor toeristen. In de komende jaren wil GroenLinks het volgende bereiken:
·        Bestaand groen blijft groen.
Beeldbepa­lende monumentale boomgroepen, lanen en solitaire bomen blijven staan.
·        De natuur krijgt de zorg die nodig is.
GroenLinks wil dat de overheid plannen ontwikkelt met bewoners en boeren voor onze natuurgebieden, zoals Stelkampsveld, IJsseluiterwaarden en Gorsselse Heide.
·        Bewoners voelen zich verbonden met het landschap.
We willen dat de gemeente samen met bewoners actiepunten opstelt voor de komende jaren.
·        Minder bouwen in het buitengebied.
De rood-voor-rood regeling – stallen afbre­ken, huizen bouwen – willen we strenger maken.
·        De gemeente houdt rekening met biodi­versiteit bij het beheer van het gemeen­telijke groen. Onkruidbestrijding gebeurt op de meest milieuvriendelijke manier. De gemeente gaat door met ecologisch berm­beheer, zodat er meer bloemen in de ber­men komen.

D66: (De enige partij die zich, vooral mede door raadslid Carola Eppink, heeft ingezet voor het behoud van de gezonde monumentale bomen op de Kleine Markt in Lochem).
Onze plannen voor de gemeente Lochem willen we op een duurzame manier uitvoeren. Dat betekent dat de leefbaarheid van onze woonomgeving en de natuur ook voor toekomstige generaties behouden blijft.
Aandacht voor een goed milieu om in te werken en te leven, staat hierbij voorop. Dit laten we ook zien in de discussie over boringen naar steenkoolgas/schaliegas in onze gemeente.
Onze stelling is en blijft: D66 Lochem is tegen boringen naar schaliegas!
D66 vindt het van groot belang de aantrekkelijkheid van Lochem als vestigings- en woonplaats te be­houden. Daarnaast vinden we het behoud van het karakter van de gemeente voor recreatie essenti­eel. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling van het buitengebied.
Handhaven van bestaande ‘groene ruimtes’ in woonkernen
Inzetten op behoud en ontwikkeling van lommerrijke dorpen en een groene stad;
Behouden zandwegen en geen nieuw asfalt;
Behouden en beschermen van karakteristieke kwetsbare (natuur)gebieden en landschappen.
De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige, maar ook mooie en prettige openbare ruimte. Voor D66 is openbaar groen daar een essentiëel onderdeel van. Het beleid over de inrichting van de open­bare ruimte moet daarop gericht blijven. Tegelijkertijd vinden wij dat de uitvoering van de taken in de openbare ruimte niet persé door de gemeente zelf uitgevoerd hoeft te worden.
De beleving en kwaliteit van de openbare ruimte wordt beter naar mate er meer ‘groen’ is. D66 ziet daar­in het liefst duurzaam groen met natuurlijke variëteit.
Op het terrein van groen vindt D66 dat particulieren en bedrijven heel goed zelf de routinetaken kunnen uitvoeren. Wij willen daarom de particuliere initiatieven van inwoners of dorpsraden die bijdragen aan beheer van openbare ruimte en groen stimuleren. Meer creativiteit in uitvoering en financiering en geen platte benadering op basis van alleen kosten. D66 ziet graag lommerrijke dorpen en een groene stad.Inzetten op behoud van de Natura 2000, Ecologische hoofdstructuur en overige natuurgebieden. Samen met de provincie ontwikkelen van beleid gericht op behoud van biodiversiteit. Stimuleren van groene ondernemingen in deze gebieden; Binnen bepaalde randvoorwaarden inzetten op ontwikkeling van recreatie-ac­tiviteiten; Geen boringen naar schalie-gas in onze gemeente.

Gemeentebelangen: niets ontvangen.

Gemeente Montferland:
Uit deze gemeente hebben wij niets ontvangen
 
Gemeente Oost Gelre:
   Uit deze gemeente hebben wij niets ontvangen  
 
Gemeente Oude IJsselstreek:
 Uit deze gemeente hebben wij niets ontvangen
 
Gemeente Winterswijk:
 
CDA Winterswijk: In het programma staat niets over groenbeleid.
 
Uit deze gemeente hebben wij verder niets ontvangen