woensdag 28 oktober 2015

woensdag 21 oktober 2015

Gemeente akkoord met 3500 euro voor onderhoud oudste lindeboom

De oudste lindeboom van Nederland in het plaatsje Sambeek zal nog voor november worden opgeknapt. De gemeente is akkoord gegaan met een bijdrage van 3500 euro voor het onderhoud.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de koningslinde wordt aangepakt. Zo zal deze worden gesnoeid en van ankers worden voorzien om afbreken van takken te voorkomen. Daarnaast zal bekeken worden welke andere maatregelen nodig zijn om de boom in stand te blijven houden.

De koningslinde is naar schatting zo’n 500 jaar oud. De meningen daarover lopen uiteen. Sommige kenners beweren dat de boom wel 1100 jaar oud is.
Eigenaar Adriaan Stevens had de gemeente om een bijdrage gevraagd. “Het is een monument voor het dorp en heel het land,” zo laat hij weten. De boom is sinds 1650 in het bezit van de familie. “De boom kan nog eeuwen mee maar dan moeten we wel goed voor hem zorgen.”

Bron: Natuurmonumenten
door Guy Oldenkotte/ Boomzorg
maandag 12 oktober 2015 
Mooi dat er goed voor deze linde wordt gezorgd!

Bezoek aan onze weblog van deze week

Van tijd tot tijd kijken wij hoe vaak onze weblog wordt bezocht.
Verrassend is dan te zien hoe groot ook deze week weer de bezoekenaantallen zijn uit Rusland en de Verenigde Staten!
Niet onwaarschijnlijk dat men selecteert op BOOM, dus "boem!"
Het zal ze toch niet direct gaan om onze mooie Achterhoek..

Pageviews per land


Grafiek van populairste landen onder kijkers van de blog
ItemPageviews
Nederland
1468
Rusland
247
Verenigde Staten
134
België
68
Zwitserland
21
Slowakije
18
Frankrijk
16
Bulgarije
4
Duitsland
3
Verenigd Koninkrijk
3

vrijdag 16 oktober 2015

Stand van zaken in uw gemeente per oktober 2015

Algemeen Achterhoek:

Inmiddels blijkt dat bomenbehoud steeds meer leeft onder de Achterhoekse bevolking, getuige het feit dat onze Bomenstichting Achterhoek (BSA) binnenkort de 1250e sympathisant hoopt te verwelkomen; een gunstige ontwikkeling!

We zien het fenomeen steeds vaker de revue passeren: kapplannen en kapvergunningen voor grote aantallen bomen. Geholpen door de gunstige houtprijs heeft "Het Centendenken" duidelijk de overhand genomen. Daarbij speelt ook vaak angst voor grote schadeclaims een rol. De meer heftige stormen van de laatste tijd zijn daar ook debet aan, zodat men bomen preventief wil kappen, ondanks het feit dat die bomen in een dergelijke conditie zijn dat ze die stormen juist wèl overleefd hebben. Ook kapt men vaak liever dan dat men budget voor onderhoud reserveert.
Wèl wordt met dit alles soms zelfs onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap..
Het onvolprezen Achterhoekse coulissenlandschap;
graag houden zo!
Gemeenten, Staatsbosbeheer, de Provincie en natuurorganisaties kappen er de laatste tijd nogal flink op los, opvallend meer dan eerder het geval was. Men moet tenslotte met minder subsidie steeds meer de eigen broek ophouden, dus waar valt nog wat te halen? Zo wordt ook buiten de noodzakelijke productiebossen in parkbossen op landgoederen gekapt. Bomen die er niet meer zijn kosten tenslotte ook geen onderhoud meer.
Deze gang van zaken wordt niet zelden onterecht beargumenteerd als “Verjonging van bos” en “Noodzakelijke dunning”.
Uiteraard zijn wij niet tegen verjonging van bos en begrijpen wij de geldnood; maar de redelijke proporties zijn hierin zo langzamerhand wel ver te zoeken. Wij lichtten al eerder toe dat dunning van toepassing is op jonge bomen, en niet op bomen van 60 of 80 jaar. Dus van dunning als zodanig is niet altijd sprake.
Om aan de herplantplicht van de Boswet te kunnen voldoen gaat men steeds meer uit van: “Natuurlijke verjonging”; oftewel wat er zich zoal vanzelf uitzaait, dat scheelt veel herplantkosten.
Meer hierover kunt u vinden via:
Herplant in de Achterhoekse gemeenten:
Vaak wordt bij het verlenen van een kapvergunning als voorwaarde gesteld dat er binnen een jaar herplant moet plaatsvinden. Helaas wordt dit niet door alle gemeenten gecontroleerd, want ook op Handhaving is sterk bezuinigd. Terwijl een handhavingsambtenaar wellicht aan boetes vanwege illegale kap en het niet voldoen aan herplantplicht een aardig gedeelte van zijn eigen jaarsalaris zou kunnen terugverdienen..
Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt
En in dezelfder plaats geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant,
Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand?..

Overigens worden in ons land niet zelden herplantbomen na het planten nauwelijks of niet meer verzorgd. Dan is men vergeten de verzorgingsclausule mee te nemen in de opdracht.
Zo gaat zeer veel herplant verloren, en daarmee ook een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld!

