donderdag 31 augustus 2017

Pageviews van onze weblog per land

Het is weer een verrassing deze week.
Rusland blijft maar geïnteresseerd.
En dat terwijl we alleen wereldberoemd zijn in de Achterhoek..

Pageviews per land

Grafiek van populairste landen onder kijkers van de blog
ItemPageviews
Nederland
685
Rusland
92
België
20
Verenigde Staten
20
Tsjechische Republiek
13
Duitsland
7
China
6
Spanje
5
Argentinië
4
Oekraïne
4


dinsdag 29 augustus 2017

Opnieuw "vergissing" van Staatsbosbeheer m.b.t. boswachterij Ruurlo.

Op 12 augustus jl. publiceerden wij over de “Vergissing" van Staatsbosbeheer (SBB) m.b.t. de massale kap in Boswachterij Ruurlo. Zie: http://bit.ly/2vvyIGg.

Tijdens het gesprek dat onze Stichting had met SBB Achterhoek op 8 augustus jl. maakte SBB haar excuses over het feit dat er inderdaad te grote percelen waren gekapt; in tegenstelling tot eerdere publieke toezeggingen tijdens een excursie in oktober 2016, en de stelselmatige ontkenning hiervan nadien.
Daarna nog, per e-mail op 12 augustus, gaf SBB tevens toe toch een groter aantal bomen te hebben gekapt dan men ons eerder had verzekerd. "Er waren oude bleslijsten gebruikt"?!

Boswachterij Ruurlo; te groot perceel gekapt.
(Klik op afbeelding voor vergroting).
Echter, tot onze niet geringe verbazing, moesten wij later via de media vernemen dat SBB’s Gerard van Breemen, (ook aanwezig op 8 augustus als communicatieadviseur Flevoland en afd. beheer & productie SBB) daarna weer aan de journalist van De Gelderlander had verteld dat deze uitspraak “een vergissing” betrof: 
Sterker nog: "Er was ook veel druk", en "SBB was daardoor niet in staat een perceel na te meten".
SBB kapt dus eerst en gaat daarna nog eens meten hoe groot het gekapte perceel wel is?!

Snel daarna werd in de tekst van het artikel: 
“Oogst uit Boomgaard en Bos/ Meer Houtproductie” 
https://www.grondbezit.nl/oogst-uit-bos-en-boomgaard.htmlop de site van de Federatie Particulier Grondbezit, de volgende zin gewijzigd:
Dit betekent dat er in Nederland gemiddeld 3 m3per hectare per jaar meer geoogst kan worden, dus twee keer zoveel als nu. Staatsbosbeheer streeft naar verdubbeling van de houtoogst tot 80% van de bijgroei.

in: 
Staatsbosbeheer streeft nu naar verhoging van de houtoogst tot 80% van de bijgroei. Zie: staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/feiten-en-cijfers.”
Deze laatste pagina blijkt inmiddels weer uit de lucht gehaald en door andere gegevens vervangen!

Bij navraag aan de auteur bleek dat deze zich “de bron van deze eerdere informatie niet meer kon herinneren”. Deze informatie kwam ook van Stichting Probos (draagt met kennisontwikkeling en innovatie bij aan duurzaam bosbeheer). Immers hadden wij o.a. hieruit geciteerd om ons argument, dat de houtoogst van SBB de laatste jaren flink is toegenomen, te onderstrepen.
Toch is er dan nog het artikel in Trouw; reeds van 14 december 2011, met als kop: 
“Bomen als nieuwe bron van inkomsten van Staatsbosbeheer”: 
https://www.trouw.nl/groen/bomen-nieuwe-bron-van-inkomsten-voor-staatsbosbeheer~a3d9c5e4/?
Geen gekwetter van vogels, maar het geluid van zagen en krakende takken in het bos. Staatsbosbeheer moet bezuinigen en boort een nieuwe bron van inkomsten aan: bomen. De komende jaren wordt er meer gekapt. Dat levert geld op en is goed voor het bos”.
Hoewel het SBB kapverhaal hier wel erg mooi wordt voorgesteld: “Elke boom wordt nauwkeurig gecontroleerd op dieren, nesten en het belang voor de flora”, (n.a.v. de twee A-4tjes die men ons op herhaald verzoek toezond en die met slechts een paar in Ruurlo geconstateerde spechtengaten en luttele mierenhopen als Flora & Fauna onderzoeksrapport moesten dienen, heeft SBB die indruk bij ons niet gewekt) wordt hier dus toegegeven dat SBB al sinds 2011 wel degelijk haar houtoogst heeft verhoogd!

