dinsdag 21 februari 2017

Update Crowdfunding Lochemse laanbomen.

Op 19 februari jl. zonden wij onderstaand bericht aan onze donateurs en sympathisanten:

Crowdfunding laanbomen Lochem:
Waarschijnlijk heeft u al in de Berkelbode gelezen dat dit zo langzamerhand de vormen aanneemt van een Soap..

Op ons bericht aan de gemeente van 30 januari, m.b.t. het inzetten van de crowdfunding tot behoud van de beeldbepalende laanbomen aan de Mettrayweg in Eefde, ontvingen wij tot onze niet geringe verbazing op 10 feb de volgende reactie van de betreffende ambtenaar:

“We hebben al een aantal keer het verzoek gedaan om te praten over de mogelijke inzet van de financiële middelen vanuit de Crowd-funding-actie voor de beeldbepalende bomen in Lochem. Op dit moment zijn we in gesprek met de dorpsraad en aanwonenden over de bomen langs de Mettrayweg en de Quatre Brasweg in Eefde. We verwachten dat we over 2 tot 3 weken meer duidelijkheid hebben over de uitkomsten van deze gesprekken. Dan nemen we weer contact met je op om een afspraak te maken hierover”.
(Ondanks dat de gemeente dit laatst plotseling weer ontkende, gaat het nu blijkbaar toch weer om “beeldbepalende bomen”!).

Inderdaad heeft de gemeente vorig jaar voorgesteld te komen praten over besteding van het Crowdfunding bedrag. Echter kon men op dat moment nog niet zeggen om welke bomen het dan zou gaan, en om welke aantallen. Immers gaan wij niet zomaar dit fonds inzetten zonder deze informatie!
Ook vroegen wij of er inmiddels een (wettelijk verplicht) Flora & Fauna onderzoek was gedaan? Nee, dat moest nog gebeuren..
Op dat moment is afgesproken dat wij, op het moment dat deze rapportage door het bureau Staring Advies zou zijn afgerond en waarmee ook aantallen en locaties duidelijk zouden worden, met de gemeente om de tafel zouden gaan. De prognose was dat eind oktober deze afronding zou plaatsvinden, maar dit werd door Staring Advies diverse malen uitgesteld.
Er kwam een Quick scan, dus niet een volledige rapportage, maar op dat moment (27 januari) hebben wij de ambtenaar op haar verzoek gemeld dat o.i. op die gronden een afspraak kon worden gemaakt en vroegen om data mogelijkheden.
En daarna werd het stil..
Na een rappel kwam slechts bovenstaande reactie.
Curieus daarbij is, dat de Dorpsraad ons liet weten:  “De gemeente heeft helaas niet de bereidheid om open het gesprek te voeren met omwonenden”. 
Bestuur en omwonenden willen deze bomen ook niet kwijt en zien de inzet van onze Crowdfunding als een welkome oplossing.
De bal ligt nu bij de gemeente. Tot het hen “behaagt” contact met ons op te nemen?!
Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat men gewoon niet reageert.

Hopelijk kunt u het nog volgen..


zondag 19 februari 2017

Voortgang m.b.t. het kappen van de 901 laanbomen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Vandaag (19 februari 2017) verzonden wij onderstaande brief aan alle fractieleden van de gemeente Oude IJsselstreek, met onderbouwende bijlagen:

Intussen zijn nog enkele nadere feiten aan het licht gekomen: (24 februari).
  • Er blijkt helemaal geen sprake te zijn van een claim van de aannemer! Waarom werd dit dan niet tegengesproken door de gemeente wanneer dit als argument ter tafel kwam?!
  • De gemeente veinsde niet te weten hoeveel van de 901 bomen inmiddels zijn gekapt. Dat aantal blijkt nu wel degelijk bijna de helft te zijn.. (Van ong. 140 bomen waren wij het eens met de kap, deze bomen waren op).

