zaterdag 29 september 2012

Klimop in bomen; vloek of zegen?

Klimop (Hedera) in bomen zou een veel kleiner probleem zijn dan vaak wordt beweerd. In principe zou de boom er geen of slechts heel weinig last van hebben. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij bomen met een kleine kroon waar vanwege de klimop wat lichtconcurrentie kan optreden.


In de winter kan klimop prachtig verkleuren, dit zou te maken hebben 
met suikers die bij vorst dienen als anti-vries.

Klimop is een ecologisch waardevolle plant, waarvan we de positieve 
factoren en functies eerder moeten beschermen dan dat we de klimop 
als "boomvijand" bestempelen. Klimop is een kostenloze en effectieve 
luchtfilter, en biedt levensruimte voor talrijke insecten, vogels en kleine
zoogdieren, die allemaal meewerken om schadelijke organismen tegen
te gaan.

(Bron: www.boomzorg.nl)

Met dikke hederastam begroeide eik
(Landgoed Beekvliet Borculo)vrijdag 28 september 2012

Actie voor meer heggen en houtwallen in Gelderland krijgt een vervolg

Een fraaier landschap met meer heggen en houtwallen. 
Dat is het doel van het Gelderse Steunpunt Heg en Houtwal. 
Dit steunpunt wil de totale lengte van heggen en houtwallen in 
het landschap met behulp van particuliere eigenaren vergroten. 
De afgelopen twee jaar zijn in Gelderland dankzij succesvolleacties 
van dit Steunpunt duizenden meidoorns, sleedoorns, elzen en 
hazelaars aangeplant. Vanwege dit succes biedt het Steunpunt 
Heg en Houtwal deze actie opnieuw aan voor bewoners in Gelderland. 
Met steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen particuliere 
eigenaren met flinke korting haag- en bosplantsoen aanschaffen. 
De actie loopt van 24 september tot en met 28 oktober.

Deelnemers kunnen haag- en bosplantsoen met flinke korting 
aanschaffen. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 kunnen ze een eigen heg of houtsingel ontwerpen. 
Voor elke belangstellende wordt een soortenlijst opgesteld en het 
plantmateriaal besteld.

Voor deelname gelden bepaalde eisen aan de minimaal aan te 
planten lengte en breedte van de hagen. Het gaat om het aanleggen 
van lange verbindende linten in het agrarisch cultuurlandschap. 
Alleen landschappelijke beplanting komt in aanmerking, geen 
erfbeplanting. De elementen die in aanmerking komen zijn: houtsingels, 
houtwallen, vrij uitgroeiende hagen en elzensingels. 
De minimale lengte die een deelnemer moet aanplanten is 100 meter. 
Op 17 november is de uitdeeldag van het plantmateriaal op het kantoor 
van Landschapsbeheer Gelderland in Rozendaal.

Achterliggend doel van de actie is het aanleggen van landschappelijke
 beplanting, lange, verbindende elementen in het agrarisch 
cultuurlandschap waarlangs dier- en plantensoorten zich kunnen 
verspreiden. Het Steunpunt Heg en Houtwal is in het leven geroepen 
door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de 
Stichting Heg en Landschap. 
Dit Steunpunt hoopt door het geven van advies en steun zoveel 
mogelijk bestuurders en bewoners in Gelderland enthousiast te 
maken om een actieve bijdrage te leveren aan een hoogwaardig 
heggen- en houtwallenlandschap.

Meer informatie is te vinden op
www.landschapsbeheergelderland.nl.

bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 24/09/12
 


dinsdag 25 september 2012

Huizen kapt 61 zieke kastanjes op verschillende plekken in de gemeente

In augustus 2012 zijn door een boomtechnisch adviseur en boomveiligheids-
controleur 362 kastanjebomen in Huizen geïnspecteerd op kastanjebloedingsziekte. 
Uit deze inspectie bleek, dat 61 bomen of al dood waren of onaanvaardbaar 
veiligheidsrisico’s hadden, zodat deze bomen gekapt moeten worden. 
Met de kap van deze bomen is de gemeente op donderdag 20 september begonnen. 
De dode of zieke bomen staan op verschillende plekken in Huizen.

AanleidingIn 2002 is de kastanjebloedingsziekte voor het eerst in Nederland geconstateerd. 