Kapitaalvernietiging..
Rijkswaterstaat komt er nu ook bij: i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier” wil men vele bomen en struiken langs de IJssel kappen, want “die zouden in de weg kunnen staan bij hoog water”. Een argument dat niet wetenschappelijk is onderbouwd en door deskundigen al is ontkracht.
Onze Stichting heeft hiertegen een zienswijze ingediend, zie:
(Ter toelichting: Een Zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit; Bezwaar is een reactie op een besluit; wanneer Bezwaar wordt afgewezen kun je Beroep indienen bij de rechtbank).

Provinciale/ N-wegen: 
Wij brachten u enige tijd geleden al op de hoogte van de mogelijkheid dat men langs de Provinciale N-wegen alle bomen die dichter dan 4 meter langs de weg staan wil kappen: “Omdat deze gevaar zouden opleveren voor de automobilisten”. Geen woord overigens over het feit dat de automobilist zelf misschien ook verantwoordelijk is voor veilig rijden?
De ANWB ondersteunde dit verhaal ook nog eens, met een enquête onder (slechts) 2882 leden. Hieruit had men geconcludeerd “dat bomen langs N-wegen als gevaarlijk werden ervaren”.
De Bomenridders Rotterdam begonnen een petitie. Deze hebben ze onlangs aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Daar sprak ook een vertegenwoordiger van de ANWB die, tot ieders grote verbazing, opeens na maanden meedeelde dat “de ANWB helemaal niet tegen bomen langs de weg is”. Wat de ANWB tot andere gedachten heeft gebracht is niet bekend, maar het feit dat een aantal deskundigen het gevaar verhaal onderbouwd heeft ontkracht, zal hier wellicht aan hebben bijgedragen. 
Meer info, en de de petitie kunt u overigens nog steeds tekenen:
De verschillende Provincies blijken hier overigens ook verschillend in te staan. Bijv. Noord Brabant is niet direct zo kapgraag.

Na de petitie is de stand van zaken in Zuid-Holland nu dat men het per situatie wil bekijken.
Wij hebben onlangs onze verontrusting kenbaar gemaakt bij de Provincie Gelderland en gevraagd naar haar visie hieromtrent. Wij zien deze reactie nog tegemoet, en hopen dat onze Provincie ook
de visie van Zuid-Holland wil overnemen!
(foto: Rob Weimer)
Wijziging Omgevingswet:
Ook is inmiddels zomaar stilletjes een wetsontwerp: “Ter vereenvoudiging van de Omgevingswet” goedgekeurd door de Tweede Kamer.
Dat betekent dat het maken van bezwaar sterk bemoeilijkt wordt, zo niet onmogelijk.
Bijvoorbeeld: een kapvergunning wordt verstrekt op 1 september, maar wordt pas gepubliceerd op 15 september. De zes weken termijn van Bezwaar is echter wettelijk al ingegaan op 1 september. Dat is nog niet zo’n punt, maar deze nieuwe wet zegt dat je wèl binnen twee weken een Voorlopige Voorziening (VoVo) moet aanvragen bij de rechtbank om kap te stoppen tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Zoals de wet nu nog stelt, kun je een VoVo tot op de laatste dag voor het verstrijken van de zes weken termijn nog aanvragen.
Dus, een gemeente zal gewoon twee weken kunnen wachten met de publicatie en kan dan ook meteen alvast gaan kappen. In het ergste geval wordt hiermee wettelijk “schade aangebracht”, maar dan zijn de bomen al wel weg…
Bovendien zijn aan het aanvragen van zo’n VoVo kosten verbonden (+ € 300), die ook niet iedereen kan opbrengen.
Deze nieuwe wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, dus wij doen ons best en zullen de senatoren beargumenteerd onze zorgen kenbaar maken.
“WIJ” zijn overigens een inmiddels groeiend aantal organisaties in ons land die zich met bomenbehoud bezig houden en daartoe in nauw contact staan met elkaar: Samen Sterk!
Wilt u meer weten over deze vernieuwde Omgevingswet, zie:

Bomen en wateroverlast:
De gevolgen van de klimaatverandering tonen zich al erg duidelijk door bij storm en zware buien overstromingen te veroorzaken. Men zou er goed aan doen hiermee  bij massale kapplannen ook rekening te houden. Een flinke Eik neemt tenslotte al zo’n 400 liter water per dag op!

Informatie aan gemeenten:
Ook sturen wij met enige regelmaat, gevraagd en ongevraagd, o.i. nuttige en belangrijke bomeninformatie naar de Achterhoekse gemeenten, zoals bijvoorbeeld:
* Bomen als kapitaal ipv kostenpost”. Een software programma “iTree” waarmee de milieu- en ecologische waarde van groen kan worden omgezet in een bedrag in Euro’s.
* Onkruidbestrijding (Vooral aan de gemeente Lochem die nog steeds RoundUp gebruikte; funest voor de omliggende bomen).
(U kunt deze informatie bij ons opvragen via bomenachterhoek@gmail.com).

Inmiddels krijgen wij steeds meer meldingen van particulieren uit de verschillende gemeenten over kap waarvan men meent dat die niet direct noodzakelijk is. Dat stellen we zeer op prijs. Ook kunnen wij nog zeker nog meer hulp gebruiken bij het checken van de kapvergunningpublicaties van een aantal gemeenten. Geef u op via bomenachterhoek@gmail.com; van harte welkom!


Hierna een overzicht van de stand van zaken in de Achterhoekse gemeenten.

Gemeente Aalten: (gA)
Hier werken we nog steeds nauw samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten/SNMA, die ook de publicaties van kapvergunningen nauwlettend volgt.
De Aaltense kapverordening is zeer uitgebreid en zorgvuldig samengesteld; hiermee worden bijzondere bomen beschermd door vanuit de gemeente hiervoor vastgestelde criteria. Ook monumentale bomen worden beschermd middels de door de landelijke Bomenstichting opgestelde criteria. In tegenstelling hiermee heeft de gA in 2011 echter helaas de kapvergunningen voor bomen in de bebouwde kom wel weer afgeschaft (?!). 
* Intussen is een kapaanvraag ingediend voor een monumentale Plataan op de speelplaats van de Sint Jozefschool. Een aantal kinderen zou last hebben van deze boom.
Het College van B&W wil de kapvergunning verlenen. De boom staat echter op de Waardevolle Bomenlijst van de gemeente, dus op basis van het gemeentelijke Groenbeleid adviseert de afdeling Bestuur en Openbare Ruimte de Plataan niet te kappen. Daar wil het college nu overheen gaan. We gaan in gesprek met de betreffende afdeling.
Artikel hierover d.d. 14 oktober in De Gelderlander: http://bit.ly/1LbNAw7

Gemeente Bronckhorst: (gB)
* Hier speelde een langslepende zaak m.b.t. 22 lindebomen aan de Bovenstraat in het stadje Bronkhorst. Staatsbosbeheer (SBB) wilde deze kappen "om cultuurhistorische redenen". De lindes zouden daar niet horen (maar ze stonden er tenslotte wèl) en een belemmering vormen voor de daarachter liggende boomgaard. Dit zou worden ondersteund door de Monumenten Commissie.
De bewoners van Bronkhorst waren hierover verdeeld, maar een gedeelte van hen kwam danig in het geweer en in ons regulier overleg met SBB adviseerden wij dan in elk geval een middenweg na te streven en zodoende acht gezonde bomen te laten staan. Betreffende omwonenden hebben volgehouden en zo is het uiteindelijk ook besloten.
De Lindes aan de Bovenstraat in Bronkhorst.
 * De gemeente Bronckhorst maakte plannen om het openbaar groen in haar kernen renoveren. Daarbij streeft zij er naar de kwaliteit van het groen te behouden met gelijke of lagere onderhoudskosten. Zo worden grote versleten heestervakken vervangen door groenelementen die minder onderhoud behoeven. Eind 2014 konden inwoners hun mening geven over de conceptplannen. Het gaat om renovatie van groen in Hummelo, Hoog en Laag Keppel, Achter  Drempt, Toldijk, Halle en Olburgen.
* Echter is blijkbaar nog steeds geen sprake van verdere renovatie in het mooie dorp Hengelo. Daar heeft men al 2,5 jaar te maken met het fenomeen van een kale zandvlakte midden in het centrum.
Albert Heijn wilde daar een paar jaar geleden een nieuwe supermarkt bouwen, en de gB wilde er een aantal appartementen bouwen, wat zo'n 100 bomen ging kosten!
Onze Stichting heeft daarom indertijd geprobeerd met de gemeente in overleg te gaan over de rigoureuze kapplannen op deze locatie, maar daartoe was men niet bereid. Daardoor werden wij genoodzaakt naar de rechter te gaan.
Deze droeg partijen op alsnog om de tafel te gaan, en omdat men “heel snel met bouwen moest beginnen” kwamen wij alsnog overeen dat vijf beeldbepalende bomen op de locatie van het oude gemeentehuis en acht bomen op de locatie hoek Schoolstraat/ Raadhuisstraat niet zouden worden gekapt. Deze overeenkomst werd mede ondertekend door de burgemeester.
Met stoom en kokend water werden de resterende bomen geveld, want er moest immers snel worden gebouwd. De nieuwe supermarkt van Albert Heijn is er wel gekomen, maar naar nu is gebleken waren er toen -en nu nog steeds- geen of niet voldoende kopers voor deze door de gemeente beoogde appartementen.
Indertijd, tijdens de zitting van de bezwaren commissie, beloofde de verantwoordelijke gemeenteambtenaar ons zelfs niet te zullen kappen: “zolang het plan in zijn geheel niet definitief is”. Die belofte heeft men dus niet gehouden. 
(Stukken bij ons op te vragen via bomenachterhoek@gmail.com).
De Gelderlander besteedde op 10 juni jl. aandacht aan: “de Lege Zandvlakte”.
Wij hebben de gemeente op 12 juni jl. om opheldering gevraagd, daar de indertijd aangevoerde bouwargumenten dus onjuist zijn gebleken.
Als reactie hierop in een korte brief van 13 juli “...herkent de gemeente Bronckhorst zich in deze niet” en men “hoopt nog dit jaar zicht te krijgen op de bouw van het laatste bouwblok" . Daarop hebben wij op 27 juli per e-mail nog een nadere toelichting hierop met vragen aan de gemeente gezonden.
Eén van die vragen is overigens of de gB, mocht het nog steeds niet willen lukken met de verkoop van deze appartementen, hier niet een mooie klein park zou willen aanleggen? Dat hebben de inwoners van Hengelo o.i. tenslotte wel verdiend na 2,5 jaar te moeten aankijken tegen deze kale vlakte in het hart van hun dorp.
Twee maanden later, in een brief van 24 september reageerde de gemeente hierop als volgt:
…“Wij zijn van mening dat de openbare ruimte correct is ingericht”…
…“Tevens spreken wij tegen dat er sprake is van een ‘zandvlakte’. De bouwterreinen zijn met zwarte grond aangevuld waarop een bloemenmengsel is gezaaid”.
Deze foto is genomen op 12 juni jl. 
Bloemmengsel?!..
 * Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) nam begin van dit jaar contact op met onze Stichting. Het feit deed zich nl. voor dat een aantal beuken van de mooie zichtlaan van Kasteel Vorden in een dermate slechte staat verkeerde dat kap onvermijdelijk was, i.v.m de daardoor ontstane onveilige situatie in dit druk bezochte wandelgebied. De slechtste exemplaren zijn snel daarna direct gekapt. Uiteraard met herplant.
Recent kregen wij bericht van GLK dat de vele regen van het afgelopen seizoen de overige bomen die in deze nog op de kaplijst stonden erg goed heeft gedaan. Hierdoor zal GLK deze nog niet kappen. De bomen zullen regelmatig gecontroleerd worden..
Aan het einde van de zichtlaan kunt u zien hoe de herplant met beuken van 20 jaar geleden er nu bij staat.
Rechts de herplant van de nu 20-jarige beuken.
Gemeente Doetinchem: (gD)
De BSA wordt in Doetinchem vertegenwoordigd door ons bestuurslid Bas Waterham. Hij somt hieronder een aantal bijzondere gebeurtenissen op.

