zaterdag 7 december 2019

OPEN BRIEF: Dringend verzoek pas op de plaats te maken met natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen.

Gezien de subsidies die worden verstrekt m.b.t. “natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen” zien wij hoe overheden en natuurbeheerders in toenemende mate hierop inspelen. 
Men gaat voor “wensnatuur”; niet zelden met onomkeerbare schadelijke gevolgen die van te voren niet zijn ingecalculeerd, maar wel voor de hand lagen.
Tot op heden is hier nauwelijks geëvalueerd. 
Tevens dient, naast natuur, ook rekening te worden gehouden met landschap en cultuurhistorie.


Daarom hebben wij op 2 december, mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, onderstaande Open Brief verzonden aan: 
Alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal
College van Gedeputeerden, Fractievoorzitters en Griffies van alle Provinciale Staten
CC:
Minister Carola Schouten
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen
Media.

Betreft: OPEN BRIEF: Dringend verzoek pas op de plaats te maken met natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen.

02 december 2019

Geachte heer, mevrouw,
Bij deze schrijven wij u, mede namens de 48 deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, (http://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html), met het dringende verzoek nu pas op de plaats te maken met omvormingen en met natuurherstelmaatregelen, zoals bijv. momenteel zowel in het Stelkampsveld in de gemeente Lochem en als ook in de Schoorlse duinen, die beide door de regionale en zelfs ook landelijke media al enige tijd regelmatig onder de aandacht worden gebracht.
De aanleidingen hiertoe zijn o.a. de volgende:

1. De meeste bosomvormingen hebben inmiddels in toenemende mate geleid tot protesten vanuit het publiek. Niet in de laatste plaats door de te vaak weinig transparante/ democratische wijze van besluitvorming inzake dit soort plannen. Opvallend is tevens dat er vrijwel nooit alternatieven worden gepresenteerd, terwijl die vaak zeker te bedenken zijn; waar een wil is..
Dit was reden voor Minister Schouten van LNV om een nieuwe bosstrategie op te stellen. Gezien het feit dat dat proces nog steeds in volle gang is; is het o.i. derhalve verstandig hierop niet vooruit te lopen. Hieruit zal naar alle waarschijnlijkheid de conclusie voortkomen dat er veel meer bos dient te komen en bestaand bos gespaard dient te worden, dus lijkt het beter om nu pas op de plaats te maken met het omvormen van natuur/ bos dat er al is. Wij schreven een reactie op deze Kamerbrief Bosstrategie en hebben deze augustus jl. aan minister Schouten verzonden: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html.

2. De compensatie van reeds plaatsgevonden omvormingen is intussen nog nauwelijks van de grond gekomen. Tevens verdient de kwaliteit van wat wèl is gerealiseerd dringend evaluatie. Bijv. Dwingelderveld: omvorming naar heide heeft geresulteerd in wilg, berk, els en pijpenstrootje en slechts incidenteel een dopheideveld; kosten 
€ 24miljoen. 


Dwingelderveld
Bosomvorming naar heide; 7 jaar later
Heide?.
.
Tevens resulteerden andere omvormings- c.q. natuurherstelgebieden in bijv. veel mossen dan wel brandnetelstruiken en zelfs Japanse Duizendknoop. (Die vervolgens geklepeld worden met dodelijk gevolg voor bijv. egels).
Stelkampsveld is niet alleen natuur maar ook een karakteristiek kleinschalig multifunctioneel landschap, dat door de aangekondigde maatregelen voorgoed zal verdwijnen.
Bij het omvormen van bossen dient, afgezien van natuur, ook rekening te worden gehouden met landschap en cultuurhistorie.

3. De Omgevingswet is nog niet effectief ingevoerd; bovendien zijn hierover nog twijfels in het parlement (zie NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/27/omgevingswet-bureaucratisch-wonder-zwaar-onder-vuur-a3981946), dus de wettelijke basis is nog niet zuiver. In het verleden uitgevoerde natuurherstelmaatregelen dienen te worden geëvalueerd. Het heeft (nog) niet opgebracht wat werd beoogd terwijl hiertoe nog steeds gezonde bossen worden gekapt.

4. In het verleden uitgevoerde natuurherstelmaatregelen dienen te worden geëvalueerd. Het heeft (nog) niet opgebracht wat werd beoogd.

5. Het klimaatbeleid blijkt ten aanzien van effectieve CO2-reductie tot op heden nog weinig succesvol. De taakstelling is nog bij lange na niet gehaald. Dit komt ten dele door de toepassing van biomassa bij de energievoorziening, maar ook door het omvormingsbeleid. Minder bos om Co2 vast te houden of vast te leggen en veel natuurherstelmaatregelen die periodiek voor aanzienlijke extra uitstoot zorgen (Co2 en stikstofverbindingen). Hier is sprake van een duidelijke relatie met het bossenbeleid.

6. De stikstof problematiek is nog volop in studie en in onderhandeling. Daar is tijd voor nodig en dient te worden begeleid met de resultaten van een adequate evaluatie van het natuurbeleid. De huidige natuurdoelen zijn sterk op het verleden Gericht en vergen daardoor nog maatregelen die contra productief zijn in relatie tot het klimaatbeleid en in het beleid ten aanzien van biodiversiteit. Deze ingrepen veroorzaken grote schade, waardoor de problematiek eerder toeneemt dan afneemt.

Namens ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming vragen wij derhalve dringend om onafhankelijke deskundigheid bij deze evaluaties.Tevens kunnen wij met de ervaring en deskundigheid die in ons Landelijk Netwerk aanwezig is een zeer constructieve bijdrage leveren aan deze beoordelingstafel, waarmee in overleg de opdrachten kunnen worden geformuleerd.
Ter illustratie van bovenstaande zenden wij u hierbij nog een relevant artikel van Journaliste Quist in Trouw.

Uw reactie zien wij graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt, bomenachterhoek@gmail.com
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel, (juriste N2000) info@woudreus.nl
Stichting tot Behoud van het Schoorlse en Noord- Kennemer duingebied, Joke Volkers, joke.volkersvos@gmail.comwoensdag 4 december 2019

WILGEN EN POPULIEREN

De belangrijkste troef van wilgen en populieren is hun groeikracht. Zo bereiken aanplantingen van populieren, afhankelijk van de variëteit, al na 20 tot 30 jaar hun maximale groei. Op dat moment neemt het houtvolume jaarlijks met 15 tot 20 m3 per hectare toe. Ter vergelijking: eiken- en beukenbossen bereiken pas na 80 jaar hun maximale groei, die dan jaarlijks 9 tot 12 m3 per hectare bedraagt.

(Foto: Tiny van der Meer)
De snelle groei zorgt ervoor dat populieren en wilgen in de eerste decennia veel meer strooisel produceren, zodat de bodemontwikkeling ook sneller gaat. Vaak werd verondersteld dat het strooisel van populieren te veel stikstof en fosfor bevat, waardoor brandnetels zich fors kunnen ontwikkelen. Dit is niet het geval, maar bladstrooisel van populieren bevat wel meer calcium dan andere soorten. Hierdoor biedt het een goede buffer tegen verzuring. Een bijkomend voordeel is dat populieren en wilgen op ruime afstand van elkaar geplant worden, omdat ze veel licht nodig hebben. Hierdoor is het perfect mogelijk om trager groeiende boomsoorten die meer schaduw verdragen, zoals bijvoorbeeld eiken of beuken, tussen deze pioniers te planten.

Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk: 


Nieuwe Bossen

Het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) adviseert om voor uitbreiding en compensatie van bossen, naast trager groeiende boomsoorten, snelgroeiende populieren en wilgen te gebruiken. Populieren groeien nog sneller dan wilgen, maar verdragen minder goed een natte bodem. Beide pioniers beschikken over eigenschappen om snel nieuwe bossen op voormalige landbouwgronden te ontwikkelen, die ook waardevolle natuur kunnen opleveren.

