zondag 31 januari 2016

"DUNNING" geldt voor bossen, niet voor laanbomen!

I.h.k.v. de door de gemeente Oude IJsselstreek voorgenomen kap van 901 laanbomen in het buitengebied met als reden "noodzakelijke dunning", heeft Antoon Kienhuis, docent Bosbeheer en –exploitatie aan hogeschool Larenstein in Velp, desgevraagd zijn professionele visie gegeven aangaande de definitie van Dunning:

Het begrip Dunnen is een maatregel die alleen toegepast wordt in Bosbeheer, en zeker NIET bij het beheer van laanbomen, m.u.v. Populieren in de jonge levensfase.
Dunningen moeten dan ook niet uitgevoerd worden in laanbomenrijen.

De definitie van dunnen is: het zorgvuldig wegnemen van maximaal 15-25% van het kroonvolume van bomen in bósverband, om de groei van de blijvende bosbomen te bevorderen. Het belangrijkste criterium voor zorgvuldig dunnen is dat de blijvende bosbomen (opstand genaamd in bosbeheer) rondom elke boom een nagenoeg GESLOTEN kronendak moeten blijven vormen, anders krijgt de wind vrij spel op de bomen, met windworp als gevolg. (Windworp: is het omwaaien van een boom met wortel en al. Dit wordt veroorzaakt doordat de wortels hun stabiliteit hebben verloren door rot, afsterven, graafwerkzaamheden, onvaste bodem, etc.).

Deze definitie van Dunnen heeft als gevolg dat dunnen in laanbomen niet kan!

De bosbeheersmaatregel Dunnen zal hierna, als het over laanbomen gaat, dan ook uit zijn context gehaald zijn, en op zich onjuist gebruikt. Het woord is dan ook tussen aanhalingstekens geplaatst:

Een “dunning” in laanbomenrijen zal altijd de individuele bomen blootstellen aan de wind, omdat ze tenminste aan één zijde, maar door de laanstructuur meestal aan twee of zelfs drie zijden, volledig vrij komen te staan, met een grote kans op windworp. De wind krijgt namelijk vrij spel in de rijen bomen, die voorheen een gesloten geheel vormden.
Daarnaast passen bomen gedurende hun groei hun wortelstelsel aan, aan de van jongs af aan heersende omstandigheden. Abrupte veranderingen in die omstandigheden (zoals “dunning”) kunnen vooral oudere bomen niet meer bijbenen. Ingrepen door de mens, in de vorm van die “dunningen” in rijen (laan-)bomen zal de gevoeligheid voor windworp ook aanzienlijk vergoten.

“Dunnen” in beukenlaanbomen is sowieso uit den boze: beuken zijn gevoelig voor schorsbrand, een aantasting van de schors door directe instraling van zonlicht.
Zij gaan hier meestal aan dood.

De aanleg en het beheer van laanbomenrijen is er van oudsher op gericht dat de bomen in de loop van hun leven een gesloten kronenrij gaan vormen. De laanbomen horen dan ook al bij aanleg op de juiste plantafstand gezet te worden, m.u.v. de genoemde populierenrijen (overigens een weinig meer voorkomende laanboom). De juiste plantafstand is hierbij dan ook een afstand waarbij de bomen oud kunnen worden, met gesloten kronen en een aan de omstandigheid aangepast wortelstelsel. Deze aanleg- en beheerstechniek van laanbomen maakt een “dunning” in een laanbomenrij, dan ook overbodig en ongewenst.

De enige maatregel die in laanbomenbeheer gangbaar is, is om als de laanbomen in hun vervalfase geraakt zijn, een laan in één keer te vervangen.


Om bovenstaande redenen is het dan ook zéér onverstandig om over te gaan tot het Kappen van de oudere laanbomen in de vorm van een “dunning”.

Antoon Kienhuis
Docent Bosbeheer en –exploitatie, Larenstein Velp.

27 januari 2016

(Klik op foto voor vergroting).

vrijdag 29 januari 2016

Goed nieuws uit gemeente Bronckhorst!

Met ingang van 1 januari 2016 is de lijst met te beschermen bomen in Bronckhorst uitgebreid. Reden hiervoor is onder andere dat in 2015 een groot aantal knotwilgen met grote landschappelijke waarde is geveld.
Door het uitbreiden van de lijst wordt voorkomen dat zulke landschappelijk aantrekkelijke bomen verdwijnen uit het landschap. In december 2015 stelde de gemeenteraad de Omgevingsverordening Bronckhorst 2016 vast. In deze verordening staan onder meer de regels voor het kappen van bomen.

Wat zijn de regels voor kappen?

U moet een vergunning aanvragen voor het kappen van houtwallen waarbij de stobben worden verwijderd. Ook voor het kappen van 16 boomsoorten die op een hoogte van 1.30 meter een stamomtrek hebben van meer dan 95 cm heeft u een vergunning nodig. Deze 16 te beschermen boomsoorten zijn: esdoorn, paardenkastanje, haagbeuk, beuk, es, noot, plataan, populier, eik, grove den, acacia, linde, iep, knotwilg, knotels en tamme kastanje.

Meer info

Neem voor meer informatie over het kappen van bomen contact op met de gemeente via info@bronckhorst.nl
of (0575) 75 02 50.

dinsdag 26 januari 2016

Woudreus

Een sympathisante stuurde ons deze foto van een mooie monumentale beuk, die zij tegenkwam op de "Grote Stille Heide" tussen Hoenderlo en Kootwijk.


woensdag 20 januari 2016

Brief aan Raad Oude IJsselstreek betr. onnodige kap 901 laanbomen

Op 19 01 2016 verzonden wij onderstaande brief aan de Raadsfracties van de gemeente Oude IJsselstreek:

Betreft de voorgenomen kap van 901 bomen in uw buitengebied.


Geachte Raadsleden,

Wanneer u definitief gaat beslissen over het al dan niet kappen van de 901 bomen in uw buitengebied, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het volgende hierbij te willen meewegen.

Het betreft hier 901 bomen langs 30(!) lanen, waarmee in dit gebied dus over een lengte van vele kilometers het authentieke streekeigen landschap geweld wordt aangedaan door op zeer veel plaatsen volwassen bomen uit de rijen te halen.
Het landschapsbeeld van uw mooie IJsselstreek wordt hierdoor zwaar aangetast; en dat beeld is tenslotte wèl van ons allemaal!
Het gaat daarbij in de meeste gevallen om éénzijdige laanbeplantingen die niet tijdig zijn gedund, die van beide zijden voldoende licht ontvangen en die geen uitgegroeide habitus hebben, omdat ze dicht bij elkaar zijn opgegroeid en dus als het ware een afgeplatte kroon hebben ontwikkeld.
Deze kroon zal zich, vanwege de leeftijd van de bomen, na ‘dunning’ niet meer herstellen.
Er is hier o.i. dan ook geen sprake van dunning in de juiste zin van het woord, maar, zoals door uw gemeente ook zelf aangegeven; van velling uitsluitend om economische redenen!
Echter, om deze kap al kostenneutraal te kunnen uitvoeren zullen vooral bomen van goede conditie moeten worden geveld. Dan blijven veel bomen van mindere conditie over, die daarna door aantasting door zonnebrand en windbelasting over enkele jaren ook gekapt zullen moeten worden.
Niet alleen nu zou uw buitengebied al door onomkeerbare schade worden aangetast, maar in de zeer nabije toekomst zal dit derhalve nog eens worden verergerd door verdere kaalslag als gevolg van deze eerdere kap.

Tevens willen wij het feit benadrukken dat elke boom van het formaat dat de gemeente voornemens is te kappen, per boom per dag gemiddeld zo’n 300 liter water per dag opneemt.
Zoals u weet is augustus de regenmaand. De afgelopen jaren is door de klimaatverandering hierdoor in die periode in ons land veel wateroverlast ontstaan.

Met deze 901 bomen x 300 liter, kan dit bij de huidige regenval neerkomen op een extra waterbelasting in dit gebied van 270.300 liter (per dag!) die zal moeten worden afgevoerd.
Daarbij komt nog het feit dat op een groeiend aantal plaatsen, vanwege de verdichting van de grond door zware landbouwmachines, natuurlijke waterafvoer in de grond wordt bemoeilijkt.
En dan is er nog steeds de flinke hoeveelheid CO2 uitstoot die vanuit het Ruhrgebied bij (zuid)oostenwind onze Achterhoek intrekt en die niet onderschat dient te worden: één volwassen boom neemt dagelijks gemiddeld bijna 65 gram CO op. Dat is jaarlijks 24kg per boom x 901= en dus 21.624 kg per jaar!!
Het vereist bezinning alvorens deze “verademing” zomaar te laten verdwijnen.

Afbeeldingsresultaat voor CO2 ruhrgebied


Wij gaan er van uit dat u, met ons allen, trots bent op het mooie Achterhoekse cultuurlandschap in uw gemeente. En dat u daarom het belang en het behoud hiervan dan ook dermate waardevol acht door in deze niet de economische redenen te laten prevaleren. Wij hopen dat u daardoor bereid bent creatief naar andere oplossingen voor economische tekorten te willen zoeken.
Wij hebben begrepen dat het hier gaat om afspraken van inmiddels 10 jaar geleden. Sindsdien is er al zoveel veranderd dat afspraken gedateerd kunnen raken..
Wij wensen u dan ook vooral veel wijsheid bij uw besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Voor nadere informatie over de visie hierop van onze Stichting verwijzen wij graag naar:

donderdag 7 januari 2016

Weer interessant weblogbezoek

Van tijd tot tijd kijken wij waar onze weblogbezoekers vandaan komen. Wij hadden eerst geen idee dat er ook veel bezoekers van buiten de Achterhoek zouden zijn!
Onderstaand het aantal viewers van de afgelopen week per land.
Ook Putin is blijkbaar nog steeds geïnteresseerd in het wel en wee van de Achterhoekse bomen, Obama inmiddels wat minder..

