zaterdag 28 februari 2015

Plakoksel

Hierbij een duidelijk voorbeeld van een plakoksel. Die ontstaat wanneer een zijtak zodanig aan een boom groeit dat er schors tussen de tak en de stam zit en deze daardoor niet aan elkaar kunnen groeien.
Hier kan dan vocht tussen komen en dit verzwakt de aanhechting gaandeweg dusdanig dat de tak kan uit- of zelfs afscheuren, zoals hier het geval is.


De afgescheurde tak;
 rotting goed zichtbaar.


woensdag 25 februari 2015

1 Boom expositie inspirerend!

Momenteel op Hogeschool Van Hall Larenstein te zien: de 1Boom Expositie: www.1boom.nl
Kunstwerken en meubels gemaakt uit 1 zomereik, ter beschikking gesteld door Landgoed Middachten. Zeker een bezoek waard! http://www.vormgevinginhout.nl/

O.a. is van de stam een lange tafel gemaakt; waarop aangegeven door wie en van welk deel van de boom een bepaald kunstwerk is gemaakt.
Een mooi werk van Daan de Leeuw
(http://www.bijzonderehoutbewerkingen.com/)
De tafel: rechts boven staat de naam van Daan de Leeuw waarmee wordt aangegeven 
 van welk deel van de stam hij zijn kunstwerk heeft gemaakt.

zaterdag 21 februari 2015

Nog een steunbetuiging

Wij ontvingen weer een steunbetuiging: 
deze keer van de Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord", namens hun 100 leden!

L.S.,
N.a.v. uw persbericht van 30 januari aangaande de voorgenomen kap van 4000 laanbomen in het buitengebied van de gemeente Lochem, sturen wij u onderstaande steunbetuiging:

L.S.,
Bomen zijn ons 'groene kapitaal', zowel landschappelijk (Lochem als Groene gemeente) als ook voor een gezonde leefomgeving met de nodige biodiversiteit. Dat kapitaal vereist goed onderhoud. 
En voor dit onderhoud is het laatste decennium helaas geen geld meer beschikbaar gesteld. 
Dit toont ronduit slecht rentmeesterschap.
Het plan om in de komende tijd te komen tot rigide kapmaatregelen in onze gemeente is een kwalijk plan en de Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord" ondersteunt dan ook het bezwaar van de Bomenstichting Achterhoek in deze. 
In tegenstelling tot kapitaalvernietiging is investering in goed onderhoud in ons "Groene kapitaal" noodzaak.

Het bestuur van de Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord",

R.B. Heringa
Secretaris BBSB


BERKELOORD
Lindeboom geplant ter herinnering aan
Tjepke Haitsma Mulier,
burgemeester van Lochem 1880-1914.

dinsdag 17 februari 2015

Jaarverslag BSA 2014

Van de voorzitter:

Ook dit afgelopen jaar lag weer de nadruk op ons streven naar verdere contacten en overleg van de Bomenstichting Achterhoek (BSA) met gemeenten, Provincie en andere organisaties, zoals o.a.: de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Geldersch Landschap, Vitens, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting Milieuwerkgroep “De Oude IJsselstreek”; Stichting Mooi Groenlo; Bomenstichting Zutphen en Waterschap Rijn & IJssel. Daardoor zijn deze voor ons toegankelijker geworden en bieden in voorkomende gevallen praktische kortere lijnen.
Dit resulteerde in 2014 dan ook in één van de door ons beoogde doelen: nog slechts enkele bezwaarprocedures.

Periodiek bomenonderhoud kwam in 2014 door de bezuinigingen nog meer onder druk te staan dan het jaar daarvoor al het geval was. Ook lijkt de gunstige houtprijs steeds meer gemeenten en organisaties te verlokken tot het “kosten neutraal” kappen van grote aantallen bomen die onder de Boswet vallen, waarbij overigens ook het woord “duurzaam” niet altijd geheel terecht wordt gebezigd..

Ook gaan meer en meer gemeenten steeds soepeler om met het verlenen van kapvergunningen. Het aantal aan particulieren verleende kapvergunningen is hierdoor nogal zorgwekkend te noemen.
Daarnaast zijn ook herplant en handhaving door drastische bezuinigingen nog meer in de knel gekomen.
We moeten derhalve helaas concluderen dat hiermee het Groene Imago van de Achterhoek serieus in gevaar komt. Nu dus nog belangrijker hier met zijn allen voor te gaan staan zodat dit imago zoveel mogelijk gewaarborgd kan blijven!
We voelen ons daarbij zeer gesteund door onze inmiddels meer dan 1000 sympathisanten!  
  
