zaterdag 31 januari 2015

Winterbeeld

Een sympathisant stuurde ons deze foto met o.a. de mooie grote eik op de achtergrond.
Persbericht 30 jan 2015

Op 30 januari verzonden aan de regionale media:

Bomenstichting Achterhoek luidt noodklok over massale bomenkap in de “Groene Gemeente” Lochem.

Zoals al aangekondigd in de media en op de gemeentelijke website, ziet de gemeente Lochem “zich nu genoodzaakt een paar duizend (!!) bomen te kappen langs de lanen in het buitengebied”.
Dit, zoals men zegt, door “achterstallig onderhoud". In werkelijkheid is er echter sprake van meer dan 12 jaar grove nalatigheid en pure verwaarlozing van bomen. Niet onbelangrijk: dit onderhoud is ook nog wettelijk verplicht.
Wethouders en raden hebben zich jarenlang van deze onderhoudsplicht weinig tot niets aangetrokken en daarmee willens en wetens deze zaak zo hoog laten oplopen.
Al in 2011 publiceerde de gemeente in Gemeente Nieuws onder de kop: “Bomenbeleid gemeente Lochem” een doemscenario. Opvallend daarbij is dat deze gemeente helemaal geen officieel bomenbeleid heeft. Hiervan staat namelijk niets op papier..
Extra onbegrijpelijk voor een gemeente die bij herhaling zegt: “Wij zijn trots op onze Groene Gemeente!” en ook nieuwe inwoners probeert te lokken met de leuze: “Kom wonen in onze Groene Gemeente!”. Blijkbaar zich wel degelijk bewust van haar Groene Kapitaal..
Natuurlijk is er wel geld voor bomenonderhoud. De gemeente heeft het er alleen niet voor over, men geeft het liever uit aan andere zaken.
(Met een fractie van de 24 miljoen voor het nieuwe Lochemse gemeentehuis had het probleem al grotendeels opgelost kunnen zijn. NB in Coevorden bouwde dezelfde architect een nieuw gemeentehuis, incl. theater, voor ongeveer € 10 miljoen..).
Herhaaldelijk wees de Bomenstichting Achterhoek (BSA) de gemeente per brief en via de media op haar verantwoordelijkheid en de gevaren van slecht tot geen onderhoud.

Bizar is, dat de ontstane situatie nu wordt aangegrepen als reden voor deze rigoureuze kap, alsof het een ramp is die de gemeente nu opeens “is overkomen..”!
De gemeente heeft de BSA, als deskundigengroep, uitgenodigd om mee te denken. Ook de burger mag nu meedenken. Men heeft een klein bedrag uitgetrokken voor de eerste, meest dringende, kap.
Ook is er nog eenmalig een subsidie van de Provincie, maar verder moet het allemaal “kosten neutraal” en natuurlijk ook “duurzaam”; vooral ook in de toekomst. Hierbij maakt men gebruik van de huidige gunstige houtprijzen; de aannemer mag het hout houden.
Onder het motto: “Redden wat er te redden valt” is de BSA met de gemeente om de tafel gegaan. Ook is de BSA met eigen deskundige een flink aantal lanen afgegaan en moest tot de trieste conclusie komen dat de situatie nog veel erger is dan al gevreesd.
Als de gemeente nu, en in de toekomst, verder geen geld over heeft voor deskundig en passend onderhoud zal er een ongekende kaalslag van een paar duizend bomen in deze “Groene Gemeente” plaatsvinden. Veel lanen in dit Achterhoekse coulissenlandschap zullen daardoor onherkenbaar veranderen.
Echter, met wat goede wil, zouden bijvoorbeeld al de nu nog wel vitale bomen langs deze lanen behouden kunnen blijven voor de toekomst.
Graag hoort de Bomenstichting Achterhoek uw mening over hoe de gemeente Lochem omgaat met haar bomen en wat ze daar voor over heeft.
Lochemers! Laat het weten via: bomenachterhoek@gmail.com, dan neemt de BSA uw reacties mee.


donderdag 29 januari 2015

Toch nog drie beeldbepalende Platanen kunnen behouden

In de Arentzenstraat in Varsseveld moet de verharding worden vernieuwd, waarbij de gemeente oude IJsselstreek tegelijkertijd het hemelwater wil afkoppelen.
Een paar omwonenden had last van de schaduw van de Platanen op de middenstrook en men wilde dat alle zeven bomen zouden worden gekapt. Daartegen maakten wij bezwaar. In overleg met alle partijen werd overeengekomen dat de vier Platanen met wat mindere conditie zullen worden gekapt en de overige drie vitale bomen dus gelukkig kunnen blijven staan. Anders zou het wel een erg kale straat zijn geworden..
De Platanen in de Arentzenstraat

zondag 25 januari 2015

Eén van de monumentale beuken op landgoed Verwolde in Laren.