Betreft: Het kappen van 901 laanbomen

Geachte fractieleden,

Voor de derde maal werd onze Stichting onlangs uitgenodigd door de gemeente Oude IJsselstreek (OIJ) om te komen praten over ”voortgang laanbeheer”.
De vorige twee uitnodigingen waren uitgelopen op een groot debacle.
Een jaar geleden mochten wij, en belangengroep Kappen Nou, tijdens de Raadsrotonde onze argumenten tegen het ‘dunnen’ nog eens komen toelichten.
Echter had de wethouder daarbij al vanaf het begin de hakken in het zand, en wilde niet met ons om de tafel. We misten een open proactieve houding en oprechte betrokkenheid waardoor overleg niet mogelijk bleek.
Ondanks de vurige pleidooien van onze niet zo maar deskundigen waarin toen werd uiteengezet hoe schadelijk ‘dunnen’ is bij bomen van oudere leeftijd, bleef de wethouder volharden: “Nee, er wordt geen schade aangericht, want wij gaan Zorgvuldig Kappen!”..(?) De reden zou zijn het vitaliseren van lanen; een drogreden. Burgers worden misleid. Er werd eerder al aangegeven dat het vanaf het begin een kwestie was van kostenbesparing.
Daarna mochten de fracties nog reageren op onze argumenten van die avond. Nou, daar waren veel raadsleden goed op voorbereid, want men trok een van te voren al in elkaar gezet verhaal uit de binnenzak en las dat ‘betrokken’ voor. Som was wel: “De kap gaat door”.. Hadden de raadsleden de aangeleverde rapporten überhaupt wel gelezen?
Kortom, een stuitende vertoning, die ons vertrouwen, en dat van velen (niet in de laatste plaats van de 1800 ondertekenaars van de petitie van Kappen Nou) in deze gemeente niet ten goede kwam.
Enige weken daarna, toch weer een uitnodiging; “De gemeente OIJ hecht aan een goede relatie met de Bomenstichting Achterhoek, en er valt wel te praten over te kappen aantallen”.
Helaas bracht dat gesprek ook niets nieuws; afspraken werden niet nagekomen. Bovendien moest moest volgens de wethouder “ondertussen de kap gewoon doorgaan”. En zo daalde het vertrouwen tot het nulpunt.

Maar…nieuwe burgemeester, nieuwe kansen?!
Dus voor de derde maal met drie bestuursleden en twee boomdeskundigen en met een heel klein sprankje hoop naar Oude IJsselstreek getogen. Want het kon toch niet zo zijn dat men ons voor de derde keer voor niets zou laten opdraven?
In elk geval werden wij deze keer wèl fatsoenlijk bejegend..
De nieuwe burgervader wierp zich op als bruggenbouwer en benadrukte de positiviteit van deze bijeenkomst.
De wethouder gaf zíjn eufemistische visie op de voorgeschiedenis. Dit leidde opnieuw tot frustratie, want deze benadrukte nog weer eens het stelselmatig niet gehoord worden.
De ambtenaar Piet Kleingeld zat in een spagaat; moest zich in allerlei bochten wringen om het beleid uit te leggen.
En ook deze keer ging het nog steeds “absoluut niet om bezuiniging”. (Ondanks het feit dat dit indertijd al in het adviesrapport van Engbers Bosbeheer d.d. 22 april 2015 stond aangegeven: "Kostentechnisch: het verminderen van het aantal laanbomen leidt tot een verlaging van de jaarlijkse beheerskosten hetgeen een eis is i.h.k.v. de overeengekomen bezuinigingen".
Waarschijnlijk als ‘gebaar’ worden nu 2,5 lanen gespaard. Waarom deze lanen wèl en blijft het bij de overige lanen bij het oude, men heeft het ons niet duidelijk kunnen maken. Ook in de keuze van welke boom wel of niet, zit vrijwel geen enkele logica. De argumentatie om de Rabelinkstraat niet te dunnen: ”Het is één rij bomen en die kunnen nog uitgroeien”, aldus Piet Kleingeld.
Een vreemde logica. Er staan immers zoveel eenzijdige rijen bomen langs lanen die wèl ‘gedund’ worden, zoals o.a. langs de Seesinkvloed, een deel van de Kersendijk en de Wesselstraat. Bomen die bijna solitair staan worden zelfs nog ‘gedund’. Dat bomen, dicht op elkaar staand, juist vitaal oud kunnen worden, bewijzen de bomen aan de Koninksweg.
Men "wist niet hoeveel bomen, van de 901, er tot nu toe al zijn gekapt". 
En, het woord “duurzaam” viel natuurlijk ook nog even!
Nog eens een vlammend betoog van onze deskundigen: rijkelijk geïllustreerd en ondersteund met relevante situatie-foto’s.
En met z’n allen nog maar eens beklemtoond:
Dunnen betekent schade aan de buurbomen, de symbiose wordt verstoord waardoor de conditie zal afnemen. Gevolg: met de uiteindelijk hierdoor veroorzaakte noodzakelijke kap van deze overige bomen jaagt O IJ zich juist op nog meer kosten in de toekomst ……..enz.
Ook het feit dat wij benadrukten dat OIJ laanbomen beziet met bosbouw-ogen en dat dat o.i. hier zeker niet van toepassing is, vond geen bodem. (Zie rapport Antoon Kienhuis: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/01/dunning-geldt-voor-bossen-niet-voor.html
Laanbomen kunnen worden gedund tot de kronen elkaar raken; daarna moet je er niet meer aankomen, slechts uitsluitend nog regulier onderhoud plegen!
Onze vraag waarom deze gemeente toch zo vasthoudt aan dit beleid; werd beantwoord met:
We hebben het altijd zo gedaan”...
Àls dit al altijd werkelijk het beleid was geweest, dan zou deze situatie echter nooit zijn ontstaan! Geen enkele gemeente die wij kennen werkt op deze manier. Dit brengt immers onomkeerbare schade teweeg. Deze actie is opgezet door ambtenaren die de opdracht hebben om te bezuinigen. Deze ambtenaren zijn deskundigen op het gebied van bosbouw – niet op het gebied van (laan)bomenbeheer.
Bomenbeheer vraagt om een duidelijke, onderbouwde en in de gemeentelijke organisatie op schrift verankerde visie. (Zie rapport C. ten Have).
Uw gemeente wil graag Groen toerisme; dan dient er echter wel voor te worden gezorgd dat de ecologische waarde behouden blijft en dat het mooie karakteristieke buitengebied van OIJ wordt
gewaarborgd. Waarom niet een gedeelte van de toeristenbelasting aanwenden voor bomenonderhoud?

De gemeente wil, in navolging van andere Achterhoekse gemeenten, ook een gratis boom uitdelen aan haar inwoners. Dit staat wel in zeer schril contrast met het huidige kappen van oude, vitale, beeldbepalende, en soms zelfs monumentale bomen. En hoe verhoudt zich dit tot het naarstig beoogde streven naar “duurzaamheid”?
Wanneer de raad nog eens de moeite zou willen nemen bijgaande rapporten te lezen en/of zich grondig te verdiepen in het huidige kapbeleid, zou er nog een mogelijkheid zijn om tot een gedegen, èn dus werkelijk duurzaam(!), bomenbeheer te komen. Een bomenbeleidsplan met een duidelijke visie dient hieraan ten grondslag te liggen.

Voor de derde (!) maal hebben we allemaal weer gepraat als Brugman, maar men kan blijkbaar helaas de flexibiliteit niet opbrengen het gebaar te maken van koerswijziging. Want “de raad heeft natuurlijk gesproken”.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoekvrijdag 17 februari 2017

De prachtige treurbeuken van DoesburgElke eerste zondag van de maand is het hier Culturele zondag,
van 12.00 tot 17.00 uur.
Haal het programma bij de VVV en bezoek de exposities in het
mooie oude centrum van het stadje. Dan komt u ongetwijfeld
langs deze fraaie treurbeuken!


Paardekastanje geveld

Deze Paardekastanje werd door storm geveld.

De 'plakjes' van de  jaarringen zijn duidelijk te zien:

donderdag 9 februari 2017

Nieuwe Wet Natuurbescherming m.b.t. de beeldbepalende laanbomen Mettrayweg Eefde en inzet Crowdfunding.

Vandaag zonden wij onderstaand bericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem.
(Zie ook eerder bericht: 
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/02/inzet-crowdfunding-behoud-laanbomen.html)

Onderwerp: Nieuwe Wet Natuurbescherming m.b.t. de beeldbepalende laanbomen Mettrayweg Eefde en inzet Crowdfunding.