 Jaap Cannegieter
                                                                                        
Aantrekkelijke houtprijzen...
                                                                                                                                       
Activiteiten:
* Eén van de hoofdtaken van de BSA is het wekelijks natrekken van de door de Achterhoekse
gemeenten verleende kapvergunningen. Met diverse gemeenten worden ook met regelmaat de kapvergunningen doorgenomen. Er wordt bezwaar gemaakt wanneer de reden voor de kap niet duidelijk is, geen herplant is opgelegd of indien geen Flora & Fauna onderzoek heeft plaatsgevonden.
* Steeds meer gemeenten en organisaties nodigen de BSA nu al in een vroeg stadium uit bij plannen en projecten waarbij bomen betrokken zijn.
*De Nationale Boomfeestdag werd, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen een week eerder dan gebruikelijk, op 12 maart gevierd.
Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek hadden diverse activiteiten georganiseerd.
De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Winterswijk deden dit jaar zelf niet mee.
In Aalten kreeg de BSA tijdens de boomfeestdag de nieuwe fietsroute "Bomen Kieken" uitgereikt, omdat zij de derde prijs had gewonnen in de gelijknamige fotowedstrijd. De BSA prees het initiatief van de gemeente om een prijsvraag uit te schrijven. Uit de inzendingen blijkt wat mensen mooie bomen vinden. Daarom vroeg de BSA de gemeente om bij het onderhoud rekening te houden met die wensen en de bomen minder hoog op te snoeien.
* In Hengelo werden 37 monumentale en beeldbepalende Thuja’s langs de begraafplaats aan Het Iekink bedreigd. Deze zouden moeten plaatsmaken voor een aantal extra parkeerplaatsen t.b.v. een nieuwe school. De gemeente was op ons verzoek bereid hiervoor elders voor proef ruimte te maken en de tijd te laten uitwijzen hoe e.e.a. uitpakte in de praktijk. Vóór begin van het schooljaar in september werd deze parkeerruimte aangelegd. De Thuja’s zijn intussen ook op de Monumentale Bomenlijst van de landelijke Bomenstichting geplaatst en staan er gelukkig nog!
* Voor de gemeenteraadsverkiezingen benaderden wij alle Achterhoekse politieke partijen met het verzoek ons te laten weten wat zij over Groen en Natuur in hun partijprogramma hadden opgenomen. We kregen veel reacties en publiceerden deze informatie middels een Kieswijzer op onze weblog. Interessant ook dat een aantal partijen niet eens de moeite nam te reageren…
Deze publicatie werd zeer druk bezocht!
* In september konden wij in overleg met de gemeente Doetinchem toch nog 15 vitale bomen behouden die op de nominatie stonden om te worden gekapt voor het nieuw aan te leggen fietspad aan de Caenstraat t.b.v. de Oostelijke Rondweg.
* Ter herinnering aan onze Willem Pasman hebben wij op zijn sterfdag een Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) geplant; één van zijn favoriete bomen.
Vanwege de jarenlange goede contacten tussen Willem en de gemeente Oude IJsselstreek stelde deze gemeente een hiervoor passende plek ter beschikking in een park in Terborg.

Communicatie:
* Twee maal per jaar publiceert de BSA een overzicht van de “Stand van Zaken in uw gemeente”. Daarin wordt nader ingegaan op de lopende bomenzaken.
* Onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/ wordt zeer regelmatig bijgehouden aangaande bomeninformatie en verdere relevante ontwikkelingen in gemeenten, provincie, artikelen in de pers, etc.
Het bezoekersaantal van de BSA weblog stijgt per maand; inmiddels gemiddeld per dag ruim 70 bezoekers!
* Ook onze berichten via Twitter: https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek leverden weer veel informatie op en steeds meer nuttige contacten met gelijkgestemde organisaties en particulieren, een goede ontwikkeling i.h.k.v: “Samen Sterk”!

De samenstelling van het bestuur was in 2014 als volgt:
Jaap Cannegieter       : voorzitter
Bertha Krajenbrink     : penningmeester
Marjan Houpt             : secretaris
Bas Waterham           : bestuurslid.


