vrijdag 12 februari 2016

Tòch overleg 901 bomen Oude IJsselstreek

Daags na de Raadsrotonde van 4 februari jl. zonden wij onderstaand e-mail bericht aan college en raad van de gemeente Oude IJsselstreek. Tevens stuurden wij kopie hiervan naar de media. In de persoon van een ambtenaar van de Afdeling Wijken & Beheer werd daarna contact met ons opgenomen met een uitnodiging voor een gesprek. (Hierbij de link naar kort interview met de wethouder naar aanleiding hiervan: http://www.regio8.nl/oude-ijsselstreek-in-gesprek-over-dunning/nieuws/item?802746).
Uiteraard zijn wij altijd bereid om de tafel te gaan, maar dat moet dan ook wel nut hebben en niet, zoals op 4 februari bleek, alleen maar een vertoning blijken voor de Bühne.
Men benadrukte dat het zeker zinvol zou zijn. 
Dus volgende week gaan onze Stichting en belangengroep Kappen Nou met deze gemeente om de tafel; samen komen we met drie deskundigen.
Wordt vervolgd..


Geacht College,
Geachte Raadsleden,

N.a.v. de raadsrotonde van 4 februari jl. inzake de 901 laanbomen, waarbij uw wethouder Sluiter aanhoudend benadrukte dat het hier zeker geen bezuinigingsmaatregel betrof, hechten wij er aan dit misverstand bij deze definitief uit de weg te ruimen.

In het adviesrapport van Engbers Bosbeheer d.d. 22 april 2015, dat in opdracht van uw gemeente werd uitgebracht, vindt u reeds in de Inleiding op pagina 4, tweede alinea, punt 2, de volgende tekst: "Kostentechnisch: het verminderen van het aantal laanbomen leidt tot een verlaging van de jaarlijkse beheerskosten hetgeen een eis is i.h.k.v. de overeengekomen bezuinigingen".
Tevens heeft de uitspraak van de wethouder, dat hij in deze niet met onze stichting en andere betrokkenen om de tafel wenst te gaan, ons zeer verbaasd.
In het verleden werd immers altijd, n.b. op verzoek van uw gemeente, met onze stichting overlegd. Hoewel we het niet altijd eens waren, kwamen we er uiteindelijk altijd wel uit.
Wij zouden derhalve graag nadere verduidelijking van u vernemen omtrent het verschil in deze met de huidige situatie.

Dan hebben wij het feit dat een aantal raadsleden blijkbaar van te voren al hun reactie hadden geschreven, als zeer teleurstellend ervaren. Dit getuigt immers niet van enige bereidheid tot heroverweging met argumenten van de burgers die zij vertegenwoordigen.

Er ligt wijsheid besloten in het feit dat een mens de grootheid kan opbrengen van gedachten te veranderen.
Wij kunnen ons dan ook toch nauwelijks voorstellen dat uw gemeente dit alles slechts zou willen zien als “gezichtsverlies” en, teneinde dit tot elke prijs te voorkomen, de honderden handtekeningen en de onderbouwde argumenten van betrokkenen en adviezen van een aantal deskundigen daarvoor dan maar volledig zou willen negeren. Dat daarom uiteindelijk dus “gezichtsverlies” en economische motieven hierbij slechts voor u zouden gelden.

Ons aanbod om, i.h.k.v. de burgerparticipatie, gezamenlijk met u tot een voor alle partijen bevredigende en duurzame oplossing te komen staat bij deze uiteraard nog steeds.
Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Nog enkele reacties uit de media over de houding van de gemeente Oude IJsselstreek: