zondag 26 november 2017

Gemeente Lochem maakt "bomenbeloften" niet waar

Begin dit jaar kapte de gemeente Lochem een aanzienlijk aantal laanbomen langs de Quatre Bras weg in Eefde. Een gedeelte van deze bomen was inderdaad in mindere conditie, daarvoor was wel begrip op te brengen, maar meteen alle 92 bomen kappen was wel erg rigoureus. 

Omwonenden werden niet adequaat ingelicht wat nogal voor wat onrust zorgde.
Temeer daar de gemeente het hierbij ook niet erg nauw nam met de Flora & Fauna wet, die bovendien stelt dat in het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli) niet gekapt mag worden, tenzij definitief is aangetoond dat er geen enkele nestactiviteit kan worden geconstateerd.
Te vaak wordt in zo'n geval dan maar gemakshalve de andere kant op gekeken..

Maar, deze gemeente beloofde de omwonenden met een gelikt reclamebord:
"Hier komen nieuwe bomen!"

Er bestaat echter een groot verschil tussen "bomen" en "bosplantsoen" zoals we nu hier aantreffen als "herplant".


Beloften..

"Bosplantsoen" staat voor één- tot driejarige meest inheemse struiken en bomen zoals o.a. meidoorn, kardinaalsmuts, hazelaar, kornoelje, eiken, beuken en elzen, maar ook naaldhout zoals grove den en douglas die gebruikt worden voor de aanplant van bossen, groensingels of houtwallen.

De "Nieuwe Bomen"..
Een boomdeskundige laat ons weten dat, wanneer er uit kostenbesparing dit soort sprieten van hooguit drie jaar worden geplant, deze dan de eerste acht jaar jaarlijks moeten worden aangebonden en gesnoeid.

Van aanbinden en snoeien is hier duidelijk geen sprake. Ook is inmiddels al meer dan de helft van deze aanplant doodgegaan wegens gebrek aan nazorg/ watergift.

En dit is nog maar de eerste ronde van herplant voor de door de gemeente Lochem te kappen 6.600 laanbomen in tien jaar tijd. Dat geeft vooralsnog weinig hoop voor de toekomst..

Ook aan de Markeloseweg in Laren zijn na de kap van de laanbomen dit soort spilletjes geplant.
Wij hebben de gemeente Lochem gevraagd waarom zij geen echte nieuwe bomen plant zoals toegezegd op haar reclamebord, maar daarop werd niet gereageerd.

maandag 20 november 2017

Fatale fout van Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt

De Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt heeft in de gemeente Berkelland een dramatische fout gemaakt. 
Aan de Muldersweg in Ruurlo vernielde men deze prachtige monumentale en in het landschap beeldbepalende zomereik: 
De eik in volle glorie; zomer 2015.
Deze bijzondere veteraan van zo'n 180(!) jaar oud stond geregistreerd op de Monumentale Bomenlijst van de landelijke Bomenstichting: www.monumentalebomen.nl.

En op de site van Monumental Trees:

De eik in de winter.
De gemeente Berkelland heeft dit feit inmiddels aan de landelijke Bomenstichting gemeld, nadat de eigenaar een kapvergunning had aangevraagd. 
Deze kapaanvraag kwam echter pas nadat ‘t Onderholt de boom al totaal had toegetakeld. 

De eik nu..

Volgens deskundigen ziet het er naar uit dat er een zeer onbekwame persoon aan de boom is gaan zagen en vervolgens alle takken maar heeft afgezaagd.
De eik is volgens de eigenaar in 1838 geplant en in 1985 door de bliksem getroffen. Daardoor is de stam in de lengte gespleten. Enkele jaren geleden heeft men de steeds meer wijkende stamhelften met twee banden aan elkaar gezet. De foto's van zomer en winter tonen een voor deze leeftijd prima kroon, ondanks de bliksemschade.
Op de laatste foto zijn aan de stam nog levende takken te zien. De hoop is nu dat de boom vitaal genoeg is om alsnog een secundaire kroon te ontwikkelen.

Terwijl vrijwel alle andere Achterhoekse gemeenten hun afdeling Handhaving helaas grotendeels hebben wegbezuinigd, voert de gemeente Berkelland een uitstekend handhavingsbeleid.
Het is dan ook zeker niet uit te sluiten dat deze gemeente, terecht, een boete zal opleggen.


vrijdag 17 november 2017

Opnieuw onwaarheden en gedraai van de gemeente Lochem m.b.t. laanbomen gemeente Lochem

N.a.v. het feit dat onze Stichting opnieuw onwaarheden en gedraai van de gemeente Lochem moest constateren t.a.v. feiten inzake het door foutieve berekeningen ontstane tekort op het budget voor beheer van de laanbomen in het buitengebied, zonden wij op 16 november jl. onderstaand bericht aan de verantwoordelijke wethouder. Met kopie aan B&W en alle raadsleden.
(Op 13 december nog steeds geen reactie mogen ontvangen).

