woensdag 31 juli 2013

Gemeente Amersfoort roept op om jonge bomen water te geven

foto: www.amersfoort.nl
De gemeente Amersfoort roept op haar website bewoners op om jonge bomen water te geven. In het winterseizoen heeft de gemeente op verschillende plekken in de stad nieuwe bomen laten planten in straten en op pleinen. Om de nieuwe bomen goed aan te laten slaan, is het belangrijk dat ze voldoende water krijgen.

De gemeente zorgt zelf ook dat de jonge bomen water krijgen, maar in droge tijden is het heel prettig als inwoners de bomen extra water geven. Dit helpt de jonge bomen om goed aan te slaan. Nieuwe bomen zijn te herkennen aan de groene gietrand in de grond rondom de boom. Deze rand helpt om het water naar de wortels van de boom te leiden. De gietrand blijft drie jaar staan. Daarna moeten de wortels van de boom diep genoeg gegroeid zijn om zelf voldoende water uit de grond op te nemen.
Bron: Boomzorg 30 07 2013

Bomen Bedrijvenpark A18 mogen (nog) niet worden gekapt

Afbeelding

Bedrijvenpark A18 gezien vanaf de Weemstraat. De foto is gemaakt in november 2011. Archieffoto: Theo Kock
WEHL - De zestig bomen die nu staan op het Bedrijvenpark A18 bij Wehl mogen pas worden gekapt als de kavel waarop deze bomen staan, is verkocht.
Dit advies van de bezwarencommissie is overgenomen door het college van B en W van de gemeente Doetinchem.
Bomenstichting Achterhoek had bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de gemeente om de zestig bomen te kappen. Volgens de bomenstichting wilde de gemeente de bomen kappen omdat dan de kavels makkelijker zouden kunnen worden verkocht.

© De Gelderlander 31 07 2013

maandag 29 juli 2013

woensdag 24 juli 2013

Stand van zaken in uw gemeente; juli 2013


Algemeen:

 • Regelmatig krijgen we van Achterhoekse donateurs van de landelijke Bomenstichting de vraag of wij onderdeel uitmaken van deze landelijke stichting, en daarmee hun donatie ook de Bomenstichting Achterhoek ten goede komt. Dit is niet het geval; wij zijn een onafhankelijke stichting, opgericht toen per januari 2012 deze landelijke Bomenstichting zou ophouden te bestaan en er over een eventuele doorstart nog niets bekend was.
 • Nogmaals willen wij u attent maken op het Meldpunt Bomenkap dat de Gelderse Natuur- & Milieu Federatie heeft opengesteld op haar website. Hiermee wordt dus geïnventariseerd waar de dreigingen zich bevinden.Geeft u ook uw meldingen door!:

 • Op het TV Gelderland nieuws van 23 juli een pleidooi van het Waterschap Rijn en IJssel voor meer bomen in de stad! Als voorbeeld een plein bij een winkelcentrum in Doetinchem waar nog maar een paar kleine boompjes staan, waardoor het veel te heet is geworden om te gaan winkelen. Zie dit nieuwsonderwerp op: http://www.omroepgelderland.nl/web/programmas/tv/tv-gelderland-nieuws-4.htm?dbid=931&typeofpage=73787 (U kunt dit onderwerp selecteren in de tijdsbalk tussen 3.55 en 5.40 minuten). (Deze uitzending is helaas niet meer op te vragen!)
Gemeente Aalten:

·        Om de parkeerplaats De Hoven uit te breiden had de gemeente zichzelf een kapvergunning verleend om 15 bomen en een bosje te kappen. De Stichting Natuur en Milieu Aalten (SNMA) heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De onderbouwing was niet goed en ook vond zij het geen goed idee om dit bosje (een groene oase) bij een ouderencentrum te kappen. De commissie bezwaar en beroep gaf SNMA gelijk. Door de crisis heeft de gemeente nu minder geld om het centrum op te knappen en voert zij de plannen soberder uit. De Hoven wordt niet uitgebreid en de bomen en het bosje blijven staan! 
 