Sinds 2004 verspreidt de ziekte zich in hoog tempo door Nederland en worden 
door het hele land veel bomen aangetast. 
Ook in de gemeente Huizen is dit het geval. In 2012 is 49% van het totaal aantal 
gemeentelijke kastanjes in meer of mindere mate geïnfecteerd met een 
ziekteverwekkende bacterie. 180 bomen in Huizen zijn besmet. 
De bomen die al dood waren of ernstige veiligheidsrisico’s veroorzaken worden gekapt.
Een aantal worden nog nader onderzocht en sommige bomen zullen worden gesnoeid 
in de hoop, dat ze daarmee gered worden.

ToelichtingDe kastanjebloedingsziekte veroorzaakt bloedingsverschijnselen vanuit het bastweefsel 
en zorgt ervoor dat de boom conditioneel verminderd. Hierdoor wordt de weerstand 
van de boom minder en wordt deze gevoeliger voor aantastingen van houtparasitaire 
schimmels. Door het openscheuren van bastweefsel in stam en takken ontstaan
 invalspoorten voor deze schimmels en kan stam- of takbreuk optreden. 
Uiteindelijk kan de boom, door een tekort aan transport van voedingsstoffen en water, 
geheel afsterven.
Omdat nog niet bekend is hoe de ziekte kan worden bestreden dienen aangetaste bomen 
jaarlijks te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van de ziekte en eventuele
houtparasitaire aantastingen. Hierdoor worden onveilige situaties tijdig opgemerkt 
en voldoet de gemeente aan haar zorgplicht.

(Bron: Gemeentekrant Huizen).

Deze prachtige monumentale kastanje staat in Vorden en is nog onaangetast.
Helaas heeft de gemeente hiervoor toch een kapvergunning verleend..

zaterdag 22 september 2012

Plataan behouden

Enige tijd geleden maakten wij bezwaar tegen de kapvergunning voor
twee gezonde flinke platanen aan de Hanzeweg in Lochem.
De firma Mahle had aan aannemer Kreunen Bouw opdracht gegeven
voor nieuwbouw op dit industrie terrein.
Eén van de twee bomen bleek precies voor de geplande ingang te staan.

Wij kwamen met Kreunen overeen deze te kappen en de andere te
behouden.
Ook spraken wij af dat Kreunen in voorkomende gevallen in de 
toekomst al in een zeer vroeg stadium contact met ons zal opnemen.
Op deze manier kunnen we bezwaarprocedures voorkomen.
Dat is dus precies waar we naar streven: gezamenlijk overleg 
waar mogelijk!

vrijdag 21 september 2012

Monumentale eik behoudenVan deze twee eiken in Gorssel wilden de bewoners van deze tuin
de rechterboom kappen, vanwege "overlast van vallend blad en
eikels".
Beide bomen bevonden zich achter de tuingrens op gemeentegrond.
De betreffende eik was 150 jaar oud en heeft een stamomvang 
van 3.37 m. en daarmee monumentaal en karakteristiek voor de 
omgeving.
Te zien is dat beide bomen bij elkaar horen.
De linkerboom zou solitair teveel wind vangen en uiteindelijk
ook het loodje hebben gelegd..

Wij dienden bezwaar in tegen de kapvergunning; met succes!


  

dinsdag 18 september 2012

Herstel heemtuin en openluchttheater in Gorssel.

Onlangs werd de Bomenstichting Achterhoek (BSA) door de
Vereniging Dorpsraad Gorssel verzocht advies uit te brengen
inzake het herstel van de heemtuin rondom het openlucht-
theater in Gorssel; met name "hoe om te gaan met de aanwezige
bomen.
 
De Bomenstichting Achterhoek (BSA) is van mening dat
zorgvuldig naar de bestaande bomen is gekeken. Volgens
de BSA zou zelfs nog een klein aantal extra bomen moeten
worden gekapt, teneinde de aanwezige meer waardevolle
bomen beter tot hun recht te laten komen.

Tevens:
·  De aanwezige Esdoorn wordt niet gekapt, maar teruggezet op locatie.
·  Enkele extra Acacia’s aan de buitenzijde worden gekapt.
·  De Italiaanse Populieren aan de ingang worden gekapt zodat de kroon
    van de beuk meer tot uitdrukking komt.
 
Afgesproken werd, dat de Bomenstichting Achterhoek geen
bezwaar zal maken tegen de inmiddels aangevraagde,
en nu nog toegevoegde, bomenkap.

De Bomenstichting Achterhoek complimenteert Dorpsraad
Gorssel en Stichting Natuur Anders voor de zorgvuldige wijze
waarop bij dit mooie project met de bestaande bomen is
omgegaan!

Zie verder: http://www.dorpsraadgorssel.nl/
 
Huidig toneel (Foto: Dorpsraad Gorssel)
 

maandag 17 september 2012

Monumentendag 2012


Op monumentendag waren wij, samen met Houd Vorden Groen en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, aanwezig met een stand in het koetshuis van havezathe 't Zelle.
Dat leverde ons weer een aantal nieuwe sympathisanten op!

zondag 16 september 2012

Herinrichting Kloostertuin 's Heerenberg

De Bomenstichting Achterhoek is betrokken bij de herinrichting
van een verwaarloosd parkje bij het klooster in ´s Heerenberg.
Omdat de herinrichting ten koste gaat van enkele monumentale
bomen zijn wij gevraagd om een advies.
Wij hebben projectmanager, de heer Kuipers, gecomplimenteerd
met de zorgvuldigheid van de aanpak en zien het nieuwe park
met vertrouwen en belangstelling tegemoet!
 
 

Paardenkastanjes

Bron: Omroep Brabant

donderdag 13 september 2012

Archieffoto
(Foto: Archief Omroep Brabant)
 
MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk worden de
komende maanden 469 paardenkastanjes gekapt.
De bomen zijn aangetast door een bacterie.

Een bloedingsziekte zorgt ervoor dat de kastanjebomen
onherroepelijk afsterven.
Een manier om de bomen te genezen is er niet.
Om verspreiding van de ziekte te beperken, worden de
bomen omgezaagd en afgevoerd naar verbrandingsovens.
Een kwart van de bomen staat in Westrand/Zuidrand in
Zevenbergen.

Hele rijen bomen
Nederland wordt geteisterd door aantasting van de

paardenkastanje. De eerste geïnfecteerde paardenkastanjes
in de gemeente Moerdijk werden twee jaar geleden ontdekt.
De afgelopen maanden gaat het om hele rijen met bomen
die ziek zijn

De gekapte bomen worden vervangen. Alleen de

noodzakelijke bomenkap kost de gemeente al 75.000 euro.

zaterdag 15 september 2012

Groot onderhoud Meikamerbos -gemeente Montferland

Bron: Gemeente Montferland:

Komend najaar/ winter vindt groot ondergoud plaats
in het gemeentelijk deel van het Meikamerbos.
In overleg met de beheerders van het bos; de Vereniging
Leefbaar Nieuw-Dijk, werkgroep Meikamerbos, is besloten een
reguliere dunning in het bos uit te voeren.
De reden hiervoor is om bepaalde bomen meer ruimte te geven,
een goede kroon te ontwikkelen en om meer licht op de
bodem te krijgen waardoor de struik- en kruidlaag zich beter kan
ontwikkelen. Daarnaast zal de Amerikaanse vogelkers uit het
bosbeeld worden verwijderd.

Waarom wordt dit gedaan?
Op dit moment staan er veel bomen dicht bij elkaar waardoor
de kroon per boom niet goed ontwikkeld is.
Daarnaast is het bladerdek in de top zo dicht dat er weinig licht
op de grond komt waardoor er geen natuurlijke verjonging kan
plaatsvinden. Het gevolg is dat bijna alle bomen van dezelfde
leeftijd zijn en dat bepaalde soorten de overhand krijgen
waardoor de variatie en structuur in het bos afneemt. Door
nu in te grijpen hoopt de gemeente de variatie in het bos te
verhogen waardoor de natuur- en de recreatieve waarde worden
verhoogd.