De ontwikkeling van bossen op open terrein is een traag proces: bomen zijn pas na vele tientallen jaren volwassen en de ontwikkeling van een bosbodem gaat nog trager. Ook de vestiging van typische soorten van bossen neemt decennia tot eeuwen in beslag.

(Foto: Tiny van der Meer)
Eeuwenoude bossen zijn daardoor nauwelijks vervangbaar. Maar bij het bebossen van open terrein, kunnen snelgroeiende pioniers zoals populieren en wilgen het proces van bosontwikkeling aanzienlijk versnellen. De ligging van het terrein is daarbij wel een belangrijke randvoorwaarde. De biodiversiteit van eeuwenoude bossen verbreidt zich erg traag en over beperkte afstand. Nieuw aangeplante bossen die in verbinding staan met eeuwenoude bossen, hebben daarom de beste kansen om te ontwikkelen tot waardevolle natuur.


Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk: 


maandag 25 november 2019

Houtkunst

Tijdens de laatste KunstTienDaagse in Diepenheim troffen we opnieuw mooie ontwerpen van Annette Koehnen van “Fingerprint Furniture”. (www.fingerprintfurniture.com

Zij verwerkt prachtige houtsoorten in haar ontwerpen, zoals bijv. (haag)beuk met de schimmelwerking “slaap”.

Kistje Haagbeuk met slaap

Kastje met bladgoud op glas
Stoel Beuk met slaap.
  
Kastje met lade

maandag 11 november 2019

Koop samen met LAND VAN ONS landbouwgrond en wordt mede-eigenaar

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht aan onze sympathisanten en deelnemers aan ons 
http://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html

Twee mogelijkheden voor zowel organisaties als ook voor de individuele burger om persoonlijk bij te dragen aan verantwoord beheer en behoud van bos en landschap en aan verbetering van biodiversiteit en luchtkwaliteit!

Beste allen,

1. Franke Remerie en Jaap Benschop zijn initiatiefnemers en oprichters van de Coöperatie “Land van Ons”:
KOOP SAMEN MET “LAND VAN ONS” LANDBOUWGROND EN WORDT MEDE-EIGENAAR!
Een burgerinitiatief, om op een andere wijze de teloorgang van onze biodiversiteit en ons landschap te keren. Burgers niet langs de zijlijn van een wedstrijd tussen politiek en economisch belanghebbenden, maar als spelbepaler.
Vanaf nu kan men daarom ook lid worden van Land van Ons of iemand anders het lidmaatschap cadeau doen.
Het leukste en meest hoopvolle en duurzame cadeau voor de feestdagen.

Het lidmaatschap is voor 2 jaar en kost €20 (€10/jaar). Voor €5 meer krijgt u er al je 1e m2 grond bij.
Het streven is zo snel mogelijk voldoende leden te krijgen, zodat in het begin van het nieuwe jaar hopelijk het aankopen van de eerste percelen grond van start kan gaan!
Het lidmaatschapsgeld wordt ingezet om meer bekendheid te genereren.

2. De Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en Ontbossing (FAB) wordt steeds bekender.
Deze Federatie bestaat inmiddels uit 9 Nederlandse belangengroepen en werkt samen met een aantal buitenlandse NGO's waaronder Dogwood Alliance(VS) en Biofuelwatch(UK). 
Zij willen zowel groepen/ organisaties als individuen die tegen verbranding van houtige biomassa strijden vertegenwoordigen.
Samen staan we sterker! Zie: www.the-fab.org
Wilt u deelnemen? U kunt zich aanmelden via contact@the-fab.org.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Afbeelding


dinsdag 5 november 2019

Nieuwsbrief Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg november 2019

Op 5 november 2019 verzond het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg de volgende nieuwsbrief:

Beste sympathisanten en belangstellenden,

Bosbouwwerkzaamheden najaar 2019

Sinds eind augustus is Staatsbosbeheer (SBB) volop bezig met het kapwerk in de Slangenburgse bossen. Hoewel we de plannen van tevoren hebben ingezien en ons hiertegen verzet hebben zijn we ontzet over de verwoestende manier waarop SBB te werk gaat.
Tegen de gebruikelijke bosbouwwerkzaamheden hebben we geen bezwaar. Zo wordt een aantal volgroeide douglassparren geoogst. Wij vinden dit zonde maar begrijpen in bosbouwkundig opzicht de keuze hiervoor. Ook wordt er op enkele plekken jong bos uitgedund zodat de overgebleven bomen zich sneller zullen ontwikkelingen.