 
·        De SNMA en de Bomenstichting Achterhoek hebben beide bezwaar gemaakt tegen de kap van vier eiken aan de Akkermateweg. De bomen zijn intussen gekapt. Deze bomen waren onderdeel van een waardevolle Ecologische Verbindingszone. Door de kap is een schakel in deze zone verbroken. De commissie Bezwaar en Beroep had ook bedenkingen tegen de onderbouwing van de vergunning. Ook stelde zij een andere herplant voor om de schakel weer te herstellen. Het is nog niet bekend wat de gemeente met het advies van de commissie gaat doen.
 
Gemeente Bronckhorst:

Goed overleg met afdeling Groenbeheer.
 • Staatsbosbeheer (SBB) wil een rij lindes kappen aan de Bovenstraat in het mooie stadje Bronkhorst. SBB leeft in de veronderstelling dat de bewoners het eens zouden zijn met deze kap, dat is echter geenszins het geval. Bewoners hebben hierover contact met ons opgenomen. Nota bene heeft SBB een paar jaar geleden in haar eigen “Plan Groen” zelf aangegeven deze bomen òm en òm te willen kappen. Dit kreeg de instemming van de Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB). Hierop was de reactie van SBB: dat zij “daar geen gehoor aan zouden geven, maar dat de inwoners van Bronkhorst zelf mochten kiezen: òf alle bomen worden gekapt, òf alle bomen blijven staan, maar met dien verstande dat zij in dat geval dan niet onderhouden zullen worden”. Dit vanwege geldgebrek. Hiermee is SBB dus teruggekomen op haar eigen voorstel. Ook bij de gemeente Bronckhorst is nog niet anders bekend dan dat SBB de bomen om en om zou willen kappen. Dat is dus een misverstand.
Vele bewoners, waarvan de meesten lid van de BSB, hebben hun handtekening gezet vóór behoud van deze lindes. 
Gemeente Doetinchem:

Goed overleg met afdeling Groen.

 • Boddens Hosangstraat: hier wilde de gemeente op het enige plekje groen in de wijk een winkel en zorginstellingen bouwen. Bewoners kwamen in opstand en vroegen ons om steun. De gemeente heeft toen de bomen verplantbaar gemaakt, helaas met het resultaat dat de bomen het niet overleven. Intussen is dit gehele plan op losse schroeven komen te staan. Wij hebben de gemeente gevraagd wat er nu met de dode bomen gaat gebeuren. Tot op heden kregen wij hierop nog geen reactie.
 • Bouw Sporthal Zuid:  De boom die moet blijven staan is nu goed beschermd door een voldoende ruim hek. Verdere begroeiing is inmiddels allemaal weggehaald midden in het broedseizoen, proces verbaal is door afdeling Handhaving opgemaakt.
 • De Monumentale linde aan de Gaarde in Doetinchem. De rechtszaak hieromtrent heeft inmiddels plaatsgevonden, we verwachten uitspraak van de rechtbank Arnhem in september.
 • De Bomenstichting Achterhoek maakte, samen met de Stichting Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek  bezwaar tegen het kappen van 60 bomen op het A18 bedrijvenpark. B&W gemeente Doetinchem volgt in deze het advies van de bezwarencommissie op en verbindt nu een voorwaarde aan de vergunning. Dit omdat “er geen zwaarwegend belang is bij onmiddellijke kap van ALLE bomen waarvoor thans vergunning wordt gevraagd”, aldus het advies van de bezwarencommissie.
 • De gemeente nam contact met ons op betreffende de herinrichting van de Kruisbergseweg, die aan het eind van dit jaar van start gaat. Wij gaan niet zonder meer akkoord met “het grotendeels vervangen van de gekapte bomen”, dat is nog te vaag. Alle bomen zullen door een stevige maat dienen te worden vervangen.
 • Ook het Waterschap wil langs de Oude IJssel bij het industrieterrein 42 bomen kappen. Op zich is dit voor makkelijker (en goedkoper) onderhoud maar we hebben in ons bezwaar gevraagd om meer exemplaren van de grotere bomen te sparen dan nu het plan is en om compensatie, en dan niet met struiken zoals het Waterschap wil. Volgens het Waterschap moeten wij dit met de gemeente regelen en dat zal, na de vakantie van afdeling Groen Doetinchem, gebeuren.
 • De gemeente Doetinchem heeft een bomenfonds. Wij hebben een Wob verzoek gedaan om inzage hierin. Dat hebben we inmiddels ontvangen.
 • Wethouder Drenth enige jaren geleden toegezegd dat er 3000 bomen in Doetinchem bij zouden komen. Daar willen wij hem nog steeds graag aan houden!
Gemeente Lochem:

Goed overleg met afdeling Groenbeheer.