maandag 19 januari 2015

Second opinion bomenkap Oude IJsselstreek

Afgelopen woensdag (14 januari 2015) gingen wethouder Jan Finkenflügel, gebiedsmakelaar Piet Kleingeld en bomendeskundige Jan Bosman in gesprek met actiegroep Kappen Nou. 
Kappen Nou is tegen de kap van 900 bomen in Silvolde, Westendorp, Varsseveld, Sinderen en Heelweg. 

Volgens de gemeente is het nodig de bomen te kappen omdat de kruinen van de bomen elkaar raken. Als gevolg hiervan kan een deel van de bomen geen licht meer krijgen en daardoor afsterven. Volgens de gemeente is het dan ook noodzakelijk om de bomen te dunnen. Volgens de actiegroep zijn de bomen nog kerngezond, en is kap niet nodig. De leden voelden zich niet gehoord en wilden ook hun standpunt aan de gemeente laten weten. Vanuit de gemeente werd aangegeven dat de belangenvereniging was geïnformeerd, maar dat nagelaten is de direct aanwonenden te informeren. Namens de actiegroep bood Dorien Heebink de wethouder een boek aan met daarin reacties die de actiegroep ontvangen heeft. Wethouder Finkenflügel sprak zijn waardering uit voor de betrokkenheid bij het buitengebied. "Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel voor ogen: mooie lanen in de toekomst."

Naar aanleiding van de bespreking vindt er binnen twee weken een rondgang plaats met betrokken en twee externe partijen. Naar aanleiding hiervan worden definitieve afspraken gemaakt over de dunning van de bomen binnen de gemeente.

Bron: BOOMZORG & gemeente Oude IJsselstreek

zaterdag 17 januari 2015

Wat is een hitte-eiland?

De website: http://hitte-eilanden.nl/ is een initiatief van Hanneke van Veen & Rob van Eeden, om gemeenten in Nederland attent te maken op de schadelijke effecten inzake hitte-eilanden en kennis hierover te delen.

Hitte-eilanden zijn kleine of grotere plekken, meestal in steden, waar de temperaturen – als het elders al heet is – ettelijke graden hoger zijn. Hoogbouw of andere bebouwing van meerdere verdiepingen kenmerken deze gebieden. Het aandeel vegetatie (bomen, parken e.d.) is er gering waardoor er weinig schaduw en verdampingskoeling. Andere factoren die meespelen bij een hitte-eiland zijn: ontbreken van voldoende wind en water, gebruik van (vooral) donkergekleurde bouwmaterialen, daken en asfalt.

Door het hitte-eiland-effect ontstaat overdag sterke opwarming en ‘s nachts koelt het weinig af.

Er blijkt allerlei onderzoek over te zijn; publicaties van gerenommeerde instituten zoals o.a. TNO: https://hitteeiland.files.wordpress.com/2014/12/tno-onderzoek-2012.pdf 

zaterdag 10 januari 2015

Klimop

Al eerder besteedden wij aandacht aan Klimop op bomen: is het schadelijk of niet?!
http://bomenachterhoek.blogspot.com/2012/09/klimop-in-bomen-vloek-of-zegen.html

Op deze boerderij hebben ze het creatief aangepakt..
De feiten nog eens op een rij:
Klimop
 1. veroorzaakt geen schade door ingroeien of insnoeren
 2. is geen concurrent voor water of voedingsstoffen
 3. is geen lichtconcurrent in de kroon
 4. vormt geen statische belasting voor de boom
 5. is geen parasiet.
Klimop kan zelfs een zegen zijn want deze:
 1. beschermt de boom tegen zonnebrand, verdamping en schade
 2. biedt een goede omgeving voor talrijke vogels en insecten
 3. is één van de weinige laatbloeiende planten
 4. is een bron van voedsel voor vogels en vlinders
 5. is een geneeskrachtige plant
 6. reinigt de lucht op zeer effectieve wijze.
Bron: Thomas Ludwig in Boomzorg.


Mooi Achterhoeks beeld

Walnotenboom in de winterse namiddagzon.

De Els

Door de tot nu toe "warme" winter lopen al veel bomen en struiken uit.
Ook de Els met zijn paarse katjes.

Aan de voet van de steel van de katjes zitten kleine knopjes, die na bestuiving zullen uitgroeien tot de bruine elzenproppen zoals rechts in beeld.


Winterse kroon van een grote els.

Wonderbaarlijk hoe deze Els in zo'n conditie nog een dergelijke volle kroon kan geven!Indrukwekkende hoogte

In het gebied Berkeloord (Beschermd Stadsgezicht!) in Lochem kwamen wij in een particuliere tuin deze Italiaanse populier tegen. Meting wees uit dat hij met 36 meter de 1 na hoogst gemeten Italiaanse populier van Gelderland is. In Warnsveld staat de hoogste van 36,6 m!
In Deventer staat er ook één van 36,0 m; in Amstelveen werd één van 38,55 m gemeten en in Brabant en Limburg ook twee van 37 m. In Frankrijk overigens van 42 m!woensdag 7 januari 2015

De Soap van de gemeente Montferland en de monumentale Rode Beuk; chronologisch:

De gemeente Montferland (gM) gaf een paar jaar geleden alle kapvergunningen vrij, behalve voor bomen met een omvang van meer dan 2.50m, gemeten op een hoogte van 1.30m, omdat de gM aangeeft “te hechten aan monumentale bomen”.

Op 17 juni jl. wordt in het Gemeente Nieuws Montferland een kapvergunning gepubliceerd:
Openbare Werken
Verleende omgevingsvergunning
Komweg 1a, 6942 BR; het vellen van 1 boom 
(verzonden 12-06-2014).
Rechtsmiddel: beroep.

Het blijkt hier te gaan om een monumentale vitale rode Beuk, omvang 2.93m.
De bewuste Beuk aan de Komweg;
goed te zien dat deze ook in de kroon gezond is.


Winter; geen dode takken te zien.
De Bomenstichting Achterhoek (BSA) vraagt de kapvergunning op en deze blijkt ongedateerd.Op een latere versie wordt de datum van 24 juni er op aangegeven (?)..
Reeds alvorens deze kapvergunning te verlenen heeft de gM al niet de, volgens de Wabo wet, juiste procedure gevolgd. (Info te bevragen bij de BSA) en ook na verlening houdt de gM zich niet aan deze wet: na datum van publicatie dient eerst een termijn van 6 weken te worden aangehouden, waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Deze procedure wordt hier door de gM overgeslagen.
(Zo’n bezwaar dient dan eerst te worden beoordeeld door een onafhankelijke Bezwaren Commissie, die daarover advies uitbrengt aan de gemeente. Deze kan dat advies naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel motiveren.
Na deze zes weken mag de gemeente volgens dezelfde Wabo wet wel kappen. Wanneer de belanghebbende dat echter wil tegenhouden en eerst het advies van de Bezwaren Commissie wil afwachten, moet deze een Voorlopige Voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dan mag er niet eerder worden gekapt dan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan).

De BSA dient, ondanks dit al, op 2 juli toch een pro forma bezwaarschrift in, om van haar kant de wettelijk procedure wel op juiste wijze te volgen.
Daarop brief van de gM d.d. 10 juli; Ontvangstbevestiging van Bezwaarschrift BSA, waarbij tevens vermeld dat de gM dit bezwaarschrift als beroepschrift heeft ingediend (?!) bij de rechtbank Gelderland ter beoordeling.
Dit zonder verder enig overleg tussen gM en BSA, want dat zou in elk geval voor de gM nog de kennis hebben opgeleverd dat deze handelwijze wettelijk helemaal niet kan.
Wij hebben de gM hierop gewezen in een e-mail van 1 juli; echter geen reactie.