Geachte heer Groot Wesseldijk,

N.a.v. uw memo “Beantwoording vragen Groen Links RTG bomen buitengebied” d.d. 31 oktober, (http://bit.ly/2AKOLCs) gericht aan de gemeenteraad, hierbij het volgende.
Met grote verbazing lazen wij hierin de reactie van uw gemeente op vraag 4 van Groen Links: dit antwoord is nl. apert onjuist:

4. We hebben allemaal een mail van de Bomenstichting Achterhoek ontvangen. Zij geven aan in het overleg met de ambtenaren en wethouder vaak gewezen te hebben op foute berekeningen, maar dat daar nooit op in is gegaan. Klopt dat? Zo ja, kunt u aangeven waarom u hier niet op bent in gegaan?
Antwoord: We hebben de Bomenstichting veelvuldig uitgenodigd voor een gesprek na de RTG die in mei 2016 plaatsvond. Hier zijn zij niet op ingegaan. Pas eind maart 2017 heeft een overleg plaatsgevonden; deze ging specifiek over het voorstel voor Crowdfunding.

Wij hebben vanaf september 2014 tot april 2015 als belangengroep met de gemeente aan tafel gezeten over het kosten-neutraal bomenonderhoud dat de gemeente voor ogen had m.b.t. de laanbomen in het buitengebied.
Onze bomendeskundige Rob Weimer (was 20 jaar hoofd afd. Groen in de gemeente Lichtenvoorde en derhalve zeer bekend met deze materie), heeft in die periode al snel diverse malen aangegeven dat de berekeningen van de gemeente niet klopten en dat hij graag bereid was zijn eigen berekeningen toe te lichten. Hierop werd stelselmatig niet ingegaan.
Onze deskundige had nl. al in een vroeg stadium berekend dat de gemeente met een bedrag van ongeveer (wegens fluctuerende houtprijzen) € 170,000,- haar budget zou overschrijden; hetgeen ook duidelijk is gebleken: het huidige tekort bedraagt immers € 175,000,-.

Het laatste gesprek met de gemeente over dit kosten-neutrale bomenonderhoud vond plaats in april 2015, in aanwezigheid van o.a. wethouder Kottelenberg.
Ook op dat moment spraken wij over het feit dat o.i. de berekeningen van de gemeente niet klopten. Opnieuw vroegen wij daar om de onderbouwing hiervan; maar uw gemeente was weer niet bereid die te verstrekken.
Wij hebben als gevolg hiervan de conclusie getrokken dat wij dan slechts nog voor de Bühne zouden deelnemen aan dit overleg, en zijn daarom kort daarna uit dit overleg gestapt.

Na de RTG van 9 mei 2016 werd duidelijk dat de gemeente ook niet wilde ingaan op het voorstel van Groen Links om per jaar € 6500,- vrij te maken om de helft van de jaarlijks te kappen 660 bomen, dus 330 exemplaren, te behouden. Dat was wethouder Kottelenberg niet van plan en daarop is onze Stichting de bewuste crowdfunding actie begonnen.
Overigens heeft onze deskundige ook tijdens deze zelfde RTG van 9 mei 2015 nog eens aangeboden de kosten voor te rekenen. Dat gold voor alle aanwezige fracties en tevens weer voor wethouder Kottelenberg en de ook aanwezige betreffende ambtenaar, maar ook hier is niemand op dit aanbod ingegaan. (Daarna is dit onderwerp nooit meer tussen onze Stichting en de gemeente aan de orde geweest).

De “veelvuldige uitnodigingen” van na de RTG van 9 mei 2016 die uw gemeente nu tracht aan te voeren, hadden vanaf dat moment dus uitsluitend betrekking op de besteding van het crowdfunding bedrag van € 6.500,- dat onze Stichting inzamelde voor behoud van de 330 bomen. Daarover wilde de gemeente wèl al heel snel praten.
Men kon echter steeds nog niet zeggen over welke bomen we het dan zouden moeten hebben. 
Dus was onze reactie: “te zullen wachten totdat aantallen en locaties bekend waren”. Wij koppelden dat aan de rapportage van het wettelijk verplichte Flora & Fauna onderzoek dat zou moeten worden uitgevoerd (waarover uw gemeente nu overigens zegt dat dit “onvoorziene kosten waren m.b.t vleermuizen”?!) waarmee exacte aantallen en locaties vanzelf duidelijk zouden worden.
Inderdaad volgde nog een aantal uitnodigingen, maar steeds was de F&F rapportage echter nog niet voltooid, en daarmee dus nog onbekend om welke bomen het zou gaan.
Uiteindelijk gingen wij akkoord met een quick scan van Staring Advies, (dat is overigens nog geen volwaardige rapportage).
Aldus gingen we op 28 maart 2017 om de tafel, waar uw gemeente Lochem plotseling sprak over “de crowdfunding voor 46 ?? bomen”, terwijl het vanaf mei 2016 over het aantal van 330 bomen was gegaan, zowel in diverse mails aan de gemeente; twee raadsvergaderingen; als via de informatie naar onze sympathisanten. (De betrokken ambtenaren maken tevens deel uit van onze verzendlijst). Uw ambtenaren hielden vol ons “hierover allang per mail te hebben ingelicht”; echter bleek deze e-mail uiteindelijk toch niet te bestaan..
In de media meldde uw gemeente daarna n.b. dat het overleg over de crowdfunding “was stukgelopen op exoten”?!
In alle gesprekken die wij met uw gemeente hebben gevoerd over dit onderwerp is het woord ‘Exoten’ echter nooit gevallen!