 • Herinrichting Oranjelaan Eefde. Vijf jaar geleden waren er al plannen alle haagbeuken in deze straat te kappen, vanwege rioleringsproblemen. Bewoners kwamen toen in het geweer. De Bomenstichting Zutphen hield een enquete en een overgrote meerderheid was vóór behoud van de bomen. De gemeente wil de herinrichting nu alsnog aanpakken en nam hierover contact met ons op. Nu deed onze stichting een inventarisatie. De rioleringsproblemen blijken inmiddels dermate groot dat nu nog 38% van de bewoners vóór behoud van de bomen stemde.
 • Van de grote beeldbepalende beuken aan de Kijksteeg, direct waar de Koedijk ophoudt, zijn er zeven in slechte staat; er zitten zwammen in. De gemeente doet nader onderzoek betreffende ernst en noodzaak van kap en welke beschermende maatregelen er genomen moeten worden bij de beuken die blijven staan. Men gaat nu binnen de bebouwde kom meer bomen controleren. De uitkomst van die rapportage is in september.
 • De dreiging van kap van 500 eiken/ laanbomen aan de Holterweg is nog steeds niet geweken…

Gemeente Montferland:

Spant de kroon in de gehele Achterhoek met verbijsterende nieuwe kapverordening; alle bomen met een omtrek van minder dan 250 cm zijn kapvergunningvrij! Daardoor mogen grote waardevolle bomen dus zomaar zonder meer gekapt. Bijvoorbeeld 4 grote bomen aan de Beekseweg in Zeddam.

We vragen ons af waar bij deze gemeente de monumentale bomenlijst, mèt de bijbehorende beschermingsregels, is gebleven!

 • De twee monumentale kastanjes (200 jaar oud) bij huize Bergh zijn helaas niet meer te redden en moeten worden gekapt. Wij vinden het echter belangrijk dat de te herplanten bomen nu wel direct de monumentale status meekrijgen, om zodoende te voorkomen dat deze bomen de eerste 80 jaar “kapvergunningvrij” zijn. Om deze reden maken wij toch bezwaar tegen deze vergunning.
 • Aangaande de herinrichting groenstroken Lutgardastraat, Graaf Oswaldstraat, Hohenzollernstraat en Vorst Leopoldstraat in ’s-Heerenberg heeft de gemeente, na veel protest van omwonenden, de plannen aangepast. Nu worden bomen bij geplant, er komen heesters en er wordt vrijwel helemaal afgezien van het aanleggen van gazons. Er worden kruidenperken met bloembollen aangelegd. Mooi resultaat!
Gemeente Oost Gelre:

Hier hebben wij structureel overleg met de gemeente.

 • Wij maakten al eerder melding van het nieuwe gemeentelijke plan: “Visie en Strategie”, waarmee het bomenbeleid voor de komende 50 jaar, mede in overleg met belanghebbenden, tot stand is gekomen. Nu komt de gemeente met de verzoek of bewoners plekken in de gemeente kennen waar bomen geplant kunnen worden. Iedereen mag suggesties aandragen voor een plek, of een bomenidee. Ook is er een prijsvraag aangekoppeld. Dus bij deze ook de oproep aan de inwoners van Oost Gelre: stuur de gemeente uw suggesties toe voor dit sympathieke plan! gemeente@oostgelre.nl.
 • De Stichting Mooi Groenlo (waarvan onze voorzitter tevens voorzitter is) zal participeren in het project “grachtverbreding” Groenlo. Dit is een meerjarig project waarbij de monumentale stadsgracht gefaseerd verbreed zal gaan worden. Nadeel is echter dat hierdoor bomen moeten verdwijnen die aan de periferie van de gracht staan. Maar aan de andere kant zijn er ook veel mogelijkheden voor herplant en nieuwe aanplant. De Stichting Mooi Groenlo zal deelnemen aan alle gefaseerde projecten die de komende 5 jaar opgestart worden.
 • In Lievelde wordt een groot voormalig slachthuiscomplex vervangen door een groenstrook met bomen. Deze plek werd door de krant de Gelderlander verkozen tot de meeste lelijke plek van de Achterhoek maar zou nu maar zo de mooiste plek in de Achterhoek kunnen worden!
 • Het Grond-, Weg- en Waterbouw bedrijf Rouwmaat blijft, ook na herhaalde waarschuwingen, onverbeterlijk in onachtzaamheid naar bomen op bouwplaatsten.
 Boomschade op bouwplaats Rouwmaat Groenlo.

