zaterdag 30 maart 2013

Onbekende boomaantastingen op internet

 
Alphen aan den Rijn verzamelt via haar website informatie over onbekende boomaantastingen, zoals bastknobbels, bastlijnen en kronkeltakken.

Op de website zijn tientallen artikelen, onderzoeksrapporten, documenten, foto's en filmmateriaal te vinden.

Onverklaarbare aantastingen
Vooral bomen in stedelijke gebieden hebben steeds vaker last van onverklaarbare aantastingen: knobbels, scheuren, aangetast weefsel en verkleuringen. Bomen kunnen hierdoor ziek worden en afsterven. Er is tot nu toe geen oorzaak voor de verschijnselen gevonden; wel zijn er aanwijzingen dat het milieu er invloed op heeft.


Kwart loofbomen aangetast
Zo'n 23% van alle loofbomen, zoals eiken, beuken, populieren en vruchtbomen in het stedelijk gebied in Nederland is aangetast door een onbekende boomaantasting. Ook op naaldbomen zijn de verschijnselen voor het eerst waargenomen.

Bron: Tuin & Landschap 26 03 2013 

Afscheid van de winter


Het wil nog niet erg vlotten met de lente, dus bij deze maar gewoon afscheid nemen van de winter, misschien dat het helpt...


Deze foto's kregen wij aangeboden van Amit Bar, een sympathisant van onze stichting:
professioneel fotograaf en kunstenaar, als cadeau voor boomfeestdag!

Zie voor meer mooie foto's: www.amitbar.com/NL


Partij voor de Dieren vreest dat wifi Groningse bomen aantast

Bron: Dagblad van het noorden, 29 maart 2014

 
GRONINGEN - Het college van burgemeester en wethouders in Groningen moet overwegen het aangekondigde wifi-netwerk dat over de stad wordt gelegd, te verbieden. Dat vindt de fractie van de Partij voor de Dieren in de stad. Volgens de partij onderzoekt de universiteit van Wageningen momenteel het effect van de straling op bomen. Voordat duidelijk is hoe schadelijk die is, zou de stad geen wifi moeten willen.
Fractievoorzitter Gerjan Kelder wijst erop dat de normen voor straling in de ons omringende landen meestal strenger zijn dan hier.

donderdag 21 maart 2013

Verslag Nationale Boomfeestdag 2013 activiteiten in de Achterhoek

Het doel van Boomfeestdag is kinderen respect en kennis voor bomen en de natuur bijbrengen.

Landelijk thema dit jaar is: BOMEN MAKEN GEZOND!


Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat inwoners zich lichamelijk èn geestelijk gezonder, minder gestresst, voelen.
Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen; wandelen, fietsen, spelen.
En bomen zorgen ook nog voor zuurstof en voor heerlijke, voedzame vruchten.       
-------

Samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten, en de leerlingen van de school Nieuw Hessen in Aalten, heeft onze stichting de boomfeestdag gevierd. De kinderen plantten enthousiast een aantal fruitbomen, een rij bessenstruiken en hazelaars. Ook plantten zij klimop tegen het hek, dat hen scheidt van de provinciale weg. Dit hek is tevens de verlenging van de geluidswal die de gemeente heeft aangelegd, maar curieus houdt deze halverwege het schoolterrein op..


De eerste appelboom gaat de grond in.

 
Hier is heel professioneel een plantgat gegraven!

 
En lekker vieze handen maken!

Nog een mooi plantgat!
 
