zondag 19 februari 2017

Voortgang m.b.t. het kappen van de 901 laanbomen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Vandaag (19 februari 2017) verzonden wij onderstaande brief aan alle fractieleden van de gemeente Oude IJsselstreek, met onderbouwende bijlagen:

Intussen zijn nog enkele nadere feiten aan het licht gekomen: (24 februari).
  • Er blijkt helemaal geen sprake te zijn van een claim van de aannemer! Waarom werd dit dan niet tegengesproken door de gemeente wanneer dit als argument ter tafel kwam?!
  • De gemeente veinsde niet te weten hoeveel van de 901 bomen inmiddels zijn gekapt. Dat aantal blijkt nu wel degelijk bijna de helft te zijn.. (Van ong. 140 bomen waren wij het eens met de kap, deze bomen waren op).

Betreft: Het kappen van 901 laanbomen

Geachte fractieleden,

Voor de derde maal werd onze Stichting onlangs uitgenodigd door de gemeente Oude IJsselstreek (OIJ) om te komen praten over ”voortgang laanbeheer”.
De vorige twee uitnodigingen waren uitgelopen op een groot debacle.
Een jaar geleden mochten wij, en belangengroep Kappen Nou, tijdens de Raadsrotonde onze argumenten tegen het ‘dunnen’ nog eens komen toelichten.
Echter had de wethouder daarbij al vanaf het begin de hakken in het zand, en wilde niet met ons om de tafel. We misten een open proactieve houding en oprechte betrokkenheid waardoor overleg niet mogelijk bleek.
Ondanks de vurige pleidooien van onze niet zo maar deskundigen waarin toen werd uiteengezet hoe schadelijk ‘dunnen’ is bij bomen van oudere leeftijd, bleef de wethouder volharden: “Nee, er wordt geen schade aangericht, want wij gaan Zorgvuldig Kappen!”..(?) De reden zou zijn het vitaliseren van lanen; een drogreden. Burgers worden misleid. Er werd eerder al aangegeven dat het vanaf het begin een kwestie was van kostenbesparing.
Daarna mochten de fracties nog reageren op onze argumenten van die avond. Nou, daar waren veel raadsleden goed op voorbereid, want men trok een van te voren al in elkaar gezet verhaal uit de binnenzak en las dat ‘betrokken’ voor. Som was wel: “De kap gaat door”.. Hadden de raadsleden de aangeleverde rapporten überhaupt wel gelezen?
Kortom, een stuitende vertoning, die ons vertrouwen, en dat van velen (niet in de laatste plaats van de 1800 ondertekenaars van de petitie van Kappen Nou) in deze gemeente niet ten goede kwam.
Enige weken daarna, toch weer een uitnodiging; “De gemeente OIJ hecht aan een goede relatie met de Bomenstichting Achterhoek, en er valt wel te praten over te kappen aantallen”.
Helaas bracht dat gesprek ook niets nieuws; afspraken werden niet nagekomen. Bovendien moest moest volgens de wethouder “ondertussen de kap gewoon doorgaan”. En zo daalde het vertrouwen tot het nulpunt.

Maar…nieuwe burgemeester, nieuwe kansen?!
Dus voor de derde maal met drie bestuursleden en twee boomdeskundigen en met een heel klein sprankje hoop naar Oude IJsselstreek getogen. Want het kon toch niet zo zijn dat men ons voor de derde keer voor niets zou laten opdraven?
In elk geval werden wij deze keer wèl fatsoenlijk bejegend..
De nieuwe burgervader wierp zich op als bruggenbouwer en benadrukte de positiviteit van deze bijeenkomst.
De wethouder gaf zíjn eufemistische visie op de voorgeschiedenis. Dit leidde opnieuw tot frustratie, want deze benadrukte nog weer eens het stelselmatig niet gehoord worden.
De ambtenaar Piet Kleingeld zat in een spagaat; moest zich in allerlei bochten wringen om het beleid uit te leggen.
En ook deze keer ging het nog steeds “absoluut niet om bezuiniging”. (Ondanks het feit dat dit indertijd al in het adviesrapport van Engbers Bosbeheer d.d. 22 april 2015 stond aangegeven: "Kostentechnisch: het verminderen van het aantal laanbomen leidt tot een verlaging van de jaarlijkse beheerskosten hetgeen een eis is i.h.k.v. de overeengekomen bezuinigingen".
Waarschijnlijk als ‘gebaar’ worden nu 2,5 lanen gespaard. Waarom deze lanen wèl en blijft het bij de overige lanen bij het oude, men heeft het ons niet duidelijk kunnen maken. Ook in de keuze van welke boom wel of niet, zit vrijwel geen enkele logica. De argumentatie om de Rabelinkstraat niet te dunnen: ”Het is één rij bomen en die kunnen nog uitgroeien”, aldus Piet Kleingeld.
Een vreemde logica. Er staan immers zoveel eenzijdige rijen bomen langs lanen die wèl ‘gedund’ worden, zoals o.a. langs de Seesinkvloed, een deel van de Kersendijk en de Wesselstraat. Bomen die bijna solitair staan worden zelfs nog ‘gedund’. Dat bomen, dicht op elkaar staand, juist vitaal oud kunnen worden, bewijzen de bomen aan de Koninksweg.
Men "wist niet hoeveel bomen, van de 901, er tot nu toe al zijn gekapt". 
En, het woord “duurzaam” viel natuurlijk ook nog even!
Nog eens een vlammend betoog van onze deskundigen: rijkelijk geïllustreerd en ondersteund met relevante situatie-foto’s.
En met z’n allen nog maar eens beklemtoond:
Dunnen betekent schade aan de buurbomen, de symbiose wordt verstoord waardoor de conditie zal afnemen. Gevolg: met de uiteindelijk hierdoor veroorzaakte noodzakelijke kap van deze overige bomen jaagt O IJ zich juist op nog meer kosten in de toekomst ……..enz.
Ook het feit dat wij benadrukten dat OIJ laanbomen beziet met bosbouw-ogen en dat dat o.i. hier zeker niet van toepassing is, vond geen bodem. (Zie rapport Antoon Kienhuis: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/01/dunning-geldt-voor-bossen-niet-voor.html
Laanbomen kunnen worden gedund tot de kronen elkaar raken; daarna moet je er niet meer aankomen, slechts uitsluitend nog regulier onderhoud plegen!
Onze vraag waarom deze gemeente toch zo vasthoudt aan dit beleid; werd beantwoord met:
We hebben het altijd zo gedaan”...
Àls dit al altijd werkelijk het beleid was geweest, dan zou deze situatie echter nooit zijn ontstaan! Geen enkele gemeente die wij kennen werkt op deze manier. Dit brengt immers onomkeerbare schade teweeg. Deze actie is opgezet door ambtenaren die de opdracht hebben om te bezuinigen. Deze ambtenaren zijn deskundigen op het gebied van bosbouw – niet op het gebied van (laan)bomenbeheer.
Bomenbeheer vraagt om een duidelijke, onderbouwde en in de gemeentelijke organisatie op schrift verankerde visie. (Zie rapport C. ten Have).
Uw gemeente wil graag Groen toerisme; dan dient er echter wel voor te worden gezorgd dat de ecologische waarde behouden blijft en dat het mooie karakteristieke buitengebied van OIJ wordt
gewaarborgd. Waarom niet een gedeelte van de toeristenbelasting aanwenden voor bomenonderhoud?

De gemeente wil, in navolging van andere Achterhoekse gemeenten, ook een gratis boom uitdelen aan haar inwoners. Dit staat wel in zeer schril contrast met het huidige kappen van oude, vitale, beeldbepalende, en soms zelfs monumentale bomen. En hoe verhoudt zich dit tot het naarstig beoogde streven naar “duurzaamheid”?
Wanneer de raad nog eens de moeite zou willen nemen bijgaande rapporten te lezen en/of zich grondig te verdiepen in het huidige kapbeleid, zou er nog een mogelijkheid zijn om tot een gedegen, èn dus werkelijk duurzaam(!), bomenbeheer te komen. Een bomenbeleidsplan met een duidelijke visie dient hieraan ten grondslag te liggen.

Voor de derde (!) maal hebben we allemaal weer gepraat als Brugman, maar men kan blijkbaar helaas de flexibiliteit niet opbrengen het gebaar te maken van koerswijziging. Want “de raad heeft natuurlijk gesproken”.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek