dinsdag 30 januari 2018

Bomen belangrijk bij watermanagement

Kees van Leeuwen, hoogleraar watermanagement en stedelijke ontwikkeling aan de universiteit van Utrecht, stelt in DvhN van 29 januari, dat meer en meer steden parken aanleggen om water de kans te geven om in de bodem te zakken. ‘Vrijwel iedereen is het er inmiddels wel over eens dat water wereldwijd het belangrijkste onderwerp van dit moment is. Waterschaarste staat bij organisaties als de Wereldvoedselorganisatie of het Wereld Economisch Forum op vrijwel elke vergadering bovenaan de agenda.’ "Zelfs in het kletsnatte Nederland bestaat waterschaarste", benadrukt Rijkswaterstaat.Bovenstaande tekst, verschenen in Dagblad van het Noorden op 29-01-18, geeft eens te meer aan dat groen, parken, bomen, absolute voorrang moeten krijgen in stedelijke ontwikkeling. Hittestress, overstort van de riolen bij harde regenbuien, gevoelens van stress…, terugdringing van fijnstof, CO2-uitstoot, en productie van zuurstof.
Bomen zorgen voor een beter leefklimaat... Ofwel: met bomen is het leven leuker.

Er zijn dus veel argumenten aan te voeren voor behoud van bomen en voor (grootschalige) aanplant. Maar één argument, waarvoor misschien de beslissende instanties gevoelig zijn is ook zeker dit: bomen zijn een economisch zinvolle en dus rendabele investering die vooral ook keihard geld oplevert!woensdag 24 januari 2018

Ansichtkaart van Natuurvereniging Zuidwolde alle Raadsleden van de gemeente De Wolden.

In 2012 heeft de Drentse gemeente De Wolden, ondanks felle protesten, de kapvergunning afgeschaft. De enige reden daarvoor was dat het voor de burgers lastig zou zijn en de ambtenaren te veel tijd zou kosten.
En dat voor een gemeente waar toerisme van niet gering belang is!
Er kwam een bomenlijst voor in de plaats met daarop vrij willekeurig vermeld bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Alle andere particuliere bomen, bomenrijen en houtwallen waren daarmee vogelvrij verklaard tenzij ze onder de Boswet vielen.
In 2015 heeft de Natuurvereniging Zuidwolde een veldonderzoek gedaan om te zien wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de kapvergunning en hoe dat geregeld is in andere Drentse gemeenten.
Er bleek op grote schaal gekapt te worden, zonder dat dat gecontroleerd werd.
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen waren hiermee provinciaal gezien het slechtste jongetje van de klas. Dit rapport is aangeboden aan de gemeente De Wolden op een speciaal daarvoor georganiseerde studiedag. Niet alleen de Natuurvereniging maakte zich zorgen over de gevolgen van het verwijderen van de kapvergunning, ook de Provincie, de Natuur & Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Het Drents landschap en de Bond Heemschut stelden zich achter de conclusies van het rapport.

De kapvergunning is nu in opdracht van de gemeente officieel door een bureau geëvalueerd en wordt donderdag 25 januari officieel besproken in de gemeenteraad van De Wolden. De conclusie is duidelijk, de burger en de gemeente kunnen volgens het rapport tevreden zijn, want minder regels betekent minder vergunningaanvragen en daarmee minder kosten. (Het blijkt nu te gaan om 3 uur minder werk per week voor 1 ambtenaar!). De bomen en andere landschapselementen komen in het rapport alleen als vage aanbevelingen aan bod. Kortom de kapvergunning blijft in het voorstel aan de Raad afgeschaft.
De Natuurvereniging maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van dit beleid en wil daarom nog een keer een krachtig geluid naar de Raad laten horen.

De leden van Natuurvereniging Zuidwolde stuurden alle Raadsleden via de post deze vakantiekaart vanuit de toekomst, met beeld en tekst die voor zich spreken.

(Klik op afbeelding voor vergroting).vrijdag 19 januari 2018

Pleidooi voor de Achterhoekse Natuur bij de Gelderse Statenleden

Op 21 juni 2017 bezocht een grote delegatie Statenleden de Achterhoek op uitnodiging van een aantal inwoners. Dit werkbezoek stond in het teken van de Natuurvisie die de Provincie zou gaan opstellen. 
(https://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/07/werkbezoek-provincie-aan-de-achterhoek.html)
Inmiddels is deze Natuurvisie gereed en heeft als naam 'Ambitiedocument Natuur' gekregen. 
Op 17 januari jl. stond deze notitie op de agenda en is door de Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen van de Provincie Gelderland besproken. 