Hoe wordt er gedund?
Een deskundig bosbeheerder gaat aangeven welke bomen
verwijderd kunnen worden, dit heet blessen.
Bij het blessen wordt gekeken welke bomen moeten blijven
staan, een zogeheten toekomstboom, en welke bomen deze
toekomstbomen in de weg staan.
Welke boom blijft staan is afhankelijk van de groeiverwachting,
de boomsoort, de kwaliteit van de stam en het uiterlijk van de
boom.
Als leidraad voor het bleswerk geldt het eerder voor het
Meikamerbos opgestelde beheerplan. De bleswerkzaamheden
staan gepland voor medio oktober.

Nadat het bos is geblest zal het hout op stam worden verkocht.
De koper is vervolgens degene die de bomen zaagt en afvoert. 
Om verstoring in het bos zoveel mogelijk tegen te gaan worden
de werkzaamheden in één keer uitgevoerd.
De bedoeling is deze werkzaamheden in november/ december
uit te voeren mits de terreinomstandigheden dit toelaten.

Door de werkzaamheden gaat het bos er anders uitzien.
Het zal eerst kaal lijken waarna het door het opkomen van
snelgroeiende soorten tijdelijk zal verruigen.
Na een aantal jaren zal het bosbeeld worden zoals we bedoelen.

Voor een uitgebreidere uitleg houdt de gemeente Montferland
voor belangstellenden op zaterdag 29 september om 10 uur een
informatiebijeenkomst in het Meikamerbos.
Verzamelen aan de Meikamerlaan bij de afsluitboom.

donderdag 13 september 2012

'Behoud platanen weegt zwaarst'

Stentor:

Auteur: Judah Bolink | woensdag 12 september 2012

 
VORDEN/HENGELO (G) - De Bomenstichting Achterhoek en bewonersgroep Houd Vorden Groen likken hun wonden nu de gemeente Bronckhorst alle gesprekken met deze partijen over de geplande bomenkap in het centrum van Vorden heeft afgebroken.
Volgens bestuurslid Peter Bielars had de Bomenstichting Achterhoek juist een voorstel klaarliggen waarmee ingezet moest worden op een minnelijke regeling, een compromis nog voordat de rechter zich over de zaak gaat buigen.

De bomenstichting was volgens Bielars eventueel bereid alle protest te staken als in ieder geval de gezonde kastanjes langs de Dorpsstraat en de rij met platanen aan de Zutphenseweg konden blijven staan. Volgens de bomenstichting zijn dit de meest beeldbepalende bomen. "Het is alleen niet meer aan de orde omdat de gemeente niet langer wil praten. Bronckhorst laat het nu aankomen op een rechtszaak, niet wij."

Dit terwijl de bomenstichting een voorlopige voorziening heeft aangevraagd bij de rechtbank. "Die aanvraag diende als een stok achter de deur, voor als de gesprekken - zoals nu gebleken is - niets zouden uithalen. Het liefst waren wij tot een vergelijk gekomen met de gemeente zonder tussenkomst van de rechter."

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is niet bekend.
 

woensdag 12 september 2012

Vooraankondiging symposium Stichting Staring Advies

 

Op zaterdag 15 december 2012 organiseert Stichting Staring Advies
weer het jaarlijkse symposium. Wij nodigen u hiervoor alvast van harte uit.

Het onderwerp van het symposium is dit jaar:
"ONDERNEMEN en NATUUR"

Deze keer te gast in de “Wildenborchse kapel”, dichtbij kasteel
De Wildenborch (Vorden), het “stamslot” van de familie Staring.

Onderwerpen die aan de orde komen:
Historisch ondernemen;
  • Footprint biodiversiteit van bedrijven;
  • Economisch benutten van organisch materiaal uit natuurgebieden;
  • Natuurbegraafplaatsen;
  • Gemeenschappelijke Europees Landbouwbeleid (GLB);
Zoals u ziet, het wordt weer bijzonder interessant, zoals u van ons gewend bent.
Noteer deze datum dus al vast in uw agenda!
Binnenkort volgt meer informatie over het programma.

http://www.staringadvies.nl

Excuses gemeente Doetinchem

(Klik op afbeeldingen voor vergroting)

'Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe'

'Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe'

24-08-2012
Het aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe. Dat concludeert Bomenwacht Nederland naar aanleiding van driejarig onderzoek naar boomaantastingen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Volgens Bomenwacht Nederland zijn veel gemeenten niet op de hoogte van onbekende aandoeningen en wordt er niet op gemonitord. Het gaat om bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastvlekken en transparantie.