 
Gemeente Oude IJsselstreek:

Prima contacten met wethouders en hoofd afdeling Groen. Geen bijzonderheden.

Gemeente Winterswijk:

 • In het voorjaar heeft de Bomenstichting Achterhoek 26 bezwaren tegen kapvergunningen ingediend omdat de onderbouwing volgens ons niet voldoende was. Ook was in een aantal gevallen de herplant niet duidelijk. Na een verhelderend gesprek in april met ambtenaren van de gemeente hebben we 20 bezwaren ingetrokken. Zes bleven voor ons gehandhaafd omdat de herplant te mager is en/of er geen verslag van het Flora en Faunaonderzoek ter inzage lag. De zitting van de commissie bezwaar en beroep heeft inmiddels op 8 juli plaatsgevonden, de uitslag is nog niet bekend. Wel is na deze zitting met ambtenaren afgesproken dat er na de vakantie een overleg zal zijn tussen de gemeente en de Bomenstichting over het bomenbeleid van de gemeente Winterswijk. Overigens bleek achteraf dat de gemeente voor deze zitting de pers had uitgenodigd; er verscheen de volgende dag een artikel in de Gelderlander. Helaas heeft er geen wederhoor plaatsgevonden.

(klik op artikel voor vergroting)    

 

 

maandag 15 juli 2013

Bedreiging oude eiken in Engeland!


De Engelse regering besteedt £ 1.100.000 aan een noodsituatie project om oude Engelse eiken te redden van een mysterieuze ziekte die wordt veroorzaakt doordat de bomen aan 'doodbloeden'.

Duizenden eiken blijken al besmet met de ziekte. Zo ernstig dat eiken worden gekapt en van hun bast ontdaan en verbrand om te voorkomen dat het verspreidt.

Een theorie is dat een kever verantwoordelijk is voor de bedreiging van deze historische bomen.

Onderzoekers zijn nu bezig in een race tegen de tijd een ​​remedie te vinden om deze ziekte te stoppen.

Ook veel van de Britse essen zijn al gedoemd door de snelle verspreiding van een schimmelinfectie.

Wetenschappers proberen ook een bacterie, die is gevonden op de stervende eiken, te isoleren en identificeren.
Dit project is een poging om de verspreiding van de zogenaamde 'acute eiken achteruitgang', of AOD, die wordt gekenmerkt door donkere vlekken op stengels van oudere boomstammen. Eiken van meer dan 50 jaar oud worden het meest bedreigd.

Onderzoekers geloven dat de ziekte kan worden gekoppeld aan de eik-juweelkever, omdat de verschijnselen lijken op het werk van deze kever.
Larven hiervan zijn ook gevonden in of in de buurt van de 'bloedende ' vlekken op de stam van stervende bomen. Het is niet bekend of kevers worden aangetrokken door de geur van de geïnfecteerde bomen of dat ze drager zijn van de ziekte die de bomen doodt.

Aanval: De eiken juweel kever die zich voedt met zomereikenhout
Bron: Bomen Weekly van @jvanzinderen

Doetinchemse Gradus Klets zet eerdere uitspraken recht

Enige tijd geleden liet Gradus Klets zich in zijn column in de Doetinchemse weekkrant wat negatief uit over de Bomenstichting Achterhoek.
Bij deze heeft hij dit weer helemaal goedgemaakt!

(Klik op afbeelding voor vegroting)

donderdag 11 juli 2013

De bijl in de oudste kastanjes van Nederland!