Namens belanghebbenden bij deze notitie heeft een van deze inwoners op de 17e januari in Arnhem een paar zaken nogmaals onder de aandacht van de Statenleden gebracht. 
Er is met name gewezen op het belang van een stevige regie van de Provincie, die tenslotte eindverantwoordelijk is voor wat er in Gelderland op het gebied van Natuur en Milieu allemaal gebeurt. Onderstaand de volledige tekst die de inwoner heeft ingesproken.

Geachte voorzitter, commissieleden en aanwezigen,
Op 21 juni jl. hebben wij u uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Achterhoek. We bezochten o.a. een natuur-inclusieve boerderij, maakten een bustoer door de Achterhoek en vernamen hoe de gemeente Berkelland haar uiterste best doet om de biodiversiteit en het landschap te beschermen. Het doet ons goed te zien dat een aantal van de zaken die wij die dag naar voren hebben gebracht, meegenomen zijn in het Ambitiedocument Natuur. Bijzonder blij zijn we in ieder geval met het gegeven dat natuur-inclusief werken de norm wordt in alle sectoren van de samenleving.
Dat ik hier vandaag ben, is om nog enkele zaken nader onder uw aandacht te brengen.
De Provincie wil werken aan een veerkrachtig biodiversiteitsnetwerk. Hiervoor zijn aansluitende groene verbindingszones essentieel. De Provincie legt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden hiervan echter bij gemeenten, collectieven, natuurorganisaties en particulieren, maar heeft op die manier geen enkele zekerheid dat zij als een goede rentmeester deze verbindingszones in stand zullen houden. Sterker nog: sommige gemeenten en burgers hebben aantoonbaar lak aan deze verbindingszones. Je hoeft geen observatorium in te richten om waar te nemen dat er al jarenlang een gigantische achteruitgang plaatsvindt. Los nog van geconstateerde onwil is er helaas ook sprake van onkunde en opportunistisch handelen (bomen en biomassa als -gesubsidieerd!- verdienmodel).
De agrarische collectieven zetten de houtwallen/singels bijvoorbeeld veel te frequent af. Een keer per 15-20 jaar is beter voor de biodiversiteit en het landschap. Hoe frequenter het afzetten hoe minder rust,- schuil-, nest,- en voedselgelegenheid voor de fauna in deze landschapselementen. En de gemeente Lochem bijvoorbeeld financiert het verplichte reguliere onderhoud met het kappen van grote gezonde bomen.
De Provincie zou gemeenten dienen te verplichten om alle landschapselementen, bossen en natuur positief te laten bestemmen in hun Bestemmingsplan Buitengebied met verscherping van de planregels en zelf toe te zien op de handhaving. 
Hiervoor zijn twee(!) handhavers voor de gehele provincie beslist onvoldoende!

De Provincie zegt dat systeemherstel van de bodem noodzakelijk is, desondanks staat zij toe dat bossen op arme zandgronden van de Veluwe en de Achterhoek van hun laatste mineralen worden beroofd door onnodige en excessieve hout- en biomassa-oogst door gemeenten, agrarische collectieven en -verenigingen en natuurorganisaties. Het weghalen van nutriënten vindt overal op zeer grote en toenemende schaal plaats. De populariteit van biomassa als stookmiddel is hier ontegenzeggelijk mede debet aan. Ook blijft de Provincie toelaten dat door overbemesting en pesticidengebruik de bodem nog extra wordt verontreinigd en belast. Veel gronden zijn op dit moment ecologisch zo goed als dood.