Geacht College,

Betreffende de door uw gemeente voorgenomen kap van 23 beeldbepalende Amerikaanse eiken aan de oostzijde van de Mettrayweg (tussen de Rondweg N348 en de Nachtegaalstraat) in Eefde, hierbij het volgende.

Het feit dat het hier om zg. “risicobomen” zou gaan is door uw gemeente niet aangetoond. Slechts zijn d.m.v. een VTA controle (Visual Tree Assessment, dus een controle “op het oog”) dode takken geconstateerd. Zonder verder nader onderzoek, waarmee feitelijk kan worden geconstateerd of een boom bijv. hol is, kan niet van risicobomen worden gesproken.
Volgens onze boomdeskundigen zijn 18 van de 23 Am. eiken met een degelijke onderhoudsbeurt zeker te behouden.
(De vijf exemplaren in slechte conditie zijn de nummers: 152.209, 152.211, 152.213, 152.214 en 152.220. Kap van deze bomen achten onze boomdeskundigen wel gerechtvaardigd) .
Wij hebben uw gemeente dit al eerder, op 30 januari jl, laten weten. Tevens lieten wij u weten dat wij bereid zijn het benodigde onderhoud voor de 18 overige bomen vanuit het bedrag dat wij met dit doel d.m.v. crowdfunding bijeen hebben gebracht te financieren, op basis van de door uw gemeente eerder zelf berekende onderhoudskosten.

Helaas hebben wij, ook na herhaald bericht, hierop tot op heden van uw gemeente nog geen reactie mogen ontvangen.

Per 1 januari jl. trad, zoals u bekend, de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking, hiermee werd de eerder geldende Boswet vervangen.
De beperking van de bevoegdheid van de lagere regelgever, om regels te stellen met betrekking tot het vellen van bepaalde typen houtopstanden in het buitengebied, zoals die was opgenomen in artikel 15, derde lid, van de Boswet, is in enigszins gewijzigde vorm overgenomen in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming. Artikel 4.6 van de Wnb is echter niet in werking getreden.

In de Nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb en het Besluit natuurbescherming, wordt overwogen dat artikel 4.6 niet in werking treedt, omdat de betrokken bepaling in de praktijk onduidelijkheid blijkt te geven over welke regels provincies en gemeenten mogen stellen ter bescherming van houtopstanden in het landelijk gebied. Provincies en gemeenten moeten in het licht van de decentralisatie van het gebiedsgerichte beleid en de filosofie over de bevoegdheidsverdeling zoals deze ook in de Omgevingswet vorm heeft gekregen, de ruimte hebben om met het oog op de bescherming van biodiversiteit en landschappen regels ten aanzien van houtopstanden te stellen; dat sluit aan bij de doelstellingen van de Wet natuurbescherming.

De wetswijziging per 1 januari 2017 heeft een verandering teweeg gebracht in die zin, dat vanaf die datum de APV wel weer van toepassing is, en een Omgevingsvergunning is vereist. Op grond van art. 4.11 van de APV  is het “verboden om een houtopstand (waaronder een boom) te vellen zonder vergunning”. Deze Amerikaanse eiken vallen onder geen van de uitzonderingen opgenomen in art. 4.11 APV.
Derhalve verzoeken wij u eerst over te gaan tot de aanvraag van de benodigde vergunning .
Tevens verzoeken wij u onze Stichting in te lichten over de datum waarop uw gemeente denkt te gaan kappen.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Mettrayweg vanaf de Nachtegaalstraat
(Ingezonden foto).vrijdag 3 februari 2017

Inzet Crowdfunding behoud laanbomen Lochem

Vandaag zonden wij onderstaand e-mail bericht:

Geachte Donateurs en Sympathisanten,

De gemeente Lochem wil nu beginnen met het kappen van de zg. “risicobomen”. Dat zijn de exemplaren die door een in opdracht van de gemeente gehouden VTA controle als zodanig zijn aangewezen. (VTA= Visual Tree Assessment; een controle ‘op het oog’).