Intussen, op 22 juli, gaat de BSA in op de uitnodiging per mail van de gM om kennis te maken: “er wordt prijs gesteld op goede contacten” en “om over de Beuk te komen praten”; “Gelet op de plannen op het terrein” was het belangrijk hierover met enige spoed gezamenlijk om de tafel te gaan.
In een e-mail van 30 juni stelt de gM in deze zelfs: “veel waarde te hechten aan bomen met een monumentaal karakter van > 2.50m”.
Voorafgaand aan dit gesprek stuurt de gM de BSA nog een beschrijving van het plan (Didam locatie Kompas d.d. 06 02 2013), en de mogelijke opties om op het terrein aan de Komweg te bouwen”. Steeds wordt hierin gesproken over het behoud van bomen en hagen:
“Een aantal kwaliteiten zijn aanwezig rondom de school: bestaande bomen, veelal aan de randen van het gebied en de haag rondom het gebied. Het is belangrijk deze groenstructuren zoveel mogelijk te behouden om zo meteen een aangekleed, groen beeld te verkrijgen”.
Ook aan de kruin is te zien dat deze Beuk kerngezond is.
Met deze positieve informatie en immer bereid tot constructief overleg begeven wij ons hierdoor vol goede moed naar het gemeentehuis in Didam.
Er blijkt echter geen medewerker van de afdeling Groen aanwezig bij het gesprek, alleen een vertegenwoordiger van de juridische afdeling en iemand van het te bouwen project.
En tot onze grote verbazing krijgen we vrijwel direct te horen dat “er helemaal niet over behoud van de Beuk te praten valt; die wordt gekapt en daar is niets meer aan te veranderen”. Wèl “mogen we nog meedenken” over een paar te planten boompjes bij dit project. 
Dat was echter niet vermeld bij de uitnodiging...
En waarom is er geen gevolg gegeven aan “het behoud van de groenstructuren”? 
Ook wordt ons hier nog verteld dat "de hele buurt de Beuk kwijt wil". Bij navraag blijkt dit echter geenszins het geval..
Wij delen onze teleurstelling over dit gesprek op 25 juli mee aan de gM in een uitgebreide mail aan B&W met bovenstaande punten, ook daarop geen reactie..

Uiteraard reageert de rechtbank (d.d. 8 augustus) naar de BSA met de mededeling "dat er natuurlijk eerst een bezwarenprocedure dient te worden doorlopen en dat het bezwaarschrift niet voldoet aan de voorwaarden van een beroepschrift".
Op 11 aug. mailen wij opnieuw aan B&W met deze brief als bijlage, met de vraag “hoe nu verder?”.
Daarop laat de gM ons op 12 aug. weten dat zij de kapvergunning hebben ingetrokken…
In de brief betr. de intrekking wordt ook toegegeven dat de procedure van vóór de vergunningverstrekking al niet juist is gevolgd:
“Hangende het bezwaar is geconcludeerd dat inzake betreffende vergunning, ingevolge
artikel 2.2 en 3:10 van de Wabo, de normale voorbereidingsprocedure gevolgd had
dienen te worden.”
Daarna krijgen we uiteindelijk (op 28 aug.) reactie van de persoon van de juridische afdeling; “Het bouwproject zal worden aangepast en er zal daarbij rekening worden gehouden met meer groen in dit project. Als de plannen rond zijn, zullen wij opnieuw worden uitgenodigd voor overleg”.
Wij geven aan dat wij daarbij dan wel uitgaan van de mogelijkheid van het behoud van de bewuste monumentale Beuk, daar wij tenslotte niet de zin zien van een herhaling van de teneur het eerste gesprek.
Ook hierop verder geen reactie.
Begin augustus vragen wij een boomdeskundige de Beuk te willen bekijken. Conclusie in zijn rapport is o.a.: “deze Beuk kan op dit moment met de juiste verzorging nog zeker 50 jaar mee”.
Tevens wijzen wij de gM nog op het feit dat de beschadiging die is aangebracht aan de bovenkant van het wortelpakket, veroorzaakt door het in haar opdracht 20cm laten afschrapen van de grond op het bouwterrein, in strijd is met de eigen Algemene Plaatselijke Verordening; art. 4.10 lid 2 en art. 4.11 lid 2, daar het hier een ernstige beschadiging van de Beuk betreft. 
Ook over dit punt blijft het stil…
Het onnodig afgeschraapte wortelpakket.

Een half jaar later...
Omdat er nog steeds geen uitnodiging is gekomen aangaande het op 28 augustus aangekondigde vervolggesprek, mailen wij de gM op 15 december dat “wij mogen aannemen dat het bewuste plan na 3,5 maand inmiddels wel herzien zal zijn?” en vragen wanneer wij hierover kunnen komen praten.
Daarop ontvangen wij tot onze grote verrassing plotseling twee dagen later op 17 december een brief van de gM, gedateerd 27 november(?!), met de mededeling dat “ons bezwaarschrift niet in behandeling kan worden genomen omdat het niet voldoet aan de wettelijke eisen”. Wij moeten een nieuw bezwaarschrift indienen en wel vóór 30 december.
Waarop wij dan opnieuw bezwaar moeten indienen is ons op dat moment geheel onduidelijk; tot dan toe hebben wij niets van de gM gehoord en zijn wij ook bij de publicaties in het Gemeentenieuws nog niets tegengekomen over een hernieuwde kapvergunning.
En ja, opeens zijn daar op dezelfde datum van 17 dec. toch zomaar twee bekendmakingen in het Gemeentenieuws: één kapaanvraag onder rubriek “Bouw” (ingekomen 3 dec.) en tegelijkertijd ook al in dezelfde uitgave een onder rubriek “Openbare Werken” een direct al verleende omgevingsvergunning, al binnen 2 dagen verzonden op 5 december; een wel heel snelle ambtelijke molen!
Opnieuw wordt hier de wettelijke bezwarentermijn van 6 weken, in dit geval met een juiste sluitingsdatum van 16 januari, genegeerd!
En hoe is deze vergunning deze keer tot stand gekomen? Heeft de gM nu wèl artikel 2.2 en 3:10 van de Wabo in acht genomen?