Gemeente Aalten:
Wethouder Johan Teeuwsen heeft, samen 18 enthousiaste leerlingen uit groep 5/6 van basisschool ’t Möllenveld uit de Haart, bomen geplant. Gerrit Krajenbrink van de Stichting Natuur en Milieu Aalten hielp hen hierbij. In de straat ’t Haartse Bos in buurtschap de Haart zijn in totaal 43 bomen geplant. De eerste boom die is geplant is een lindeboom, daaromheen een aantal veldesdoorns. Ook staan er nu eiken, zuileiken, haagbeuken en een heleboel heesters. Een groot deel van de bomen staat in een wadi. Door de wadi wordt regenwater geïnfiltreerd in de bodem.Gemeente Oost Gelre:
Eerst werd in de klas gesproken over bomen; waarom zijn ze zo belangrijk en wat voor soorten zijn er allemaal? Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een boodschap voor de toekomst. Deze boodschappen werden in glazen flessen gestopt en begraven bij de bomen.
Daarna ging iedereen naar de plantlocatie. Hier stonden de bomen al klaar. Na een korte toespraak van wethouder Vincent van Uem werd de eerste boom geplant, waarna de kinderen zelf aan de slag gingen met het planten van bomen. 

 
De bomen werden voorzien van een naamkaartje.

Gemeente Oude IJsselstreek:
In Silvolde werden 8 bomen geplant met leerlingen van school "De Drie Linden".
Bij Westendorp hebben kinderen van de Knienenbultschool bomen geplant als herplant voor oude en zieke bomen die vorig jaar werden gekapt.
Voorde Knienenbultschool een extra feest, omdat die gekapte bomen voor hun school stonden.

En tussen Etten en Ulft  plantten de leerlingen van de Anthoniusschool in Ulft zo'n 90 essen!!
Voor de veiligheid was de weg afgezet voor verkeer en hielden verkeersregelars een oogje in 't zeil.


In anderhalf uur was de klus geklaard. Links van de weg de vers geplante essen. Inder de hoogspanningsmasten mogen geen bomen worden geplant, daarom hieronder een onderbrekning.
Om 12 uur was de klus geklaard. Gauw naar huis want het was KOUD!!
maandag 18 maart 2013

Jaarverslag 2012

 Van de Voorzitter:

De Bomenstichting Achterhoek is opgericht op 7 oktober 2011. Dit is dus het eerste jaarverslag.

De oprichting van een regionale bomenstichting was noodzakelijk, omdat de landelijke Bomenstichting, door het intrekken van haar subsidie door het toenmalige kabinet, niet langer levensvatbaar was. Intussen hebben wij ons in de regio een duidelijke plek veroverd door een assertief beleid ten aanzien van het behoud van (monumentale) bomen.

Het gemeentelijk bomenbeleid in de Achterhoek vraagt vrijwel permanent onze aandacht.
Ondanks de mooie Bomenbeleidsplannen van vele gemeenten werd het hoofdstuk “Het bewaren van Houtopstanden” in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van diverse Achterhoekse gemeenten de laatste jaren flink uitgekleed.
Soms is de kapvergunning zelfs afgeschaft, en ook monumentale bomen zijn hun leven niet altijd meer zeker onder de nieuwe regelgeving.
Gemeenten hanteren allerlei verschillende criteria voor de aanvraag van kapvergunningen; de ene gemeente gaat al uit van een stamdiameter van 10 cm; bij de andere moet een boom weer minimaal een stamomvang hebben van 1.50m!

Tevens wordt onder de vlag van de huidige bezuinigingen helaas haast stelselmatig te weinig of geen onderhoud meer gepleegd. Men kapt dan liever met herplant van kleine boompjes, zodat de eerste jaren vrijwel geen onderhoud nodig is. Het streven is dan het hout te verkopen, zodat de kap zichzelf terugbetaalt. Dat blijkt echter een wensgedachte; de kosten blijven altijd hoger, zelfs bij de hoge houtprijs van dit moment. Desondanks heeft een aantal gemeenten zelfs plannen om duizenden bomen te kappen , die door teveel achterstallig (maar wel wettelijk verplicht) onderhoud dermate slecht zijn geworden dat er uiteindelijk niets anders overblijft dan kappen.
Ook wordt aan particulieren soms zonder voldoende valide onderbouwing een kapvergunning verstrekt.
Het Groene Imago van de Achterhoek staat door dit alles sterk onder druk.