Het punt is nu dat de gemeente de term ‘risicobomen’ hanteert als containerbegrip.
In het geval van een aantal dode takken door achterstallig onderhoud vindt zij deze kwalificatie al op zijn plaats.
Echter dient deze term wel te worden genuanceerd. Immers is daarmee nog niet vastgesteld dat een dergelijke boom ook werkelijk gevaarlijk is.
Daarvoor is nader onderzoek nodig; is de boom bijv. hol? Dat is met een VTA controle uiteraard  nog niet voldoende bewezen.

De mooie beeldbepalende bomenrij aan de Mettrayweg in Eefde
De gemeente liet ons weten dat zij nu o.a. de beeldbepalende laan met Amerikaanse eiken, de Mettrayweg in Eefde, wil gaan kappen. (Zie bijlage).
Wij zijn gaan kijken met twee boomdeskundigen. Het gaat hier om 23 exemplaren, waarvan er vijf inderdaad in slechte conditie zijn; kap is o.i. voor deze laatste op zijn plaats.
Hiermee wordt o.i. de rij ook niet al te zeer aangetast.
Echter, wat de overige 18 exemplaren betreft: inderdaad zijn daar dode takken te zien, maar deze bomen kunnen volgens deze deskundigen met een adequate onderhoudsbeurt alsnog prima behouden blijven.

Wij hebben de gemeente daarom inmiddels verzocht alsnog nader onderzoek te doen naar de werkelijke conditie van deze overige 18 bomen, en laten weten dat wij bereid zijn het benodigde onderhoud vanuit ons Crowdfunding bedrag te financieren. Dit op basis van de eerder door de gemeente zelf geraamde onderhoudskosten.

De gemeente heeft hierop nog niet gereageerd.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

donderdag 2 februari 2017

De gemeente Bronckhorst wilde een nieuw bomenbeleid ontwikkelen.

Onder leiding van de door de gemeente Bronckhorst ingehuurde procesbegeleiders Annemieke van Loon (De Bomenconsulent) en Edwin Koot (Ekoo Tree) heeft een projectgroep van deze gemeente een concept bomenbeleidsplan opgesteld. Een tevens door de gemeente ingestelde klankbordgroep (bestaande uit betrokken inwoners en belanghebbenden) mocht meepraten over het plan. De Bomenstichting Achterhoek (BSA) nam in dat kader ook deel aan de klankbordgroep.
Praat mee over bomen in Bronckhorst: Bronckhorst is een groene gemeente. Bomen hebben hierin een belangrijk aandeel. Bomen geven buurten, landgoederen en landschappen karakter en bepalen mede hoe ons landschap eruit ziet. Oude bomen zijn een levende link naar het verleden. Graag horen we uw mening over de bomen in onze gemeente. Wat vindt u belangrijk, hoe vindt u dat we met onze bomen moeten omgaan, nu en in de toekomst? Praat mee op 6 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis”.
Wat doen we met uw inbreng? Om onze bomen ook in de toekomst gezond en functioneel te houden gaan we aan de slag met een nieuw bomenplan. In dit plan brengen we kwaliteiten en kansen in beeld, om onze kernen mooi te houden en de bomen goed te kunnen onderhouden. Hierover horen we graag de mening van onze inwoners! U kunt zich tijdens deze avond ook aanmelden voor een klankbordgroep, die betrokken blijft bij het maken van ons bomenplan”.