Niet alleen de chronologische volgorde van dit verhaal is wel erg curieus; ook de wijze waarop de gM uiting geeft aan "het op prijs stellen van goede contacten".
Intussen kunnen wij er vrijwel geen touw meer aan vastknopen; de gemeente Montferland zelf blijkbaar ook niet...

Bomenstichting Achterhoek


maandag 5 januari 2015

Visie Bomenstichting Achterhoek op bomenkap Oude IJsselstreek.

N.a.v. de plannen van de gemeente Oude IJsselstreek aangaande het dunnen van laanbomen in Westendorp, Varsseveld, Heelweg, Sinderen en Silvolde:

Als Bomenstichting Achterhoek (BSA) zijn wij het uiteraard niet eens met grootschalige kap; temeer wanneer mede achterstallig onderhoud hieraan ten grondslag ligt.
Bestuursleden en de boomdeskundige van de BSA maakten, samen met medewerkers van afdeling Wijken & Beheer, onlangs een rondgang langs een aantal van de wegen in deze planning.
Ooit zijn deze bomen om de acht meter geplant. Na tientallen jaren, wanneer de kronen elkaar gaan raken moet er worden gedund, omdat anders delen van de kronen onvoldoende licht krijgen en dan afsterven. Dat is hier niet tijdig gebeurd, want daarvoor had men destijds geen budget (over), zodat er inmiddels veel dode takken zijn ontstaan en daarmee een gevaarlijke situatie. Met regelmatig onderhoud had dit voorkomen kunnen worden.

De gemeente Oude IJsselstreek bekijkt deze situatie met bosbouw-ogen: door bomen er tussenuit te halen krijgen de overblijvende bomen meer licht en kunnen zich verder ontwikkelen tot een monumentale boom.
Wij hebben ook enkele lanen bekeken waar n.a.v. het toenmalige beheerplan zo’n 10 jaar geleden is gedund. Daar is duidelijk het effect te zien; de bomen die destijds zijn overgebleven zijn nu vitaal en hebben goed kunnen uitgroeien. 
Dat is de overweging waarmee men het huidige bomendunningsplan heeft opgesteld: wanneer alles zo zou blijven als het nu is, kan een gevaarlijke situatie ontstaan. De conditie van de bomen zal dan nog meer verslechteren waardoor in de toekomst nog meer bomen gekapt zullen moeten worden. Dan zullen nog minder vitale bomen overblijven, en dus de lanen nog kaler worden dan na deze kap het geval zal zijn. Het is dus kiezen; de beste van twee kwaden..
Voor dit plan kunnen we daarom gedeeltelijk begrip opbrengen, maar het aantal bomen is o.i. wel veel te groot.
Eén van de te dunnen lanen.
Met deze gemeente hebben wij de ervaring dat er in elk geval een visie aan het bomenbeleid ten grondslag ligt. Daarmee zijn we het niet altijd eens, maar er valt wel over te praten.

Had de politiek indertijd budget vrijgemaakt voor eerder onderhoud, dan was deze dunning niet nodig geweest.
Zowel voor dunning als voor kap in buitengebieden is wettelijk geen kapvergunning nodig. Slechts melding bij het Ministerie van LNV voldoet. Onder bepaalde voorwaarden, die overigens zelden worden gehandhaafd. Daarom is hier een bezwaarprocedure ook niet mogelijk.

Zaak is wel om de Achterhoekse politiek bewust te maken van het feit dat de burger bomen en groen belangrijk vindt.
Wanneer de politieke wil er is (ook ná verkiezingen!) om toereikend budget uit te trekken voor verantwoord groenbeheer, kan een dergelijke grootschalige kap in de toekomst worden voorkomen.
Helaas had een zorgelijk aantal politieke partijen in hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2013 zelfs niet eens een alinea gewijd aan Groenbeheer..

Bomenstichting Achterhoek, december 2014