vrijdag 25 mei 2018

De Palm van Goethe

De Botanische Tuin in Padua is de oudste ter wereld; geopend in 1543.
De palm, omringt door een kas, is waarschijnlijk ook de oudste boom in deze tuin. Onder deze palm heeft Goethe nog zitten schrijven!
De tuin is een aantal jaren geleden grondig gerestaureerd.

De kas met de Goethe palm.

Deze plataan (Platanus oriëntalis) werd lang geleden door de
bliksem getroffen en heeft de wond goed hersteld!

Het centrale gedeelte van de tuin met de palmkas rechts.
(Op de achtergrond de torens van de basiliek van St. Anthonius van Padua).

zondag 20 mei 2018

Oudste Populier van Nederland

Bij de ruïne van kasteel de Nijenbeek aan de IJssel (gemeente Voorst) staat de oudste Populier van ons land.Lees meer: http://denijenbeek.nl/Wandelen langs de Berkel tussen Oldenkotte en Rekken

Met dank aan @Truus Wijnen

Op pad in het grensgebied van de
Achterhoek met Duitsland

Het riviertje de Berkel

Start- en eindpunt: Café-Restaurant Rotering 
Adres: Oldenkotseweg 11, 7157 BV Rekken
Horeca: bij start (openingstijden zijn gelijk aan die van het naastgelegen grenswinkeltje dat al vroeg op de ochtend open is: 8.00 – 9.00 uur. 
Halverwege de route (in buurtschap ’t Kip) is vanaf 11.30 uur een kiosk met terras open. Je kunt er wat drinken en er is een snackbar. Eventueel kan ook het naastgelegen café worden bezocht: voor groepen eerst overleg.
Afstand: rondwandeling van 8 of 10 km
Routebeschrijving: kun je hier downloaden: https://bit.ly/2rV8Xj2
GPS: kun je hier downloaden: https://bit.ly/2wVgwuO
Kaart: zie aan het eind van dit bericht. Nummers op de kaart komen overeen met nummers in de routebeschrijving.
Hond: mag mee mits aangelijnd.
Route-informatie: wandeling gaat zowel over onverharde (gras-)paden als deels verharde smalle fietspaden. Het laatste deel loop je via kleine verharde weggetjes in het grensgebied terug naar Oldenkotte.
(50% onverhard).

Zie verder de wandelsite van Truus Wijnen: 

Wandel- en fietspad langs de Berkel


zaterdag 5 mei 2018

Veiligheid provinciale wegen: onze brief aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat

Vrijdag 4 mei hebben wij de volgende brief verzonden aan de minister, n.a.v. haar aankondiging de wegen veiliger te willen maken: https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-wil-tempo-maken-met-verkeersveiligheid-br~a3b8533c/
Intussen is deze brief ook per mail verzonden aan de Leden van Gedeputeerde Staten en de Leden van Provinciale Staten van de 12 Provincies.

Er is inmiddels ook een PETITIE gestart!:  
(Initiatiefneemster Deanneke Steenbeek kreeg hiermee meer dan 46.000 handtekeningen bijeen!)

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
T.a.v: de Minister mw. drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG


Lochem, 03 mei 2018Betreft: Veiligheid provinciale wegen

Afschrift:
Leden van de Tweede Kamer.

Griffie.

Vaste Kamercommissies van: Infrastructuur & Waterstaat, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Economische Zaken & Klimaat.Geachte Minister Van Nieuwenhuizen,

Namens alle ondergetekenden vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende.

U wilt de verkeersveiligheid vergroten. Een nobel streven dat iedereen zal toejuichen.
Echter de manier waarop u dit wilt bereiken lijkt o.i. nogal vergezocht en onnodig.
Zo zet u vooral in op het veiliger maken van de Provinciale wegen.
Een merkwaardige prioriteit, aangezien op de N-wegen het aantal slachtoffers juist dalende blijkt: de meeste van de verkeersdoden vallen nu immers aantoonbaar onder het groeiend aantal e-bike gebruikers.
U meent echter resultaat te kunnen behalen door het verwijderen van obstakels uit de bermen van Provinciale wegen. Dit zal vooral neerkomen op het kappen van bomen, een zeer onwenselijke situatie.

Door Veilig Verkeer Nederland is vastgesteld dat 90% van de verkeersongelukken op de Provinciale wegen wordt veroorzaakt door onveilig rijgedrag van automobilisten.
De wegen zijn dus niet onveilig maar juist het rijgedrag is hiervan de oorzaak. De onveiligheid ontstaat vooral door: te hard rijden, alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van de mobiele telefoon, dat bestuurders in toenemende mate afleidt van de weg. Appen gaat slecht samen met het besturen van een auto.
Als oplossing ziet u dan het verwijderen van obstakels zodat de ongedisciplineerde bestuurder zonder belemmering de weilanden kan worden ingeslingerd?
Worden dan ook alle sloten en kanalen gedempt, schuren afgebroken, hekken neergehaald, lantaarnpalen verwijderd?
Algemeen bekend is, dat bomen langs de weg juist een snelheidsverlagende werking hebben. Zij zorgen derhalve eerder voor meer dan minder veiligheid in het verkeer.

Tevens is een belangrijk voordeel van bomen langs de route de opname van fijnstof dat door de auto’s wordt uitgestoten. Hiermee dragen bomen in belangrijke mate bij aan de CO2- reductie waar Nederland zo naar snakt om de doelstellingen van het ondertekende Parijs-akkoord te kunnen halen.
Bomen bieden, ook langs de weg, een biotoop aan insecten waarvan inmiddels zoals u bekend een dramatische afname van 80% geconstateerd is.
In een flinke eik huizen al meer dan 350 soorten insecten. Wij kunnen ons daarom ook niet meer permitteren die biotoop teniet te doen. Verder bieden bomen natuurlijk ook nog nestruimte aan vogels en vleermuizen.

En dan het landschapsschoon. Wat is er mooier dan in de avondzon langs een door bomen omzoomde weg te toeren? De N-wegen met boombeplanting, vaak wegen met een rijke cultuurhistorie, hebben ook natuurhistorische waarde. En dit zou de gehele bevolking ontnomen moeten worden omdat een klein deel daarvan gevaarlijk rijgedrag vertoont?

Wij begrijpen dat er ook voordelen verbonden zijn aan het massaal kappen van bermbomen. Besparing op onderhoudskosten en opbrengsten van verkoop als grondstof en biomassa.
Echter voor de verkeersveiligheid valt juist meer heil te verwachten van oplossingen zoals het bevorderen van bewustwording van weggebruikers, het aanbrengen van vangrails op gevaarlijke punten met behoud van bomen en snelheidsbeperkende maatregelen.

Wij hopen dan ook van harte dat u, in het maatschappelijk belang, uw aandacht daarom vooral zult willen richten op het doelmatig terugdringen van juist al deze bekende oorzaken die de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen.

Graag vernemen wij uw reactie en zijn, indien u daar prijs op stelt, uiteraard bereid u één en ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,


Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt, secretaris
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg, Pauline de Vries

Mede namens:
Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF); namens 91 lid-organisaties
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC); namens 3000+ leden
Stichting De Woudreus
Stichting Bomenridders Groningen
Stichting Bomenridders Leeuwarden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Groen Natuurlijk
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Schoorlse bos
Utopie Advocaten Den Haag
Bomen en Mensen 
Stichting Boom en Bosch
Bomenstichting Den Haag
Utrechtse Bomenstichting
Stichting Bossche Milieugroep
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Beat the Carbon
Bomenstichting Zutphen.

(BRON: WordPress.com)woensdag 2 mei 2018

Bomen met een e-mail adres

Het ging niet goed met de bomen in het Australische Melbourne. Door de extreme zomerse hitte in de stad raakten veel bomen uitgedroogd. Daarnaast leden ze ook nog door vandalisme. Om dit probleem op te lossen bracht Melbourne Urban Forest Visual alle bomen in kaart en koppelde ze aan een ID-nummer en e-mailadres. Het idee was dat als er iets mis was met een boom, bewoners naar het e-mailadres konden mailen en het probleem aangepakt kon worden. Er gebeurde echter iets totaal onverwachts. 


Duizenden mensen gebruiken de e-mailadressen voor hun persoonlijke berichten aan de bomen. Ze uiten hun liefde voor de bomen, betuigen dankbaarheid voor de schaduw en bieden hun excuses aan voor de hond die elke ochtend tegen de boom plast. Sommige brieven zijn hartverwarmend. En ze blijven niet alleen beperkt tot inwoners van Melbourne. Inmiddels ontvangen de bomen brieven van aanbidders wereldwijd, evenals van collega-bomen aan de andere kant van de wereld.


BRON: Natuur Net Nieuws mei 2018/ 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html


Lindebomen

Wilde appel, linde, wilde roos en fladderiep zijn boom- en plantensoorten die in Overijssel nog maar weinig te vinden zijn. De fladderiep is belangrijk voor de zeldzame vlindersoort iepenpage. Door het verdwijnen van deze boomsoort, sterven deze vlinders uit. Met het terugplanten van deze inheemse bomen en struiken, hoopt Landschap Overijssel het landschap ook weer aantrekkelijk te maken voor bepaalde dieren, zoals de iepenpage. Landschap Overijssel en Bosgroep Noordoost Nederland hebben in de lente van 2017 inmiddels al 1350 wilde lindebomen in Twente aangeplant. De linde helpt tegen verzuring van de bosbodems. 


De linde is een zeldzame soort en bijna verdwenen als inheemse bewoner van Nederlandse bossen. En dat terwijl de linde juist bosplanten als bosanemoon, muskuskruid en dalkruid een kans geeft om te groeien. Aan inwoners die bos bezitten is gevraagd een stukje af te geven voor de aanplanting. Er is gekozen voor Twente omdat de lindeboom goed groeit op de lemige grond in het gebied. De linde was vroeger een veel geziene boom, maar is in de loop van de tijd uit het bos verdwenen omdat het blad is gebruikt als veevoer en het hout om te stoken. De linde bevat veel calcium en kalium waardoor de zuurtegraad van de bodem wordt verbeterd. Ook schimmels, wieren, mossen en insecten die van lindes leven komen zo weer terug naar het bos.

Bron: Natuur Net Nieuws mei 2018


Animatiefilm - Hebben we bomen nodig?

De kwekers van Greenport Midden Brabant hebben een bijzondere animatiefilm voor jong en oud gemaakt. Hierin wordt op een laagdrempelige wijze uitgelegd en wetenschappelijk onderbouwd wat de waarde is van bomen voor mens en dier op deze aarde met betrekking tot klimaat, ecologie, economie en gezondheid.


De film is gemaakt omdat in de praktijk blijkt dat veel mensen zijn vergeten of vaak niet weten wat de eigenlijke opbrengsten van groen zijn en in het bijzonder de waarde van bomen.
Ook op de website www.groenxylotheek.nl, een andere initiatief van de kwekers, zal de film te zien zijn.

Op YouTube is de Nederlandse versie van de film ook te vinden.


Bron: Greenport Midden Brabant via:
Natuur Net Nieuws mei 2018/ www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html