Ook hebben wij dhr. Leffert Oldenkamp, gepensioneerd SBB-bosbouwer, benaderd inzake de groei van de SBB houtoogst.
Wellicht kent u hem nog van de nogal confronterende uitzending van Zembla: 
In deze uitzending is o.a. te zien hoe SBB zich contractueel heeft vastgelegd tot het leveren van 100.000 ton hout per jaar aan de RWE biomassacentrale in Purmerend.
RWE stelt daarbij overigens dat zij “slechts restafval hout bijstookt en zich wil houden aan de afspraak dat er geen pellets worden verbrand waarvoor rechtstreeks bomen zijn gekapt die rechtstreeks tot pellets zijn verwerkt”.
In boswachterij Ruurlo werd echter een flink perceel aan bomen wel degelijk rechtstreeks versnipperd; zie foto:

De berg tot pellets versnipperde bomen in Boswachterij Ruurlo.
(Hoogte af te meten aan de persoon bij de boom). 
En dat levert ook nog subsidie op...
Wij mogen Leffert Oldenkamp citeren:
Vanuit mijn SBB achtergrond kan ik overigens ook bevestigen dat er nog grootschalig bosvernieling plaats vindt om de behoefte aan chips en pellets te kunnen dekken.
Het verhaal dat men slechts resthout zou gebruiken is een fabel. Maar bovendien is de hoeveelheid benodigd resthout voor de huidige centrales op biomassa zo gigantisch dat meer dan het gehele bosareaal zou moeten worden gekapt voor planken en balken (etc.), waar CO2 dan in zou blijven zitten. Dat is dus verre van realistisch”.
Op 17 augustus hebben wij eerdergenoemde SBB communicatie adviseur Van Breemen per e-mail verzocht onze Stichting alsnog rechtstreeks en niet via de media te willen informeren indien er zich wijzigingen voordoen in de situatie van SBB m.b.t. onze Stichting. Tot op heden mochten wij hierop echter nog geen reactie ontvangen.
SBB gaf op 8 augustus nog aan “de communicatie te willen verbeteren en het vertrouwen te willen herstellen”…
Dat wil op deze manier nog niet zo erg lukken..

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren”.

Daar is nog een wereld te winnen...


woensdag 16 augustus 2017

Verslag gesprek met Staatsbosbeheer over kap Essen in de Achterhoek

Op dinsdag 8 augustus spraken wij met Staatsbosbeheer over de voorgenomen kap van duizenden Essen in de Achterhoek. Inmiddels verzonden wij onderstaand verslag herover aan onze donateurs en sympathisanten:

Essenkap Staatsbosbeheer:
N.a.v. onze brief d.d. 2 augustus jl. met dringend verzoek aan Staatsbosbeheer(SBB) terughoudend te zijn m.b.t. hun voorgenomen massale kap wegens de essentaksterfte, hadden wij afgelopen dinsdagmiddag hierover overleg met SBB, samen met Pauline de Vries: vertegenwoordiger van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg.
Deze keer werden we serieus genomen.

De soep zal in elk geval niet zo heet gegeten worden als deze eerder door SBB in de Gelderlander werd opgediend: “We denken dat 95 tot 98% er aan gaat”, dit blijkt hier in de Achterhoek nl. nog helemaal niet zo zeker. Het betreft hier 80 locaties met een totale oppervlakte van ca. 15 hectare; vrijwel geen Essen in bosverband. 
(Op kleigronden is het probleem veel groter, zoals in Groningen en de Flevopolder).
Hoewel de graad van aantasting niet altijd exact te bepalen valt, zegde SBB toe Essen met lichte aantasting (tot + 20cm tak-uiteinde) te zullen laten staan; dus niet meteen een dergelijk hoog percentage bomen zonder meer te kappen. Bij laanbomen (in Gaanderen en Didam) kan begrijpelijk geen risico worden genomen, maar inzake singels en wallen in landelijk gebied zegde men toe deze terughoudendheid te betrachten. 

Daarbij werd afgesproken dat de BSA de komende werkzaamheden m.b.t. de Essen tezamen met een boswachter zal blijven volgen.
De herplant zal wettelijk binnen drie jaar moeten plaatsvinden. Daarbij denkt SBB aan Eik; Esdoorn en Populier, wellicht de Fladder Iep en resistente Es.

Tevens werden, n.a.v. de eerder zeer gebrekkige bereidheid vanuit SBB tot reageren op vragen die de BSA vanaf vorig jaar november al stelde inzake de massale kap door SBB in boswachterij Ruurlo, afspraken gemaakt m.b.t. verbetering van de communicatie. 
(Betr.  gevolgen kap Ruurlo, zie: 

SBB wil graag het vertrouwen herstellen.
Dat wil onze Stichting ook.
We gaan het zien..

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Essenlaan bij Steenderen

zaterdag 12 augustus 2017

"Vergissing" van Staatsbosbeheer m.b.t. massale kap Ruurlo

Tijdens het gesprek op dinsdag 8 augustus van onze Stichting met Staatsbosbeheer(SBB) kwam ook de zeer gebrekkige communicatie van SBB ter sprake m.b.t. de massale kap in Boswachterij Ruurlo, die vanaf november 2016 plaatsvond.

Massale kap in boswachterij Ruurlo 2016/2017:

Zoals wij u eerder lieten weten hebben wij SBB vanaf november 2016 vragen gesteld over de kaalslag die op dat moment plaatsvond op percelen veel groter dan de door SBB in oktober toegezegde 0,5 tot 1 hectare.
Deze kap had grote gevolgen; in het bos grote percelen ravage waarmee SBB zich de woede op de hals haalde van de Ruurlose bevolking en niet in de laatste plaats van toeristen. Het regende meldingen bij onze Stichting.
Na herhaalde verzoeken om uitleg kregen wij van de door SBB aangewezen contactpersoon nog steeds geen adequate reactie hierop; uiteindelijk gaf zij zelfs helemaal geen antwoord meer. 
Ook op onze brief daarna met vragen aan de landelijke directie van SBB kregen wij na herhaalde verzoeken pas na drie maanden reactie. (Zie: https://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/04/geen-antwoord-van-staatsbosbeheer-op.html).

Vandaar dat wij in inzake de aangekondigde essenkap SBB schriftelijk om reactie binnen 3 dagen hebben verzocht, om te voorkomen dat door vertraging inmiddels al veel bomen gekapt zouden zijn.

Het onderwerp Ruurlo brachten wij dinsdag dus ook ter tafel.
Tot onze verbijstering deelde men ons nu nog even mee dat in Boswachterij Ruurlo: “per vergissing inderdaad veel grotere percelen waren gekapt dan de bedoeling was”!! 
Een gegeven dat deze SBB contactpersoon tevens verzuimde ons te laten weten...

Bovendien: een dergelijke massale kapactie is niet in een paar dagen geklaard; dus hoe heeft het kunnen gebeuren dat gedurende die gehele periode niemand van SBB heeft opgemerkt dat hier een grove fout werd gemaakt? 
Voert SBB dan geen controle uit op de door haar uitbestede uitvoering?!
Het is dus ook nog puur toeval dat ons dit nu ter ore kwam.

SBB maakte nu alsnog wel haar excuses..
(Later vernamen wij via de media dat SBB deze excuses "weer had ingetrokken"?! 
Zelf hebben wij echter hierover nooit meer iets van SBB vernomen).

Om een beeld te geven van deze kaalslag; zie video: https://youtu.be/vdMZyQKpo1c

dinsdag 8 augustus 2017

Monumentaal

Vanaf zijn vakantieadres stuurde ons bestuurslid Bas Waterham deze foto met prachtige, 300 jaar oude, Catalpa (Trompetboom) in het (voorheen keizerlijke) Hofpark in Innsbruck.

(Klik op afbeelding voor vergroting).


zondag 6 augustus 2017

Schoonheid

Deze schitterende foto kregen wij van een sympathisant.
Bij deze aanblik vraag je je opnieuw af hoe het mogelijk is dat er blijkbaar nog maar zo weinig respect is voor de natuur..

vrijdag 4 augustus 2017

De oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Groningen

De landelijke Bomenstichting heeft recent de 'Bomen van de Ereklasse' geïntroduceerd. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. In augustus is Groningen aan de beurt.
De top tien van deze provincie ziet er als volgt uit (inclusief het plantjaar van de betreffende boom):

1. Zwarte walnoot en tweeling-eik, Fraeylemaborg (1835 en 1730)
2. Platgesnoeide beuk Kornhorn, Grootegast (1880)
3. Zwarte populier, Heiligerlee (1870)
4. Beuken Damkerk, Hoogezand (1835)
5. Walnoot, Appingedam (1891)
6. Pluimiep en goudes, Ellerhuizen (1880)
7. Rode beuk in tuin Iewema Steenhuis Niebert, Marum (1815 of 1765)
8. Kurkboom, Oude Pekela (1935)
9. Liggende eik Piloersemaborg, Den Ham (1875)
10. Gele kornoelje, Museum Stad Appingedam (1905)

Landelijke spreiding

Bij het samenstellen van de Ereklasse per provincie houdt de Bomenstichting rekening met de verscheidenheid aan soorten. 'Landelijke beroemdheden' als de Linde van Sambeek, de Troeteleik van Ulvenhout, de Kroezebomen, de Kastanje bij de Koningstunnel in Den Haag komen in aanmerking, maar ook lokale grootheden als de Gele kornoelje bij Museum Stad Appingedam en de dikke platanen van Dordrecht. Tijdens de zoektocht naar geschikte kandidaten ontdekte de Bomenstichting naar eigen zeggen ook schitterende, nog onbekende bomen. Op de begraafplaats in Lutten staat bijvoorbeeld 'de Apostelenbeuk' en de oudste peer van Nederland stamt uit 1647 en staat op een hofje in Den Haag.

