zondag 23 februari 2014

Haagse bomen

Het Haagse college van B&W heeft vanaf 2012 1,5 miljoen euro per jaar extra (!) uitgetrokken om 1000 bomen te kunnen planten.
Dat deze gemeente goed voor haar bomen zorgt is duidelijk. Bijvoorbeeld deze prachtige gekandelaberde paardenkastanjes, die veel te zien zijn in het centrum.
Helaas heeft ook daar de bloederziekte ook zijn tol geëist. Men heeft daardoor al op het Nassauplein alle kastanjes moeten kappen. Als vervanging werden wel bomen met een al flinke stamomvang aangeplant.

Al deze paardenkastanjes staan aan de Sophialaan. 

dinsdag 18 februari 2014

Verkiezingswijzer Gemeenteraden

Op 11 januari zonden wij via de Griffie van alle Achterhoekse gemeenten een brief aan de fracties van alle politieke partijen, met het verzoek ons vóór 1 februari hun partijprogramma toe te sturen, met name het onderdeel Groen.
Nou, dat ging nog niet vanzelf! Voor de meeste gemeenten was begin februari nog een herhalingsverzoek nodig, want daar had de Griffie nog niets doorgestuurd; ook een aantal fracties nam niet de moeite aan ons verzoek te voldoen, of "we moesten maar op hun website kijken".
Groen en bomen hebben dus helaas bij velen nog steeds weinig prioriteit...

Bij een aantal partijen wijkt het huidige programma niet erg veel af van het vorige; zaak is dus na te gaan wat men van de eerdere beloften heeft waargemaakt!


Zou mooi zijn als al die Groene politieke wil ook wortel zou schieten...

Wij geven u hierbij een overzicht, per gemeente, van wat we wèl hebben ontvangen.
Verschillende mensen hebben van de verschillende gemeenten de partijprogramma's uitgeplozen, vandaar dat e.e.a. een niet geheel eenduidige weergave kent.


Gemeente Aalten:

Christen Unie Aalten en omgeving
Het vogelbosje zal in geen geval aangetast worden.
Bij de ontwikkeling van de westrand dienen de bosgebieden gespaard te blijven.
Ter wille van de leefbaarheid moeten er voldoende groenvoorzieningen zijn.
Als groen gekapt wordt, is er een verplichting tot vervangende herplant.

Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo
De Progressieve Partij wil de groene ruimte binnen de gemeente Aalten behouden en
versterken door:

1. Versterking van het bestaande groen in de kernen. (de parels in het dorp Aalten, parkzone in
Bredevoort, Welinkbos in Dinxperlo). Bescherming waardevolle en monumentale bomen. Niet
knabbelen aan de groenstructuurplannen binnengebied. Behouden van de gemeentelijke Groene Hoofdstructuur. Realiseren van laatste deel Groene Slingeplan. Aan de gang met A-strang-plan.
2. Groen voor iedereen in de buurt. De hoeveelheid groen vergroten. Kleine parken aanleggen bv terrein oude technische school Aalten en terrein Ds. van Dijkschool Dinxperlo. Algemeen toegankelijke plekken van steen en beton vergroenen. Experimenten voor straat-groenonderhoud  (zelfbeheer-contract). Meer ”klooistukjes” groen voor kinderen. Tegengaan van “beton”tuinen  door mensen (voorlichting) te stimuleren hun tuin groen te houden. Erfconsulenten voor  streekeigen beplanting inschakelen in buitengebied.
3. Vergroting biodiversiteit in de kernen en vooral daarbuiten. Ecologisch beheer van bermen, parkjes  en oevers. Kapvergunningenbeleid evalueren. Voor elke gekapte boom minimaal twee terugplanten. Inheems plantmateriaal gebruiken.
(Tijdelijke)  inrichting van bedrijfsterreinen tot natuurterreinen bijv. in Dinxperlo. Uitbreiding bomenbestand langs wegen met verkeersfunctie.
 
Verder uit Aalten niets ontvangen
  
Gemeente Bronckhorst:
 
Hier alleen van Groen Links ontvangen: (Overigens ook de enige partij die zich heeft ingezet voor het behoud van de 74 bomen van het Centrumplan Vorden).
 
GroenLinks heeft zich in het verleden telkens uitgesproken tegen de onnodige, overbodige kap van bomen ten behoeve van de Centrumplannen van Vorden en Hengelo. Zeker ook omdat hiermee geen enkel rationeel doel gediend was. Enige argumenten die genoemd werden waren: deze bomen passen niet in ons landschap en ze staan in de weg voor het uitvoeren van de centrumplannen, voor een beter ondernemersklimaat. Alsof burgers van de Achterhoek de natuurwaarden binnen een kern minder zouden waarderen door het feit dat een soort boom niet zou passen in de biotoop van de Achterhoek,
Naast de onnodige kap van bomen in de centra van Vorden en Hengelo hebben wij gepleit voor het behoud van de lindes bij de kerk in Hummelo en de Thuja’s bij het kerkhof van Hengelo. Voor dat laatste geldt dat ook het college, op aandringen van veel partijen, daarvan nu eindelijk doordrongen is. Ja, het duurt even maar dan wordt toch nagedacht over alternatieven voor het parkeren van auto’s voor de school i.p.v. kiezen voor het gemakkelijke alternatief van kappen van een aantal bomen..
Wij staan voor het behoud van monumentale bomen en pleiten al lang voor een goed toezicht op handhaving, resp., waar dat niet anders kan, naleving van de herplantplicht. GroenLinks wil ook na de komende verkiezingen de goede relatie met Bomenbelang en de Bomenstichting Achterhoek, als waakhond voor het behoud van waardevolle bomen, voortzetten. Ook het aandringen op een goede uitvoering van het LOP is een van de onderdelen hiervan. Het risico dat in het kader van bezuinigingen deze uitvoering ondergesneeuwd raakt is maar al te groot.
  