Echter, in het Sterrenbos tussen de Plakdijk en de Varsseveldseweg is (tegen de belofte van SBB in!) ruim een hectare bos kaalgekapt. Dit was een rustgebied voor wild en er bevindt zich een dassenburcht. Deze is wel afgezet maar de inbreuk op het leefgebied is ingrijpend.

Het Brunsveldgebied aan de noordkant van de Slangenburg heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een mooi bosgebied. SBB vormt dit bos nu om tot een boomplantage door om de 20 meter 4 meter brede kappaden aan te leggen.
Op de ene plek worden beuken gekapt om ruimte te geven aan de grove den en op een andere plek worden grove dennen gekapt om ruimte te geven aan beuken. Ons inziens ontbreekt de logica. Via de media hebben we een tegengeluid laten horen.In 2017 was SBB terughoudender met het kappen van bomen en wij meenden hierin een voortschrijdend inzicht te zien. Helaas wordt het bos dit jaar zwaar geëxploiteerd en dit gaat ten koste van de recreatieve, landschappelijke en ecologische waarde van het landgoed.

Nachtelijke rust verstoord

SBB schrikt er niet voor terug om tot laat in de avond bosbouwwerkzaamheden uit te voeren. Bijgelicht door felle schijnwerpers verstoren brullende motoren de nachtelijke rust. Deze verstoring van het bosleven beschouwen wij als een zeer onwenselijke situatie en we hebben een klacht ingediend bij SBB. Zij melden slechts dat de uitvoerder in ploegendiensten werkt.

Bijgelicht door felle schijnwerpers verstoren brullende motoren de nachtelijke rust.

Onlangs was er met toestemming van SBB een evenement met overnachting in de Slangenburg.
Je verwacht dan een natuurvriendengroep of padvindersclub maar het waren feestvierders en de volgende dag lagen de bierflessen overal verspreid. Wij hebben dit bij SBB gemeld en zij hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Wij hebben aangedrongen op een zorgvuldiger selectie van wildkampeerders.
Slangenburg is exploitatiegebied

Een artikel van de Federatie Particulier Grondbezit bevestigt dat SBB vooral inzet op houtoogst met name in de Slangenburg. https://www.grondbezit.nl/oogst-uit-bos-en-boomgaard.html
De houtoogst kan fors omhoog.
en
Staatsbosbeheer en RCE begonnen in 2016 met een samenwerking. Zij brengen zogenaamde Monumentenbossen in kaart, zoals het Liesbos bij Breda en landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Daar gaat Staatsbosbeheer het beheer richten op gebruik voor restauraties. 
Volgens de PR kanalen verspreidt SBB de boodschap: Wij oogsten alleen in de bossen waarvan wij zorgvuldig hebben afgewogen dat natuur, recreatie en houtoogst goed samen gaan, dat zijn onze multifunctionele bossen. Wij kunnen echter niet anders dan constateren dat SBB steeds weer geldelijk gewin laat prefereren boven bescherming van de natuur.

Landelijk samenwerkingsverband

Omdat de aantasting van onze bossen niet alleen hier in de Slangenburg speelt maar ook landelijk zoeken wij aansluiting bij andere groeperingen die zich inzetten voor behoud van de natuur in Nederland.
N.a.v. aanhoudende discussie over het bossenbeleid heeft minister Schouten van LNV aangegeven een nieuwe bosstrategie te gaan ontwikkelen. Om te pleiten voor meer aandacht voor natuurbehoud hebben wij ons aangesloten bij het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html waar vanuit een brief is uitgegaan naar de minister.
Samen met 62 andere organisaties hebben we maatregel 7 van het 40 puntenplan voor 25% CO2 reductie in 2020 van Urgenda onderschreven. Deze maatregel gaat over het duurzamer beheren van bestaande bossen: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/190918-Brief-Bossenstrategie-Minister-Schouten.pdf