Een mooi exemplaar van de Zwarte Walnoot in de Achterhoek

De Ereklasse 
Jeroen Philippona van de werkgroep Monumentale Bomen: 'Het idee voor deze Ereklasse is van Frans Baltussen, een veteraan als het gaat om boomverzorging. Hij vond dat we naast de categorieën 'monumentale' en 'potentieel monumentale bomen' nog een derde moesten kiezen. Wij, als Bomenstichting, vinden dat een mooi plan. We plaatsen de eenmaal gekozen topbomen op onze - voor iedereen toegankelijke - website.' 

Vrijwilligers voegen er de meest recente foto's en gegevens van de gekozen bomen aan toe. Philippona: 'Hoewel bomen natuurlijk langzaam groeien en erg oud worden, zijn er toch voortdurend ontwikkelingen te zien. Bomen waaien om, worden bedreigd door bouwplannen, verliezen onverwacht een deel van hun kroon, worden ziek enzovoort. Als Bomenstichting vinden we het belangrijk om op deze manier aandacht te vragen voor de belangrijke plaats van bomen in onze natuur en cultuur.'

Bron: Boomzorg/ Kelly Kuenen
31 juli 2017donderdag 3 augustus 2017

Dringend verzoek aan Staatsbosbeheer

Op 02 augustus verzonden wij onderstaande dringende brief aan Staatsbosbeheer m.b.t. in de media aangekondigde voorgenomen grootschalige kap van Essen in de Achterhoek.
Dit betreft de gemeenten Bronckhorst, Lochem, Berkelland, Oost-Gelre en Oude IJsselstreek. 
Zie:


Geachte heer, mevrouw,

In een verklaring hebt u onlangs aangekondigd dat u halverwege augustus begint met het verwijderen van (zieke) essen uit uw terreinen in de Achterhoek.

Ons verzoek:
Wij verzoeken u om een afspraak op zeer korte termijn om een uitwisseling van zienswijzen en het bespreken van alternatieven mogelijk te maken.
Wij kunnen begrip opbrengen voor werkelijke veiligheidsredenen m.b.t. bomen langs wegen.
Echter, betreffende essen die daar buiten vallen is naar onze mening een dergelijke haastige grootschalige kap namelijk niet alleen desastreus voor het bomenbestand maar, gelet op adviezen van diverse deskundigen in binnen- en buitenland, op de meeste plaatsen ook nog eens onnodig en voorbarig.

Redenen van ons verzoek:
Terughoudendheid is het advies
Zo adviseert de Universiteit Wageningen aan beheerders om ”terughoudend te zijn bij het ingrijpen/kappen, omdat met name grotere bomen niet snel helemaal zullen afsterven”. Grote, dode takken kunnen weggesnoeid worden als deze gevaar opleveren. Het beste is om de boom, als die geen gevaar oplevert, met rust te laten en af te wachten of de boom in staat is de uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen”. Zie: http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/bollen-bomen-fruit/10-vragen-over-Essentaksterfte.htm .

Onvoldoende onderzoek/inventarisatie:
Zoals u heeft kunnen vinden in de diverse inmiddels verschenen publicaties is, zelfs wanneer takken al te ver aangetast zouden zijn, bijv. een alternatief voor kap om de boom in het najaar te knotten op 2 m hoogte. Vaak loopt de boom dan weer uit alsof er niets aan de hand is. Op diverse plaatsen, zoals Moerdijk en in Flevoland, is kap van de Essen op goede gronden uitgesteld. Eerst wordt daar nader geïnventariseerd en onderzoek gedaan naar alternatieven.
Tevens: heeft SBB bijv. ook de publicaties geraadpleegd m.b.t. ervaringen die in deze in het buitenland zijn opgedaan?
Daarnaast hebben wij de indruk dat er onvoldoende onderzoek is uitgevoerd naar de vraag exact welke bomen daadwerkelijk te ernstig zouden zijn aangetast en welke bomen volgens u gezond en/of mogelijk resistent zijn. Dit aangezien, naast de WUR, diverse deskundigen adviseren om licht aangetaste bomen zoveel mogelijk te laten staan.
Graag ontvangen wij de resultaten van dit individuele bomenonderzoek door SBB. Mochten wij deze resultaten niet ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat een dergelijk onderzoek niet heeft plaatsgevonden.

