woensdag 7 januari 2015

De Soap van de gemeente Montferland en de monumentale Rode Beuk; chronologisch:

De gemeente Montferland (gM) gaf een paar jaar geleden alle kapvergunningen vrij, behalve voor bomen met een omvang van meer dan 2.50m, gemeten op een hoogte van 1.30m, omdat de gM aangeeft “te hechten aan monumentale bomen”.

Op 17 juni jl. wordt in het Gemeente Nieuws Montferland een kapvergunning gepubliceerd:
Openbare Werken
Verleende omgevingsvergunning
Komweg 1a, 6942 BR; het vellen van 1 boom 
(verzonden 12-06-2014).
Rechtsmiddel: beroep.

Het blijkt hier te gaan om een monumentale vitale rode Beuk, omvang 2.93m.
De bewuste Beuk aan de Komweg;
goed te zien dat deze ook in de kroon gezond is.


Winter; geen dode takken te zien.
De Bomenstichting Achterhoek (BSA) vraagt de kapvergunning op en deze blijkt ongedateerd.Op een latere versie wordt de datum van 24 juni er op aangegeven (?)..
Reeds alvorens deze kapvergunning te verlenen heeft de gM al niet de, volgens de Wabo wet, juiste procedure gevolgd. (Info te bevragen bij de BSA) en ook na verlening houdt de gM zich niet aan deze wet: na datum van publicatie dient eerst een termijn van 6 weken te worden aangehouden, waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Deze procedure wordt hier door de gM overgeslagen.
(Zo’n bezwaar dient dan eerst te worden beoordeeld door een onafhankelijke Bezwaren Commissie, die daarover advies uitbrengt aan de gemeente. Deze kan dat advies naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel motiveren.
Na deze zes weken mag de gemeente volgens dezelfde Wabo wet wel kappen. Wanneer de belanghebbende dat echter wil tegenhouden en eerst het advies van de Bezwaren Commissie wil afwachten, moet deze een Voorlopige Voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dan mag er niet eerder worden gekapt dan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan).

De BSA dient, ondanks dit al, op 2 juli toch een pro forma bezwaarschrift in, om van haar kant de wettelijk procedure wel op juiste wijze te volgen.
Daarop brief van de gM d.d. 10 juli; Ontvangstbevestiging van Bezwaarschrift BSA, waarbij tevens vermeld dat de gM dit bezwaarschrift als beroepschrift heeft ingediend (?!) bij de rechtbank Gelderland ter beoordeling.
Dit zonder verder enig overleg tussen gM en BSA, want dat zou in elk geval voor de gM nog de kennis hebben opgeleverd dat deze handelwijze wettelijk helemaal niet kan.
Wij hebben de gM hierop gewezen in een e-mail van 1 juli; echter geen reactie.

Intussen, op 22 juli, gaat de BSA in op de uitnodiging per mail van de gM om kennis te maken: “er wordt prijs gesteld op goede contacten” en “om over de Beuk te komen praten”; “Gelet op de plannen op het terrein” was het belangrijk hierover met enige spoed gezamenlijk om de tafel te gaan.
In een e-mail van 30 juni stelt de gM in deze zelfs: “veel waarde te hechten aan bomen met een monumentaal karakter van > 2.50m”.
Voorafgaand aan dit gesprek stuurt de gM de BSA nog een beschrijving van het plan (Didam locatie Kompas d.d. 06 02 2013), en de mogelijke opties om op het terrein aan de Komweg te bouwen”. Steeds wordt hierin gesproken over het behoud van bomen en hagen:
“Een aantal kwaliteiten zijn aanwezig rondom de school: bestaande bomen, veelal aan de randen van het gebied en de haag rondom het gebied. Het is belangrijk deze groenstructuren zoveel mogelijk te behouden om zo meteen een aangekleed, groen beeld te verkrijgen”.
Ook aan de kruin is te zien dat deze Beuk kerngezond is.
Met deze positieve informatie en immer bereid tot constructief overleg begeven wij ons hierdoor vol goede moed naar het gemeentehuis in Didam.
Er blijkt echter geen medewerker van de afdeling Groen aanwezig bij het gesprek, alleen een vertegenwoordiger van de juridische afdeling en iemand van het te bouwen project.
En tot onze grote verbazing krijgen we vrijwel direct te horen dat “er helemaal niet over behoud van de Beuk te praten valt; die wordt gekapt en daar is niets meer aan te veranderen”. Wèl “mogen we nog meedenken” over een paar te planten boompjes bij dit project. 
Dat was echter niet vermeld bij de uitnodiging...
En waarom is er geen gevolg gegeven aan “het behoud van de groenstructuren”? 
Ook wordt ons hier nog verteld dat "de hele buurt de Beuk kwijt wil". Bij navraag blijkt dit echter geenszins het geval..
Wij delen onze teleurstelling over dit gesprek op 25 juli mee aan de gM in een uitgebreide mail aan B&W met bovenstaande punten, ook daarop geen reactie..

Uiteraard reageert de rechtbank (d.d. 8 augustus) naar de BSA met de mededeling "dat er natuurlijk eerst een bezwarenprocedure dient te worden doorlopen en dat het bezwaarschrift niet voldoet aan de voorwaarden van een beroepschrift".
Op 11 aug. mailen wij opnieuw aan B&W met deze brief als bijlage, met de vraag “hoe nu verder?”.
Daarop laat de gM ons op 12 aug. weten dat zij de kapvergunning hebben ingetrokken…
In de brief betr. de intrekking wordt ook toegegeven dat de procedure van vóór de vergunningverstrekking al niet juist is gevolgd:
“Hangende het bezwaar is geconcludeerd dat inzake betreffende vergunning, ingevolge
artikel 2.2 en 3:10 van de Wabo, de normale voorbereidingsprocedure gevolgd had
dienen te worden.”
Daarna krijgen we uiteindelijk (op 28 aug.) reactie van de persoon van de juridische afdeling; “Het bouwproject zal worden aangepast en er zal daarbij rekening worden gehouden met meer groen in dit project. Als de plannen rond zijn, zullen wij opnieuw worden uitgenodigd voor overleg”.
Wij geven aan dat wij daarbij dan wel uitgaan van de mogelijkheid van het behoud van de bewuste monumentale Beuk, daar wij tenslotte niet de zin zien van een herhaling van de teneur het eerste gesprek.
Ook hierop verder geen reactie.
Begin augustus vragen wij een boomdeskundige de Beuk te willen bekijken. Conclusie in zijn rapport is o.a.: “deze Beuk kan op dit moment met de juiste verzorging nog zeker 50 jaar mee”.
Tevens wijzen wij de gM nog op het feit dat de beschadiging die is aangebracht aan de bovenkant van het wortelpakket, veroorzaakt door het in haar opdracht 20cm laten afschrapen van de grond op het bouwterrein, in strijd is met de eigen Algemene Plaatselijke Verordening; art. 4.10 lid 2 en art. 4.11 lid 2, daar het hier een ernstige beschadiging van de Beuk betreft. 
Ook over dit punt blijft het stil…
Het onnodig afgeschraapte wortelpakket.

Een half jaar later...
Omdat er nog steeds geen uitnodiging is gekomen aangaande het op 28 augustus aangekondigde vervolggesprek, mailen wij de gM op 15 december dat “wij mogen aannemen dat het bewuste plan na 3,5 maand inmiddels wel herzien zal zijn?” en vragen wanneer wij hierover kunnen komen praten.
Daarop ontvangen wij tot onze grote verrassing plotseling twee dagen later op 17 december een brief van de gM, gedateerd 27 november(?!), met de mededeling dat “ons bezwaarschrift niet in behandeling kan worden genomen omdat het niet voldoet aan de wettelijke eisen”. Wij moeten een nieuw bezwaarschrift indienen en wel vóór 30 december.
Waarop wij dan opnieuw bezwaar moeten indienen is ons op dat moment geheel onduidelijk; tot dan toe hebben wij niets van de gM gehoord en zijn wij ook bij de publicaties in het Gemeentenieuws nog niets tegengekomen over een hernieuwde kapvergunning.
En ja, opeens zijn daar op dezelfde datum van 17 dec. toch zomaar twee bekendmakingen in het Gemeentenieuws: één kapaanvraag onder rubriek “Bouw” (ingekomen 3 dec.) en tegelijkertijd ook al in dezelfde uitgave een onder rubriek “Openbare Werken” een direct al verleende omgevingsvergunning, al binnen 2 dagen verzonden op 5 december; een wel heel snelle ambtelijke molen!
Opnieuw wordt hier de wettelijke bezwarentermijn van 6 weken, in dit geval met een juiste sluitingsdatum van 16 januari, genegeerd!
En hoe is deze vergunning deze keer tot stand gekomen? Heeft de gM nu wèl artikel 2.2 en 3:10 van de Wabo in acht genomen?

Niet alleen de chronologische volgorde van dit verhaal is wel erg curieus; ook de wijze waarop de gM uiting geeft aan "het op prijs stellen van goede contacten".
Intussen kunnen wij er vrijwel geen touw meer aan vastknopen; de gemeente Montferland zelf blijkbaar ook niet...

Bomenstichting Achterhoek