maandag 18 maart 2019

Onderzoek de Groene Kieswijzer Provinciale Staten

Resultaat van het onderzoek voor onze Groene Kieswijzer:  https://www.iabac.org/nl-election-2019

In een gezamenlijke actie hebben onderstaande bomenorganisaties vragen samengesteld en die naar alle fracties in alle Provincies gestuurd, met de vraag om deze te beantwoorden voor de verkiezingen. De vragen hadden vooral betrekking op de natuur in de Provincies en de bomenkap die door heel Nederland plaatsvindt.
Het aantal Provincies en Partijen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven is relatief klein. Over het algemeen vindt men dat de huidige bomenkap moet stoppen, en daar zijn we blij om. Toch wordt er nog teveel “politiek correct” geantwoord. Wij zouden graag concrete doelstellingen hebben gezien.
Maar we hebben wel een behoorlijk beeld kunnen krijgen uit de antwoorden die ons werden gegeven. We zien de bezorgdheid voor ons klimaat verwoord in de meeste antwoorden. De meeste van de respondenten menen het goed en zeggen open te staan voor burgerparticipatie. Maar we zouden bij veel antwoorden een stelliger antwoord willen zien. Veelal blijft het “kunstig vaag”. Slechts een enkele partij steekt zijn nek uit en neemt stelling in.
Wat we bemerken is, dat het dossier Natuur niet zo goed bekend is bij de fracties als zou moeten. Wij kunnen ons voorstellen dat de hoeveelheid onderwerpen en de stapels mail die binnenkomen bij de fracties maken dat er vluchtig naar gekeken wordt en men het waarschijnlijk overlaat “aan degene die er al jaren voor verantwoordelijk voor is”. Wij als bomenorganisaties hebben maar één onderwerp en zelfs wij worden dagelijks bedolven onder de mails. Hier zou een kans liggen om als Provincie te gaan samenwerken met de bomenorganisaties die een adviserende rol kunnen spelen, dossiers lezen en met vermelding van bronnen hun bevindingen kunnen terugkoppelen, waarop besluiten met de juiste onderbouwing kunnen plaatsvinden.
Het is goed te bemerken dat het klimaat volop in de belangstelling staat en er zijn grote zorgen over het opwarmen van de aarde. Toch is het verontrustend dat nog niet bij de beleidsmakers is doorgedrongen welke factoren meespelen in het opwarmen van de aarde.
Een voorbeeld daarvan is dat de VVD Groningen geen neen zegt tegen de bouw van een biomassacentrale “omdat de biomassa uit Amerika komt”. Men beseft blijkbaar niet dat het kappen van bomen in Amerika óók van invloed is op ons. We hebben namelijk maar één planeet!
Grootschalige bomenkap in de Schoorlse duinen door Staatsbosbeheer.
Dit is nog maar een begin..
Want dat blijkt maar moeilijk door te dringen: het feit dat biomassacentrales voor méér CO2 uitstoot zorgen dan gas! (Bij houtige biomassa is dat 15%!) Het is heel belangrijk dat dit wèl gaat doordringen bij alle Provincies, bij alle Partijen! Bovendien worden de biomassacentrales gevoed met vooral bomen die nog in gezonde staat verkeerden en hun taak CO2 op te nemen gaat verloren bij de kap. Jonge aanplant heeft een flink aantal jaren nodig voordat zij met de CO2 opname taak kunnen beginnen. Bij Partij 50 Plus Overijssel leeft in de veronderstelling dat er meer biomassa is dan van te vellen bomen. Dit duidt op grote onwetendheid en we kunnen het ze niet eens kwalijk nemen, gezien alle berichten van de kappende natuurbeheerders die deze sussende woorden spreken vanuit hun groot financieel (ook subsidie) belang.
Er zijn zelfs partijen die nog refereren naar de Boswet.. Deze is echter per 1 januari 2017 afgeschaft en is overgegaan naar de Natuurbeschermingswet. Twee jaar na deze datum zou dit toch bekend moeten zijn.
Er bestaan Babylonische spraakverwarringen over wat er onder “natuur” valt.
Hoe vreemd het ook moge zijn, bomen vallen bijv. in het Klimaatakkoord niet onder de noemer “natuur”. Dat zou volgens ons een eerste stap in de goede richting zijn om bomen wel onder deze noemer te laten vallen. Tenslotte zijn bomen als CO2 producenten wel van vitaal belang bij het opvangen van de klimaatverandering!