In toenemende mate maken veel inwoners van de Achterhoek zich daarom dan ook zorgen over deze ontwikkelingen. Het aantal sympathisanten/ donateurs is in het korte bestaan van de BSA inmiddels fors is gegroeid.
Tevens krijgen wij regelmatig verzoeken om boomadviezen van particulieren.

Het bezoekersaantal van de BSA weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/
stijgt per maand en onze berichten via Twitter: https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek leveren nuttige contacten en informatie op.
Verder werd de BSA het afgelopen jaar in de lokale en regionale media met enige regelmaat genoemd.

Jaap Cannegieter, voorzitter


Activiteiten van de Bomenstichting Achterhoek in 2012:

Bij deze bovengenoemde ontwikkelingen probeert de BSA natuurlijk de vinger zoveel mogelijk aan de pols te houden. Het is daarbij een constant evenwicht zoeken tussen het gemeenten wijzen op misstanden en tegelijkertijd ook in gesprek te blijven.
Tenslotte moet ook vooral worden voorkomen dat gemeenten de APV’s in de toekomst nog verder uitkleden.
Soms is de BSA genoodzaakt eerst via een aantal bezwaarprocedures contact te krijgen, waarbij men zich uiteindelijk realiseert dat niemand gebaat is bij hakken in het zand.
Zo hebben wij met een aantal gemeenten inmiddels een goed contact kunnen opbouwen.
Wij worden vaker in een eerdere fase van een traject betrokken bij plannen waar bomen in het geding zijn en niet zelden worden wij inmiddels ook om advies gevraagd.
Kortom, constructieve overlegsituaties met gemeenten en andere betrokkenen is waar wij naar streven.

Dit geldt overigens ook voor contact met aannemers. Inmiddels hebben we met sommigen hiervan al kunnen afspreken dat wij in een vroeg stadium overleg hebben, zodat de aannemer niet hoeft te wachten tot de bezwarentermijn van zes weken voorbij is.
Ook blijkt dat men zich niet altijd bewust is van de beschermende maatregelen die nodig zijn voor bomen op een bouwplaats.

Overzicht van de activiteiten:
 • De viering van de nationale Boomfeestdag op 21 maart 2012 was een succes. Samen met de leerlingen van de Basisschool in Exel plantten we 550 kleine eikjes (maat “bosplantsoen”) op landgoed Ampsen in Lochem. 
 • De door de gemeente verleende kapvergunningen worden door de BSA ingezien. Er wordt bezwaar gemaakt wanneer de reden voor de kap niet duidelijk is, er geen herplant is opgelegd of indien geen Flora & Fauna onderzoek heeft plaatsgevonden.
 • Drie bezwaarprocedures mondden uit in beroepszaken bij de rechtbank in Zutphen: Doetinchem, Hengelo en Vorden:
Saturn Doetinchem:
Hier ging het om een aantal bomen waarvan vier monumentale, die door de gemeente van de lijst bijzondere bomen waren afgehaald om zodoende gemakkelijker een kapvergunning te kunnen verlenen. De rechter besliste echter dat bomen niet per definitie op een bijzondere bomenlijst hoeven te staan om toch monumentaal te zijn. Wanneer deze voldoen aan de voor deze lijst opgestelde criteria is dat voldoende. Daarmee is dus jurisprudentie ontstaan! Helaas ging de rechter voor het “grotere belang” van de gemeente, en werden de
bomen alsnog gekapt. Wel werd het beroep van de BSA door de rechter gegrond verklaard en vonniste deze dat de gemeente de juridische kosten aan de BSA moest vergoeden.  

Hengelo; herinrichting centrum:
In totaal betrof het hier 104 bomen, waarvan een aantal monumentaal. De BSA maakte bezwaar en heeft getracht met de gemeente Bronckhorst hierover in gesprek te komen. Toen dat niet lukte ging de BSA in beroep. De rechter gaf partijen de opdracht in gesprek te gaan. Daarmee heeft de BSA nog kunnen voorkomen dat een aantal monumentale en bijzondere bomen werd gekapt. 

