zaterdag 25 mei 2019

PETITIE: Breng de natuurlijke rust terug op landgoed de Slangenburg!

PETITIE VOOR STIL ASFALT EN EEN MAXIMUM SNELHEID VAN 60 KM PER UUR OP DE VARSSEVELDSEWEG.

Beste buurtbewoner of bezoeker van Landgoed de Slangenburg.
De Varsseveldseweg die landgoed de Slangenburg doorsnijdt  zorgt al jaren voor geluidsoverlast van autoverkeer. Dit is te wijten aan de verouderde, dubbele slijtlaag waarmee de weg geasfalteerd is. Deze behoort tot de meest lawaaiige asfaltbedekking denkbaar. Tevens leidt de hoge snelheid van het verkeer tot een onveilige situatie. De gemeente Doetinchem is voorlopig niet van plan om maatregelen te nemen. Helpt u ons mee de gemeente op andere gedachten te brengen?
Teken dan de petitie: https://tinyurl.com/yyg5qa78

Onze argumenten:
Onderzoek Grontmij:
Onderzoek van de Grontmij heeft in 2012 reeds berekend dat het grootste gedeelte van de weg aan vervanging toe is. In het advies staat echter dat direct ingrijpen niet nodig is omdat de weg er op het oog netjes bij ligt. Een subjectief oordeel is leidend en dit al 7 jaar.

Negeren signaal omwonenden
Signalen van omwonenden over geluidsoverlast op een drukbezochte bijeenkomst over de Slangenburg in 2016 zijn door de gemeente genegeerd.

Financiën versus burgerbelangen
De gemeente vindt het aantal aanwonenden van de Varsseveldseweg te laag om hoge kosten te maken voor vervanging van het asfalt. Echter ook burgers in het buitengebied hebben recht op goede voorzieningen. Tevens hebben omwonenden en bezoekers van het landgoed belang bij verbetering van de situatie.

60 km/u
Het verlagen van de maximum snelheid naar 60 km/u maakt de weg veiliger voor mens en dier en ontmoedigt sluipverkeer.

Natuur- en rustgebied
De Slangenburg is een prachtig natuur- en rustgebied met landelijke bekendheid. De gemeente Doetinchem zou trots op het landgoed moeten zijn in plaats van het af te schepen met goedkoop, lawaaierig asfalt.
Landgoed de Slangenburg verdient een stille, veilige weg die recht doet aan de natuurlijke rust op het landgoed.


Met vriendelijke groeten,
Comité „Slangenburg Stil“:
Pauline de Vries
Paul Westerman
Kris van Kooten
dinsdag 21 mei 2019

Cartoon n.a.v. de kapplannen van de Provincie Gelderland

Speciaal ontworpen cartoon, cadeau van Irina Filtzer, 

voor alle strijders vóór bomenbehoud en 

tégen onzinnige kapplannen voor "De Veiligheid"!
woensdag 15 mei 2019

"Inspiratiebijeenkomst" Provincie Gelderland 11 mei 2019


Op zaterdag 11 mei 2019 bezocht de Bomenstichting Achterhoek (BSA) de 'inspiratiebijeenkomst' in het provinciehuis in Arnhem.
De onderhandelaars over de nieuwe coalitie - VVD, CDA, PvdA, Groen Links, CU, SGP - wilden graag input hebben van organisaties en burgers voor wat er zeker in het coalitieakkoord moet komen te staan.

Er hadden zich bijna 200 mensen opgegeven, veel meer dan de provincie had verwacht. 

Het was een goede bijeenkomst en de deelnemers waren in het algemeen blij met dit initiatief van de provincie.

Wij zijn naar drie thema's geweest:
- Wonen, leefomgeving, natuur en biodiversiteit (B)
- Bereikbaarheid en economie (G)
- Duurzaamheid, klimaat en energie (B,G)

Iedereen kreeg 5 min de gelegenheid om op een kaartje te schrijven welke onderwerpen bij de sessies van belang waren en welke zin er in het coalitieakkoord moest komen. 
Vervolgens kon men zijn opmerkingen ca. 5 min. toelichten. 
Het was niet de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan; alleen verhelderende vragen waren toegestaan. Bij elke tafel zat een onderhandelaar van de beoogde coalitie die de sessie leidde en de kaarten in ontvangst nam. Er werd ook genotuleerd.

We hebben m.b.t. de bomen vooral ook gevraagd om de Wet Natuurbescherming te veranderen zodat meldingen en vergunningen voor kap ter inzage liggen en er bezwaar gemaakt kan worden. 
Ook de kap langs de N319 hebben we aan de orde gesteld. Veel andere deelnemers vonden het ook absurd dat die bomen gekapt zouden worden.