Paul Westerman was op 5 september aanwezig bij het Bossymposium in Baarn. Hier is door een groot aantal deskundigen en belanghebbenden uit de bosbouwwereld de Verklaring van Groeneveld opgesteld. Een aanbeveling aan de politiek voor een duurzamer bosbeleid.
Onlangs hebben we ons aangesloten bij de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en Ontbossing. Onder druk van de stikstofdiscussie roept de verbranding van biomassa steeds meer vragen op. Ook vanuit de Slangenburg wordt hout geleverd aan biomassacentrales.
Goede redenen om druk op de politiek uit te oefenen om zich te bezinnen.


Met vriendelijke groeten,
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Tegen de gebruikelijke bosbouwwerkzaamheden hebben we geen bezwaar; 
wèl wanneer er opnieuw meer wordt gekapt dan is de 0,5 ha die is toegezegd.


vrijdag 1 november 2019

DE PLATANEN VAN BAOBAB


Deze platanen, die overal in de stad Canterbury te vinden zijn, onderscheiden zich door hun bolvormige, knobbelige stammen. Deze bomen werden in het verleden ook wel Oosterse platanen genoemd. Het meest recente advies van de National History Museum Identification Service is om dit type boom als Baobab-plataan te benoemen.

De ongewone groei van de romp kan het gevolg zijn van een virale infectie, hoewel dit onzeker is. De Canterbury History and Archaeological Society (CHAS) vermeldt vijf van deze bomen op hun website op de volgende locaties:
Canterbury Castle
Westgate Gardens
Beer Cart Lane (niet toegankelijk voor het publiek maar zichtbaar vanaf de weg)
Oude Dover Road
Kathedraal van Canterbury


Op de plaquette bij de boom op het terrein van de kathedraal van Canterbury wordt hij aangeduid met 'Oosterse plataan'. De tekst luidt: 'Deze boom werd in de jaren 1820 geleverd door William Masters, een Victoriaanse kweker uit Canterbury. Dit is een van de vijf bomen in de stad'. Op de website van Canterbury History and Archaeological Society wordt William Masters ook vermeld als waarschijnlijke leverancier. De boom is in 2013 opgemeten en had toen een stamomtrek, gemeten op 1,50 m hoogte, van 7,22 m.

Foto: Hanneke van der Meer
NatuurNetNieuws november 2019/ www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html

RASSENLIJST BOMEN

Het Centrum voor Genetische Bronnen en de Raad voor Plantenrassen hebben de Rassenlijst Bomen volledig geactualiseerd. De 10e Rassenlijst geeft van inmiddels 85 soorten bomen en struiken aan wat geschikte herkomsten en rassen zijn voor uiteenlopende doelen. In de nieuwe editie zijn veel nieuwe soorten opgenomen, waaronder de zomerlinde, stekelbrem, kruipwilg en trosvlier.

Ook worden nu foto’s van de opstanden getoond. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, onderdeel van Wageningen University & Research toetst in veldproeven de herkomsten op eigenschappen als goede groei, houtkwaliteit en gezondheid. Naast groei wordt er gelet op het slagingspercentage na aanleg, maar ook het tijdstip van uitlopen, dat de kans op bevriezing bij late voorjaarsvorst bepaalt.

Deze 10e Rassenlijst bomen is te raadplegen op
www.rassenlijstbomen.nl.

Bron: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland/
NatuurNetNieuws november 2019 www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html

Reactie van de directeur van Natuurmonumenten

Op 10 oktober jl. zonden wij een brief aan de voorzitter van Natuurmonumenten, dhr. Jeroen Dijsselbloem, m.b.t. de rigoureuze kap in het kwetsbare natuurgebied Dottinkrade in Winterswijk:
https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/10/brief-aan-de-voorzitter-van.html
Onze vraag o.a: 
"Zijn de toezeggingen van Natuurmonumenten betr. een gematigder kapbeleid een sigaar uit eigen doos?