Uit het onderzoek naar 121 bomen, onderverdeeld in tien verschillende soorten, blijkt dat het aantal aantastingen sinds 2009 gemiddeld met 11% is toegenomen. Na drie jaar bleek 80% van de gecontroleerde bomen een of meer onbekende aantastingen te hebben.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bodemomstandigheden of een tekort aan voedingsstoffen niet de oorzaak zijn van de aantastingen. Ook beschikbaarheid van water is uitgesloten als oorzaak. 

Zeer urgent
Volgens de onderzoekers is de noodzaak van vervolgonderzoek zeer urgent, nu blijkt dat de vitaliteit van het bomenbestand sterk afneemt. Zij pleiten voor een landelijk onderzoek.

Het is volgens de onderzoekers voor 99% zeker dat er een milieufactor in het spel is. De onderzoekers noemen het zorgelijk dat de oorzaak na vele jaren onderzoek nog niet is gevonden.

Bron: Tuin en landschap

Bronckhorst beschadigt bij schaven bomen

De Gelderlander maandag 27 augustus 2012 | 22:11

  HUMMELO - De gemeente Bronckhorst heeft bij het zogeheten schaven van de berm ook een aantal eikenbomen beschadigd.
Het gaat om bomen aan de Broekstraat in Hummelo. Bij schaven wordt de toplaag van de grond verwijderd. Volgens een woordvoerster van Bronckhorst was dit nodig voor een betere waterafvoer van de berm naar de sloot. Het beschadigen van de bomen is per ongeluk gebeurd, zegt de woordvoerster. "Gelukkig zullen de bomen vanzelf herstellen", zegt ze.
 
De Bomenstichting Achterhoek stelt dat schaven een achterhaalde methode is waar veel gemeenten op zijn teruggekomen.
De stichting heeft aangifte gedaan van vernieling.

 
 (Klik op artikel voor vergroting)
 

Aalten en haar Groen Beleidsplan..


Aalten heeft een probleem als aantrekkelijk winkeldorp. Volgens B&W
zijn er te weinig parkeerplaatsen. Het zijn echter juist mooie gebouwen
en groen die een dorp aantrekkelijk maken en allure geven. Bosjes en
bomen maken een dorp bovendien koeler en je kunt je auto in de schaduw
parkeren. Op veel plaatsen, zoals de Veluwezoom en het Gooi, houden ze
daar rekening mee en koesteren ze het groen. De gemeente Aalten heeft
echter geen boodschap aan deze wetenschap en wil de groene oases
opofferen voor meer parkeerplaatsen. Zoals het bosje en de bomen op de
Hoven bij het ouderencentrum en het vogelbosje bij het Lage Blik. Het
resultaat: extra hittestress, grote steenvlaktes en auto’s in de brandende zon.
Dit ondanks de mooie woorden in het recente Groen Beleidsplan:
groen direct om de hoek waar je kunt wandelen, fietsen, spelen of
gewoon stil kunt genieten’.
Maar de plekken waar dat kan worden gekapt.
Als je de wethouder vraagt waar dat groen dan is, geeft hij geen antwoord.
Hoe lang accepteren Aaltenaren de aantasting van hun dorp nog?

Ingezonden brief van
Gerrit Krajenbrink, De Heurne

Gerrit Krajenbrink is mede-oprichter van de Stichting Natuur en Milieu Aalten,
waarmee wij al enige tijd samenwerken.


Bosje bij Albert Heijn Aalten
 
 
 
 
 
 
 

 

Bomen zuiveren lucht vele malen beter dan gedacht

Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht keer beter
zuiveren dan tot nu toe werd gedacht. Dat bleek onlangs uit nieuw onderzoek
in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk
effect het stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die
schadelijk zijn voor de mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden.

Juiste boom op de juiste plaats

Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo'n 5 procent.

Maar de wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in
"stedelijke kloven": smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen.
Hun metingen geven een heel ander resultaat: de doordachte plaatsing van gras,
klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van
stikostofdioxide met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan
wat tot nog toe gedacht werd.

Groot potentieel voor klimplanten
De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote

oppervalkken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen
kunnen effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde
lucht vasthouden onder hun bladerdek.

Bron:
De wereld Morgen / Reformatorisch Dagblad