Verder is naar voren gebracht dat biomassa meestal helemaal geen groene energie is (min. 15% meer vervuilend dan steenkool) en dat er dus geen biomassacentrales bij moeten komen en dat bestaande centrales moeten sluiten. Ook vanwege de luchtverontreiniging. 

Niet alleen klimaatverandering is een hot item, maar een minstens zo belangrijk onderwerp, dat lokaal ook veel sterker speelt, is de achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom is ook gezegd dat de provincie het Ambitiedocument Natuur van dec. 2017 - dat natuur juist niet als hindermacht wil zien! - moet uitvoeren.

Als extra input hebben wij de zienswijzen bij de Omgevingsvisie Gelderland van de BSA en Stichting Natuur & Milieu Aalten van vorig jaar aan de onderhandelaars gegeven. Daar staan alle belangrijke punten ook in vermeld.
Nu afwachten wat er in het coalitieakkoord terug is te vinden van onze opmerkingen. 
Op 5 juni a.s denkt men het akkoord te presenteren.

Ten aanzien van het onderwerp "Bestuursstijl van de provincie" (aparte sessie maar je kon er ook wat over zeggen) is nog opgemerkt dat de provincie burgerparticipatie - die men toch zo belangrijk vindt ...- gemakkelijker moet maken. Vergunningen en inspraakgelegenheid melden in lokale bladen en inspraaktermijnen niet in de zomervakantie.

14 mei 2019


Hoe het NIET moet

Deze majestueuze rode Beuk aan de Polstraat in Aalten moest het ontgelden voor een hek..

(Klik op afbeelding voor vergroting)vrijdag 10 mei 2019

Reactie op het artikel van de Monitor m.b.t. Biomassa

De Monitor: Feit of fictie? 
‘Nederlandse bomen verdwijnen massaal in biomassacentrales" 

Beste Annemae, 
Met aandacht las ik je artikel over bomenkap in relatie tot biomassa. De conclusie is dat er is geen bewijs is voor een verband tussen bomenkap en biomassa. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de subsidie op biomassa een flinke stimulans geeft aan toename en verwoestende wijze van houtoogst.
De feiten:
-   De subsidiekraan voor Staatsbosbeheer(SBB) is in 2014 voor 2/3 dichtgedraaid en SBB moet voor zijn eigen inkomsten zorgen.
-   In 2011 is de subsidie op biomassa ingevoerd.
-     Door kaalkap is het bosareaal in Nederland tussen 2013 en 2107 met 5400 ha afgenomen; het aandeel van SBB hierin is een afname van 1680 ha.
-     SBB verplicht zich als leverancier van biowarmtecentrale De Purmer en 100% aandeelhouder van Energiehout BV tot een constante aanlevering van hout- en houtsnippers.
-      SBB beweert dat zij duurzaam werken volgens het FSC keurmerk maar oprichter Greenpeace heeft zich onlangs hieruit teruggetrokken. Zij hebben vastgesteld dat het FSC zich richt op commerciële bosexploitatie en niet genoeg garantie biedt op bescherming van bossen.
-      Op het filmpje van pelletfabriek Ecopower te Ham (BE) is te zien hoe hele boomstammen aangevoerd worden vanuit bossen in Nederland en Belgie: https://youtu.be/Fet2zceG9VI

De werkwijze van SBB:
Sinds 2014 is kaalkap weer in zwang. Met grote harvesters in één keer een paar hectares platleggen. Mooie stammen worden verwerkt tot duurzame producten en de rest (dunne bomen, kromme bomen, takken, struiken) worden versnipperd en gaan met subsidie de versnipperaar in. Niet zorgvuldig de kaprijpe bomen selecteren maar in één keer de hele boel tegen de vlakte. Snel en makkelijk. Op korte termijn lage kosten en hoge opbrengsten omdat de grote bijvangst met subsidie ook nog aardig wat oplevert. De gevolgen voor de ecologische waarde van het bos zijn echter desastreus.

Meest gehoorde argumentatie richting publiek:
-          Het bos moet verjongt worden om het te behouden voor onze (klein)kinderen.
-          Van Europa moet er bos worden omgezet in heide en zandvlaktes om de biodiversiteit ter bevorderen. (Er staat nergens dat van Europa bomen gekapt moeten worden! red.)

Welke vragen roept dit op?
-          Hoe kan het dat SBB beweert dat hun houtoogst al jaren stabiel is terwijl er tussen 2013 en 2017 1680 ha bos van SBB verdwenen is?
-         Wat voor hout wordt er geleverd aan biomassacentrale De Purmer?
-          Hoe ziet de boekhouding van Energiehout BV eruit?
-          Heeft een bos de mens nodig om te verjongen?
-          Moet Nederland echt van Europa zijn schaarse bos omkappen ten gunste van de biodiversiteit?