Het gevoel dat veel partijen de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, komt het sterkst naar voren bij Natuur Netwerk Nelderland (NNN) en Ecologische Hoofdstructuur(EHS). Soms is er binnen een Provinciale partij iemand die schijnt te beseffen dat Nederland wel erg aan het verschralen is, terwijl diezelfde partij landelijk deze natuur steunt vanwege de zgn. EHS. Verbinden van gebieden wil nog niet zeggen dat er daarmee ook automatisch bomen bij komen. Met de EHS is dit zeker niet het geval.
De antwoorden gaven ons het gevoel dat veel van de fracties niet (goed) op de hoogte zijn van het EASAC (European Academies' Science Advisory Council) rapport dat pleit voor bos, eventueel aaneengesloten bossen. Dus niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten gebieden creëren, wegens het verbreken en verstoren van de inmiddels ontstane biodiversiteit, die juist gebaat is bij eigen “biotoop”. Met de huidige beheerplannen wordt de biodiversiteit juist enorm aangetast!
(https://easac.eu/publications/details/multi-functionality-and-sustainability-in-the-european-unions-forests/).
Er komen geen kordate uitspraken uit met betrekking tot handhaving. Er wordt nog te vaak onterecht gedacht dat overleg of een toezichthoudende rol voldoende is als beschermings-maatregel. Dit is echter in de praktijk onvoldoende gebleken! Evenals de zogenaamde gedragscode die op papier leuk lijkt, maar in de praktijk te veel de vrije hand geeft door gebrek aan controle en handhaving.
Het gemak waarmee soms wordt gedacht dat de herplantplicht de oplossing is voor het bomenkap probleem dient hierbij wel even rechtgezet te worden. Als je op de Veluwe alle bomen kapt en je plant vervolgens de Flevopolder vol met bomen dan is dat niet O.K!
Als je een oudere boom te vroeg als “te oud” bestempelt is dat ook niet O.K. De waarde van oude bomen is onbetaalbaar en die waarde laat zich niet vertalen in het planten van een jong boompje en denken dat daarmee de zaak recht is gedaan.
Wij hopen dat u met onze analyse de antwoorden van de partijen beter kunt duiden en u helpen een goede keuze te maken voor uw toekomst en de onze!
Veel succes!
Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting Woudreus, Mieke Vodegel
Stichting tot behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers

Overzicht van partijen die wel of niet hebben gereageerd.
(Zuid Holland en Utrecht helemaal niet)..Groningen
FrieslandDrentheOverijsselGelderlandNoordBrabantLimburgNoordHollandZuidHollandUtrechtFlevolandZeelandOnbekend
PvdD***