Gemeente Doetinchem:
De BSA heeft van de gemeente Doetinchem van 7 partijen een programma ontvangen, van 4 niet.
We hebben deze programma’s beoordeeld op hun ‘groene’ inhoud. Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar, er is dus wat te kiezen als u hart hebt voor natuur, groen, bomen en milieu/duurzaamheid. Uit programma’s komt natuurlijk nog geen beleid, maar als er nu al (ruim) aandacht voor is zou er toch wat van in beleid terug moeten kunnen komen. Per lokaal partijprogramma hebben we geturfd hoe vaak bepaalde woorden worden genoemd in relatie tot de voor ons van belang zijnde essentie. Het woord natuurlijk bevat het woord natuur, en een duurzaam bestuur is ook mooi maar daar kopen wij niets voor. Waar zinvol bieden we een korte samenvatting rondom deze trefwoorden. Hierbij hebben we er alles aan gedaan om de gedachtegang van de partijen overeind te houden. Het zijn geen interpretaties of meningen van de BSA. Tot slot: we zijn ook erg benieuwd naar wat de partijen zeggen over de winning van, of proefboringen, naar schaliegas.
 
Vraagt u ons om een stemadvies op deze thema’s dan luidt dit in chronologische volgorde:
Groen Links, CU/SGP, CDA, D’66, PvdA, GB en VVD.
CDA: Natuur: 8 keer - Groen: 6 keer - Bomen: 0 keer - Milieu/duurzaamheid: 3 keer - Schaliegas: 0 keer.
Het CDA vindt het vele groen, zichtbaar tot in het centrum, een grote kwaliteit in onze stad. Willen we dit zo houden dan moet er blijvend geïnvesteerd worden in bestaande en nieuwe groenstructuren. De afgelopen jaren is daarom nieuw groen- en natuurbeleid opgesteld met aandacht voor nieuwe natuur en toegankelijkheid voor inwoners. Met de uitbreiding van de Zumpe als verbinding tussen stad, randweg en bestaand natuurmonument wordt een fors aantal hectares toegevoegd aan het uitloop gebied van de stad. Dichteren en De Huet krijgen hun eigen groene buffer tussen Doetinchem en Wehl, de Wehlse Broeklanden. Vergelijkbaar met de groene buffer tussen Gaanderen en Doetinchem. Naast groene en natuurwaarden is ons buitengebied ook een werklandschap. Brede focus op duurzaamheid met beleid dat effectief en economisch is. Het CDA vindt dat duurzame ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn op een totale visie op mens en natuur. Er mag geen tegenstelling gecreëerd worden tussen milieuontwikkeling en menselijk welzijn. Zo durft het CDA te stellen dat de geplande rondwegen het leefmilieu in zijn totaliteit zullen verbeteren.
VVD: Natuur: 0 keer - Groen: 0 keer - Bomen: 0 keer – Milieu/duurzaamheid: 0 keer – schaliegas: 0 keer.
 
De VVD staat dit keer voor Verantwoordelijkheid, Vooruitgang en Duurzaamheid. Duurzaamheid vooral als kans voor economische ontwikkeling en rendement, verduurzamen eigen gebouwen, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen en: goedkoper maken wat schoon, stil en duurzaam is. Inzet op een veilige en schone leefomgeving, waarin burgers zelf een rol spelen, bloeiende regio, dorpen en wijken (helaas, geen bloeiende struiken en planten), stimuleren van maatwerk voor ondernemers in buitengebied (kwaliteit van de stal ipv de oppervlakte van het bouwblok) en meer aandacht voor brandveiligheid van stallen, welzijn van de dieren en agrotoerisme.
D 66: Natuur: 0 keer - Groen: 11 keer - Bomen: 0 keer – Milieu/duurzaamheid: 5 keer – schaliegas: 0 keer.
D66 kiest voor een compact programma met als een van de thema’s voor beleid: Openbare ruimte en Groen: ze zien de Achterhoek als het groenste technologiegebied, kiezen voor groene energie, meer openbaar groen, meer (volks)tuinen, parken, speelplaatsen, verkoop openbaar groen aan particulieren, onderhoud door bewoners en agrarische bedrijven, duurzame landbouw, handhaven en versterken Achterhoeks landschap. Ander thema: Milieu en duurzaamheid: Zonne-energie parken, stadslandbouw, lariksbossen voor houtproductie. Thema: Sport en recreatie: Oude IJssel en omliggende bossen meer inzetten voor recreatie als toeristische trekker.
 
