zaterdag 11 juni 2016

Update Crowdfunding t.b.v. 3.300 Lochemse laanbomen

Na ons ons persbericht van 5 juni m.b.t. Crowdfunding: 
(http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/06/lochems-groene-imago-in-de-uitverkoop.html)
waarmee we nog 3.300 van de 6.600 vitale beeldbepalende Lochemse laanbomen voor kap door de gemeente zouden kunnen behoeden, kregen we veel positieve reacties. 
Hiervoor willen we u hartelijk danken!

Een aantal van u had nog enkele vragen; deze worden door ons onderstaand beantwoord. Mocht u nog andere vragen hebben, laat het ons weten: bomenachterhoek@gmail.com

Wij verzochten u uw e-mail adres te willen vermelden bij uw bankoverschrijving, zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden.
Het blijkt echter dat bij sommige banken het @ teken van een e-mail adres in de “Omschrijving” niet wordt geaccepteerd. Wanneer u de @ vervangt door een spatie kunnen wij dit teken later weer toevoegen. Bij deze nogmaals ons rekeningnummer: NL93 TRIO 0776 4548 46 t.n.v. Bomenstichting Achterhoek. (Uw gift is ANBI aftrekbaar).

Dan is nog het volgende gebleken:
  • Vlak voor de verkiezingen van twee jaar geleden is op verzoek van Gemeente Belangen een bedrag van € 200.000 voor de Lochemse bomen uitgetrokken. Nu blijkt echter dat daarvan slechts € 15.000 aan de bomen werd gespendeerd! De resterende € 185.000(!) is naar o.a. naar 1,5(!) jaar “procesbegeleiding” van dit onderzoek naar kosten neutraal bomenbeheer gegaan.. (Dat is al ruim 28 maal het nu jaarlijks benodigde bedrag van € 6.500!!).
  • De verkoop van de aandelen Nuon heeft voor Lochem 35 miljoen euro opgebracht, waarvan in 2015 de laatste tranche van 7,9 mln is ontvangen. Daarvan is 24 miljoen besteed aan het nieuwe gemeentehuis. Er resteert nu nog zo’n 10 mln van deze Nuon-gelden. De gemeente Lochem heeft besloten deze 10 mln in de Algemene Reserve op te nemen. Er is dus nog geen bestemming aan gegeven. In totaal zit hiermee 14,8 miljoen in deze pot.. Echter werd indertijd een motie van het CDA aangenomen dat deze NUON gelden aan de gemeenschap moeten worden besteedImmers is het de Lochemse gemeenschap die destijds deze gelden bijeen hebben gebracht via de stroomrekening! Wij achten de Lochemse bomen ook bezit van de gemeenschap, die d.m.v. goed rentmeesterschap ten bate van de Lochemse gemeenschap onderhouden dienen te worden!
En het bij deze miljoenen vergeleken luttele bedrag van € 6,500 per jaar kan er niet af…

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Beantwoording vragen omtrent Crowdfunding:

  • Hoe is de gemeente Lochem tot dit aantal te kappen bomen gekomen?
De gemeente Lochem heeft 55.000 bomen, waarvan 24% (=13.200) vitale, flinke exemplaren. Hiervan wil de gemeente in de komende jaren de helft kappen: =12%, dus 6.600. Omdat mooie gezonde bomen natuurlijk het meeste geld opleveren. Met die opbrengst wil de gemeente het onderhoud van de resterende bomen bekostigen.
De motie van Groen Links en de PvdA tijdens de raadsvergadering van 23 mei ging over het behoud van nog eens 6% = 3.300, dus in totaal 18% = 9.900 exemplaren van de 13.200. Met het relatief kleine bedrag van € 6.500 per jaar (gebaseerd op de berekeningen van de gemeente zelf) zou behoud van die extra 6% gerealiseerd kunnen worden. Dit luttele bedrag had de gemeente er niet voor over en de motie werd weggestemd...
  • Gaat het om een jaarlijkse bijdrage?
De gemeente zegt in de komende jaren per jaar 680 van deze gezonde exemplaren te willen kappen. Dat moet per jaar 6.500 opbrengen (berekening van de gemeente zelf). Met het totaal van 6.600 bomen betekent dat dat men in ong. 10 jaar de cirkel rond denkt te hebben.
Wij willen nu met Crowdfunding proberen om alsnog deze 6%, dus 3.300 bomen, te behouden. Daarom gaat het in principe gedurende vijf jaar om een jaarlijks bedrag van € 6.500,-. Echter willen en kunnen we natuurlijk niemand verplichten zich voor vijf jaren vast te leggen. Maar, met deze € 6.500 zal in elk geval wèl een eerste begin kunnen worden gemaakt. Intussen zijn wij ook bezig met het aanschrijven van fondsen. Overigens hopen wij ook dat er met de komende gemeenteraads-verkiezingen van 2018 meer raadsleden zullen zijn met respect voor Natuur & Milieu die alsnog dit luttele bedrag vanuit de vele miljoenen beschikbaar willen stellen.
  • Zal de gemeente Lochem dit crowdfunding bedrag wel accepteren?
Tijdens het Ronde Tafelgesprek over dit kosten neutraal bomenbeheer op  9 mei, en in de gemeenteraadsvergadering op 23 mei is ter sprake gekomen: “Indien fondsen zouden kunnen worden aangeboord t.b.v. behoud van deze 3.300 bomen, zou de gemeente die gelden dan aanvaarden? Hierop werd door de wethouder positief gereageerd. (Men is immers ook erg voor burgerparticipatie..).
  • Wie controleert of de gemeente daadwerkelijk minder bomen laat kappen?
Wij zullen dit uiteraard in een overeenkomst met de gemeente vastleggen: de besteding van het bedrag en de verantwoording hiervan. Wij kunnen hierbij tevens gebruik maken van de aangeboden gratis diensten van een econoom. Daarmee zijn er ook geen loonkosten van een ambtenaar.
  • Is deze Crowdfunding voor herplant? Gaan we samen van dit bedrag bomen kopen?
Nee, de gemeente is zelf verplicht herplant te plegen. Deze Crowdfunding is uitsluitend bedoeld voor het behoud van deze 3.300 beeldbepalende laanbomen.