Bij Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg in de gemeente Montferland staat een tweetal wilde paardenkastanjes (Aesculus hippocanastum) die volgens een aantal betrokkenen tot de oudste en eerste geplante kastjanjes van Nederland zouden behoren.
Deze paardenkastanjes zijn volgens onderzoeken van zowel BSI als Plan Loo aan het eind van hun latijn. Alleen via opsnoei zou het leven bij beide kastanjes nog iets gerekt kunnen worden en de veilgheid op het terrein gegarandeerd blijven. Een van de bomen is zwaar aangetast door dikrand tonderzwam en de andere boom is over een grote lengte hol.
Volgens een van de medewerkers van Huis Bergh zouden de bomen twee eeuwen oud zijn en daarmee een van de eerste kastanjes die in Nederland zijn aangeplant. De gemeente Montferland heeft gezien de bijzondere cultuurhistorische waarde van beide bomen eigen onderzoek laten doen naar de conditie van de bomen. Ook hieruit bleek een matige vitaliteit en aantasting van dikrand tonderzwam. Stichting Huis Bergh heeft inmiddels al een kapvergunning in huis, maar overlegt intern hoe zij hier mee om willen gaan.

(Bron: Boomzorg 05 juli 2013).Natuurlijk is het vreselijk jammer dat twee zulke monumentale bomen niet meer te redden zijn, daar zijn we het met de bomenonderzoekers eens. Met de opgelegde herplant zijn we het echter niet eens. De Bomenstichting Achterhoek maakt daarom toch bezwaar tegen deze verleende kapvergunning.Twee bomen herplanten met een omtrekmaat 30/35 cm betekent dat deze twee bomen pas over meer dan 50, of misschien wel 80 jaar onder het huidige kapvergunningsysteem vallen.
De gemeente Montferland heeft nl. alle bomen tot een omtrek van 2,5 meter (!) kapvergunningvrij verklaard. Wij maken daarom bezwaar tegen deze herplant en hebben de gemeente in ons bezwaarschrift verzocht om de twee nieuw te planten bomen direct in de vergunning een monumentale status te geven, zodat ze voor de toekomst beschermd zijn.
De Bomenstichting Achterhoek is niet erg gelukkig met deze nieuwe kapverordening. Er zijn natuurlijk erg weinig bomen met een omtrek van meer dan 2,5 meter.
Daarnaast ontbreekt een duidelijke lijst met monumentale en cultuurhistorische bomen die positieve bescherming vereisen. Hiertegen hebben wij eveneens bezwaar gemaakt.Zelfs beetje fijn stof verhoogt risico op longkanker

Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology. Bij het onderzoek werden data gebruikt van de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). De coördinatie van ESCAPE ligt bij de Universiteit Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, de kans op longkanker toeneemt met 18%. Bij elke toename van 10 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 10 micrometer, stijgt deze kans met 22%. "Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe", zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht.

Europese normen
Deze relatie tussen fijn stof en de kans op longkanker blijkt volgens het onderzoek ook te gelden voor concentraties lager dan de huidige normen van de Europese Unie: voor deeltjes kleiner dan 10 micrometer bedraagt deze 40 microgram per kubieke meter en voor deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer is dat 25 microgram per kubieke meter. De onderzoekers vonden geen grens waaronder het risico nul was. "Ons onderzoek laat zien dat ook de in Europa heersende concentraties van fijn stof een verhoogd risico geven op het ontwikkelen van longkanker", aldus Hoek.


 

313.000 mensen
De onderzoekers combineerden uitkomsten van 17 cohortstudies in 9 Europese landen, met in totaal circa 313.000 mensen. Bij het onderzoek werden schattingen gemaakt van de luchtvervuiling op het woonadres aan de hand van gestandaardiseerde metingen en geografische informatie over verkeer en landgebruik nabij het adres. Via kankerregisters werd bijgehouden wie nieuwe kankerdiagnoses kregen. In de statistische analyses van de relatie tussen hoogte van luchtverontreiniging en risico op longkanker corrigeerden de wetenschappers voor factoren als roken, het eten van fruit en het beroep.

Zie voor meer informatie het
artikel in de The Lancet Oncology.

bron: Universiteit Utrecht, 10/07/13


 

maandag 8 juli 2013

Mooie bomen wandelroute

De belangenorganisatie Baaks Belang heeft  in 2013 drie wandelroutes aangelegd over verschillende landgoederen rond Baak.
Zeker de moeite waard; alle routes voeren langs vele mooie oude bomen!

Klik boven op de knop om deze pagina uit te printen.

De wandelroutes zijn uitgezet bewegwijzerd met routepaaltjes in blauw, rood en geel.
Onlangs is er een route bijgekomen; speciaal voor kinderen: 't Hertenpad, een initiatief van vijf zeer bevlogen natuurgidsen van IVN Natuureducatie:

De wandelroutes zijn uitgezet bewegwijzerd met routepaaltjes in blauw, rood en geel.