Financieel overzicht 2014   Bomenstichting Achterhoek

Inkomsten:
Saldo 01-01-2014
                          2810,84
Donaties
                             500,--
Terugboeking paskosten
                         ___20,--    

                  €      3330,84

Uitgaven:
Bankkosten
                            73,31                                          
Lief en leed
                            163,--
Secretariaatskosten
                              25,90
PR-kosten: visitekaartjes
                              29,04
Contributies (GNMF, VNC)
                              80,--
Paskosten
                              20,--
Consumpties diverse overleggen
                              39,69
Cursuskosten
                              90,--
Boom Willem Pasman
                             159,--
Bord herinneringsboom
                              52,50
Kosten bijeenkomst onthulling herinneringsbord
                              92,35

                            824,79
Saldo 31-12-2014
                 €       2506, 05                   

                          3330,84


maandag 16 februari 2015

Nieuwe website: www.beterebomen.nl


Een nieuwe website, www.beterebomen.nl, geeft informatie over boomsoorten- en ziekten en helpt bij het maken van ontwerp- en inrichtingskeuzes. De website is een initiatief van landschaps- en ontwerpbureau Burobol, beleidsadviesbureau Prohold en kennisaterlier voor boom en bodemTerra Nostra

De website biedt een houvast bij het ontwerpen van buitenruimte. Toepassen van diversiteit binnen boomsoorten is steeds populairder. Vaak worden bomen als monoculturen in lange lanen aangeplant. Het gevolg van steeds verdere veredeling is genetisch identiek materiaal dat dezelfde voordelen maar ook nadelen heeft. Lanen blijken steeds vaker kwetsbaar voor ziekten en plagen. En als er een ziekte komt, dan wordt de hele structuur aangetast. Diversiteit in boomsoorten binnen een boomstructuur biedt voordelen in robuustheid en ecologische kansen. De kans op ziekten wordt bij grotere diversiteit kleiner en mochten er toch bomen wegvallen, dan valt dat minder op.Ziekten, boomsoorten en ontwerpmogelijkheden
De initiatiefnemers willen op de website de meest actuele ontwikkelingen van ziekten, eigenschappen van boomsoorten en ontwerpmogelijkheden bundelen. Er worden creatieve ontwerpoplossingen geboden op basis van beeld, maar ook door mengingen voor te stellen binnen familie, geslacht en soort. Diverse boomsoorten met specifieke toepassingsmogelijkheden komen aan bod. Daarnaast wordt informatie gegeven van de meest voorkomende ziekten en aantastingen van bomen.

'Alerts'
De nieuwe website biedt ook een functie in de vorm van ‘Alerts’. Iedereen die zich aanmeldt voor deze functie krijgt een Alert toegestuurd op het moment dat een ziekte of aantasting in het land actief is. Op de website wordt daarbij bovendien informatie gegeven over het beste beheer.

Bron: Boomzorg 10 februari 2014

zondag 15 februari 2015

Waarschuwing van Bomenjurist!!

Vandaag ontvingen wij dit alarmerende bericht:

Beste soortgenoten bomenvrienden,

In Nederland heerst alarmfase 3 voor bomen langs alle provinciale wegen binnen 4,5 meter van de wegrand.
Waar komt deze plotselinge kapwoede vandaan?
Niet van EU-richtlijnen, niet van landelijke regelgeving maar van een publieksenquête van de ANWB, gericht op reductie van ongevallen op provinciale wegen. (Zie: http://tinyurl.com/okw3ffd ) 
Dat zijn er 823 in heel Nederland. Maar de ANWB viseerde niet op de hoofdoorzaak van verkeersongevallen t.w. het rijgedrag van bestuurders van automobielen en motorfietsen, maar op de inrichting van de weg. Daarbij werden bomen als obstakels gedefinieerd.  
Dat is natuurlijk een omkering van daderschap en slachtoffer.

