dinsdag 21 juni 2016

Te mooie voorstelling van zaken re kap 6.600 vitale laanbomen door gemeente Lochem

Op 27 juni wordt in de Lochemse gemeenteraad de Kadernota behandeld. In deze nota wordt voor het komende jaar het beleid t.a.v. de diverse programma's en de daarbij behorende financiën aangegeven. Hierin geeft de gemeente over de voorgenomen kap van de 6.600 vitale bomen, heel summier, een wel heel mooi beeld weer, dat de lading geenszins dekt:

"Activiteit 3.
Duurzaam beheren van de bomen langs de wegen in het buitengebied (landschapsscenario)
Waar staan we
In de raad van mei 2016 is het raadsvoorstel ‘Duurzaam beheer bomen buitengebied’ behandeld. In de Kadernota 2017 zijn de financiële consequenties volgens het landschapsscenario opgenomen. 
Wat gaan we doen.  
De bomen langs wegen in het buitengebied beheren volgens het landschapsscenario. Dit betekent dat er regelmatig controle plaatsvindt. Op basis van deze controle wordt een planning gemaakt om bomen te onderhouden en/of lanen te kappen en jonge bomen aan te planten. Jaarlijks komt dit neer op ongeveer 680 bomen, die voor een deel uit risicobomen bestaan. Veel oude bomen zijn beeldbepalend en worden gespaard om het landschap te verfraaien, zolang ze gezond en veilig zijn. Om het onderhoud aan de bomen langs de wegen betaalbaar te houden, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke opbrengst voor het hout te krijgen. De houtsnippers die vrijkomen bij kap en onderhoud worden gebruikt om gebouwen te verwarmen."Daarom verzonden wij vandaag het volgende bericht aan B&W met CC aan raadsleden:

Geachte College,

Met stijgende verbazing lazen wij in uw Kadernota uw zeer eufemistische, onvolledige en daarmee o.i. misleidende voorstelling van de werkelijkheid aangaande het “Duurzaam beheren van de bomen langs de wegen in het buitengebied (landschapsscenario)”

Met name met de tekst in de alinea: “Wat gaan we doen” suggereert u een wel zeer rooskleurig beeld dat de realiteit echter geenszins dekt. “Het sparen van veel beeldbepalende bomen” komt in werkelijkheid in uw plannen nu niet direct concreet als prioriteit naar voren; integendeel!

Een nadere toelichting bij: Om het onderhoud aan de bomen langs de wegen betaalbaar te houden, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke opbrengst voor het hout te krijgen” zou ook passend zijn geweest. Immers, uw gemeente heeft geen invloed op de houtprijs, dus bij dalende prijzen zal de opbrengst ergens vandaan moeten komen; dat betekent boven het te kappen aantal van deze 6.600 exemplaren nog meer kap van vitale beeldbepalende bomen?
Bovendien; door het op deze wijze doen verdwijnen van de beeldbepalende exemplaren zal een flink aantal van de overblijvende minder vitale bomen door de extra windbelasting en zonnebrand uiteindelijk ook niet meer een lang leven gegund zijn.
Kortom: er wordt zo onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap, waarvan u de consequenties nog zeker niet volledig heeft onderzocht.

Zoals wij u reeds een aantal malen hebben voorgerekend, kloppen uw berekeningen niet. Ook dat zal tot gevolg hebben dat er dan nog meer gekapt zal gaan worden om de hieraan inherente financiële tekorten te kunnen aanvullen.
Tevens wordt door u niet vermeld hoe de controle m.b.t. de aantallen te kappen bomen zal worden uitgevoerd; ook dat onderwerp is blijkbaar nog niet uitgewerkt.
Zoals het nu staat is elke Lochemse laanboom daarmee dus vogelvrij.

Door met een dergelijke summiere, onjuiste en misleidende voorstelling van zaken te vragen wat de Lochemse bevolking vindt van de Kadernota, draagt uw gemeente niet bij aan de transparante en eerlijke informatieverschaffing aan haar burgers die uw gemeente zelf zo propageert..

Met vriendelijke groet,