Per jaar zitten we circa 6 keer per jaar met enkele medewerkers van Vergunningverlening, Groen en Handhaving aan tafel om de gang van zaken te bespreken en informatie uit te wisselen. Dat zijn prettige en constructief verlopende gesprekken.
In Doetinchem is dit jaar met grote instemming van alle partijen een nieuwe bomenverordening aangenomen waarbij de BSA actief is betrokken. De belangrijkste verandering is dat openbare bomen (ook van Provincie, Waterschap en Rijk) vergunningvrij mogen worden gekapt als de omtrek kleiner is dan 60 cm (was eerst 120 cm). Daarnaast is afgesproken dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt herplant (evt. op een andere locatie). Een grote winst voor de bomen.

Projecten die zijn besproken:
* Helaas moeten veel bomen wijken voor de aanleg van een 380KV hoogspanningslijn van Doetinchem naar Wesel (D). Echter is door opdrachtgever TenneT wel aan de compensatie hiervan veel zorg en aandacht besteed. De BSA is hierover een aantal keren met TenneT en de gemeente in gesprek geweest.
* In en buiten de bebouwde kom zijn veel populieren aan het  ‘einde’ van hun levensduur gekomen. Zeker waar deze gevaar kunnen veroorzaken wordt er uit voorzorg gekapt. De gemeente maakt altijd compensatieplannen met een behoorlijke kwaliteit maar vaak komen er andersoortige bomen voor terug. De gemeente wil de populieren wel graag terug laten komen op plaatsen waar dat duurzaam kan. Daarover is ook overleg met de BSA.
* Na een rustige zomer is het seizoen van kappen weer aangebroken. Door de gemeente zelf, boeren, mensen in buitengebied, Prorail. Veel aanvragen voor vergunningen worden gepubliceerd en worden door ons gescreend op relevantie. Waar o.i. nodig vragen we de stukken op en streven er naar invloed uit te oefenen op voorkomen en/of voldoende compensatie (waarbij kwaliteit ook voor ons soms belangrijker is dan kwantiteit, liever 5 bomen op een goede plaats dan 10 onder slechte omstandigheden).
* In twee sportparken in Doetinchem staat de groenstructuur flink onder druk. In Zuid door uitbreiden/nieuwbouw van gebouwen (clubgebouwen, Graafschapcollege) en extra sportvelden. En soms ook nog eens door gebruikers van de petanque club die de openbare bomen op hun terrein op een volstrekt incompetente wijze hebben gesnoeid (misvormd is beter uitgedrukt). Voor de ruimtelijke ontwikkelingen moeten mooie gezonde en toekomstrijke bomen verdwijnen. Ook hier zijn we actief in gesprek om een ruime compensatie overeen te komen.  Soms weegt het maatschappelijk belang net wat zwaarder.
Bij Bezelhorst speelt iets anders: daar wil de wethouder Sport een stuk bos, dat onder het Gelders Natuur Netwerk valt, gaan gebruiken voor de aanleg van een wielerparkoers… Hierin trekken de BSA, IVN en de Milieuwerkgroep ook samen op om dit te voorkomen en alternatieven aan te dragen. 
* Binnen de grenzen van de gemeente Doetinchem zijn veel bomen die begin dit jaar zijn aangeplant verloren gegaan door de droogte en onvoldoende zorg (die meestal bij de aannemer ligt). De BSA meldt dit regelmatig op projectniveau en ziet er op toe dat deze bomen worden vervangen en dringt tevens aan op betere afspraken over nazorg.
*Op bedrijventerrein A18 worden de laatste bomen die er nog staan (prachtige oude Lindenlaan) en die BSA lang heeft kunnen behouden (Martinuslaan) toch bedreigd door kap vanwege ontwikkelingen die geen rekening houden met aanwezige bomen. Elke keer hetzelfde liedje, alles vlak en leeg, "is beste te verkavelen, en dus beste te verkopen, en ach, die bomen kunnen we toch elders compenseren". Het toverwoord in overheidsland…
Maar we geven het niet op, vergunning zou al aangevraagd zijn maar door ons protest is dat uitgesteld en gaat men met potentiële kopers in gesprek over mogelijkheid van inpassen van bomen of een flink deel daarvan.
* Een energieslurpend project om te volgen is IKC Noord; een samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs- dus een nieuwe Brede School. Een project op een onmogelijke plek die, los van alle andere nadelen die de locatie met zich meebrengt, veel natuurwaarden en nog meer bomen (ook in Ecologische Hoofdstructuren!) gaat kosten. Ook hier trekt de BSA samen op met IVN en de Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek.  We hebben steekhoudende zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan (dat overigens flink rammelt) en wachten voorlopig de reacties hierop maar af.  Maar het Doetinchemse gemeentebestuur kennende wordt dit er weer doorheen geduwd en getrokken en zullen na veel strijd de natuur, de biodiversiteit, de groenstructuren, flora en fauna hoogstwaarschijnlijk weer het kind van de rekening worden, vrezen wij..
* We houden (ook hier weer samen met IVN en Milieuwerkgroep, mooie drie-eenheid), ook de vinger aan de pols betreffende de ontwikkelingen van woningen in een Ecologische Verbindingszone langs de Gaarde, tussen Slangenbrug en Kruisbergse bossen. We zijn hier over in gesprek met de gemeente. Heel vreemd allemaal, maar het kan en mag blijkbaar. Je hebt mooie natuur, iemand wil er dan gaan bouwen en "als je dan maar weer wat …… -je raadt het al-: compenseert, dan komt het wel goed. Helaas werkt het zo niet in de natuur. Wat is verdwenen komt natuurlijk niet zomaar terug.
* De oude begraafplaats aan de Loolaan heeft te maken wat achterstallig onderhoud en verkeerde keuzes. Daardoor nu te hoge kosten naar de zin van de gD. In samenhang met een (visuele) opwaardering van de begraafplaats moet nu een flink aantal bomen verdwijnen, zelfs een aantal kastanjes bij de ingang die er juist vanaf een andere locatie eerder zijn herplant. Jammer van het (gemeenschaps)geld! De BSA is en wordt betrokken bij het nieuwe plan (dat goedkoper in onderhoud moet worden) en de definitieve aanwijzing van te kappen bomen.

En uiteraard zijn er nog vele andere aandachtspunten, allemaal ook van belang maar niet direct nodig om daar kond van te doen. Denk aan particulieren die bomen kwijt willen of soms juist behouden; noodkap; VTA (visual tree assessment/ visueel inschatten van aantal gezondheidspunten); stormschades; handhaving en controle van herplant; kandelaberen (bepaalde snoeivorm); scholen die hun plein willen opleuken en daarvoor bomen weg willen hebben, etc, etc. 
Op deze treurwilg is een vorm van kandelaberen toegepast.
Helaas kunnen de bomen nog lang niet zonder mensen die willen opkomen voor deze prachtige schepselen. 
Mocht u na het lezen vragen hebben, of mij willen informeren over andere bedreigingen die bomen in uw buurt mogelijk te wachten staan, mailt u naar de BSA: bomenachterhoek@gmail.com en ik kom daar bij u op terug. Wij stellen het erg op prijs wanneer u voor ons extra oren en ogen wilt zijn!
Met vriendelijke groeten,
Bas Waterham

* Veel verontruste meldingen ontvingen wij n.a.v. de massale kap van honderden bomen op landgoed Slangenburg, dat eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB).
Vooropgesteld: wij zijn niet tegen bosbeheer als zodanig; exploitatie behoort nu eenmaal ook bij een landgoed; men moet tenslotte de zaak draaiende houden. Deze kap is o.i. echter dermate buitensporig, dat je je niet aan de indruk kunt onttrekken dat hier wel een grote financiële drijfveer achter moet zitten.
Wij hebben navraag gedaan bij SBB; men zegt te werken volgens strenge richtlijnen. Echter blijkt hier geen bomenbeleidsplan aanwezig te zijn en blijkt tevens tot onze niet geringe verbazing dat SBB, in tegenstelling tot elke andere organisatie, niet eens melding hoeft te doen m.b.t. de Boswet!
Men kan slechts volstaan met een melding aan het einde van het jaar van wat SBB allemaal heeft gekapt. (“Slager Eigen Vlees” en “Kalf en Put”?!)
Wij hebben begin september hierover vragen gesteld aan de Provincie; na herhaald verzoek om reactie verwees deze ons door naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit/ NVWA (u leest het goed..), die ons op haar beurt toch maar weer doorverwees naar de RVO (het voormalige Ministerie van LNV). We wachten nog op deze reactie..
De Provincie heeft sinds de decentralisatie Natuur en Landschap als kerntaak toebedeeld gekregen. In dit kader heeft zij ook Beleidsplannen (o.a. voor Natura 2000 gebieden) en behoort Slangenburg ook nog tot het Gelders Natuur Netwerk. Hiermee komt dit landgoed tenslotte toch ook in aanmerking voor subsidies, waarmee kap van een dergelijke omvang toch beperkt zou kunnen worden?
Slangenburg: één van de vele nu kale percelen op het landgoed.
Gemeente Lochem: (gL)
* Al eerder schreven wij over de kap van duizenden laanbomen in het buitengebied die de gemeente Lochem voor ogen heeft. Dit vanwege het meer dan 15 jaar nalaten van (wettelijk verplicht regulier) onderhoud. "Het zou nl. mogelijk zijn dit kosten-neutraal uit te voeren". Als belangengroepvertegenwoordiger zaten wij hieromtrent enige maanden met de gL om de tafel. Herhaaldelijk vroegen wij deze kosten-neutrale berekening te mogen inzien. Want volgens onze deskundige (met 20 jaar ervaring op dit gebied) was het op deze wijze niet mogelijk. Uiteindelijk bleek zo’n berekening er toch niet te zijn. Omdat kosten-neutrale uitvoering dan onvermijdelijk zal gaan betekenen dat tevens veel gezonde bomen gekapt zullen worden omdat die tenslotte het meeste opbrengen, zagen wij geen verder nut in voortgang van dit overleg.
Vooralsnog houdt de Lochemse politiek zich erg stil..
Meer hierover kunt u lezen in deze eerdere publicatie hierover op onze weblog:  http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/04/massale-bomenkap-buitengebied-lochem.html.
*Ook de Provincie wilde +200 bomen kappen langs de ventweg N346 van Lochem naar Warnsveld.
Deze bomen zouden gevaar opleveren, want “er zou al veel aanrijschade zijn”.
We zijn het traject voor de helft van Lochem richting Warnsveld afgegaan en hebben daar slechts één geval van aanrijschade geconstateerd. We hebben een zienswijze ingediend.
Inmiddels hebben wij de reactie van de Provincie ontvangen:
"Kort voor de zomer zijn de maatregelen vastgesteld die in 2016 tegelijk met het groot onderhoud aan de N346 worden voorzien. Van de parallelweg is vastgesteld dat de voorgestelde verbreding bij deze onderhoudsronde niet wordt uitgevoerd. De daaraan gekoppelde kap van het bomenbestand zal deze onderhoudsronde dus ook niet worden uitgevoerd.
Goed nieuws dus!
*Tevens hebben wij onlangs vragen gesteld aan de gL over de stand van zaken betreffende handhaving van de herplant. Binnenkort zullen wij hiervan een overzicht ontvangen is ons toegezegd.
We kregen verschillende meldingen betr. buitensporige snoei aan bomen in het buitengebied bij Barchem waardoor veel flinke wonden waren ontstaan aan de stammen. (Dit levert gevaar op van besmetting).
Wij hebben de gemeente hierop attent gemaakt en gevraagd te handhaven. “De aannemer had de snoei niet naar behoren uitgevoerd”. Dat was duidelijk..
* De eigenaar van de kartbaan aan de Elzerdijk in Eefde neemt het al enige jaren niet zo nauw met kapvergunningen. Ook onlangs weer kapte hij een aantal bomen waarvoor geen vergunning was verleend. Wij hebben de gemeente gevraagd te handhaven, en dit is gehonoreerd. Dat stellen we op prijs.
Echter zijn o.i. de maatregelen tot op heden door de gemeente in deze genomen nogal mild en komt de kartbaaneigenaar er alweer nogal gemakkelijk vanaf. We zullen dan ook alsnog een bezwaarschrift indienen, want het coulissenlandschap, en daarmee de natuur, zijn hier ernstig aangetast.
* Voor het NS station is herplant gepleegd na de kap van een flinke eik. Al snel zijn 2 van deze 3 jonge eikjes doodgegaan, ook hier wegens gebrek aan nazorg. Een slordige aanblik en geen reclame voor toeristen die in Lochem uitstappen. Wij hebben eigenaar NS Vastgoed hierop attent gemaakt en zeer binnenkort zullen de dode bomen worden vervangen.
De dode herplant-eikjes voor het Lochemse station.
Geen binnenkomer...


Gemeente Montferland: (gM)
* Het verhaal van de rode beuk is inmiddels wel erg wrang geworden. De voorgeschiedenis kunt u lezen op onze weblog:
Uiteindelijk is ook nog gebleken dat het al vanaf het prille begin de opzet was de beuk te kappen, omdat met de opbrengst van de te bouwen woningen op het bewuste perceel aan de Komweg in Didam de nieuwe Brede School gefinancierd moet worden. Natuurlijk: hoe meer woningen, hoe meer opbrengst..
Vanaf het begin is dus al bewust helemaal geen rekening gehouden met het behoud van deze beuk; integendeel. Waarom we dan in 1e instantie werden uitgenodigd om hierover te komen praten is en blijft een vreemde zaak…
De buurt wil ook graag de beuk behouden, deze vertegenwoordigt bij velen nogal wat jeugdsentiment als boom waaronder zij speelden aan de rand van de speelplaats van hun school.
Het besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad opgeschort. Naar verwachting zal besluitvorming nu plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 2015.
De kerngezonde rode Beuk aan de Komweg in Didam.
De buurt wil deze graag behouden...


* Helaas waren 34 Esdoorns bij Gouden Handen in 's Heerenberg besmet door de ziekte Roetschors. Dat is een dodelijke ziekte en om verdere besmettingen te voorkomen moesten deze direct worden gekapt. Er zal herplant plaatsvinden.
* Ook in ’s Heerenberg: de bewoners van de Lutgardastraat, Graaf Oswaldstraat, Hohenzollernstraat en Vorst Leopoldstraat hebben lang moeten strijden voor hun openbaar groen voordat er een redelijk resultaat kon worden geboekt, en dat was dan helaas nog alleen maar van toepassing in de Lutgardastraat.
De bewoners van de andere drie straten moeten nog steeds strijden voor hun groenvoorziening. Beloften van de gemeente zijn tot nu toe niet nagekomen, en gesprekken van buurtbewoners met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren hebben tot nu toe helaas ook nog niet veel opgeleverd.
Burgerparticipatie in deze kwestie wordt door de gM eenzijdig uitgelegd als “dat het totale onderhoud maar door de buurtbewoners zelf moet worden gedaan, inclusief nieuwe aanplant van de groenvoorziening”; waarbij geheel geen rekening wordt gehouden met de haalbaarheid hiervan. 
De gemeentelijke aanplant in de
buurt Graaf Oswaldstraat e.o.
Was de gemeente Montferland overigens ook niet al enige tijd bezig de burgerparticipatie te promoten?! Maar daarbij kan de liefde tenslotte niet alleen maar van één kant komen…


Gemeente Oost Gelre: (gOG)
Onze voorzitter Jaap Cannegieter is tevens voorzitter van de Bomenwacht, die de vinger aan de pols houdt in de gehele gemeente Oost Gelre m.b.t. kapplannen, herplant, bedreigingen en mogelijkheden tot verbetering van het bomenbestand.
De Bomenwacht is tevens verantwoordelijk voor de Boomfeestdag, laat zich voorlichten door juridische experts, boomkwekers en organiseren een fietstocht langs bijzondere bomen.
De lijnen met de gemeente zijn kort en goed.
* Grachtverbreding Groenlo.
In Groenlo wordt de monumentale Gracht gefaseerd verbreed. Dit heeft tot gevolg dat grond plaatst maakt voor water en hierdoor helaas bomen moeten verdwijnen. In overleg zijn er echter weer meer bomen aangeplant dan omgezaagd. Hierdoor blijft het groene karakter van de Gracht in de toekomst gewaarborgd.
* Vervangen bomen binnenstad Groenlo.
Vijf straatjes in de binnenstad van Groenlo krijgen nieuwe riolering. In overleg met de gOG worden bestaande boompjes die onder druk staan als gevolg van o.a. toenemende bekabeling 1:1 vervangen door boompjes die een beter gesitueerd plantvak krijgen. Ook worden er in overleg met de bewoners extra leilindes geplaatst en worden bloembakken gecreëerd waardoor de binnenstad verder kan vergroenen.
* Fruit-pluktuin aan de Gracht in Groenlo.
Middels een burgerinitiatief is met behulp van een groep vrijwilligers een pluktuin aan de Gracht ontworpen waar op kosten van de gOG in oktober verschillende fruitbomen worden geplant. In Groenlo wil men meer van dergelijke plukplekken creëren.

Gemeente Oude IJsselstreek: (gOIJ)
Al ruim een jaar speelt het onzalige plan van deze gemeente om 900 (!) bomen te kappen in het buitengebied.
In december 2014 zijn wij met onze boomdeskundige en de betreffende ambtenaar van de gemeente ter plekke gaan kijken. De lezing was toen dat het hier uitsluitend een beheersmaatregel betrof, en zeker geen bezuiniging.
Echter tijdens het bezoek op 14 januari van de gemeente met de actiegroep “Kappen Nou” aan de bewuste locaties, waarbij tevens onze voorzitter aanwezig was, werd tot onze grote verbazing vrijwel direct vermeld dat het hier alleen maar ging om een “ordinaire bezuinigingsmaatregel”.
De boomdeskundige van de actiegroep "Kappen Nou" nodigde ons daarna uit nog eens gezamenlijk te gaan kijken.
Daarop hebben wij onze eerdere visie op deze kap nog uitgebreid. U kunt deze publicatie lezen op:

Begin augustus hadden wij nogmaals overleg hierover met de gemeente, waarbij wij weer hebben benadrukt het geheel oneens te zijn met de massaliteit van deze kap. Afgezien van een klein aantal bomen met slechte conditie is deze kap o.i. op de aangevoerde gronden niet te rechtvaardigen. Men lijkt echter nog steeds vast te houden aan deze kapplannen, die onomkeerbare schade zullen toebrengen aan dit mooie Achterhoekse Cultuurlandschap.
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd…
Eén van de vele lanen die zullen worden aangetast.
Eind september werden we benaderd door omwonenden van het gebied aan de Heideweg in Terborg. Eigenaar van de bosgebieden Have en Lovink aldaar bleek opdracht te hebben gegeven duizenden bomen te kappen. Desgevraagd had de gemeente OIJ hiertegen ook geen bezwaar, ondanks dat het bos Have deel uitmaakte van de Ecologische Verbindingszone (EVZ).  
In bosgebied Have zijn waargenomen: de Kiekendief, Wespendief, Zwarte Specht, Havik, Bosuil, reeën, vleermuizen en dassen. De gemeente Wisch heeft hieraan ooit nog veel werk en geld besteed om het leefgebied van o.a. de dassen te verbeteren.
In haar Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 schreef deze gemeente nog:
"... realisatie van de Ecologische Verbindingszone “Das Goed” door het gebied tussen grensovergang Gendringen-Anholt en Noorderbroekbos bij Westendorp geschikt te maken als leef- en passeergebied voor bosrandsoorten. Dit betekent het aanbrengen van landschapselementen, wat samen kan gaan met het realiseren van nieuwe landgoederen, herinrichting van erven en percelen, etc. 
Belangrijk aandachtspunt zijn de noodzakelijke faunapassages die over of onder infrastructurele voorzieningen moeten worden aangebracht."
Je vraagt je dan toch af wat de waarde nog is van een EVZ en ook van de Flora- en Faunawet (F&F).
Bij navraag bij de afd. Handhaving van de RVO/ Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Ministerie LNV en verantwoordelijk voor handhaving) bleek dat men blijkbaar kan volstaan met een F&F lijst waarop wordt afgevinkt of je de aanwezigheid van de daarop vermelde soorten hebt waargenomen -of dus juist niet ?!
Vooral veel sparren waren in hun eindfase, waarvoor begrip is op te brengen, maar ook een monumentale beuk en vele andere gezonde loofbomen moesten er aan geloven.
Door het plaatsen van verbodsborden en camera's (!) werd het betrokkenen vrijwel onmogelijk gemaakt de dassenburcht te lokaliseren, zodat deze gespaard zou kunnen worden.
Hierna is landgoed Lovink aan de beurt. Daar heeft men al moeten constateren dat in de daar aanwezige dassengangen stokken zijn gestoken.
Al met al verdient dit verhaal niet de schoonheidsprijs..
De gemeente OIJ heeft inmiddels ook 13 kleinere clusters bos in het buitengebied te koop gezet, waarvan gevreesd wordt dat ook daar flink gekapt zal gaan worden voor de opbrengst.