Centrumplan Vorden (74 bomen).
Ondanks vele protesten van een bewonersgroep met 2000 handtekeningen en gesprekken met raadsfracties zette de gemeente toch door.
Ook hier lukte het niet hierover in gesprek te komen met de gemeente Bronckhorst. Uiteindelijk ging het nog om acht platanen, die moesten wijken voor vijf parkeerplaatsen..
Ook in dit geval koos de rechter voor het grotere belang van de gemeente. En ook hier werd het beroep van de BSA door de rechter gegrond verklaard en moest de gemeente de juridische kosten aan de BSA vergoeden, maar werden de bomen dus alsnog gekapt.
In beide laatste gevallen waren al die kosten echter niet nodig geweest wanneer de gemeente bereid was geweest in een eerder stadium met ons in overleg te gaan. In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (Wob) heeft de BSA om de totale kosten gevraagd; een bedrag dat de gemeente had kunnen besparen wanneer men eerder met de BSA om de tafel had willen gaan. 

 • De gemeente Lochem heeft al decennia lang vrijwel geen onderhoud gepleegd aan de bomen in haar buitengebied, met als gevolg dat nu zo’n 3500 bomen in zeer slechte conditie zijn. Buiten de bebouwde kom vallen bomen volgens de Lochemse APV onder de Boswet, daardoor is geen bezwaarprocedure mogelijk. Een trieste ontwikkeling die met goede wil had kunnen worden voorkomen. 
 • De Vereniging Dorpstraat Gorssel vroeg de BSA om bomen advies inzake het herstel van de heemtuin rondom het openluchttheater. Goed te zien hoe deze vereniging hier zeer zorgvuldig heeft gehandeld. 
 • Diverse gemeenten bleken een aantal malen zelf illegaal te kappen; òf nog binnen de bezwarentermijn van zes weken, òf er was geen wettelijk verplicht Flora & Fauna onderzoek gedaan. In een aantal gevallen heeft de BSA Handhaving ingelicht; soms werd de kap daarom stilgelegd voor meer onderzoek.
 • Veel particulieren hebben ons inmiddels weten te vinden met meldingen over bomenkap waarbij de procedures ook niet (juist) zijn gevolgd. Of de BSA greep hier in, òf wij ondersteunden deze particulieren met adviezen.
 • Zeer positief is dat de BSA met de gemeente Oost Gelre een structureel overleg heeft over het bomenbeleid voor de komende 50 (!) jaar en over het groenbeleid in het algemeen. Bij de meeste projecten waarbij bomen betrokken zijn, wordt de BSA door de gemeente ingelicht. Desondanks moet ook hier wel de vinger aan de pols gehouden worden, want er dreigen ook wel eens zaken mis te lopen.
 • Vanwege de aanleg van een bedrijvenpark aan de A18 kapte de gemeente illegaal een aantal bomen. De gemeente maakte excuses, nadat de BSA haar hierop had gewezen.
 • Ook met de gemeente Oude IJsselstreek heeft de BSA goed overleg, toch gaat ook hier ook wel eens iets mis, getuige de plotselinge kap van een aantal beeldbepalende bomen in het centrum van Varsseveld. De BSA maakt de gemeente erop attent dat men haar eigen regelgeving niet had gevolgd. 
 • Gemeente Montferland hebben wij advies gegeven bij de kap van bomen in het kloosterpark. (Park bij het voormalige klooster Gouden Handen). Ook in Didam was de BSA betrokken bij het herinrichten van een park, zo is er o.a. een plek gecreëerd waar kinderen op natuurlijke wijze kunnen spelen.
In het algemeen heeft de BSA sinds haar oprichting in oktober 2011 toch nog vele tientallen waardevolle bomen kunnen behouden!