************
Groenlinks

***

*********
VVD***

***

***

D66


***
*********
PvdA
***
***
SP
OP Drenthe

***

50 Plus


***
Friesland NP
***


CDA

***

Jezus Leeft***
zaterdag 16 maart 2019

Bomen kappen voor het Klimaatakkoord

In Bomen kappen voor het klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werken (Volkskrant 13.03.19: https://bit.ly/2Fh1EZW) wordt terecht het advies gegeven dat de grondstof hout een betere bestemming kan krijgen dan het gebruik voor energie opwekking. Maar de essentie van het bezwaar tegen biomassa als brandstof staat niet in het artikel. Er is immers al veel te veel CO2 in de atmosfeer en dat neemt nog steeds toe.
Voor de groei van bomen en andere gewassen is het dus niet nodig daar nog meer aan toe te voegen. Er zit voldoende CO2 in de lucht voor plantengroei.
Bij de opwekking van energie moeten we derhalve die brandstof kiezen die de minste uitstoot per eenheid opgewekte energie of warmte heeft. Biomassa stoot gemiddeld veel meer uit dan steenkool en aardgas. Zie onderstaande tabel:
(bron Lomme, SLEA)
Dat geldt voor alle vormen van biomassa, ook van restmaterialen en zogenaamde biofuels. In het artikel wordt dus ten onrechte nog betekenis gehecht aan biomassa voor groene energie.
Leffert Oldenkamp, adviseur bosbeheer
Naschrift: Daarnaast zijn er andere zwaarwegende bezwaren tegen het gebruik van biomassa:
  • Er zijn gigantische oppervlakten bos nodig om de voorgenomen energieopwekking met biomassa te kunnen behalen. Bos verdwijnt daardoor. Eveneens de capaciteit om CO2 langdurig vast te houden in houtaanwas en in duurzame houtproducten. Houtvezels kunnen een betere bestemming krijgen in duurzame producten.
  • Dat geldt ook voor landbouwgewassen die biofuels moeten leveren. Dat gaat ten koste van voedselproductie en leefbaarheid platteland.
  • De subsidie voor biomassa (SDE+) wordt onjuist besteed (contraproductief).


zaterdag 9 maart 2019

Publicaties m.b.t. de ontbossing in Nederland

Nieuwsblad De Kaap: 
Artikel waarmee het allemaal begon: 02 feb 2019:


En verder:

Bio Energie Centrale Cuijk bedrijfsvideo: d.d. 18 dec 2015(!)Ziehier de grote stapels boomstammen waarmee wordt aangetoond dat niet alleen afvalhout, en tak- en tophout uit bossen wordt verbrand. https://www.youtube.com/watch?v=38nw09mDyss&feature=youtu.be&t=53

Overzicht biomassa centrales in NL:

https://www.avih.nl/biomassakaart/

Algemene Vereniging Inlands Hout: En dit is slechts één van de vele grote en kleinere verbrandingscentrales in NLhttps://www.avih.nl/biomassakaart/..

Tweede Kamer: Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’ Vragen van kamerlid Laura Bromet / GL aan minister Carola Schouten.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02029&did=2019D04600

De Monitor:
NRC:
AD: 
Vroege Vogels:

De Volkskrant:
  • Bomen kappen voor het Klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werken. 12 03 2019 https://www.volkskrant.nl/economie/bomen-kappen-voor-het-klimaatakkoord-hoe-het-gebruik-van-biomassa-ook-averechts-kan-werken~b9958c8d/

Reformatorisch Dagblad:

RTV Utrecht:

De Veluwenaar: Kapwoede van natuur(beschermings)organisaties! 02 maart 2019 https://www.de-veluwenaar.nl/2019/03/02/kapwoede-van- natuurbeschermingsorganisaties/

trouw OPINIE:

TransitieWeb:

Leeuwarder courant:

Gelderlander:
Euractiv:


Protest Franse boswachters: Het is hier geen houtindustrie!Groene Ruimte: Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieu effecten beoordeelt 

Buurt en Regio: Zorgt verbranden van het hout dat nu gekapt wordt voor meer CO2 uitstoot? 08 03 2019 https://buurtenregio.nl/zorgt-verbranden-van-het-hout-dat-nu-gekapt-wordt-voor-meer-co2-uitstoot/


Zembla:
Nieuwsuur:

Tuin & Landschap:
Green Musketeer:
  • Het was duurder om de banken in Europa te redden binnen 3 jaar na de crisis, dan het kost om ons klimaat te redden. 11 03 2019  https://bit.ly/2He2Kb9