Directeur Marc van den Tweel reageerde, helaas voorspelbaar. Zie onderstaand, met tevens onze reactie daarop.

Geachte heer Van den Tweel,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij waarderen het dat u persoonlijk reageert.

Punt is echter dat de door u genoemde zorgvuldigheid en openheid van zaken van NM geenszins door de realiteit worden bevestigd; zeker in dit geval is eerder sprake van het integendeel.
Sterker nog: terwijl hier in 2003 al zeer grondig door NM en Waterschap is ingegrepen en dit natuurgebied zich daarvan juist had hersteld, staan hier naast de huidige rigoureuze kap vervolgens nog twee van dergelijke kaalkap projecten op uw programma. En dat op deze betrekkelijk kleine oppervlakte!
Derhalve maken wij ons juist nog meer zorgen over deze gang van zaken!

Uw reactie stelt ons derhalve geenszins gerust, temeer omdat deze van dezelfde inhoud is als die wij van uw team Achterhoek op onze vragen c.q. zorgen te horen krijgen en helaas niets toevoegt.

Vriendelijke groet,
mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,

Bomenstichting AchterhoekVan: Marc van den Tweel [mailto:M.vandenTweel@Natuurmonumenten.nl]
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:32
Aan: bomenachterhoek@gmail.com
CC: voorzitter
Onderwerp: Re: Bomenkap in Winterswijk: Toezeggingen Natuurmonumenten sigaar uit eigen doos?!

Geachte mevrouw Houpt,

In afstemming met de heer Dijsselbloem beantwoord ik uw mail.

Vanzelfsprekend heb ik over een en ander navraag gedaan. Daaruit kan ik concluderen dat ons team in de Achterhoek met grote zorgvuldigheid zijn werk verricht, in lijn met ons beleid zoals dat is vastgesteld door bestuur, directie en ledenraad. Ook heb ik begrepen dat er met een behoorlijke regelmaat contact met uw organisatie is, waarbij wij openheid van zaken geven.  
Ik zie dan ook geen aanleiding tot het plegen van interventies o.i.d. 
Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel,
algemeen directeur 

donderdag 31 oktober 2019

Overhandiging van onze jaarlijkse Bomenprijs.

Vandaag 31 oktober 2019 hebben wij onze jaarlijkse Prijs voor het Groenste Project van het afgelopen jaar overhandigd aan de winnaar: de gemeente Doetinchem, voor hun project "Een Gratis Boom"; per postcode wordt aan bewoners een boom verstrekt.
Onze prijs is een boom naar keuze; Doetinchem koos voor een Ratelpopulier (Populus tremula), ook wel Esp genoemd.

De boom is geplant langs het Pad door 't Veen. Dit pad verbindt de wandelroutes tussen het Wehlse Bos en de Wehlse Broeklanden.
Dat deze boom maar heel oud mag worden!

Afbeelding
(Er zit echt een kroon op de stam!)

Afbeelding
(Klik op afbeelding voor vergroting)

donderdag 10 oktober 2019

Brief aan de Voorzitter van Natuurmonumenten

M.b.t. de rigoureuze kap door Natuurmonumenten in het mooie oude loofbos Dottinkrade in Winterswijk, zonden wij op 10 oktober de volgende brief aan de voorzitter:

Geachte heer Dijsselbloem,


Naar aanleiding van een ingrijpende kapactie van Natuurmonumenten in het oude loofbos Dottinkrade in Winterswijk, verzonden wij op 7 oktober het volgende bericht aan onze contactpersoon, uw boswachter Natuurbeheer Achterhoek.