Groen Links: Natuur: 29 keer - Groen: 65 keer - Bomen: 4 keer – Milieu/duurzaamheid: 8 keer – schaliegas: 1 keer.
Groen Links wil een sociaal, duurzaam en groen Doetinchem. Uitgebreide groene paragraaf: energieneutraal, gezond, schoon en veilig, natuur en groen zijn van grote waarde, focus op fiets, voetganger en ov, afval is grondstof, buitengebied heeft veel te bieden. Bescherming van (als ze er nog zijn) waardevolle natuur en cultuur landschappen/-elementen, waarden biodiversiteit, natuur en –beleving in nieuwe plannen en beheerplannen opnemen, nieuwe bomenverordening (omtrek vergunning vrij kappen terug van 120 naar 60 cm), evenwicht tussen natuur, recreatie en landbouw in buitengebied, stimuleren bio landbouw, weidegang van koeien en varkens, geen proefboringen/winning schaliegas.
PvdA: Natuur: 0 keer - Groen: 12 keer - Bomen: 0 keer - Milieu/duurzaamheid: 1 keer  - schaliegas: 0 keer.
De PvdA werkt aan werk, zorg en welzijn, cultuur, sport, duurzaamheid, maar helaas, niet (zichtbaar) aan natuur. Werken wel toe naar Beheergemeente: zelfbeheer (inwoners) met groenbudgetten, stadslandbouw, wel flinke paragraaf duurzaamheid mn energie(besparing).
 
Gemeentebelangen: Natuur: 4 keer - Groen: 0 keer - Bomen: 0 keer – Milieu/duurzaamheid: 5 keer (in één onderwerp) -  schaliegas: 1 keer
GB wil terug naar kerntaken, agrarische sector is economische drager buitengebied en speelt rol in beheer van landschap. Inzet op veilige fietsroutes en –stallingen, dubbelspoor, geen schaliegaswinning (ook geen windmolens) , afval is een grondstof, willen goede plannen voor milieu en (duurzame) energie, bescherming van natuurgebieden maar wel toegankelijk voor recreatie die de natuur ontziet. Mondeling (niet in programma): natuur en groen zoveel mogelijk ontzien, geen nieuwe uitbreidingsplannen voor wonen en werken, waar mogelijk gronden teruggeven aan de natuur.
CU/SGP: Natuur: 5 keer - Groen: 7 keer - Bomen: 1 keer - Milieu/duurzaamheid: 6 keer - Schaliegas: 0 keer
Verantwoordelijkheid en goede, duurzame zorg voor de schepping, dus mens en natuur, landschap en milieu. Stimuleren natuurontwikkeling in m.n. ecologische hoofdstructuur. Kiezen voor zoveel mogelijk behoud van groene buitengebied (geen uitbreiding zolang inbreiding mogelijk is). Duurzaam bouwen. Groen, bomen, struiken e.d zijn sterk beeldbepalend en bevorderen leefbaarheid (energiebesparing, geluidreductie, verbeteren luchtkwaliteit). Stimuleren technisch groen bij bedrijven (zie boven). Snipper en technisch groen verkopen / verhuren aan inwoners en bedrijven. 
 
Gemeente Lochem: 
 
VVD: NATURA 2000 is een feit, maar hier hebben we niet om gevraagd. Het wordt ons opgelegd. De VVD zal voor de inwoners van deze gebieden alles uit de kast halen om bij de inrichting hiervan een maximaal resultaat te halen. Het kan toch niet zo zijn, dat je door landelijk beleid in de bedrijfsvoering wordt beperkt. De VVD vindt dan ook dat er een goede compensatie tegenover moet staan.
De infrastructuur, wat de verkaveling betreft, kan nog steeds beter. De wegen in het buitengebied vragen de nodige aandacht, met name door het zware landbouwverkeer. Het verbreden met puin of stenen is een oplossing, maar terugbrengen naar ‘karresporen’ kunnen we ons als VVD niet voorstellen.
De VVD schaft onnodige belastingen af zoals de parkeer-, de forenzen- en de toeristenbelasting en wil minder onnodige vergunningen zoals de collectevergunning, de kapvergunning, de ventvergunning, de objectvergunning en soms zelfs de evenementenvergunning.
 
CDA: Het CDA vindt dat alle doorgaande wegen beter onderhouden moeten worden. Dat geldt ook voor de fietspaden. De gemeente Lochem wil zich immers profileren als fiets- en wandelgemeente. Dan is goed onderhoud een voorwaarde. Daarbij moet ook gekeken worden naar het onderhoud van bomen. De gemeente is aansprakelijk voor letsel als gevolg van vallende takken.
Als volgens experts het vellen van bomen de enige verstandige optie is, moet dat volgens het CDA niet nagelaten worden.
Het CDA stimuleert het toenemend gebruik en productie van zogeheten groene energie. Zowel van zon, water, wind of biomassa. De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven en verleent een vergunning, mits er voldoende draagvlak bij de omgeving bestaat en inpassing in het landschap plaatsvindt.
Het CDA staat afwijzend tegenover het winnen van schaliegas zolang de gevolgen daarvan nog niet zijn te overzien.
PvdA: vindt dat Lochem een mooie groene gemeente moet blijven mèt industriële en agrarische bedrijvigheid. De prachtige natuur moet met economische bedrijvigheid worden verbonden.
• Natuurcompensatie bij uitbreiding of nieuwe economische bedrijvigheid.
• Realiseren Stelkampsveld als Natura2000-gebied. Daarmee worden natuurgebieden verbonden en kunnen planten en dieren zich verspreiden.
De PvdA vindt dat bomen op het eigen erf gekapt mogen worden zonder vergunning met uitzondering van beeldbepalende bomen. Hiervan zou een inventarisatie gemaakt moeten worden en bomen die op deze lijst staan kunnen alleen met vergunning gekapt worden.
 
GroenLinks:
zet zich in voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap met een soorten­rijke natuur: een fijne, groene omgeving om in te wonen en te werken. En een gastvrije plek voor toeristen. In de komende jaren wil GroenLinks het volgende bereiken:
·        Bestaand groen blijft groen.
Beeldbepa­lende monumentale boomgroepen, lanen en solitaire bomen blijven staan.
·        De natuur krijgt de zorg die nodig is.
GroenLinks wil dat de overheid plannen ontwikkelt met bewoners en boeren voor onze natuurgebieden, zoals Stelkampsveld, IJsseluiterwaarden en Gorsselse Heide.
·        Bewoners voelen zich verbonden met het landschap.
We willen dat de gemeente samen met bewoners actiepunten opstelt voor de komende jaren.
·        Minder bouwen in het buitengebied.
De rood-voor-rood regeling – stallen afbre­ken, huizen bouwen – willen we strenger maken.
·        De gemeente houdt rekening met biodi­versiteit bij het beheer van het gemeen­telijke groen. Onkruidbestrijding gebeurt op de meest milieuvriendelijke manier. De gemeente gaat door met ecologisch berm­beheer, zodat er meer bloemen in de ber­men komen.

D66: (De enige partij die zich, vooral mede door raadslid Carola Eppink, heeft ingezet voor het behoud van de gezonde monumentale bomen op de Kleine Markt in Lochem).
Onze plannen voor de gemeente Lochem willen we op een duurzame manier uitvoeren. Dat betekent dat de leefbaarheid van onze woonomgeving en de natuur ook voor toekomstige generaties behouden blijft.
Aandacht voor een goed milieu om in te werken en te leven, staat hierbij voorop. Dit laten we ook zien in de discussie over boringen naar steenkoolgas/schaliegas in onze gemeente.
Onze stelling is en blijft: D66 Lochem is tegen boringen naar schaliegas!
D66 vindt het van groot belang de aantrekkelijkheid van Lochem als vestigings- en woonplaats te be­houden. Daarnaast vinden we het behoud van het karakter van de gemeente voor recreatie essenti­eel. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling van het buitengebied.
Handhaven van bestaande ‘groene ruimtes’ in woonkernen
Inzetten op behoud en ontwikkeling van lommerrijke dorpen en een groene stad;
Behouden zandwegen en geen nieuw asfalt;
Behouden en beschermen van karakteristieke kwetsbare (natuur)gebieden en landschappen.
De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige, maar ook mooie en prettige openbare ruimte. Voor D66 is openbaar groen daar een essentiëel onderdeel van. Het beleid over de inrichting van de open­bare ruimte moet daarop gericht blijven. Tegelijkertijd vinden wij dat de uitvoering van de taken in de openbare ruimte niet persé door de gemeente zelf uitgevoerd hoeft te worden.
De beleving en kwaliteit van de openbare ruimte wordt beter naar mate er meer ‘groen’ is. D66 ziet daar­in het liefst duurzaam groen met natuurlijke variëteit.
Op het terrein van groen vindt D66 dat particulieren en bedrijven heel goed zelf de routinetaken kunnen uitvoeren. Wij willen daarom de particuliere initiatieven van inwoners of dorpsraden die bijdragen aan beheer van openbare ruimte en groen stimuleren. Meer creativiteit in uitvoering en financiering en geen platte benadering op basis van alleen kosten. D66 ziet graag lommerrijke dorpen en een groene stad.Inzetten op behoud van de Natura 2000, Ecologische hoofdstructuur en overige natuurgebieden. Samen met de provincie ontwikkelen van beleid gericht op behoud van biodiversiteit. Stimuleren van groene ondernemingen in deze gebieden; Binnen bepaalde randvoorwaarden inzetten op ontwikkeling van recreatie-ac­tiviteiten; Geen boringen naar schalie-gas in onze gemeente.

Gemeentebelangen: niets ontvangen.

Gemeente Montferland:
Uit deze gemeente hebben wij niets ontvangen
 
Gemeente Oost Gelre:
   Uit deze gemeente hebben wij niets ontvangen  
 
Gemeente Oude IJsselstreek:
 Uit deze gemeente hebben wij niets ontvangen
 
Gemeente Winterswijk:
 
CDA Winterswijk: In het programma staat niets over groenbeleid.
 
Uit deze gemeente hebben wij verder niets ontvangen
 
 


 


 

Boomfeestdag 2014

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen wordt de Nationale Boomfeestdag, die elk jaar plaatsvindt op de 3e woensdag in maart, dit jaar een week eerder op 12 maart gevierd.

Hierbij een overzicht van de activiteiten in de verschillende Achterhoekse gemeenten:

Aalten:
 • De gemeente Aalten zal i.s.m. de VVV een fietsroute presenteren langs solitaire, monumentale en beeldbepalende bomen die vorig jaar zijn gefotografeerd i.h.k.v. de wedstrijd Bomen Kieken. Deze wedstrijd heeft tevens geleid tot een bijzondere expositie: vanaf 12 maart te zien op twee picknickplekken van deze fietsroute: Driehonderdmeterweg/ kruising Spiekerdijk en de Veenweg (bij de Kemperjanshuisweg). Om 10.00 uur overhandigt mw. Brethouwer van de VVV Aalten het routeboekje aan wethouder landschap, dhr. T. Kok, aan mw. Bertha Krajenbrink, bestuurslid Bomenstichting Achterhoek en dhr. Wibe Houwers van de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP). Daarna opening expositie en om 10.15 uur plant wethouder Kok, samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van CBS 't Warmelinck diverse bomen en planten. Dit alles vindt plaats op de picknickplaats aan de Wikkerinkweg, op de kruising Dinxperlosestraatweg/ Klokkemakersweg in Aalten.
Bronckhorst:
Doetinchem:
 • Op basisschool Het Timpaan in Wehl is de start handeling gepland voor het vergroenen van het schoolplein. Het komende voorjaar zal er op het plein meer groen verschijnen en komen er verschillende groene speelaanleidingen.
 • Kinderen van school Het Timpaan in Nieuw-Wehl gaan samen met vrijwilligers van stichting “Vrienden van het Wehlse bos” een perceel bomen aanplanten.
 • Kinderen van basisschool De Mate-’t Prisma in Dichteren gaan helpen bij het aanplanten van 2 bomen en 400 stuks haagbeuken. 
Lochem:
deze gemeente heeft dit jaar niets georganiseerd.

Montferland:
 • Wethouder Loeff-Hageman van Openbare Werken plant op 12 maart aanstaande om 8.45 uur samen met leerlingen van basisschool Sint Jozef uit Loil de eerste boom aan de Bosslagstraat in Loil. Deze boom wordt geplant vanwege de jaarlijkse boomfeestdag. In totaal planten drie scholen hier 84 bomen.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie en Toerisme van de gemeente Montferland, telefoonnummer (0316) 291 328
Oost Gelre:
 • Hier gaat men, samen met 42 leerlingen van de Pastoor van Arsschool uit Lichtenvoorde, bomen planten in de nieuwbouwwijk Flierbeek. Leerlingen zullen na een informatieve en creatieve morgen een eigen boodschap in een fles onder de boom begraven voor de kinderen van de toekomst.
Oude IJsselstreek:
 • Op de locatie Heisestraat in Megchelen, nabij de camping, zullen de kinderen van de basisschool Sint Martinus uit Megchelen ca. 40 essen planten. Naar verwacht beginnen de feestelijkheden om 09.00 uur. 
 • Bij het nieuwe schoolgebouw in de bomenbuurt zal op de hoek Elzenstraat/ Wilgenstraat in Ulft een Pterocarya fraxinifolia (Kaukasische Vleugelnoot) worden geplant. Dit plantfeest zal daar om ca. 11.00 uur beginnen.
Winterswijk:
De gemeente Winterswijk doet deze keer niet mee aan de boomfeestdag:
“Er is dit jaar geen geschikt project”.


zondag 16 februari 2014

Loofgang

Deze prachtige loofgang (of berceau) van lindebomen vindt u op de begraafplaats in Doesburg.

(Klik op afbeeldingen voor vergroting)

Ook de uitlopers van de lindes heeft men geleid. 

 Hier is de metalen boog helemaal ingegroeid in de stam!


dinsdag 11 februari 2014

Iepenzigzagbladwesp in Nederland gesignaleerd


 
     
      Foto: Dik Vonk

 
Afgelopen zomer is in ons land voor het eerst een exemplaar van de iepenzigzagbladwesp (Aproceros leucopoda) gesignaleerd. Bioloog Dik Vonk was de ontdekker van deze soort. Deze vondst werd pas recent herkend. In 2003 werd de iepenzigzagbladwesp, die oorspronkelijk uit Japan komt, voor het eerst aangetroffen in Polen en Hongarije. Sindsdien is zijn verspreidingsareaal in Centraal-Europa sterk uitgebreid. De larven van dit insect leven van de bladeren van iepen, waarop ze zich zo massaal kunnen ontwikkelen dat ze een bedreiging vormen voor de iep. De Aproceros leucopoda heeft alle kenmerken van een invasieve nieuwkomer. De soort plant zich snel voort, kan onbedoeld door de mens over grote afstanden worden verplaatst en heeft nog vrijwel geen natuurlijke vijanden in Europa. Belangrijk is dat alle individuen vrouwtjes zijn die zich ongeslachtelijk voortplanten. Elk uitgekomen vrouwtje kan meteen levensvatbare eieren leggen en na verplaatsing kan elk vrouwtje een nieuwe populatie vormen. Bovendien duurt de voortplantingscyclus van ei tot volwassen vrouwtje in de zomer slechts één maand. Daardoor zijn vier of meer opeenvolgende generaties per jaar mogelijk.

Bron: Natuurbericht.nl/ Stad & Groen
 

zondag 9 februari 2014

Verrassend bezoek op onze weblog!

Via de statistieken kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze weblog heeft per dag, week of maand.
Ook is te zien uit welke landen zij komen.
Tot onze verbazing kregen wij aangaande de periode 11 januari tot 9 februari het volgende beeld te zien:

Pageviews per land
Grafiek van populairste landen onder kijkers van de blog
Item Pageviews
Nederland

 1320
Verenigde Staten

 92
Rusland

 16
Verenigd Koninkrijk

 5
Duitsland

 4
Indonesië

 3
Zweden

 1
 
Misschien zien de VS het woord "boom" aan voor "bom"?
En is president Putin bang dat wij homofiele bomen steunen?..
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

vrijdag 7 februari 2014

Grootschalige dunning en kappen van laanbomen in Oude IJsselstreek

(In 2013 heeft onze boomdeskundige Willem Pasman samen met medewerkers van Team Projecten en Beheer van de gemeente Oude IJsselstreek de conditie van al deze bomen bekeken en was het eens met de dunning van deze laanbomen).

 In de week van 3 tot 7 februari, begint Bullee Breedenbroek met het dunnen en kappen van 778 bomen langs verschillende wegen in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Dunnen wil zeggen dat de gemerkte bomen uit de laan worden gezaagd.

Laanbomen worden geplant om de 8 meter. Maar na een groei van 30 à 50 jaar, afhankelijk van de boomsoort, gaan de kronen van deze bomen elkaar raken. Als je dan de bomen laat doorgroeien, krijgt een deel van de kroon geen licht meer en sterft af. Dood hout betekent: regelmatig onderhoud plegen. Dat is helaas niet voldoende gebeurd. Door de bomen te "dunnen", krijgen de overblijvende bomen volgens deze gemeente meer ruimte en kunnen ze verder groeien, dit betekent: minder onderhoud. Omdat dunnen een beheersmaatregel is, waardoor de overblijvende bomen zich beter kunnen ontwikkelen, is geen kapvergunning nodig.
Waar wordt gedund en gekapt?

Het dunnen gebeurt aan de volgende wegen:
 • Millingseweg en Landerweg in Megchelen;
 • Broerdijk, Hulseweg, Omsteg, Azewijnsestraat, Miltseweg in Gendringen.
 • Weteringweg, Hoofdstraat, Vicarisweg, Varsselderseweg, Hesterweg, Holsterweg in Varsselder;
 • Biezenakker in Ulft;
 • Driekoningenweg en Reefstraat in Etten;
 • Revenseweg, Lubseweg, Broekseweg, Emmerikseweg en Papenkampseweg in Netterden;
Het kappen gebeurt aan de:
 • Heisestraat in Mechelen en de
 • Nibbelinklaan in Sinderen.
Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor verkeer.
Voor aanwonenden blijft te allen tijde één kant van de weg bereikbaar.


maandag 3 februari 2014
bron: gemeente Oude IJsselstreek


donderdag 6 februari 2014

Jaarverslag 2013

Van de voorzitter:

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) heeft inmiddels haar tweede verjaardag gevierd!
In deze korte periode van haar bestaan is de BSA erin geslaagd het belang van gezonde bomen meer te benadrukken bij gemeenten en particulieren.
Inmiddels zijn daarmee de contacten met de meeste Achterhoekse gemeenten positief uitgegroeid. Dat betekent o.a. dat wij nu vaker in een vroeger stadium van op handen zijnde projecten worden uitgenodigd als gesprekspartner. 
Dit afgelopen jaar lag de nadruk dus vooral op contact en overleg met gemeenten, Provincie en andere organisaties, zoals: de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Geldersch Landschap, Vitens, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting Milieu werkgroep “De Oude IJsselstreek”; Stichting Mooi Groenlo; Bomenstichtingen in Deventer en Zutphen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.
Alle Achterhoekse gemeenten zijn trots op hun Groene Imago; echter dat heeft zijn prijs.
Bomenonderhoud staat in veel gemeenten steeds zwaarder onder druk. Herplant wordt niet zelden matig of geheel niet meegenomen in verleende kapvergunningen, en handhaving laat veelal zeer te wensen over!
Ook constateren wij regelmatig frictie tussen de gemeentelijke afdelingen Groen en Grijs..
Wij merken dat het feit dat er in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden wèl helpt; hopelijk mag dit na de verkiezingen nog steeds het geval zijn!...

Jaap Cannegieter

Activiteiten:
 
 • Op de Nationale Boomfeestdag, 20 maart, plantten wij, samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten, met de kinderen van school nieuwHessen in Aalten een aantal bomen en struiken op hun speelplaats en klimop langs een hek ter afscherming. Verder bezochten wij op die dag nog meerdere boomplant-projecten, o.a. in de gemeente Oude IJsselstreek. (Zie verder onder tab “Boomfeestdag” op de homepage van onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/).
 • Steeds meer verontruste Achterhoekse inwoners melden kap activiteiten bij ons. Wij nemen daarop contact op met eigenaren/ opdrachtgevers zoals bijv: Geldersch Landschap, Vitens, de Provincie. Vaak gaat het hier om grotere gebieden zoals bijv. landgoederen, waarbij men slechts melding hoeft te maken van de kap bij het Ministerie van LNV. Dan geldt nog wel de voorwaarde van een Flora & Fauna Onderzoek, dat echter helaas zeer weinig wordt gecontroleerd.
 • Eén van de hoofdtaken van de BSA is het inzien van de door de Achterhoekse gemeenten verleende kapvergunningen. Er wordt bezwaar gemaakt wanneer de reden voor de kap niet duidelijk is, geen herplant is opgelegd of indien geen Flora & Fauna onderzoek heeft plaatsgevonden.
 • Twee van deze bezwaarprocedures mondden uit in beroepsprocedures bij de rechtbank in Arnhem. Deze betroffen een monumentale gezonde lindeboom van cultuurhistorische waarde in Doetinchem, onderschreven door Het Gelders Genootschap; en in Aalten gingen wij, samen met de Stichting Natuur & Milieu Aalten(SNMA) in beroep tegen de voorgenomen kap van 143 (!) bomen in het centrum van het stadje Bredevoort, die zouden moeten wijken voor te bouwen, maar nog niet verkochte, villa’s. In beide rechtszaken stelde de rechter de BSA in het gelijk.
 De lindeboom aan de Gaarde in Doetinchem

 • In Aalten is, samen met de SNMA, bezwaar tegen de voorgenomen kap van vier eiken, die onderdeel waren van een Ecologische Verbindingszone (EVZ). De Bezwaren Commissie stelde een alternatieve herplant voor, maar de agrariër ging hier niet mee akkoord en had de bomen al gekapt. SNMA houdt de vinger aan de pols of de herplant plaatsvindt.
 • Aan de Nijverheidsweg in Aalten werden drie 80-jarige eiken gekapt. De BSA en SNMA hebben de gemeente gevraagd om het rapport van het Flora & Fauna onderzoek. Dit werd achteraf verstrekt.
 • Overleg vindt plaats met de Provincie en gemeente Bronckhorst over geplande werkzaamheden die men gaat uitvoeren aan de N314 (van Hummelo naar Baak) en de N330 (Hummelo naar Zelhem). Welke bomen moeten verdwijnen en welke kunnen blijven staan i.h.k.v. de veiligheid op deze wegen. Wij constateren wel bereidheid waar mogelijk bomen te behouden.
 • In Drempt, gemeente Bronckhorst, werd een school verbouwd (nu De Klimtoren) en een “Kulturhus” daaraan toegevoegd. Men wilde daar alle bomen kappen, maar de BSA kreeg toch voor elkaar dat de Beatrixboom en de Koningsboom werden verplaatst naar het speelplein en zo behouden konden blijven.
 • Ook gemeente Bronckhorst: de monumentale Thuja’s aan het Iekink in Hengelo zouden moeten wijken voor een aantal parkeerplaatsen t.b.v. de nieuwe scholen aan de Rozenstraat. Er is hiervoor geen kapvergunning nodig dus: “geen probleem” dacht de gemeente.  BSA kreeg echter in december veel meldingen van verontruste inwoners. Wij namen contact op met gemeente, omwonenden en Veilig Verkeer Nederland waarbij we streven naar een plan waarbij de kinderen veilig naar school kunnen en de Thuja’s toch blijven staan. Deze zaak loopt nog; wie weet, met de verkiezingen in het vooruitzicht…
 • De twee monumentale kastanjes (200 jaar oud) bij Kasteel Huis Bergh, ‘s Heerenberg, waren helaas niet meer te redden en moesten worden gekapt. Wij vonden het echter belangrijk dat de te herplanten bomen nu wel direct de monumentale status meekregen, om zodoende te voorkomen dat deze bomen de eerste 80 jaar “kapvergunningvrij” zijn. Om deze reden maken wij toch bezwaar tegen deze vergunning, want dit is tenslotte  een gemeente die alle bomen tot een omtrek van 2.50m(!) vergunningvrij heeft verklaard.
 • In de buurt Graaf Oswaldstraat, Lutgardastraat, Hohenzollernstraat en Vorst Leopoldstraat in ’s Heerenberg waren de bewoners erg ongelukkig met het groenplan van de gemeente Montferland. Zij schakelden de BSA in en de gemeente was uiteindelijk bereid de plannen aan te passen. Nu worden er bomen en heesters geplant, en wordt vrijwel helemaal afgezien van het aanleggen van gazons. Ook worden kruidenperken met bloembollen aangelegd.
 • Vorig jaar schreven wij al dat de gemeente Lochem al decennia lang vrijwel geen onderhoud heeft gepleegd aan de bomen in haar buitengebied, waardoor nu zo’n 3500 bomen in zeer slechte conditie zijn. Buiten de bebouwde kom vallen bomen volgens de Lochemse APV onder de Boswet, daardoor is geen bezwaarprocedure mogelijk. Betreffende de 500 bomen aan de Holterweg die in het kader hiervan zouden worden gekapt met commerciële doeleinden zijn uiteindelijk toch alleen de slechte bomen verwijderd. Maar meer van dit soort projecten staan op stapel, met wèl houtopbrengsten als oogmerk. Dit zal de komende tijd gaan plaatsvinden in het gebied van het Larense Broek. Ook hier houden wij de vinger aan de pols. Overigens werd in november tijdens een raadszitting onverwacht besloten dat de gemeente nu toch  200.000 € zou gaan besteden aan onderhoud van de bomen in het buitengebied!
 • Herinrichting Oranjelaan Eefde. Vijf jaar geleden waren er al plannen om alle haagbeuken in deze straat te kappen, vanwege rioleringsproblemen. Bewoners kwamen toen in het geweer. De Bomenstichting Zutphen hield destijds een enquete en een overgrote meerderheid was vóór behoud van de bomen. De gemeente wilde de herinrichting nu alsnog aanpakken en nam hierover contact met ons op. Nu deed de BSA een inventarisatie. De rioleringsproblemen bleken inmiddels echter dermate groot dat nu nog maar 38% van de bewoners vóór behoud van de bomen stemde.
 • De BSA maakte, samen met de Stichting Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek, bezwaar tegen het kappen van 60 bomen op het A18 bedrijvenpark in Doetinchem. B&W van Doetinchem volgden in deze het advies van de bezwarencommissie op en verbonden daarmee een voorwaarde aan de vergunning. Dit omdat “er geen zwaarwegend belang is bij onmiddellijke kap van ALLE bomen waarvoor thans vergunning wordt gevraagd”, aldus het advies van de bezwarencommissie. Er werden afspraken gemaakt over bomen die zouden blijven staan c.q. verplant. Inmiddels heeft men voor deze bomen toch weer een kapvergunning verstrekt. Wij hebben opnieuw bezwaar gemaakt; dit zal begin 2014 worden behandeld.
 • De gemeente Oost-Gelre heeft een “Bomenwacht” opgericht in oktober 2013. Deze werkgroep bestaat uit 24 betrokken inwoners (8 kerngroepleden en 16 klankbordgroepleden). De Bomenwacht gaat de komende tijd aan de slag om door middel van projecten het belang van een groene gezonde omgeving onder de aandacht te brengen. Ook adviseert de Bomenwacht het gemeentebestuur over ruimtelijke projecten, altijd met het belang van de bomen en de ruimtelijke kwaliteit voor ogen. Onze voorzitter Jaap Cannegieter is tevens voorzitter van deze werkgroep.
 • Betreffende Winterswijk diende de BSA in het voorjaar 26 bezwaren tegen kapvergunningen in omdat de onderbouwing onvoldoende was of soms geheel ontbrak. Ook was in een aantal gevallen de herplant niet duidelijk. Na een verhelderend gesprek in april met ambtenaren van de gemeente heeft de BSA 20 bezwaren ingetrokken. Zes bleven voor ons gehandhaafd omdat wij de herplant te mager achtten en er geen rapport van het Flora en Faunaonderzoek ter inzage lag. Inmiddels is er beter overleg tussen deze gemeente en de BSA.
 • Ook gaven wij weer een aantal adviezen aan particulieren. Bijvoorbeeld de eigenaar van een mooie oude notenboom in het buitengebied van Aalten die meer wilde weten over de conditie van de boom. Gelukkig bleek deze ondanks zijn leeftijd goed in orde. Wij maakten een foto van de boom, die later via de eigenaar nog de 3e prijs won in de door de gemeente uitgeschreven fotowedstrijd “Bomen Kieken”! 

 • Onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/ wordt zeer regelmatig bijgehouden aangaande relevante ontwikkelingen in gemeenten, provincie, bomen informatie, artikelen in de pers, etc. Het bezoekersaantal van de BSA weblog stijgt per maand; inmiddels gemiddeld per dag ruim 50 bezoekers!
 • Ook onze berichten via Twitter: https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek leveren veel nuttige contacten en informatie op. 

De samenstelling van het bestuur was in 2013 als volgt:
 
Jaap Cannegieter       : voorzitter
Willem Pasman           : penningmeester
Marjan Houpt            : secretaris
Bertha Krajenbrink    : bestuurslid

Helaas hebben wij op 15 december afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Willem Pasman die, tot onze grote droefheid, na een ziekbed van acht maanden overleed.
In de korte tijd van het bestaan van de BSA heeft Willem enorm veel neergezet; zowel vanuit zijn nog bestaande contacten van vóór de oprichting van de BSA, als de contacten die hij daarna heeft opgebouwd. Een flinke basis, waar wij goed op verder kunnen.