zondag 10 december 2017

Onze brief over "landjepik" aan alle Achterhoekse gemeenten.

Op 7 december jl. zonden wij onderstaand bericht aan het College van Burgemeester & Wethouders van de Achterhoekse gemeenten.
Ter ondersteuning van dit bericht zonden nog dit filmpje na over de actuele aanpak door de gemeente Berkelland van het fenomeen “Landjepik”: https://youtu.be/77V3Lib5yPk

Geacht College,

Inmiddels zult u zeer waarschijnlijk kennis hebben genomen van de diverse publicaties in dagblad Trouw m.b.t. het illegale gebruik van gemeentegronden door boeren.
Zoals u bekend is de schade hierdoor aangericht aan natuur en landschap groot. 
De Bomenstichting Achterhoek vraagt al jaren aandacht voor het verdwijnen van (cultuur-historische) houtwallen, singels en steilranden uit ons coulisselandschap.
Bovendien is het oneigenlijk gebruik van bermen en oevers ons ook al sinds lange tijd opgevallen.
Echter, zowel op meldingen van onze Stichting als ook op die van particulieren wordt tot op heden door een aantal gemeenten niet of nauwelijks handhavend opgetreden.
Bezuinigingen op Handhaving worden hier niet zelden aangevoerd, hoewel het hier wel degelijk gaat om delicten!

Een illegaal afgegraven steilrand in de gemeente Oude IJsselstreek
Grove schade aangebracht door het afschrapen van de verhoging.

Dit was bovendien een cultuur historisch belangrijke steilrand/ houtwal.


Gelukkig staan er nu bestuurders met lef op die dit landjepik niet langer accepteren.
De gemeente Berkelland heeft hiervoor het nodige speurwerk verricht om dit probleem adequaat in kaart te brengen.
Dit mede door bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de informatie op te vragen die door boeren is aangeleverd.
Door deze gegevens te vergelijken met het bestand van gemeentelijke gronden kwam Berkelland maar liefst 85 gevallen van bermfraude op het spoor!
Zo is gebleken dat in deze gemeente ruim 200 hectare gemeentegrond door boeren illegaal in gebruik is genomen.
Hiertegen wordt nu door de gemeente Berkelland handhavend opgetreden.

De Bomenstichting Achterhoek zou daarom graag van u vernemen in hoeverre uit soortgelijk onderzoek zoals in Berkelland blijkt dat deze praktijken ook spelen in uw gemeente.
En tevens welke maatregelen uw gemeente hiertegen neemt.
Tenslotte merken wij op dat illegaal grondgebruik ook een economisch delict is, terwijl hier tevens sprake is van fraude met subsidies.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Zo kan een kruidenrijke berm er uitzien!vrijdag 1 december 2017

Bedreigingen voor boomsoorten

In België houden onderzoekers van het Proefcentrum voor Sierteelt een achttal schimmelziekten nauwlettend in de gaten die schade kunnen aanrichten aan de populier, den, walnoot, plataan en tamme kastanje.
Cryphonectria parasitica (Kastanjekanker) is een Aziatische schimmel die in de Verenigde Staten gezorgd heeft voor enorme sterfte onder de Amerikaanse tamme kastanje. Ook de Europese tamme kastanje wordt bedreigd. 

De symptomen zijn:
  • overlangse scheuren van de schors;
  • gezwellen aan de voet of stam;
  • oranje "stipjes" op de schors;
  • groeitekort (cambiumnecrose);
  • uitdroging van de kruin van de boom;
  • talrijke scheuten op de plaats van de aanval;
    verwelken van de bladeren.De schimmel is nu ook in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland waargenomen. 
Aangetaste bomen worden direct vernietigd.
Bron: Groen Kennisnet / Natuur Net Nieuws december 2017
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html


Rivierhout in rivieren

Rijkswaterstaat heeft 74 bomen onder water verankerd in de rivieren IJssel, Nederrijn en Lek om het leefgebied van planten en dieren te verbeteren. Op 15 locaties is onderzocht of dit rivierhout een bijdrage levert aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit: een doel uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Uit de evaluatie blijkt dat op het rivierhout vaak meer ongewervelde dieren zoals slakken en kreeftjes voorkomen, die voor de waterkwaliteit van belang zijn. Het rivierhout staat aan de basis van de voedselketen van het leven in de rivier. Op de boom hechten zich algen die het voedsel uit het water halen en zelf weer voedsel zijn voor andere soorten. 


Een dode boom in het water is het leefgebied van vele kleine waterbeestjes zoals sponzen, kokerjuffers en andere insectenlarven. Rivierhout biedt daarnaast een plek voor vissen om te paaien en hun hun eitjes af te zetten op het hout, te schuilen en op te groeien. De wortels en kroon van de boom bieden volop schuilmogelijkheden én voedsel voor jonge vissen. Takken die boven het water uitsteken vormen bovendien een rust- en uitkijkplek voor vogels en insecten.  De terugkeer van rivierhout vormt een essentiële schakel voor herstel van leven in de rivier.


Bron: Rijkswaterstaat/ 
Natuur Net Nieuws december 2017 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html