Om dit soort vragen te beantwoorden is gedegen onderzoeksjournalistiek nodig.

Met vriendelijke groeten,
Pauline de Vries

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
vrijdag 3 mei 2019

Dankbetuiging voor steun Burgerinitiatief

Ruurlo, 2 mei 2019

Aan al die geweldige mensen in de Achterhoek en de rest van Gelderland die het burger-initiatief ‘Stop bomenkap N-wegen Gelderland’ hebben gesteund!

Gisteren was de deadline voor het insturen van de formulieren voor het burgerinitiatief ‘Stop bomenkap N-wegen Gelderland’. Het aantal reacties heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen en we zitten op dit moment op bijna 1800 steunbetuigingen. Onvoorstelbaar !

Via deze weg willen we iedereen heel heel hartelijk danken voor het steunen van het burger-initiatief.

Het is dankzij u dat de Provincie dit onderwerp nu op de agenda moet zetten !

En dat gaat ook gebeuren ! Naar verwachting overhandigen we op 22 mei a.s. alle steunbetuigingen aan de Commissaris van de Koning of zijn plaatsvervanger. Op 3 juli zal dan een besluit door Provinciale Staten worden genomen. Tussendoor komen de Statenleden nog voor een kort bezoek/inspectie van de N319 naar Ruurlo en gaan wij ons agendapunt in Arnhem toelichten.


Onze bijzondere dank gaat uit naar al die mensen die actief steunbetuigingen hebben verzameld en die via facebook of twitter het initiatief hebben gedeeld.

Wanneer er nieuws te melden is, dan houden wij u hiervan via de websites van de Bomenstichting Achterhoek: http://bomenachterhoek.blogspot.com en van de Stichting Natuurlijk Achterhoek: www.natuurlijk-achterhoek.nl op de hoogte.


Wij hadden u graag allemaal persoonlijk bedankt, maar gelet op het grote aantal per post ontvangen formulieren, is dat lastig. Daarom:


Fantastisch gedaan inwoners van Gelderland, in het bijzonder van de Achterhoek !


Met boomvriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek, Stichting Natuurlijk Achterhoek, Stichting Mooi Groenlowoensdag 1 mei 2019

Eenstijlige Meidoorn


"Spelledoorn, hagebeiers, pikkebezen, spillebezie, stekelboom, deurnboom, hagedoorn, hiepdoorn, steenbessen, papekannekens, peerdeweepen, muldertje, tuiteboom, wibbelken". 

Allemaal tot de verbeelding sprekende namen van de meidoorn. In het (ABN) Nederlands heet hij simpelweg meidoorn omdat er doorns in de struiken zitten en hij in mei gaat bloeien.

In mei zie je na de bloei van de sleedoorn, die meestal in maart / begin april bloeit, opnieuw een heester met witte bloemen: de meidoorn. In tegenstelling tot de sleedoorn die eerst bloeit en daarna bladeren vormt, verschijnen bij de meidoorn de bloemen na de bladeren. Deze struik is te vinden in hagen, struwelen en loofbosranden, soms ook als kleine boom, bijvoorbeeld in de kalkhoudende duinen en in rivierdalen en in het wild (inheems) op de steile, kalkrijke hellingen in Zuid-Limburg.

De geur van de bloemen is opvallend en doet aan haring denken. De bladeren zijn driehoekig tot waaiervormig en diep ingesneden. Alle bloemen hebben één stijl. In de duinen, waarbij de vorm van de boom sterk beïnvloed wordt door de wind, komt hij weer veel meer voor, omdat de beweiding er is afgenomen. Natuur- en duingebied Meijendel (bij Wassenaar) is naar de meidoorn genoemd.


De meidoorn is een ideale broedplaats voor vogels, omdat ze er bescherming vinden tegen wind en roofdieren. Door de dichte structuur met doorns, is het ook een ideale natuurlijke afscheiding of haag (hagedoorn). In het najaar vanaf oktober zit de meidoorn vol met rode besjes die graag door vogels worden gegeten. Kramsvogels en koperwieken die hier overwinteren, voeden zich graag met de overgebleven bessen. De tweestijlige meidoorn is in Nederland vrij zeldzaam en komt bijna alleen in oosten van het land voor. Als de twee soorten bij elkaar in de buurt staan, ontstaan er gemakkelijk hybriden.
1 - De drie ijsheiligen (11,12 en 13 mei) noemt men in Nederland ook wel haagdoornkoude.
2 - Als de meidoorn veel bloesem heeft, voorspelt dat een rijke korenoogst.
3 - Veel rode bessen in het najaar duiden op de komst van een strenge winter.


BRON:  Natuur Net Nieuws mei 2019