Samenwerking:

Inmiddels is de BSA lid van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie; het samenwerkings- verband van zo’n 100 natuur- en milieuorganisaties in Gelderland.
Het is belangrijk samen sterk te zijn in deze tijden van grote bezuinigingen!
Ook hebben wij contact met de Bomenstichtingen in Deventer en Zutphen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, Stichting Mooi Groenlo, Stichting Mooi Lochem, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek, de Boommarterwerkgroep, het Meldpunt Vleermuizen en de Bomenridders uit Rotterdam.
Met elkaar wisselen wij kennis en ervaring uit. Dat heeft het afgelopen jaar al vele malen vrucht afgeworpen!

In elk geval heeft de BSA voorlopig nog genoeg te doen.

Veel gemeenten hebben juist nu de “duurzaamheid” hoog in het vaandel. Daarom is contact met fracties van de politieke partijen natuurlijk van groot belang. Ook is het dus belangrijk als Bomenstichting Achterhoek in een vroeg stadium te worden betrokken bij plannen van de gemeenten.
Daar willen wij in het komende jaar verder aan werken!

De samenstelling van het bestuur was in 2012 als volgt: 

Jaap Cannegieter       : voorzitter
Willem Pasman          : penningmeester
Marjan Houpt             : secretaris
Bertha Krajenbrink    : bestuurslid
Peter Bielars               : bestuurslid.zaterdag 16 maart 2013

Nationale Boomfeestdag woensdag 20 maart 2013

Het thema voor deze Boomfeestdag: ‘Bomen maken gezond’
Bomen zijn onmisbaar in de omgeving en zorgen er voor dat mensen zich lichamelijk èn geestelijk gezonder voelen. Een groene, bomenrijke omgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen, fietsen, spelen. Maar bomen zorgen ook voor zuurstof en voedzame vruchten
.


Gemeente Oost Gelre viert deze dag dit jaar voor de 56e keer!
Woensdagochtend staat voor de leerlingen uit groep 8 van de Ni’je Veste helemaal in het teken van bomen. In de klas wordt gesproken over bomen en het belang van bomen.
Rond half 11 gaan de leerlingen richting 't Pand. (Kruising Borculoseweg/ Halve Maanweg)
De leerlingen maken allemaal een eigen boodschap voor de kinderen van de toekomst, die in een glazen fls onder de bomen wordt begraven.

Gemeente Oude IJsselstreek:
Hier worden op drie lokaties bomen geplant, vanaf 10 u;
 • Silvolde: 8 bomen tussen Jagershof en Marterhof, met leerlingen van School ‘De Drie Linden’;
 • Tussen Etten en Ulft langs de Ulftsestraat worden ca. 90 essen geplant door kinderen van de Anthoniusschool Ulft.
 • In Westendorp zullen leerlingen van de Knienenbultschool bomen planten op de plek waar vorig jaar oude en zieke bomen zijn gekapt.

Gemeente Bronckhorst: Wegens bezuinigingen Boomfeestdag afgeschaft.
De vereniging Bomenbelang Bronckhorst vormde samen met nog een aantal deelnemers een comité: voor informatie omtrent activiteiten: boomfeestdagbronckhorst@gmail.com.

Gemeente Doetinchem:
 • Nieuw Wehlseweg 14, 7031HW Wehl; samen met kinderen van het Timpaan, cliënten van Fatima zorg en ZMLK worden bomen aangeplant op het terrein van Fatima.
 • Kinderboerderij Kokiezier, Belderstraat 30,7006 SH gaat een boom aanplanten. Een aantal leerlingen van het AOC heeft rondom de aanplant activiteiten georganiseerd en daarvoor basisschoolleerlingen uitgenodigd.
 • Rijksweg 25, Gaanderen, hier worden bomen aangeplant in het 'Bosje aan de Rijksweg'. Op initiatief van de dorpsraad zullen leerlingen van de 3 Gaanderense basisscholen bomen en heesters aanplanten.

Gemeente Aalten: Vanuit gemeente geen viering Boomfeestdag.
De Stichting Natuur en Milieu Aalten en Bomenstichting Achterhoek zullen, samen met leerlingen van school Nieuw Hessen bomen en struiken planten op het schoolplein. Dit ter compensatie van het groen dat hier is gekapt.
Hierdoor wordt ook het ijzeren hek langs de Ringweg afgeschermd en de verkeersoverlast voor de school enigszins verminderd. De activiteiten beginnen om 11 uur.

Gemeente Montferland:  Nog geen reactie ontvangen.
Gemeente Winterswijk:  Geen boomfeestdag gevierd.

Gemeente Lochem: Op donderdag 21 maart gaan kinderen van de groepen 7 van school De Vennegötte en school De Rank in Lochem  ’s morgens de bomen rondom hun school inventariseren. Ze brengen in kaart welke boomsoorten er staan en ze meten de bomen op. Ook gaan ze aan de slag met het thema ’ bijenlinten’.
s’ Middags planten de leerlingen uit groep 8 van de Barchschole uit Barchem bomen langs een aantal wegen in Barchem. Wethouder Berend Jan Bussink plant samen met de leerkrachten, vrijwilligers van de IVN en met medewerkers van de gemeente 33 bomen. Dit gebeurt aan de Larikslaan (10 beuken), aan de Flierdijk (10 eiken) en aan de Molenweg (13 eiken).


Bomenkap sporthal vóór vogels zich erin nestelen

Bron: De Gelderlander 

 
Alleen de majestueuze eik blijft gespaard. Foto: Jan van den Brink
 
Alleen de majestueuze eik blijft gespaard. Foto: Jan van den Brink


DOETINCHEM - Twintig bomen zijn donderdag gekapt op sportpark Zuid in Doetinchem op de plek waar de nieuwe sporthal wordt gebouwd. Er was enige haast geboden bij de kap.

Als zich namelijk in een van de bomen een vogelpaar had genesteld, zou de boom niet mogen worden gekapt. Dit had vertraging voor de bouw van de sporthal tot gevolg kunnen hebben. Met het oog op het broedseizoen was het dus verstandig de bomen snel te kappen.
Veel sneller had ook niet gekund: vorige week werd duidelijk dat de bomenstichting geen bezwaar maakte tegen de kap. De bomenstichting maakte mogelijk geen bezwaar omdat eerder het ontwerp van de sporthal zo werd aangepast dat een majestueuze eik wel gespaard bleef.
Met de bouw van de nieuwe sporthal zal begin mei worden begonnen. Verwacht wordt dat de bouw een klein jaar duurt.

woensdag 13 maart 2013

Verzet tegen bomenkap in Winterswijk

Bron: De Gelderlander 13 maart 2013


Het groene beeld voor de sporthal in de zomer van 2012...
        Het groene beeld voor de sporthal in de zomer van 2012..

De Bomenstichting Achterhoek maakt in Winterswijk bezwaar tegen 26 kapvergunningen. Bestuurslid Willem Pasman: Er wordt niet voldaan aan de Flora- en Faunawet.
De bomenstichting is volgens bestuurslid Pasman geschrokken van het grote aantal vergunningen dat in Winterswijk is afgegeven. "Er wordt veel gekapt, de herplant is in onze ogen te mager."
Een gang naar de rechter sluit Pasman niet uit.


Artikel uit De Gelderlander 14 maart 2013:

maandag 11 maart 2013

Hoe hoog is die boom?!


Hoe hoog is die boom? Dit kunnen kinderen leren metenmet een “echte” boommeter, maar het kan ook met twee mooie rechte takken.
Hoe krijg je deze informatie? Want als je met je (klein)kinderen de natuur ingaat, kun je hen allerlei ervaringen laten opdoen. En daar zijn weinig materialen voor nodig.

Het IVN heeft een cursus SCHARRELKIDS ontwikkeld. In de cursus leren (groot)ouders wat er aan leuke activiteiten buiten gedaan kunnen worden, waardoor de (klein)kinderen het prachtig vinden naar buiten te gaan. Het komt de gezondheid van zowel de volwassenen als de kinderen ten goede.
Meedoen met een cursus Scharrelkids?  Dat kan door u op te geven bij het IVN.
De cursus wordt gehouden in Barchem, in ’t Onderschoer op 4 en 25 april 2013 zijn er avonden voor (groot)ouders 19.30 tot 22.00 uur en op 20 april is er een praktijkmiddag met de kinderen van 14.00 tot 16.00 uur. Dan gaan we met z’n allen naar buiten.

De cursus wordt georganiseerd door IVN NoordMiddenAchterhoek.
Opgeven kan bij ktengrotenhuis@kpnmail.nl of 0575-471995.
De kosten bedragen €17.50, een Doeboekje inbegrepen.
 

zaterdag 9 maart 2013

Bewonersprotest 's Heerenberg

(Klik op artikel voor vergroting)

Unieke Boomfeestdag in Zutphen

Woensdag 20 maart wordt de nationale Boomfeestdag gehouden met het thema 'Bomen maken gezond'. In Zutphen is dit jaar een unieke samenwerking van twee organisaties. De Bomenstichting neemt namelijk de organisatie over van De Kaardebol. Leerlingen van de Praktijkschool en van de Prins Clausschool planten twee rijen kersenbomen in het beoogde Ecologisch Stadspark. De kersenbomen zijn gedoneerd door inwoners van Zutphen door middel van de actie 'Een duit voor meer Stadsfruit'. Vrijwilligers van het Bijenlint leren de kinderen op een speelse manier waarom bijen zo belangrijk zijn en spelen een bijenspel. Om half tien plant Wethouder La Rose met de Initiatief-groep Ecologisch Stadspark de eerste boom langs de Pluktuin, nabij de Weg naar Vierakker.


donderdag 7 maart 2013

Bomen Lochem op dodenlijst

Ingezonden brief van onze stichting aan de Stentor 02 maart 2013

(Klik op artikel voor vergroting)

dinsdag 5 maart 2013

Bio afbreekbare urn...
In plaats van een grafsteen een boom die getuigt dat u heeft bestaan?!
Dit is een geheel biologisch afbreekbare Bios Urn. Deze urn is gemaakt van kokosnootbast, en de as is vermengd met gecomprimeerde turf en cellulose, waarin dan weer het zaadje is verpakt. Nadat de urn is geplant ontkiemt en voedt het zaadje zich met de voedingsstoffen van de as. Je kunt zelfs kiezen welke boom je wilt hebben!
Dus wordt het een grafsteen of een boom?...

Reus!

Een van onze sympathisanten stuurde ons deze foto; helaas is onbekend waar deze foto is genomen.Illegale kap door gemeente Aalten

De gemeente Aalten heeft in dit geval geen wettelijk verplicht Flora & Fauna onderzoek laten doen.

De Gelderlander 04 maart 2013:

Stichting doet aangifte van kap eiken

Een van de gekapte eiken aan de Nijverheidsweg. Foto: Bomenstichting Achterhoek
Een van de gekapte eiken aan de Nijverheidsweg. Foto: Bomenstichting Achterhoek
 


vrijdag 1 maart 2013

Koningslinden

De Stichting Nationale Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hebben het initiatief genomen om voor de troonswisseling koningsbomen te telen en een bijpassend sierhek te laten ontwerpen.
Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een traditie om bij elke abdicatie een zogenoemde koningslinde te planten. In tal van gemeenten herinneren monumentale koningslindes aan het begin van het koningschap van de vorstinnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Bron: Natuurnet Nieuwsbrief


Boomkwekerij Ebben in Cuijk heeft voor de aanstaande troonswisseling speciale Koningsbomen geteeld. Het gaat om een druipvrije lindeboom (Tilia henryana var. subglabra).


Ludiek burgerinitiatief!

In een plaatsje in Engeland wilde de gemeente deze boom kappen omdat hij "toch zou omvallen"..
De inwoners waren het daar niet mee eens en losten het probleem op deze manier op.