Wij zijn geschokt over het feit dat deze kapactie zo’n scherpe tegenstelling vormt tot de mooie PR woorden van Natuurmonumenten eerder dit jaar toen zij, samen met ons, zich aansloot bij de Coalitie met Urgenda.
Want wat is er nu in werkelijkheid nog over van het resultaat van de enquête die NM onder haar leden heeft gehouden?
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/omgang-met-bos-aangepast-na-gesprek-met-leden?fbclid=IwAR1MK9PQybkIEj43Nwvvb0otxHQpnIjOkHomhXnBslqEzTM1gRbHTsM-Hfk
Met de toezegging “minder te gaan kappen; behalve als dat noodzakelijk is om open landschap te maken”, heeft NM zich blijkbaar meteen weer ingedekt..
Want zo kan dit argument immers vrijwel op elk project worden geplakt?! En sinds wanneer is ‘open landschap’ overigens noodzakelijk?
Bovendien is NM uiteindelijk dit jaar verder gewoon doorgegaan met kappen; zelfs in het broedseizoen!

Wij hebben incidenteel overleg met Natuurmonumenten afdeling Achterhoek.
Echter, hoe graag wij de goedbedoelde toelichting op de geplande werkzaamheden die ons daar wordt voorgelegd over o.a. “de zorgvuldigheid” waarmee NM voor de natuur zou zorgen zouden willen geloven, helaas herkennen wij deze in dit geval zeker niet terug in de praktijk.
Juist in dit seizoen, waarin de bosdieren hun wintervoorraad moeten aanvullen, strookt deze werkwijze ook geenszins met de uitspraak van NM: “…maar wie redt de planten en dieren in onze gebieden?”: (https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/bomen-bos-en-bomenkap). 
Daarbij worden de sporen die de harvester veroorzaakt door de regenval van de afgelopen tijd nog dieper, wat het bos ook niet ten goede komt.


Ook de “Beleving” die NM voorstaat krijgt hiermee geen positief imago en het “over een aantal jaren is het weer een mooi bos” vindt geen bodem meer bij het publiek; zoals ook de rondleidingen met mooie toelichting met elke keer dezelfde mantra van “zorgvuldigheid en FSC”.. NM bewijst met een werkwijze als deze zelf juist het tegendeel.

Volgens deskundigen kun je je overigens ook nog afvragen of er in Dottinkrade überhaupt wel gekapt zou moeten worden. Juist Dottinkrade zou bij uitstek geschikt zijn als strikt bosreservaat.
Wat dit project betreft werd de omwonenden tijdens info sessies voorgehouden: “Wij moeten wel kappen, want wij krijgen geen subsidie meer”.
Dit is heden ten dage echt niet meer te verkopen..
Wat een uitspraak voor een organisatie die zich voordoet als “natuurbeschermer” en waarvan wij bovendien begrijpen uit het jaarverslag dat NM eind 2018 nog 157 miljoen reservevermogen bezat en er van de Postcodeloterij daarnaast ook nog jaarlijks 13 mln wordt ontvangen.
Ook vernamen wij onlangs nog van een boswachter dat NM zich zelfs incidenteel bezighoudt met subsidiabele “bosomvorming”.


Hoe zit het beleid in werkelijkheid in elkaar? Waar staat een organisatie als NM voor wanneer deze zich op deze wijze profileert?
Kortom: u zult het wellicht met ons eens kunnen zijn dat het geen betoog meer behoeft hoe groot het belang van bomen is, zoals o.a. de opslag van CO2 en de productie van zuurstof; zeker in deze tijden van klimaatverandering. Natuurmonumenten zou inmiddels toch een minder schadelijke manier van beheer moeten kunnen voeren.
Monumenten behoren immers beschermd te worden! Wij herkennen hier niet de morele verantwoordelijkheid van een organisatie zoals Natuurmonumenten die zegt de natuur te beschermen.


(Wij zouden het overigens zeer op prijs stellen wanneer u persoonlijk op ons bericht zou willen reageren, i.p.v. het te laten afhandelen door uw afdeling PR & Communicatie.
Daarmee hebben wij nl. wat mindere ervaringen; één van onze contactpersonen werd door uw hr. Bjorn van den Boom zelfs uitgemaakt voor ‘misselijk mannetje” toen hij vragen stelde over geconstateerd herhaaldelijke gebruik van Roundup door Natuurmonumenten).

Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Vriendelijke groet,

Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,
Bomenstichting Achterhoekmaandag 7 oktober 2019

Toezeggingen Natuurmonumenten sigaar uit eigen doos?!