Pageviews per land

Grafiek van populairste landen onder kijkers van de blog
ItemPageviews
Nederland
561
Rusland
118
Oekraïne
64
Ierland
32
Verenigde Staten
29
België
28
Slowakije
14
Duitsland
13
Brazilië
1
Frankrijk
1

woensdag 6 januari 2016

Amerikaanse onderzoeker brengt 854 wilgen-variëteiten in kaart

De Amerikaanse onderzoeker Yulia A. Kuzovkina, werkzaam bij the Department of Plant Science and Landscape Architecture van de University of Connecticut, heeft een overzicht gemaakt van 854 wilgenvarianten. 

"De afgelopen decennia zijn er tal cultivars ontwikkeld en benoemd. Tot op heden ontbreekt het echter aan een compilatie van deze bomen", aldus Kuzovkina. De onderzoeker maakte een 'checklist' met onder meer een bibliografie, de eigenschappen en een beschrijving van verschillende wilgen. 

De lijst is (vooralsnog alleen in het Engels) te vinden via de website van de Amerikaanse Food and Agriculture Organization of the United States. Het onderzoek van Kuzovkina werd in november gepubliceerd in HortiScience.

Bron: Eurekalert/ 
Boomzorg: door Kelly Kuenen


zondag 3 januari 2016

Groenlose energiecoöperatie start ‘postcoderoosproject’ voor zonnepanelen

De nieuwe energiecoöperatie Groenkracht Groenlo i.o. gaat in Groenlo samen met de Rouwmaat Groep en AGEM een groot zonnedak met minimaal 450 panelen realiseren binnen de zgn. postcoderoos. Elk huishouden in en rondom Groenlo die meedoet met de Groenlose energiecoöperatie kan maximaal profiteren van de uitermate gunstige korting op duurzaam opgewekte zonnestroom. Doel is om in 2016 de eerste stroom aan regionale huishoudens leveren.
Juist ook voor huishoudens die geen geschikt dak hebben, bijv. omdat er een boom dicht bij het huis staat of omdat men in een bos woont!

Postcoderoosproject voor zonnepanelen
Bij het Groenlose postcoderoosproject kopen inwoners via een coöperatie onder zeer gunstige voorwaarden gezamenlijk zonnepanelen. Deze worden geplaatst op een groot (industrieel) dak. Inwoners met de postcode 7141 (Groenlo) kunnen meedoen, evenals inwoners van de aangrenzende postcodegebieden, in dit geval Eibergen, Lievelde, Beltrum en Zwolle. Het voordeel zit hem in de onderliggende belastingregeling. Het schaalvoordeel, de provinciale subsidie én gegarandeerd 15 jaar lang een forse korting op energiebelasting resulteren in een zeer gunstig rendement voor elke deelnemer.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Paul Wallerbos van Groenkracht Groenlo, telefoon 06 - 20 52 15 39, of met Martijn Bruil van de AGEM, telefoon 06 – 30 38 54 98.
Met vragen aan de gemeente kunt u terecht bij Mirjam Peters, telefoon (0544) 39 35 48. 

OPENBARE INFORMATIEAVOND DINSDAG 12 JANUARI 20.00u: 
Zie: https://www.facebook.com/Groenkrachtgroenlo

vrijdag 1 januari 2016

Wat zijn klimaatbomen?

Klimaatbomen zijn boomsoorten (samen met hun familieleden, de zogenaamde cultuurvariëteiten) die zeer goed bestand zijn tegen het opwarmende klimaat en goed tegen wind, droogte en nattigheid kunnen. Daarnaast vormen ze een mooie kroon die schaduw geeft, fijnstof kan filteren en CO2 kan vastleggen. Ook kunnen de bomen ziekten en plagen weerstaan.

Vijf klimaatbomen: de iep, de eik, de honingboom, de esdoorn en de linde. De nieuwe iepensoort (Ulmus resista 'Rebona') heeft al de genoemde eigenschappen van een klimaatboom in zich. Daarnaast is deze boom bij uitstek geschikt om de zoute zeewind te verdragen.


Iepen

Themanummer over de iep: klik hier

Bron: Natuur Net Nieuws januari 2016


Boomveiligheid

De laatste jaren zijn boomveiligheidscontroles overal in bos, natuur en landschap steeds belangrijker geworden. Maar de gangbare controles zijn in grote gebieden lastig toepasbaar, en misschien ook niet nodig.
Het nieuwe praktijkadvies boomveiligheid, opgesteld door een werkgroep onder de vlag van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) bestaat uit een basiswerkwijze voor boomveiligheid die ook in grote gebieden uitkomst biedt. In dat advies is het uitgangspunt dat regulier beheer zorgt voor voldoende veiligheid.
Zie voor meer informatie het Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur op de site van de VBNE (Vereniging van Bose en Natuurterreineigenaren).

Bron: Unie van Bosgroepen/ Natuur Net Nieuws januari 2016

Oud & Nieuw

Voor de toekomst..