Bomenkap N-wegen:
De Provincie geeft aan dat zij zelf het goede voorbeeld wenst te geven. Er is een punt waarop wij van mening zijn dat de Provincie onmiddellijk de daad bij het woord zou kunnen voegen. Dat betreft het geplande onderhoud aan de N-wegen en het op grote schaal kappen van grote gezonde bomen langs deze wegen enkel en alleen omdat volgens een paar arbitraire normen de bomen te dicht op de weg zouden staan. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid echter eerder verlaagd dan verhoogd! Bomen werken, juist wanneer ze dicht langs de weg staan, preventief op de snelheid van weggebruikers. Verkeerskundigen schermen met cijfers over ongelukken, waaruit overigens blijkt dat in Gelderland het merendeel zich voordoet op enkele trajecten (A73 bij Nijmegen en A12 bij Arnhem), maar niemand kan bewijzen hoeveel levens de aanwezige bomen juist hebben gered. Verkeersdeskundigen bekijken maar de helft van het plaatje. Grote bomen langs wegen zorgen ook nog eens voor de broodnodige schaduw voor automobilisten en fietsers (herplant de eerste 60 jaar niet!) en wateropvang, wat gelet op de klimaatverandering van groot belang is. Natuurlijk is verkeersveiligheid belangrijk. Van N-wegen racebanen maken met geen enkel obstakel in de wijde omgeving werkt echter averechts, daar zijn voldoende  voorbeelden van. Het verlagen van de maximum snelheid in de hele Achterhoek naar 70 km per uur zou daarentegen wel kunnen bijdragen aan het verminderen van slachtoffers, ook onder dieren. Het tijdsverlies van een dergelijke verlaging is echt verwaarloosbaar!
Ambitieniveau bosschages Achterhoek Het is voor ons onaanvaardbaar dat het ambitieniveau t.a.v. bosschages in de Achterhoek wordt verlaagd. Gekeken zal moeten worden naar de oorzaken van de verdroging, de verschraling en de uitputting van de bodem. Schadelijke uitstoot zal per direct aangepakt moeten worden, groene verbindingszones zullen opnieuw tot stand moeten worden gebracht en het watersysteem in de Achterhoek zal aangepast moeten worden. Bosschages en laanbomen vormen de KERN van het Achterhoekse Coulisselandschap.

Er zijn veel actiepunten genoemd in het Ambitiedocument Natuur. Zij behelzen echter voornamelijk stimuleringsbeleid en zijn gelet op het bovenstaande in onze ogen te weinig sturend, normerend en regulerend. Zeker gezien het feit dat de Provincie wel de mogelijkheden heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming en de wet Ruimtelijke Ordening om haar ambities, standpunten en verantwoordelijkheid expliciet vorm en inhoud te geven. Aangezien het Ambitiedocument Natuur een bouwsteen is voor de later dit jaar te actualiseren Omgevingsvisie, ligt daar de kans om de door ons gewenste duidelijkheid en verantwoordelijkheid nader in te vullen.

Dank voor uw aandacht en dank voor uw inzet voor onze mooie groene Provincie!

Inwoners Achterhoek dinsdag 2 januari 2018

Verticaal tuinieren

Verticaal tuinieren wordt aangeprezen als iets nieuws, maar onze ouders en voorouders wisten het al veel langer, bijna bij elke boerderij stond wel een leipeer tegen de gevel.


In de lente geniet u van de mooie bloesem, in de zomer van een mooi in blad staande boom, in de herfst van de vruchten... en met een beetje geluk kleurt de boom in de late herfst ook nog eens prachtig rood.

Bron: Natuur Net Nieuws januari 2018


Grow App

Loofbomen ondergaan gedurende het jaar een spectaculaire transformatie, van bladontplooiing en bloei naar bladverkleuring en bladval. De tijdstippen waarop deze processen plaatsvinden, wordt sterk bepaald door allerlei weersfactoren.Met de GrowApp is het seizoensverloop van een berk in Bennekom in beeld gebracht door er een time-lapse video van te maken. Uit de individuele foto’s is het verloop van de Groenindex bepaald. Een mooi nieuw onderzoeksinstrument voor De Natuurkalender.

Bron: Natuur Net Nieuws januari 2018
En Nature Today 19 nov 2017 


‘CityTrees’
In 2018 start de gemeente Amsterdam een proef met acht CityTrees. De zuivering van één CityTree moet overeenkomen met de zuiverende werking van 275 bomen.

De CityTree bestaat uit panelen van biotechfilters die de luchtkwaliteit meetbaar moeten verbeteren. De filters bestaan uit een bepaalde mossoort die fijnstof, stikstofoxiden en CO2-equivalenten absorbeert. CityTrees staan in meer Europese steden, waaronder in Parijs en Berlijn.


Amsterdam is de eerste stad met een proefopstelling van 8 panelen in één straat. Aan beide kanten van de Valkenburgerstraat komen vier CityTrees. Geïntegreerde Internet of Things-technologie zorgt voor real-time omgevingsgegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid en uitgebreide prestatie- en statusinformatie. Deze informatie is voor iedereen af te lezen via een QR-code op de CityTree.

Bron: Gemeente Amsterdam/ Natuur Net Nieuws januari 2018