N.a.v. een ingrijpende kap actie van Natuurmonumenten in het natuurgebied Dottinkrade in Winterswijk is vandaag onderstaand bericht uitgegaan naar de boswachter die zich bezighoudt met de Achterhoek.

Zaterdag 5 oktober gingen we wandelen in Winterswijk, gelokt door de aantrekkelijke beschrijving op de site van Natuurmonumenten over natuurgebied Dottinkrade:  In samenwerking met het waterschap is de oorspronkelijke loop van de Ratumse Beek hersteld. Nu de beek weer rustig door het natuurgebied kabbelt, is het beekdal natter geworden en keert de oorspronkelijke natuur langzaam terug. Langs de beek zie je klein heksenkruid, slanke sleutelbloem en ruig klokje weer staan”. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dottinkrade

Al snel hoorden we echter geluiden van een zware machine en luid gekraak van bomen die omver werden gezaagd.
We zijn om het bos heen gelopen en kwamen uiteindelijk uit bij de inrit die door de harvester was gemaakt: een breed pad van een paar honderd meter lang aan gort gereden bosbodem met ravage van veel gekapte bomen en takken er op en er langs. Daarmee ook veel paddenstoelen kapot gereden. Jammer voor die “oorspronkelijke natuur”, en om van FSC nog maar te zwijgen..


...een breed pad van een paar honderd meter lang 
aan gort gereden bosbodem.Zo kwamen we bij het de door de harvester kaalgekapte perceel. Honderden gezonde bomen lagen al om..We hebben ons voorgesteld aan de machinist en hem uitgelegd waarom we foto’s maakten.
(Zo’n harvester verbruikt al gauw 100 liter diesel per dag zoals je weet, dus goed voor flink wat CO2 en stikstofoxiden uitstoot. Mocht er ook nog een versnipperaar aan te pas moeten komen: 300 liter diesel per dag en dan natuurlijk nog het brandstofverbruik van de uitrijwagen en de afvoer van de stammen d.m.v. vele vrachtwagenritten).


Wij vragen ons nu dus af wat er werkelijk nog over is van de mooie toezeggingen van Natuurmonumenten eerder dit jaar!
Want dit alles staat toch in zeer schril contrast met het beleid dat NM leek te bepleiten met haar deelname aan de Coalitie van Urgenda:
https://nos.nl/artikel/2280158-tientallen-natuurorganisaties-bundelen-krachten-tegen-bomenkap.html: Tientallen natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten, hebben de krachten gebundeld om het aantal bomen dat wordt gekapt flink terug te dringen. Duurzamer beheer van bestaande bossen zal tot een jaarlijkse CO2-besparing van 0,2 megaton leiden, zeggen zij. Duurzaam bosbeheer en herbebossing zijn effectieve en goedkope maatregelen en hebben daarnaast ook andere voordelen, zeggen de organisaties. "Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit."

Onze Stichting maakt overigens ook deel uit van de coalitie van Urgenda, tezamen met veel organisaties van ons onlangs gestarte Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html.
https://nos.nl/artikel/2279878-natuurmonumenten-stopt-voorlopig-met-bomen-kappen.html: “Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Aanleiding is de groeiende kritiek van de achterban op het kapbeleid. De organisatie gaat de komende maanden het gesprek aan met betrokken leden, donateurs en vrijwilligers. Op plekken waar in de toekomst bomen moeten worden gekapt, gaat Natuurmonumenten praten met de omwonenden. De organisatie sluit niet uit dat de gesprekken kunnen leiden tot het heroverwegen van het kapbeleid”.
Het feit dat dit plan op Dottinkrade al op de plank lag is hiermee dus ook volgens NM zelf geen reden om het alsnog uit te voeren. Zeker niet na alle mooie woorden waarmee NM haar leden en het publiek eerder heeft voorgelicht.
Moeten wij nu constateren dat de mooie toezeggingen van Natuurmonumenten slechts sigaren uit eigen doos blijken te zijn?
Vriendelijke groet,
Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,
Bomenstichting Achterhoek