Ten aanzien van het concept plan heeft de BSA de volgende aanvullingen en opmerkingen gemaakt:
Aanvullingen:
1. De Slangenburg zou via het Wolfersveen en ’t Zand met Ruurlo verbonden moeten worden (oude natuurnetwerk vereiste). Dat netwerk loopt tussen Halle en Zelhem door en daarvoor is onlangs een kippenbedrijf annex tuinderij (Tieltjes) gesloopt om ruimte te maken voor de ecologische verbinding.
2. Zowel tussen Halle en Zelhem als ten zuiden van Zelhem en rond Hummelo ligt veel natuurontwikkelingsgebied (felgroene zone op overzichtskaart www.ruimtelijkeplannen.nl van de provincie). Vanuit het bomenbeleidsplan zou afstemming c.q. aansluiting gezocht moeten worden met deze plannen.
Opmerkingen:
  • de status van basisbomen (bomen die niet als markant of als belangrijke boomstructuur zijn aangemerkt) is zeer ondermaats (90% van de bomen zijn als basisboom aangemerkt !);
  • er zijn te weinig harde criteria gesteld t.a.v. (compenserende) herplant;
  • het plan heeft te weinig ambitie;
  • de focus ligt op het beschermen van bomen in het natuurnetwerk, terwijl dat gewoon verplicht is!
  • het risico bestaat dat bij bezuinigingen en/of andere ambities en prioriteiten (van andere beleidsterreinen) alleen nog boomstructuren en markante bomen behouden blijven en dat basisbomen (90%) grotendeels zullen verdwijnen. Het criterium ‘kwaliteit boven kwantiteit’ kan dit nog verder in de hand werken;
  • er wordt o.i. teveel ‘legolandje’ gespeeld, te kunstmatig en te weinig natuurlijke inrichting.
Op deze aanvullingen en opmerkingen hebben wij geen reactie mogen ontvangen…


Wèl werd de klankbordgroep nog plotseling uitgenodigd voor een extra bijeenkomst op 24 januari jl. De gemeente Bronckhorst wilde op de valreep "nog een belangrijke wijziging in het concept aanbrengen". Helaas was de opkomst van de klankbordgroep laag, minder dan de helft kon op zo’n korte termijn aanwezig zijn. Desondanks stelde de gemeente de wijziging als “akkoord door de klankbordgroep” vast. Echter zowel de aanwezige vertegenwoordiging van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst als van de Bomenstichting Achterhoek hebben zich van deze instemming onthouden.

De wijziging houdt in dat de gemeente alle basisbomen die niet in 11 genoemde landschapstypen passen (zo’n 60-70% van het totaal aantal van 100.000 bomen) vogelvrij verklaart. Voor hen vervalt hiermee de kapvergunning. Dit staat haaks op eerdere toezeggingen door procesbegeleider Annemiek van Loon dat "ook de basisbomen bescherming zouden blijven genieten".

Uiteindelijk moeten we helaas constateren dat van de inbreng van de klankbordgroepsleden weinig tot niets in het plan is terug te vinden. Met deze op-de-valreep wijziging heeft de gemeente nog sterker de schijn op zich geladen dat alles van te voren al vastlag en dat de klankbordgroep slechts voor de bühne was ingesteld…

Enkele klankbordgroepsleden daargelaten die, wellicht vanwege evt. toekomstige opdrachten (boomkwekers en boomverzorgers, waarvan je kunt afvragen of deelname in deze correct is) hierin wel willen meegaan, hebben andere (deels afwezige) klankbordgroepsleden grote reserves ten aanzien van het plan wat nu voorligt. Daar waar in het conceptplan de status van de basis bomen slechts ondermaats was, zijn deze na de wijziging gewoonweg vogelvrij verklaard. De eerdere toezeggingen van Annemiek van Loon zijn hiermee volledig ongedaan gemaakt door de gemeente.


De gemeente Bronckhorst is qua oppervlak de grootste gemeente in de Achterhoek en heeft in die zin dus ook een grote verantwoordelijkheid om haar groene kapitaal in stand te houden. Grootschalige aantasting van het groene kapitaal, zoals hier gepland, is een grove aantasting van het landschapsschoon en veroorzaakt onomkeerbare schade.

Het wegvallen van de eerder gegeven garanties is des te zorgelijker, omdat de gemeente Bronckhorst een nieuwe manager zou hebben aangesteld die expliciet de opdracht heeft te bezuinigen op het groen onderhoud (waar in de toekomst ook de bomen onder zullen vallen). 
Zo'n grote verantwoordelijkheid in handen van iemand met zo’n opdracht gecombineerd met het wegvallen van de kapvergunning, is vragen om problemen en kan leiden tot de gevreesde grootschalige bomenkap in de gemeente Bronckhorst.

De gemeente wil straks een paar monumentale bomen redden ten koste van 1.000-en 'basisbomen'. Maar één monumentale boom levert uiteraard lang niet dezelfde opnamecapaciteit aan water en fijnstof en ook niet dezelfde hoeveelheid zaden en schuilmogelijkheden voor vogels en dieren etc. dan al deze basisbomen tezamen!