Met dit antwoord op vraag 4. ervaren wij helaas opnieuw een staaltje van ‘framing’ door de gemeente Lochem, die o.i. nu toch wel zorgelijke vormen aanneemt.
(Desgewenst kunnen wij u ter onderbouwing van het bovenstaande de gehele e-mail correspondentie met uw ambtenaar hieromtrent toezenden).

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

16 november 2017 

woensdag 8 november 2017

Houtkunst

Tijdens de Kunst 10-daagse Diepenheim troffen wij prachtige, verfijnde meubels en andere
houtkunstwerken, gemaakt door Annette Koehnen.

Uit diverse houtsoorten vervaardigd kastje
met kleine laadjes.

Werking in het hout elegant opgelost door
aanbrengen van zwaluwstaarten.

Stoel met zitgedeelte van beukenhout met "slaap".
(Slaap is de tekening in het hout die ontstaat
door schimmel).Urnen met inlegwerk van diverse houtsoorten.


Meer over de houtkunst van Annette Koehnen:
http://www.fingerprintfurniture.com/

Meer over de Kunst 10-daagse Diepenheim:
www.kunstmomentdiepenheim.nl


woensdag 1 november 2017

Rode beuk

Deze beuk is de dikste rode beuk van provincie Zuid-Holland en alles is er bijzonder aan. De ent, de grilligheid en de bijzondere takstructuur. De beuk staat aan de hoofdas van de begraafplaats Groenesteeg die net binnen de Leidse Zuidsingel ligt midden op het hoge deel tussen de graven. De begraafplaats is elke dag open tussen 9.00 en 17.00 uur.

Deze beuk met een stamomtrek van 650 cm heeft een lage ent waardoor zijn onderste vertakkingen al op twee meter beginnen. De boom is circa 15 meter hoog maar de kroondoorsnede is wel 24 meter. Gelukkig heeft deze boom de ruimte op de in onbruik geraakte begraafplaats. De begraafplaats is in 1813 gesticht op een van de bolwerken van de Leidse stadswal. De boom zal vermoedelijk in de aanlegperiode geplant zijn en kan maximaal 200 jaar oud zijn. Om verval te voorkomen verenigden verontruste burgers zich in de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg te Leiden. Mede op haar initiatief werd de begraafplaats inclusief de beplanting in oude luister hersteld.
Bron: bomenbieb.nl 

Natuur Net Nieuws november 2017www.groen-natuurlijk.nl


Mieren

Bomen profiteren van mieren die op hun bladeren rondlopen. De beestjes eten andere insecten die schadelijk kunnen zijn. Deense onderzoekers ontdekten dat mieren nog een nuttige functie hebben: ze voeden bomen met de uitwerpselen die ze achterlaten op de bladeren. De poep en urine van mieren bevatten aminozuren en ureum.

Dat zijn meststoffen die ook door telers worden gebruikt om planten te besproeien. Bomen die worden bezocht door mieren blijken een grotere kruin te hebben dan bomen zonder mieren. 'Je zou bijna kunnen zeggen dat planten de voeding intraveneus ontvangen, precies waar ze het nodig hebben', aldus een onderzoeker. De studie verscheen in de Journal of Ecology. Natuur Net Nieuws november 2017/ www.groen-natuurlijk.nl

Bos is populair

Van alle landschapstypen is bos het meest populair. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die in tien jaar tijd door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht.

Maar dit blijkt ook uit de Europese versie die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.
Bos scoort het hoogst, zowel bij Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen als bij Engelsen. Het blijkt dat gemiddeld 47% van de bezoekers bos in hun ideale bestemming zou willen hebben.
Bosareaal zou dan bij voorkeur circa 23% van het landschap moeten beslaan; twee keer meer dan het huidige bosareaal van 11% dat Nederland nu heeft. Met de aanleg van meer bos kan de dalende tendens omtrent de aantrekkelijkheid van het landschap rond de directe woonomgeving van de deelnemers mogelijk gekeerd worden. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat naarmate er meer bos is, men een hoger rapportcijfer geeft. Bron: Nature Today/ Natuur Net Nieuws november 2017
www.groen-natuurlijk.nl