Natuurlijk hebben alle weggebruikers baat bij het reduceren van verkeersongevallen en in dat doel steunen de Bomenridders Rotterdam en Spijkenisse de ANWB. 
Vijf onzer bestuursleden zijn ook lid van deze vereniging. Maar het gekozen middel t.w. het kappen van bomen en andere natuurlijke obstakels stuit ons tegen de borst.
Aan de publieksenquête namen 2900 ANWB-leden deel. Dat is 0,07% van het ledental en 0,029% van het aantal houders van rijbewijzen.
Deze deelnemers beoordeelden 13 N-wegen als gevaarlijk door o.a. bomen. Dat is 1,6% van het totale aantal provinciale wegen.
Van enig causaal verband tussen de bij het SWOV bekende aantal ongevallen, veroorzaakt door botsing met bomen is geen spoor.
De gezamenlijke acties van de Bomenridders Rotterdam en Spijkenisse bij vergaderingen van omwonenden hebben geleid tot herziening van de plannen in dit gebied.
Nochtans is alertheid van alle bomenvrienden in Nederland gewenst om onze wegen tegen de zoveelste kaalslag te beschermen.
Weest dus op Uw hoede!

Vriendelijk, Jaap
Mr. J.J. van Oostendorp
jurist@debomenridders.nl

de Lairesselaan 59
3062PE Rotterdam
010 4529336
0636182642vrijdag 13 februari 2015

Steun van GNMF tegen kap bomen buitengebied Lochem

Ook de Gelderse Natuur en Milieufederatie steunt ons!

Van: A. de Meijer [mailto:a.de.meijer@gnmf.nl]
Verzonden: donderdag 12 februari 2015 15:02
Aan: 'Bomenstichting Achterhoek'
Onderwerp: bomen beheren en kappen buitengebied Lochem

Beste mensen,

Onder druk van bezuinigingen wordt alles vloeibaar. Geld voor groenonderhoud wordt in steeds meer gemeenten wegbezuinigd. Goedkoop, of duurkoop? Het is algemeen bekend dat goed onderhoud van bomen het halve werk is. Bomen kunnen oud worden, maar in de moderne samenleving kan dat niet ongestoord. Ook willen we risico’s (schade door wortels of door takbreuk) steeds meer uitsluiten. Dat betekent dat bomen, zéker langs wegen, gebaat zijn bij regelmatige controle en af en toe begeleidingssnoei. Bomen planten betekent dus geld uittrekken voor de jaren daarna. Op langere termijn is dat goedkoper. Tenminste, als je ook de niet meteen in geld uitgedrukte waarden van bomen meerekent. Oftewel: de bijdrage aan gezondheid (productie van zuurstof, zuiveren van lucht, welbevinden), aan een mooie omgeving en aan de biodiversiteit.
Hoewel Lochem zich graag afficheert met zijn groene waarden, lijkt ook deze gemeente helaas het pad van de korte termijn-bezuinigingen te kiezen. De GNMF deelt jullie zorg over dreigende kap van erg veel bomen ten gevolge van achterstallig onderhoud en (dreigende) tak-uitval. Herplant van jonge bomen kan dat niet compenseren, bovendien is het nog onzeker of er overal bomen teruggeplant zullen worden. Die moeten immers ook weer beheerd worden, en dat kost geld. We vragen ons ook af wat de betekenis kan zijn van de wens om ‘kostenneutraal het beheer en het kappen van bomen in het buitengebied op een duurzame wijze vorm te geven’. Met fraaie formuleringen kun je geen bomen onderhouden! Voor een groene gemeente met veel mooie en gezonde bomen langs de wegen dient gewoon geld uitgetrokken te worden. We hopen dat de gemeente tot andere keuzes kan worden overgehaald.

Met vriendelijke groet,


Alex de Meijer
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem
026 3523746 / 06 48820433woensdag 11 februari 2015

Lindeboom van BSA voor Groenste project Achterhoek

Vorige week hebben wij dit bericht verzonden aan alle tien Achterhoekse gemeenten:

Geacht College,
I.h.k.v. de komende Boomfeestdag op 18 maart as. willen wij namens de Bomenstichting Achterhoek een lindeboom schenken aan die Achterhoekse gemeente die o.i. het afgelopen jaar het beste Groenproject heeft gerealiseerd.
Graag horen wij van u welk project u zelf het “Groenst” vindt!

We zijn erg benieuwd naar de reacties! 
Sluitingsdatum voor inzendingen is 21 februari.

Het zal nog even duren voordat de lindeboom van de winnaar
dit formaat heeft bereikt, maar vast een toekomstbeeld!


maandag 9 februari 2015

Bomen kunnen levens reddenDat is de uitkomst van een studie die in 2014 gedaan is door David J. Nowak, Satoshi Hirabayashi, Allison Bodine en Eric Greenfield en waarvan de uitkomsten onlangs gepubliceerd werden in het tijdschrift 'Environmental Pollution'. 