Hoewel de gemeente ons verzekert dat de grootschalige kap van basisbomen gefaseerd gaat plaatsvinden, zijn wij daar vanzelfsprekend zeer ongerust over. De gemeente heeft namelijk haar eerdere garanties op dit punt ook reeds ingetrokken... Bovendien is het straks niet alleen de gemeente die kan kappen waar ze wil, maar ook anderen mogen dat vrij van kapvergunning! Het landschap zal veranderen in nogal wat lege, kale vlaktes met alleen nog een paar jonge boompjes en een enkele markante boom.

Door te kiezen voor de 11 landschapstypen denkt de gemeente een bomenbeleid te hebben geformuleerd. Maar het biedt slechts een rigide structuur, waarbij straks alles wat 'niet past' eruit gebonjourd wordt en overgegaan wordt op een kunstmatig landschapspark. Waar hebben we dat al eerder mis zien gaan? En is dat wat we willen? Er blijft zo nog weinig over om van te genieten en het duurt weer 80-100 jaar voordat jonge bomen weer dezelfde capaciteiten en omvang hebben. Grote, beeldbepalende, vitale bomen (zelfs al zijn het Amerikaanse eiken en zelfs al passen ze misschien niet direct in het landschapstype) kappen omdat ze niet passen of iets duurder in onderhoud zijn, is op grote schaal roofbouw plegen. Het hier en daar herplanten van jonge bomen levert absoluut geen vervanging op het gebied van voedsel en rustplaats voor dieren, aan water- & fijnstof opvang en andere belangrijke ecologische zaken...

Kortom: 
De verantwoordelijke ambtenaar houdt vol dat zij : "veel goede ideeën vanuit de klankbordgroep hebben kunnen opnemen in dit plan". 
Welke ideeën dat dan zijn heeft men echter tot op heden niet duidelijk kunnen maken.

Verantwoordelijk CDA wethouder Seesing beweert zelfs in de lokale media: "Het Bomenbeleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met een enthousiaste klankbordgroep van inwoners en belangenverenigingen"... "Een 'enkeling' kon uiteindelijk helaas niet helemaal instemmen. Met name omdat basisbomen die niet binnen één van de verschillende landschapstypen vallen vrijgesteld worden van kapvergunning". 


Zo worden de Vereniging Bomenbelang en onze Stichting, met een gezamenlijke achterban van zo'n 1600 inwoners van de Achterhoek, door de wethouder ook nog even weggezet als 'enkeling'..
woensdag 1 februari 2017

Beschadigde naaldbomen

In de Brabantse gemeente Bergeijk zal de komende vijf jaar 50 hectare bos worden gekapt dat beschadigd is geraakt door de hagel in juni 2016.

De beschadigingen als gevolg van de storm blijken met name bij naaldbomen te leiden tot infecties met schadelijke schimmels. Op lange termijn sterven de bomen daardoor. In totaal heeft de gemeente Bergeijk circa 1500 hectare bos in eigendom.

Bron: Eindhovens Dagblad 
via Natuur Net Nieuws februari 2017

Essentaksterfte

Sommige essensoorten blijken duidelijk beter bestand tegen de schimmel die de essentaksterfteziekte veroorzaakt. Het ontrafelen van de genetische code voor de afweer kan van waarde zijn bij het kweken van nieuwe weerbare varianten. De schimmel Chalara heeft zich vanuit Oost-Europa verspreid, en komt nu in heel Noordwest Europa voor. 

In Nederland speelt essentaksterfte met name in Groningen, Friesland en Flevoland. Maar ook in Limburg zagen wij veel gevallen. Echter niet alle essen blijken gevoelig voor de schimmel. De essenfamilie telt circa 1.000 soorten, en sommige daarvan zijn bestand tegen de schimmel. De vatbare essensoorten maken veel glycosiden (plantaardige stoffen met een suikercomponent) aan, de weerbare soorten juist weinig. Mogelijk remt dat de groei van de schimmel.

Bron: Trouw, via Natuur Net Nieuws februari 2017

Winterboom in Zutphen