zaterdag 5 mei 2018

Veiligheid provinciale wegen: onze brief aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat

Vrijdag 4 mei hebben wij de volgende brief verzonden aan de minister, n.a.v. haar aankondiging de wegen veiliger te willen maken: https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-wil-tempo-maken-met-verkeersveiligheid-br~a3b8533c/
Intussen is deze brief ook per mail verzonden aan de Leden van Gedeputeerde Staten en de Leden van Provinciale Staten van de 12 Provincies.

Er is inmiddels ook een PETITIE gestart!:  
(Initiatiefneemster Deanneke Steenbeek kreeg hiermee meer dan 46.000 handtekeningen bijeen!)

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
T.a.v: de Minister mw. drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG


Lochem, 03 mei 2018Betreft: Veiligheid provinciale wegen

Afschrift:
Leden van de Tweede Kamer.

Griffie.

Vaste Kamercommissies van: Infrastructuur & Waterstaat, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Economische Zaken & Klimaat.Geachte Minister Van Nieuwenhuizen,

Namens alle ondergetekenden vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende.

U wilt de verkeersveiligheid vergroten. Een nobel streven dat iedereen zal toejuichen.
Echter de manier waarop u dit wilt bereiken lijkt o.i. nogal vergezocht en onnodig.
Zo zet u vooral in op het veiliger maken van de Provinciale wegen.
Een merkwaardige prioriteit, aangezien op de N-wegen het aantal slachtoffers juist dalende blijkt: de meeste van de verkeersdoden vallen nu immers aantoonbaar onder het groeiend aantal e-bike gebruikers.
U meent echter resultaat te kunnen behalen door het verwijderen van obstakels uit de bermen van Provinciale wegen. Dit zal vooral neerkomen op het kappen van bomen, een zeer onwenselijke situatie.

Door Veilig Verkeer Nederland is vastgesteld dat 90% van de verkeersongelukken op de Provinciale wegen wordt veroorzaakt door onveilig rijgedrag van automobilisten.
De wegen zijn dus niet onveilig maar juist het rijgedrag is hiervan de oorzaak. De onveiligheid ontstaat vooral door: te hard rijden, alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van de mobiele telefoon, dat bestuurders in toenemende mate afleidt van de weg. Appen gaat slecht samen met het besturen van een auto.
Als oplossing ziet u dan het verwijderen van obstakels zodat de ongedisciplineerde bestuurder zonder belemmering de weilanden kan worden ingeslingerd?
Worden dan ook alle sloten en kanalen gedempt, schuren afgebroken, hekken neergehaald, lantaarnpalen verwijderd?
Algemeen bekend is, dat bomen langs de weg juist een snelheidsverlagende werking hebben. Zij zorgen derhalve eerder voor meer dan minder veiligheid in het verkeer.

Tevens is een belangrijk voordeel van bomen langs de route de opname van fijnstof dat door de auto’s wordt uitgestoten. Hiermee dragen bomen in belangrijke mate bij aan de CO2- reductie waar Nederland zo naar snakt om de doelstellingen van het ondertekende Parijs-akkoord te kunnen halen.
Bomen bieden, ook langs de weg, een biotoop aan insecten waarvan inmiddels zoals u bekend een dramatische afname van 80% geconstateerd is.
In een flinke eik huizen al meer dan 350 soorten insecten. Wij kunnen ons daarom ook niet meer permitteren die biotoop teniet te doen. Verder bieden bomen natuurlijk ook nog nestruimte aan vogels en vleermuizen.

En dan het landschapsschoon. Wat is er mooier dan in de avondzon langs een door bomen omzoomde weg te toeren? De N-wegen met boombeplanting, vaak wegen met een rijke cultuurhistorie, hebben ook natuurhistorische waarde. En dit zou de gehele bevolking ontnomen moeten worden omdat een klein deel daarvan gevaarlijk rijgedrag vertoont?

Wij begrijpen dat er ook voordelen verbonden zijn aan het massaal kappen van bermbomen. Besparing op onderhoudskosten en opbrengsten van verkoop als grondstof en biomassa.
Echter voor de verkeersveiligheid valt juist meer heil te verwachten van oplossingen zoals het bevorderen van bewustwording van weggebruikers, het aanbrengen van vangrails op gevaarlijke punten met behoud van bomen en snelheidsbeperkende maatregelen.

Wij hopen dan ook van harte dat u, in het maatschappelijk belang, uw aandacht daarom vooral zult willen richten op het doelmatig terugdringen van juist al deze bekende oorzaken die de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen.

Graag vernemen wij uw reactie en zijn, indien u daar prijs op stelt, uiteraard bereid u één en ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,


Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt, secretaris
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg, Pauline de Vries

Mede namens:
Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF); namens 91 lid-organisaties
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC); namens 3000+ leden
Stichting De Woudreus
Stichting Bomenridders Groningen
Stichting Bomenridders Leeuwarden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Groen Natuurlijk
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Schoorlse bos
Utopie Advocaten Den Haag
Bomen en Mensen 
Stichting Boom en Bosch
Bomenstichting Den Haag
Utrechtse Bomenstichting
Stichting Bossche Milieugroep
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Beat the Carbon
Bomenstichting Zutphen.

(BRON: WordPress.com)