Lees verder: http://degroenestad.nl/bomen-kunnen-levens-redden-2/

Bron: De Groene Stad feb, 2015
http://degroenestad.nl/

De Iepenwacht

Op de bres voor 's lands meest aansprekende boom
Iepen, die kennen we allemaal. De Amsterdamse grachtengordel staat er vol mee en ook langs onze kustlijn, van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Groningen, groeien vele iepen. Maar, de iep is ook kwetsbaar. Zo verdween tussen 1919 en 2000 zeker 90% van het aantal iepen in Nederland door de schimmel Ophiostoma ulmi, die de iepziekte veroorzaakt.


Omdat de boom tot ons historisch erfgoed behoort, is er een organisatie opgericht die zich om de iep bekommert: De Iepenwacht.

Lees verder:
http://degroenestad.nl/iepenwacht-op-de-bres-voor-s-lands-meest-aansprekende-boom/

Bron: De Groene Stad feb, 2015
http://degroenestad.nl/

dinsdag 3 februari 2015

Lancering Bomenposter: Snoeien Bomen

Op de periodieke themadag van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB) van zaterdag 14 februari in Schaarsbergen, presenteert het Norminstituut Bomen de nieuwe Bomenposter: Snoeien Bomen.

Deze nieuwe bomenposter zal worden toegelicht door Henri Rogaar, directeur ontwikkeling en techniek en aansluitend formeel worden overhandigd aan de voorzitter Martijn van der Spoel van de KPB. De bomenposter 'Snoeien Bomen' is net als de bomenposter 'Werken rond bomen' bedoeld om gericht aandacht te vragen voor bomen in de openbare ruimte, met als doel de kwaliteitszorg voor bomen in de openbare ruimte te verbeteren en te borgen. 


De bomenposter omvat belangrijke aandachtspunten in het kader van snoeiwerkzaamheden voor 'niet vrij uitgroeiende' bomen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; tijdelijke en blijvende kroon, opkroonhoogte en takvrije stam, onderhoudsstaat en probleemtakken. Uiteraard komt ook de uitvoering van een correcte zaagsnede aan de orde.


De nieuwe Bomenposter van het Norminstituut Bomen is ontwikkeld in samenwerking met Vereniging Stadswerk, Stichting GroenkeurBranchevereniging VHG BoomspecialistenIPC Groene Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Bron: BOOMZORG 03 feb 2015

zondag 1 februari 2015

Crooked Forest

De bomen in dit bos in Polen zijn door mensen geplant. Men denkt dat er een speciale techniek voor is gebruikt om deze bomen zo te buigen, maar niemand weet hoe en waarom ze zo bijzonder gevormd zijn. De rest van de bomen in dit bos zijn gewoon recht, wat het nog mysterieuzer maakt. Dit bos is te vinden in Gryfino in het noordwesten van Polen.

Bron: Natuur Net Nieuws februari 2015 
www.bomenoverleven.nl

Nominatie Boom van het jaar 2015

De Magnolia kobus is uitgeroepen tot Boom van het jaar 2015.
Onder het motto:  'Een Welkome Exoot' had de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen drie bomen genomineerd:
Liriodendron tulipifera, 
Magnolia kobus en 
Ostrya carpinifolia.


De uit Japan afkomstige Magnolia kobus is een middelgrote boom met opgaande groeiwijze en een brede piramidale tot kegelvormige, op latere leeftijd breed gespreide kroon. Het is een rijkbloeiende soort met prachtige helwitte bloemen.
Bron: Natuur Net Nieuws februari 2015
www.bomenoverleven.nl

Ostrya carpinifolia of Hopbeuk:
Behoort tot de berkenfamilie (Betulaceae). Komt uit zuid-Europa en kan 15 m. hoog worden. 
De bloemen lijken dus erg sterk op die van de Hop.

Liriodendron tulipifera: 
Behoort tot de tulpenboomfamilie. Er zijn twee soorten: deze Liriodendron tulipifera, afkomstig uit Noord Amerika, en de Liriodendron chinense, uit China en Vietnam.
Deze heeft prachtige bloemen en let op de bijzondere bladvorm.