Gemeente Winterswijk: (gW)
In Augustus maakten wij bezwaar tegen de kapvergunning verleend op 22 juli voor 53 bomen nabij de Tuberweg/Beatrixpark in Winterswijk vanwege een nieuwe ontsluitingsweg “Arrisveld”.
De noodzaak voor de kap van zoveel bomen was o.i. nog niet aangetoond.
Het op dit terrein beoogde gezondheidscentrum/-bedrijventerrein was nl. nog verre van concreet.
De gemeente had haast met de kap en daarmee de aanleg van deze weg, want deze moet vóór 1 januari 2016 zijn aangelegd; voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie van de provincie Gelderland, een bedrag van ongeveer € 700.000.
Omdat er nog steeds geen gegadigden waren voor dit bedrijventerrein en de gemeente deze subsidie niet wil mislopen, heeft de gW besloten een afzonderlijk “Bestemmingsplan omgeving Arrisveld” op te stellen, dat uitsluitend betrekking heeft op de ontsluitingsweg zelf. Het te ontwikkelen terrein, vooral natuur, is dus nog niet bestemd.
Voor deze Stand van Zaken een nogal lang verhaal, maar voor wie het gehele BSA bezwaarschrift wil lezen; u kunt dit bij ons opvragen via bomenachterhoek@gmail.com. Vooral ook het Flora- en Faunaonderzoek achtten wij onvoldoende.

Omdat de gemeente al wilde beginnen met kappen hebben wij de rechtbank in Arnhem om een Voorlopige Voorziening gevraagd. Dat betekent dat de rechter een schorsing van de kap kan opleggen tot er uitspraak is gedaan. De rechtbank heeft ons verzoek echter afgewezen, zodat de gemeente alsnog met de kap is begonnen.

vrijdag 9 oktober 2015

Bomen per vierkante kilometer

Voor het eerst is op wereldschaal de hoeveelheid bomen per vierkante kilometer in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er meer dan drie biljoen bomen op aarde zijn (3000 miljard), wat neerkomt op zo'n 422 bomen per persoon. 

     Dit aantal is niet alleen gebaseerd op satellietbeelden, maar er zijn ook meer dan 400.000 grondwaarnemingen van over de hele wereld bij het onderzoek betrokken.
De studie, die in Nature is gepubliceerd, is gedaan door onderzoekers uit meer dan 20 landen, waaronder Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs van Alterra Wageningen UR.

Geerten Hengeveld: "Om echt te kunnen begrijpen welke rol bomen spelen bij de wereldwijde klimaatverandering, houtvoorziening, biodiversiteit, bio-economie en de manier waarop ze veel mensen helpen in hun levensonderhoud te voorzien is de kennis die we nu hebben opgedaan onontbeerlijk."
Gert-Jan Nabuurs: "De Europese bossen zijn van essentieel belang voor de wereldhoutvoorziening en zij worden in het kader van de bio-economie ook steeds belangrijker. Het verantwoord tegen elkaar afwegen van de verschillende functies van een bos is een enorme uitdaging, die door dit onderzoek wordt ondersteund."De hoogste dichtheden aan bomen werden gevonden in boreale bossen in de sub-arctische regio's van Rusland, Scandinavië en Noord-Amerika. De grootste bosgebieden liggen in de tropen. Daar komt ongeveer 43% van alle bomen voor.


Bron: Alterra / 
Natuur Net Nieuws oktober 2015 bomenoverleven.nl

donderdag 8 oktober 2015

Insectenhotels

In een volwassen eik kunnen zo'n 400 soorten insecten huizen!
Maar ook "hotels" kunnen aan vele insecten onderdak bieden.
Van tijd tot tijd komen we mooie bouwwerkjes tegen:
Op landgoed Hackfort
(Gemeente Bronckhorst)
Deze is te bestellen bij Arjan Littooij
jemlittooij@online.nl


In de Botanische tuin in Münster.

En van Wildlife Habitat (@wildlifehabitat)

Dit prachtige hotel vind je op landgoed  De Velhorst 
(Gemeente Lochem).


Hidcote Cotswolds Engeland
(foto National Trust)

maandag 5 oktober 2015

Conifeer

Dank aan de sympathisant die ons deze foto van een mooi gevormde oude Conifeer bij de kerk in Beltrum werd ons toezond!
Het is een Chamaecyparis of eenThuja (levensboom). Om dat verschil te kunnen vaststellen zouden we hem van dichterbij moeten zien. Wrijf je aan een takje van de Thuya, dan ruikt dat naar citroen!
Bij de Chamaecyparis hangt de toptak een beetje slap, maar dat is hier weer net niet goed te zien.
Hoe dan ook: een prachtexemplaar!

Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferen
http://www.bomengids.nl/cypressen.html