Herplant:
In de pers heeft u aangegeven dat u bomen die er nog gezond uitzien en mogelijk resistent zijn, zult laten staan. U geeft aan dat u naast natuurlijke verjonging opnieuw zult aanplanten als er plantgoed beschikbaar is.
Wij ontvangen van u graag zwart-op-wit de bevestiging dat overal waar werkelijk gekapt moet worden, ook herplant plaatsvindt. Het is inmiddels bekend dat de door u genoemde 'natuurlijke verjonging' te vaak niet het door SBB beoogde resultaat oplevert. Dit wijzen de resultaten van proefveldjes natuurlijke verjonging inmiddels uit.

Het al dan niet beschikbaar zijn van plantgoed kan geen argument zijn om niet te herplanten. Boomkwekers vernietigen delen van hun voorraden juist omdat er te weinig wordt afgenomen door de natuurlijke verjongingshype en kostenbesparingen van de overheid. Volgens de informatie die u verstrekt heeft aan de pers zal de herplant breder worden, met in ieder geval drie soorten bomen, te weten els, populier en eik. Graag vernemen wij op welke wijze en op welke termijn u concreet invulling zult geven aan hetgeen u hierover in de pers heeft gemeld.
De planning is temeer van belang omdat, wanneer essen massaal gekapt worden, de ondergrond al direct sterk verruigt door toename van zonlicht. Er dient daarom ook onmiddellijk nieuwe aanplant plaats te vinden, anders wordt herstel veel moeilijker, zo niet onmogelijk.


Oneigenlijke beweegredenen:
Wij hebben inmiddels ervaren dat SBB ook grootschalige kap inzet om financiële redenen (o.a. wegens contractueel te leveren tonnen biomassa) en niet omdat daartoe op korte termijn enige noodzaak of urgentie bestaat. Mocht u van mening zijn dat deze urgentie in dit geval, aantoonbaar, wel bestaat, dan horen wij graag waarin deze zou zijn gelegen.
De essentaksterfte gedeeltelijk aangrijpen om oneigenlijk grootschalig te kappen is in onze ogen laakbaar. De meeste bomen van Staatsbosbeheer staan immers in een bos of landschapselement en vormen daarmee voor niemand een direct gevaar.
Dat u in de pers schrijft dat “de boom in no-time dood gaat na aantasting” blijkt bovendien pertinent onjuist. Het lijkt ons daarom zinvol om onderscheid te maken in risicovolle bomen (langs paden en wegen) en beduidend minder risicovolle bomen in bospercelen.
Het argument 'veiligheid' dient hier naar onze mening genuanceerd te worden en wordt dan ook ten onrechte (impliciet) uit de kast getrokken. Graag horen wij uw reactie hierop.
O.a in Boswachterij Ruurlo verdween door Staatsbosbeheer
een flink bosperceel in de versnipperaar..

Onze vraag
Wij verzoeken u in afwachting van ons gesprek geen onomkeerbare activiteiten te starten en ons binnen drie dagen na dagtekening te bevestigen dat u de kapaktiviteiten zult uitstellen in afwachting van het door ons gevraagde gesprek.
Wij hebben de intentie met u een open gesprek te hebben en inhoudelijk van gedachten te wisselen over de bovenstaande aspecten. Wij zouden het dan ook op prijs stellen indien u concreet en inhoudelijk reageert op de hierboven genoemde aspecten. Wij hopen in dit gesprek met u tot nadere (werk)afspraken te kunnen komen.

Gezien het feit dat onze ervaring helaas is dat SBB Achterhoek ondanks herhaald verzoek vaak niet reageert op onze correspondentie, gaan wij er nu wel van uit binnen genoemde drie dagen na dagtekening de hierboven gevraagde uitnodiging en bevestiging van u te ontvangen.

Wij zijn van mening dat de voorgenomen grootschalige essenkap jegens onze Stichting onrechtmatig is om de hierboven genoemde redenen. Als Bomenstichting Achterhoek beijveren wij ons blijkens de statuten van onze Stichting en onze feitelijke werkzaamheden voor het behoud van bomen en een duurzaam beheer.

Nogmaals hopen wij dat wij in een redelijk gesprek tot nadere afspraken met u kunnen komen, zodat wij geen verdere stappen hoeven te overwegen.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bomenstichting Achterhoek