donderdag 9 februari 2017

Nieuwe Wet Natuurbescherming m.b.t. de beeldbepalende laanbomen Mettrayweg Eefde en inzet Crowdfunding.

Vandaag zonden wij onderstaand bericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem.
(Zie ook eerder bericht: 
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/02/inzet-crowdfunding-behoud-laanbomen.html)

Onderwerp: Nieuwe Wet Natuurbescherming m.b.t. de beeldbepalende laanbomen Mettrayweg Eefde en inzet Crowdfunding.

Geacht College,

Betreffende de door uw gemeente voorgenomen kap van 23 beeldbepalende Amerikaanse eiken aan de oostzijde van de Mettrayweg (tussen de Rondweg N348 en de Nachtegaalstraat) in Eefde, hierbij het volgende.

Het feit dat het hier om zg. “risicobomen” zou gaan is door uw gemeente niet aangetoond. Slechts zijn d.m.v. een VTA controle (Visual Tree Assessment, dus een controle “op het oog”) dode takken geconstateerd. Zonder verder nader onderzoek, waarmee feitelijk kan worden geconstateerd of een boom bijv. hol is, kan niet van risicobomen worden gesproken.
Volgens onze boomdeskundigen zijn 18 van de 23 Am. eiken met een degelijke onderhoudsbeurt zeker te behouden.
(De vijf exemplaren in slechte conditie zijn de nummers: 152.209, 152.211, 152.213, 152.214 en 152.220. Kap van deze bomen achten onze boomdeskundigen wel gerechtvaardigd) .
Wij hebben uw gemeente dit al eerder, op 30 januari jl, laten weten. Tevens lieten wij u weten dat wij bereid zijn het benodigde onderhoud voor de 18 overige bomen vanuit het bedrag dat wij met dit doel d.m.v. crowdfunding bijeen hebben gebracht te financieren, op basis van de door uw gemeente eerder zelf berekende onderhoudskosten.

Helaas hebben wij, ook na herhaald bericht, hierop tot op heden van uw gemeente nog geen reactie mogen ontvangen.

Per 1 januari jl. trad, zoals u bekend, de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking, hiermee werd de eerder geldende Boswet vervangen.
De beperking van de bevoegdheid van de lagere regelgever, om regels te stellen met betrekking tot het vellen van bepaalde typen houtopstanden in het buitengebied, zoals die was opgenomen in artikel 15, derde lid, van de Boswet, is in enigszins gewijzigde vorm overgenomen in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming. Artikel 4.6 van de Wnb is echter niet in werking getreden.

In de Nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb en het Besluit natuurbescherming, wordt overwogen dat artikel 4.6 niet in werking treedt, omdat de betrokken bepaling in de praktijk onduidelijkheid blijkt te geven over welke regels provincies en gemeenten mogen stellen ter bescherming van houtopstanden in het landelijk gebied. Provincies en gemeenten moeten in het licht van de decentralisatie van het gebiedsgerichte beleid en de filosofie over de bevoegdheidsverdeling zoals deze ook in de Omgevingswet vorm heeft gekregen, de ruimte hebben om met het oog op de bescherming van biodiversiteit en landschappen regels ten aanzien van houtopstanden te stellen; dat sluit aan bij de doelstellingen van de Wet natuurbescherming.

De wetswijziging per 1 januari 2017 heeft een verandering teweeg gebracht in die zin, dat vanaf die datum de APV wel weer van toepassing is, en een Omgevingsvergunning is vereist. Op grond van art. 4.11 van de APV  is het “verboden om een houtopstand (waaronder een boom) te vellen zonder vergunning”. Deze Amerikaanse eiken vallen onder geen van de uitzonderingen opgenomen in art. 4.11 APV.
Derhalve verzoeken wij u eerst over te gaan tot de aanvraag van de benodigde vergunning .
Tevens verzoeken wij u onze Stichting in te lichten over de datum waarop uw gemeente denkt te gaan kappen.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Mettrayweg vanaf de Nachtegaalstraat
(Ingezonden foto).