woensdag 29 juni 2016

Weinig respect voor crowdfunders bij Lochemse politiek..

Op 28 juni zonden wij onderstaand bericht aan onze donateurs en sympathisanten:

Opnieuw hartelijk dank aan diegenen van u die intussen ook een gift hebben gedoneerd t.b.v. de crowdfunding tot behoud van zoveel mogelijk Lochemse beeldbepalende laanbomen!

Denk u zich eens in: met de geplande kap van deze 6600 exemplaren, 
gemiddeld met een kroon van ong. 7 m breed,
verdwijnt de komende jaren in het buitengebied dus ruim 46 kilometer(!) aan laanbomen…

Op 27 juni werd in de Lochemse Raadsvergadering de Kadernota 2017 besproken, waarin voor het komende jaar het beleid t.a.v. de diverse programma's en de daarbij behorende financiën wordt aangegeven. Hierin geeft de gemeente overigens aangaande de kap, heel summier, een wel heel mooi beeld weer dat geenszins de lading dekt.

Betreffende dit programma: “Duurzaam beheren van de bomen langs de wegen in het buitengebied” (overigens heeft nog steeds niemand ons kunnen uitleggen wat er nu werkelijk duurzaam is aan de kap zo’n enorm aantal grote gezonde bomen..) hadden Groen Links en de PvdA gezamenlijk opnieuw een amendement ingediend. Nu met het voorstel de donateurs van de crowdfundingsactie tegemoet te komen door het jaarlijks benodigde bedrag van € 6.500,- voor behoud van nog 330 bomen voor de komende jaren structureel op de begroting te zetten.
Met 14,8 mln Algemene Reserve immers een peuleschil..
CDA en Gemeente Belangen wilden er niets van horen en de VVD opperde zelfs schamper dat het de moeite van het bespreken niet waard was(!). D66, die de Lochemse bomen eerder erg goed gezind was hield zich stil; men zit nu tenslotte in de coalitie..
Kortom; het merendeel van de raad acht zich geenszins verantwoordelijk voor het Lochemse Groene Kapitaal, en waar men anders de mond vol heeft van “Burgerparticipatie” komt dat deze keer blijkbaar niet goed uit.
Aan het belang van de donateurs die met hun gift te kennen geven alsnog zoveel mogelijk laanbomen te willen behouden wordt hiermee dus geen waarde toegekend.

De toezegging van de wethouder dat hij “open staat voor gelden van derden” hebben wij nog eens schriftelijk aan hem bevestigd. Tevens dat wij er van uitgaan dat hij deze uitspraak namens het college van B&W heeft gedaan. (Overigens staat dit ook op film; opgenomen tijdens de raadsvergadering van 27 mei).

Het crowdfunding bedrag groeit inmiddels gestaag naar de € 6.500,-. Het gaat dus de goede kant op!
Wij zullen daarom over enige tijd contact opnemen met de wethouder over de besteding van het bedrag en de hieraan inherente voorwaarden.
Het zal dan gaan om het jaar 2017. Dit jaar zal nl. eerst nog een aantal bomen worden gekapt die, door de jarenlange verwaarlozing door de gemeente in dermate slechte staat zijn dat zij een risico vormen. Met die kap moeten wij het daarom helaas wel eens zijn.

Voor wie van u ook wil meehelpen in de helft van de in 2017 te kappen mooiste 660 bomen te behouden:
Bij deze nogmaals ons rekeningnummer: NL93 TRIO 0776 4548 46 t.n.v. Bomenstichting Achterhoek.
Vermeldt u daarbij s.v.p. “Bomen Lochem” en uw e-mail adres.  (Uw gift is ANBI aftrekbaar).
Hartelijk dank!

Wij hopen dat er met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 meer Lochemse raadsleden komen met respect voor natuur en milieu..

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek