dinsdag 27 februari 2018

Maatwerk.

Prachtig maatwerk bij een Esdoorn in Oisterwijk!
Het hekwerk is zowel bij de stam als bij de stamvoet aangepast. 
Ook het straatwerk is om de wortels in plaats van door de wortels aangelegd.
Zo kan het dus ook!

Zowel boven- als onderaan is hethek
passend gemaakt voor deze Esdoorn.
Waar een wil is is een weg..


Foto's en tekst: Simen Brunia, Boomspecialist
@SimenBrunia      https://t.co/SV3B02P2SG Onderweg tegengekomen tijdens een wandelroute 
(de Veluwse wijnpers), bij Otterlo.
Foto: Tiny van der Meer, 
redacteur en fotograaf van Natuur Net Nieuws dinsdag 13 februari 2018

Persbericht: Gemeente Berkelland Prijswinnaar Groenste Project 2017 en hoe andere Achterhoekse gemeenten omgaan met het fenomeen “Landjepik”.

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) looft elk jaar een prijs uit ter gelegenheid van de nationale Boomfeestdag. Deze prijs, bestaande uit een boom naar keuze, gaat naar een gemeente, organisatie of landgoed waar naar de mening van de BSA het Groenste Project van het afgelopen jaar werd gerealiseerd.

Wat betreft Achterhoekse Groene Projecten in 2017, steekt de gemeente Berkelland er volgens de BSA met kop en schouders bovenuit. Berkelland toonde immers als eerste Achterhoekse gemeente eindelijk het lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond.
In de afgelopen jaren is hier inmiddels een onrustbarend percentage aan houtwallen en -singels verdwenen, terwijl deze cultuur-historisch onlosmakelijk tot het karakteristieke mooie Achterhoekse coulisselandschap behoren.
Berkelland zet met het streven naar herstel van dit oorspronkelijke landschapsbeeld met bomen en struiken en met kruidenrijke bermen en groenstroken tevens in op de biodiversiteit .
Zo kunnen weidevogels en insecten weer terugkeren. (In één forse Eik huizen bijv. al ruim 400 verschillende soorten insecten!)
Eerdere winnaars van deze BSA-prijs voor het Groenste Project waren o.a. de gemeente Oost Gelre voor 2014 en 2015 en de historische buitenplaats De Wildenborch in Vorden voor 2016.

De boom zal op Boomfeestdag 14 maart as. worden uitgereikt aan Burgemeester Joost van Oostrum, Adviseur Groen en Landschap en Projectleider Groen Jan-Luc van Eijk en het team van handhavers.
Dit filmpje geeft een beeld van de Berkellandse projecten ter bevordering van natuur, landschap en biodiversiteit:  https://youtu.be/77V3Lib5yPk

Zo kan een berm er ook uitzien!
Naar aanleiding van dit fenomeen, aangeduid als “Landjepik”, dat door de activiteiten van de gemeente Berkelland begin december ruime media aandacht kreeg, heeft de BSA een rondgang gemaakt langs de overige Achterhoekse gemeenten. De Stichting vroeg in hoeverre uit soortgelijk onderzoek zoals in Berkelland bleek dat deze praktijken ook in hun gemeente speelden, en tevens welke maatregelen zij hiertegen namen. Tenslotte is illegaal grondgebruik ook een economisch delict, waarbij bovendien sprake is van fraude met subsidies.

De gemeente Winterswijk heeft voortvarend e.e.a. kadastraal uitgezocht. Daaruit bleken geen grote illegale praktijken, maar wèl dat op sommige plaatsen stroken gemeentelijke berm als landbouwgrond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden opgevoerd.
Winterswijk heeft zich reeds in 2015 en opnieuw in 2017 aangesloten bij het initiatief van Berkelland om de staatssecretaris op te roepen kadastrale gegevens toe te voegen aan de ‘AAN-kaart’. Op die manier kan de RVO de rechtmatigheid van een subsidieaanvraag gemakkelijker controleren.

N.a.v. de ernst van de conclusies in Berkelland gaat de gemeente Doetinchem: “dit vraagstuk zorgvuldig onderzoeken en zo nodig actie ondernemen”. Bronckhorst en Doesburg “gaan hier nu mee aan de slag”. De gemeente Montferland zal haar afdeling Vergunning & Handhaving voorlopig voor 2 jaren versterken met extra personele capaciteit (0,5 fte toezicht en 0,5 fte juridisch), om zaken zoals landjepik tegen te gaan.
De gemeente Lochem “ziet hier geen prioriteit” en Aalten en Oost-Gelre hebben (nog) niet gereageerd. 

De gemeente Oude IJsselstreek spant hier overigens wel de kroon; deze pretendeerde dat zij handhaafde op de illegale bomenkap en vernieling van een beeldbepalende cultuur-historische flinke houtwal aan de Kersendijk in Westendorp door het grote agrarische bedrijf Hunland. Men hield onze Stichting van maart tot december aan het lijntje met de toezegging te handhaven. Uiteindelijk bleek hier echter in december nog steeds geen sprake van te zijn.
Volgens de BSA verdient deze gemeente daarvoor ook een prijs: “De Kreupelhouten Eikel Award”..

Bomenstichting Achterhoek
12 februari 2018

De illegaal afgegraven houtwal aan de Kersendijk in Westendorp,
gemeente Oude IJsselstreek. 


donderdag 1 februari 2018

4.000 bomen erbij in Nijmegen

In Nijmegen worden medio maart ruim 4.000 bomen geplant. Die komen met name rond basisscholen, vooral op schoolpleinen. Nijmegen telt nu een kleine 60.000 bomen in de 'openbare ruimte'. De bomenactie wordt gecombineerd met extra natuurlessen op de scholen. Kinderen kunnen ook nog boompjes mee naar huis nemen, voor aanplant in de 'eigen tuin'. Ook wil Nijmegen scholen en de leerlingen verleiden zelf insectenhotels te gaan maken. De natuur met wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels moet zo meer zichtbaar worden voor de kinderen.

In 2018 is Nijmegen een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa. Er is een programma met enkele tientallen congressen, symposia, festivals en acties in wijken en bij bedrijven. Vrijwilligers van de Green Capital Challenges trekken de wijken in met bijzondere groene initiatieven om buurtbewoners te verleiden mee te gaan doen. Een van de acties is de operatie Steenbreek om stenige tuinen in groene plekken te veranderen.

Bron: De Gelderlander/ Natuur Net Nieuws februari 2018