Vlakbij de start Huize Baak in een prachtig oud park!

Rondom de kerk vindt u een prachtige rij oude knotlindes.


Boom met gedicht.

Monumentale tamme Kastanje


We lieten u deze mooie tamme kastanje al eerder zien in de winter.
Nu in zomertooi!

Sassafras bomen

De Sassafras albidum, die in ons land zeer weinig voorkomt, hier in een mooie groep aan het Twentekanaal bij Almen.
Tijdens de verbreding van dit kanaal in het afgelopen decennium kwam deze bomengroep in gevaar,
omdat Rijkswaterstaat vond dat ze in de weg stonden. Na vele protesten heeft men een kleine uitbouw gemaakt in het water, zodat de bomen konden blijven staan.De Sassafras boom kenmerkt zich door verschillende bladvormen aan één tak!


Onder de bomen aan het water is nog net de uitbouw van de kade te zien;
speciaal voor deze bomen gemaakt!


Geen Plataan

Dit is de Perzische ijzerboom (Parrotia persica).
De stam lijkt op die van de Plataan, maar hij behoort tot
de familie van de
Hamamelidaceae en kan 5-7 m hoog worden.


 

(Arboretum & Botanische tuin Oudenbosch).

Tulpenboom in bloei

Al eerder maakten wij u attent op de Tulpenboom of Liriodendron; het prachtige exemplaar op landgoed Verwolde in Laren.
 
Hierbij een duidelijk beeld van de bloei. 
 
 

Treurbeuk uit 1840

Prachtige enorme treurbeuk in Arboretum & Botanische tuin Oudenbosch.
Deze tuin wordt vrijwel uitsluitend door vrijwilligers beheerd en onderhouden en ziet er goed verzorgd uit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schimmels

Bij deze populier kunt u goed zien hoe schimmels hun werk doen.

 

Maretak

Beroemd geworden door Asterix en Obelix: de Maretak (Viscum album).
Het is een halfparasiet; leeft op bomen en is voor water en voedsel afhankelijk van zijn gastheer.
De maretak wordt ook mistletoe genoemd. In Nederland is de soort beschermd bij wet.
De mistletoe wordt nu ook gekweekt. En dat kan nuttig zijn; gedurende de Kerst mag iedereen die onder een maretak staat worden gekust...
 
 
Ooit is hier een zaadje van de Maretak geplant in een populier
en dit is het resultaat.
 
(Voornse duinen/ Zuid-Hollands Landschap).

Afgebroken lindeboom


Van deze linde is de top ooit afgebroken; zie hoe mooi hij weer is hersteld!
 
(Bij kerkje in Voorst)
 
 

300 bomen gered!!

Deze laan is de hoofdas van het landgoed Mildenburg in Oostvoorne.
Tijdens een zware storm in 1911 zijn meer dan 300 bomen omgewaaid.
In opdracht van de eigenaar zijn ze allemaal met zwaar materieel weer rechtop gezet en tot ieders verbazing hebben al deze bomen het overleefd!!


Ook troffen we op dit landgoed dit "beukenkronkelbos" aan:Libanon ceder

Direct rechts van Huis Bingerden bij Angerlo deze prachtige Libanon ceder (Cedrus libani); een boom uit de dennenfamilie (Pinaceae) die een hoogte van 40 meter kan bereiken.
Oorspronkelijk komt de boom uit Libanon en andere landen rondom de Middellandse Zee en is in ons land vooral aangeplant als sierboom op landgoederen. 

(klik op afbeelding voor vergroting)

Plataan met gast

Aan het klapstoeltje linksonder kunt u zien hoe dik deze Plataan is.
In het kuiltje tussen de drie stammen heeft zich een meidoorn gevestigd.
(Park Huis Bingerden bij Angerlo)

Bingerden

In het park rondom Huis Bingerden bij Angerlo staan deze monumentale rode beuken.

 
En als u heel scherp kijkt ziet u rechts daarachter de ooievaar op zijn/haar nest!
(Klik op afbeelding voor vergoting).

zondag 7 juli 2013

Loofgang

 
Tijdens een wandeling in het parkbos van havezathe Alerdinck in Laag Zuthem troffen we deze prachtige oude loofgang. Deze is 500 meter lang en bestaat uit zowel beuken als eiken.