woensdag 12 juni 2024

Inspraaktekst Tafelgesprek Omgevingsvisie 2040 Gemeente Lochem

10‐6‐2024

Door P. Engelen (mede namens de Bomenstichting Achterhoek)

Doel van de Bomenstichting is in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van de Achterhoek, met name gericht op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen.

Een van de laatste wapenfeiten is dat de prachtige gezonde platanen op de Markt in Lochem die de gemeente Lochem wilde kappen door toedoen van de Bomenstichting gespaard zijn gebleven. Meer info over de Bomenstichting zie http://bomenachterhoek.blogspot.com/

Over de Nota van zienswijzen: wat opvalt is de soms wat vreemde commentaren van de gemeente, het lijkt dat de lezer niet goed heeft begrepen wat in de zienswijze wordt bedoeld. Voorbeeld: Water en Bodem Sturend. In 2022 heeft de rijksoverheid besloten dat dit principe leidend moet worden bij de ruimtelijke inrichting van het land en dat heeft alles te maken met klimaatadaptatie. Ik heb in mijn zienswijze dan ook bepleit om Water en Bodem Sturend een belangrijk uitgangspunt te maken in de Omgevingsvisie. Reactie in de nota van zienswijzen (ik citeer): “Wanneer wij in Nederland “water en bodem sturend” als enig of prioritair leidend principe zouden hanteren, zouden we alle laagbouwwoningen in het oosten van ons land, moeten amoveren en er efficiënt hoogbouw voor inde plaats moeten stellen”. Einde citaat.

Heel vreemd deze reactie. Doet geen recht aan wat ik in de zienswijze heb beoogd. Geen zinnig mens zal bepleiten om kwalitatief goede woningen af te gaan breken. Het gaat er juist om, om bij het plannen van nieuwe woningen en infrastructuur de juiste principes te hanteren; daar is die Omgevingsvisie voor.

Ik vraag graag uw aandacht voor een onderwerp dat mijns inziens in de Omgevingsvisie onvoldoende uit de verf is gekomen. Het gaat om water!

Er is helaas veel te weinig tijd om te vertellen wat voor belangrijke functies bomen allemaal hebben voor mens en dier en plant. Ik noem er één. CO2 afvangen en zuurstof produceren. Dat is dus een vrij basale voorziening. Maar: veel bomen hebben het zwaar. Ze hebben dorst! En ze gaan bij bosjes kapot. Een voorbeeld, 2 jaar geleden in het nieuws: op landgoed Dorth, dat is ook gemeente Lochem, een kwart van de beuken (en dat zijn er honderden daar) in hun voortbestaan bedreigd. Sommige mensen zeggen: met zo’n record nat voorjaar gaat alles wel weer goed in de natuur. U en ik weten dat droogte een meerjarig proces is en sinds 2018 is de trend en zijn de effecten duidelijk. In de omgevingsvisie zou daarom het watermanagement een veel centralere rol moeten spelen. Dat is natuurlijk niet alleen een zaak van de gemeente, ook van provincie en waterschap, maar de gemeente zou hier een voortrekkersrol kunnen en moeten spelen.

U kent allemaal het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ dat na de grote overstromingen van 1995‐96 is ingezet en dat een groot succes is geweest. Niet alleen de kans op ernstige overstromingen gereduceerd maar ook enorme boost voor bestaande en nieuwe natuur: langs de IJssel, de Rijn, de Waal en Maas. Welnu: na de grote rivieren zijn de kleine rivieren aan de beurt. Ruimte voor de kleine rivieren! Zoals de Vecht, de Dinkel, de Regge en in het geval van Lochem met name de Berkel. Ruimte voor de Berkel! Herstel van het beekdal. Natuurlijk peilbeheer dus veel meer ruimte voor verschil tussen zomerpeil en winterpeil. Op grote schaal bovenstrooms water gaan vasthouden zodat in droge perioden de grondwaterstand kan worden aangevuld. Het kan nu al, maar het gebeurt niet. Omdat andere belangen er tegenin gaan. Inde nota van zienswijzen wordt verwezen naar de Aanpak Droogte Achterhoek’’. Tot nu toe voornamelijk woorden. Ja, stuwtjes in een boerensloot, leuk voor de foto van de gedeputeerde of de wethouder of waterschapsbestuurder met de agrariër in de krant. Motto is “Elke druppel de grond in”. Ik zeg (met de mensen van Natuurmonumenten en andere organisaties die weten hoe slecht het gaat met de biodiversiteit): een druppel op de gloeiende plaat.

Als het goed is zou de Berkel de levensader van de Achterhoek kunnen zijn. Maar nu wordt het water zo snel mogelijk afgevoerd. Het waterschap heeft enkele projecten (gehad) voor herinrichting van de Berkel maar deze zijn zeer beperkt in scope en effect. Wat nodig is, is een aanpak van het gehele beekdal systeem, van Rekken tot Zutphen. Ruimte voor de Berkel, dus.

Tenslotte nog dit: de Bomenstichting Achterhoek ondersteunt de zienswijzen van “de Vier” over de Gorsselse heide. Het geval Gorsselse heide is kenmerkend voor deze Omgevingsvisie. Die ademt nog het oude denken “alles kan overal”. Als je maar wat samenhang en balans en verbinding erbij roept. Nou dat heeft Johan Remkes feilloos neergezet in zijn stikstofverhaal: ‘Niet alles kan meer overal’.

Er zullen soms fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Daar loopt deze Omgevingsvisie – helaas voor weg..maandag 29 april 2024

Deze rake teksten kwamen wij tegen toen wij tijdens het KunstMoment in Diepenheim kunstenares Mariken de Goede bezochten:

Van Crisow von Schulz van Stadshout Amsterdam 👍💚👍💚👍
Tekst van Renate Nollen, die wij ook van harte onderschrijven!


FLADDERIEP - Ulmus laevis: Boom van het jaar 2024

Voor de ‘Boom van het Jaar’ verkiezing koos LTO Cultuurgroep Laan- Bos- en Parkbomen dit jaar voor het thema 'Nostalgische Bomen’. Uit de drie genomineerde bomen (knotwilg, fladderiep en Japanse schijniep) werd als ‘Boom van het Jaar 2024’ de fladderiep gekozen als winnaar.


De fladderiep is een majestueuze boom. De brede, open koepelvormige kroon met kronkelige takken begint laag op de stam. Als de boom haar (volwassen) lengte van 25 meter heeft bereikt, vormt ze met haar glanzende donkergroene asymmetrische bladeren een grote groene bol in het landschap. In de herfst kleurt ze prachtig geel. De fladderiep bloeit in maart-april voordat de bladeren verschijnen


Monumentale Fladderiep gespaard bij afbraak 

school en bouw appartementen Lochem in 2020


De bloempjes staan op anderhalf à twee centimeter lange steeltjes, waaraan de zaadjes fladderen in de wind, totdat ze circa zes weken later rijpen en afvallen. De Nederlandse namen fladderiep of steeliep dankt de soort dus aan de bloei. Oude bomen kunnen spectaculaire plankwortels vormen. Dit gebeurt vooral op natte plekken, waar ze zich uitstekend thuis voelen

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl