maandag 30 november 2015

Dringend verzoek om handhaving illegale kap in de Achterhoek

Vandaag verzonden wij onderstaand bericht aan alle Achterhoekse gemeenten:

Geacht College,

Naar aanleiding van dit artikel in Tubantia van 23 november jl: http://www.tubantia.nl/regio/achterhoek/illegale-kap-is-groot-probleem-in-berkelland-1.5470822,
willen wij u hierbij onze grote zorgen kenbaar maken omtrent deze illegale kap die, zoals bekend, niet alleen in Berkelland, maar in de gehele Achterhoek plaatsvindt.
Niet in de laatste plaats werd- en wordt nog steeds- hierdoor onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap, dat ook door u als gemeente zo wordt geroemd…
Wij hebben begrepen dat een aantal van uw gemeenten al in maart een gezamenlijke brief heeft gestuurd aan staatssecretaris Dijksma inzake de werkwijze van metingen van agrarische percelen.
Dat hierop tot op heden nog steeds geen reactie is gekomen mag echter geen reden zijn met maatregelen te wachten.
Wij hebben ervaren dat Handhaving in de verschillende Achterhoekse gemeenten door bezuinigingsmaatregelen niet voldoende capaciteit heeft om hierop adequaat actie te kunnen ondernemen.
Echter verzoeken wij de gemeenten onder u die dit nog niet hebben gedaan dringend alsnog te willen handhaven.
Een uitgelezen methode hiervoor is, zoals u weet, de luchtfoto´s en de oorspronkelijke kadastrale kaarten op elkaar te leggen waarmee de verschillen en daarmee de verdwenen bomen duidelijk in kaart kunnen worden gebracht. Een ambtenaar met Handhaving belast zal zichzelf in deze snel kunnen terugverdienen..
Wij verzoeken u hierbij vriendelijk ons te laten weten welke maatregelen u heeft getroffen, dan wel alsnog zult gaan treffen m.b.t. deze oneigenlijke praktijken.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek


zondag 29 november 2015

Dringend beroep op onze landelijke Bomenstichting m.b.t. de bomensituatie in NL

Vandaag hebben wij dit bericht verzonden aan het Bestuur van de landelijke Bomenstichting:

Geachte bestuursleden,

Bij deze willen wij u onze ernstige zorgen kenbaar maken aangaande de inmiddels van vele kanten komende dreiging van massale kapplannen in ons land.
Zoals u bekend o.a.:
  • De Provincies willen de bomen langs de N-wegen, die minder dan 4,5m van de weg staan, kappen. (Zoals u weet is dit plan gebaseerd op het CROW onderzoek, waarvan de invaliditeit door verkeersdeskundigen al is aangetoond);
  • Rijkswaterstaat gaat i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier/ Stroomlijn” vele honderden bomen kappen langs onze rivieren. (I.h.k.v. onderhoud aan oevers en kribben gebruikt RWS zelfs Glyfosaat op de boomstobben!);
  • Staatsbosbeheer en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en o.a. Geldersch Landschap die, wegens vergaande bezuinigingen, te vaak onder de vlag “dunning”en “bosverjonging”, duizenden bomen kappen op landgoederen; niet in de daarvoor bedoelde productiebossen maar in de parkbossen, en veel grotere aantallen dan tot nu toe gebruikelijk om zo mede de begroting rond te krijgen;
  • Prorail wil in het hele land alle bomen kappen die binnen 7m van de spoorbanen staan;
  • Gemeenten, zoals bijv. hier in de Achterhoek de gemeente Lochem die jaarlijks 4000 laanbomen wil gaan kappen in het buitengebied wegens bezuiniging en als gevolg van 15 jaar verzuim onderhoud; de gemeente Oude IJsselstreek wil 900 laanbomen kappen vanwege bezuiniging, etc. etc.;
  • Onlangs nog de nieuwe plannen van een Waterschap in Zeeland dat in deze meest boomarme provincie van ons land 20.000 (!) bomen wil kappen;
  • En dan nog de aantallen grote kapplannen die dagelijks zonder ophouden langskomen via dagbladen en social media…
De argumentatie tot kap is niet zelden zwak en geeft meer aan dat men wil bezuinigen op onderhoud en nu gebruik wil maken van de gunstige houtprijs. Waarbij herplant door deze bezuinigingsmaatregelen bovendien ook nog eens in de knel komt. (En indien er wel herplant wordt gepleegd gaat regelmatig door gebrek aan nazorg zeer veel verloren).
Als Bomenstichting Achterhoek hebben wij in deze o.a. contact opgenomen met de Provincie Gelderland betreffende genoemde voorgenomen kap langs de N-wegen; ook een zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat inzake de voorgenomen bomenkap langs de rivier de IJssel, etc.
Tevens namen wij contact op met andere betrokken organisaties, zoals de Voedsel- en Waterautoriteit en de RVO die de Boswet dienen te handhaven.
Als reactie krijgen wij, vaak ook nog na herhaalde verzoeken, slechts geijkte vage algemene antwoorden zoals; “e.e.a. wordt per situatie bekeken”; de argumenten van “dunning en verjonging”, etc.
Uiteraard kunnen wij, als één van de vele kleinere organisaties, zoals o.a. ook diegene bovengenoemd in de adressering, inzake bomenbehoud het niet alleen opnemen tegen al deze grote regionale en landelijke organisaties.
O.i. ligt hier een dringende taak voor u: wij missen helaas zeer uw stem als landelijke Bomenstichting die het nationale debat hieromtrent zou dienen te initiëren.
NU is het moment om uw (en onze) doelstellingen krachtig te laten horen bij al deze genoemde instanties en in de landelijke pers. Ook zou u via uw kanalen de landelijke en provinciale politiek meer dienen te overtuigen dat dit kortzichtige beleid tot onomkeerbare schade leidt!
Kortom: wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch zeer dringend als landelijke organisatie uw beleidsprincipes kracht bij te zetten door uw stem te laten horen en zodoende te trachten deze onomkeerbare schade nog zoveel mogelijk te voorkomen.
Nog mooier zou zijn wanneer dit zou plaatsvinden in samenwerking met gelijkgestemde landelijke organisaties, zoals de KNNV, de IVN, etc.
Samen Sterk!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Jaap Cannegieter, voorzitter


woensdag 25 november 2015

Droogte: hoge bomen leggen als eerste het loodje

Het onvermogen om voldoende water naar de toppen te transporteren tijdens droogte, zal hoge bomen fataal gaan worden, zo stellen onderzoekers van de universiteit van Edinburgh.

Tot dusver werd gedacht dat het onvermogen om suiker te produceren de aanleiding was voor bomensterfte. De Schotse onderzoekers denken echter van niet. Dertien jaar lang deden zij onderzoek naar de invloed van droogte op verschillende bomen. Zij bezochten daarvoor het Amazonegebied. 

De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat de bomen aan suikers geen gebrek hadden. Wel hadden ze belletjes in de sapbaan. Daar wordt nu van aangenomen dat ze de aanvoer van water en voedingsstoffen negatief beïnvloeden waardoor de boom, uiteindelijk, zal sterven. Als blijkt dat de onderzoekers gelijk hebben, dan zit de wereld met een dubbel probleem. Door het afsterven van woudreuzen zal ook de opnamecapaciteit van CO2 mogelijk sneller afnemen. Hoe groter de boom, hoe meer opnamecapaciteit. 


Bron: Nu.nl

Door Guy Oldenkotte

Bomendiversiteit Amazone onder druk

Onderzoekers uit 21 landen waarschuwen dat bijna de helft van de boomsoorten in de Amazone met uitsterven worden bedreigd.

Het Amazonewoud staat al jaren onder druk maar nog nooit was vastgesteld wat die ilegale kap met de diversiteit deed. Tot nu. De onderzoekers claimen dat zo’n 50% van de soorten met uitsterven wordt bedreigd. De Amazone heeft zo’n 15.000 verschillende boomsoorten. Tussen de 36% en 57% daarvan zou dusdanig bedreigd zijn dat ze zouden moeten worden opgenomen op de rode lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN). Door Guy Oldenkotte/ Boomzorg
Bron: Nul.n

maandag 23 november 2015

Jeneverbes

Mooi voorbeeld van Jeneverbesstruiken (Juniperus communis).
Meestal te vinden bij heidevelden zoals op de Veluwe en de Loenermark.


Meer info: 
https://bosennatuur.wordpress.com/naaldbomen/jeneverbes-juniperus-communis/

Monumentale Acacia

Op de binnenplaats van kasteel Doorwerth staat één van de oudste Acacia's van Europa!
Geldersch Landschap & Kasteelen laat deze Acacia (Robinia pseudoacacia) in februari weer snoeien om deze indrukwekkende boom zo lang mogelijk te behouden.
Een echte oude Reus!(Klik op afbeeldingen voor vergroting)
Met de snoei moet worden voorkomen dat de boom te ver naar één kant gaat overhellen en daardoor uiteindelijk niet meer te redden zou zijn.

zaterdag 7 november 2015

vrijdag 6 november 2015

Bomenavond voor de bedreigde Lochemse laanbomen

Deze bomenavond heeft inmiddels plaatsgevonden. 
We kunnen spreken van een bevredigende opkomst. Duidelijk is gebleken dat men graag wil bijdragen aan een wending in de de wijze waarop de gemeente Lochem tot nu toe met haar bomen is omgegaan!
Er werd gebrainstormd over diverse thema's:  burgerparticipatie, lanen in transitie, waarden van laanbomen en biodiversiteit.
Begin volgend jaar zal de uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden van het "Kosten-neutraal Bomenbeheer" in de gemeente  Lochem worden gepresenteerd aan de Raad.
Daar hoopt Groen Links met resultaten van deze bomenavond een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Onderstaand een uitnodiging van Groen Links Lochem: men organiseert op 19 november een “Bomenavond”. 
Als Bomenstichting Achterhoek zijn wij hiervoor ook uitgenodigd.
Gezien het feit dat, zoals u weet, de gemeente Lochem in de afgelopen 15 jaar vrijwel geen bomenonderhoud heeft gepleegd, dreigt nog steeds de kap van zo’n 4000 laanbomen in ons buitengebied, met de vraag of het daarbij zal blijven.
(Eerder gaf onze Stichting hierover twee persberichten uit. Ter nadere toelichting kunt u deze vinden op deze weblog:

Onze Stichting vindt het uiteraard belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan deze avond; ook om de gemeente Lochem te laten zien dat haar inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp. En niet alleen om de schoonheid van bomen, maar ook vanwege het grote belang van de bijdrage van bomen aan ons milieu!
Zoals de uitnodiging aangeeft is iedereen welkom.
Het adres is:
zalencentrum Het Hart 
Jolinkweg 2
7211DM  EEFDE

Wij hopen op een flinke opkomst!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


GROENLINKS: Avond ‘Bomen langs wegen’
Geniet jij ook zo van onze groene lanen? Dikke kans dat de gemeente Lochem eigenaar is. Samen bezitten we 70.000 bomen in het buitengebied, twee bomen per inwoner. Dat is prachtig, maar roept ook een vraag op: hoe onderhouden we die? Het gaat daarbij om geld, maar ook om hoe we het groen in de toekomst willen hebben, wat vinden we met zijn allen belangrijk?
We nodigen iedereen uit voor de bijeenkomst ‘Bomen langs wegen’ op donderdag 19 november, vanaf 19.30 uur in ‘het Hart’ in Eefde. Linda Sanders (voorzitter GroenLinks Lochem) leidt de avond. Er zijn lezingen van Harald van de Akker (Natuurmonumenten) en Jaap Cannegieter (Bomenwacht Oost-Gelre). Daarna zijn er workshops over de thema’s burgerparticipatie, laanbeelden in transitie, waardes van bomen, en diversiteit bij herplant. De avond sluit om tien uur af met een borrel.
De bijeenkomst is een initiatief van GroenLinks Lochem. We willen mensen bewuster maken van de waarde van bomen in onze gemeente en zijn benieuwd naar ieders ideeën. Die geven bovendien inspiratie voor raadsleden en wethouders. Het College van B en W presenteert begin 2016 haar gemeentelijke bomenplan in de Lochemse gemeenteraad.
Linda Sanders, Marcel Diephuis, Jolande van Borrendam en Henk van Zeijts.

donderdag 5 november 2015

Oplossing voor bloedingsziekte Kastanjebomen in zicht

Ruvoma in Montfoort claimt een oplossing gevonden te hebben voor kastanjebomen die besmet zijn met de bloedingsziekte. 

Door: Guy Oldenkotte/ Boomzorg

Dankzij die oplossing hoeven de bomen niet langer gerooid te worden. Volgens Peter Verhart kan het verwarmen van de bomen, de ziekte doen smoren. "Door de stam van de bomen drie dagen te verwarmen, sterft de bacterie. Dankzij een speciale verpakking blijft de warmte contant rondom de stam." Verhart heeft samen met Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar behandeling van de ziekte. De behandeling kost zo'n 2.000 euro per boom. "Maar dat is nog altijd goedkoper dan de boom rooien en een nieuwe te planten." Bron: RTV Utrecht

Oudste boom Groot Brittannië verandert van geslacht

De oudste boom van Groot Brittannië is ogenschijnlijk van geslacht veranderd. De taxus vertoonde alle tekenen van een mannelijke boom, maar produceert de laatste tijd ineens bessen; een kenmerk van het vrouwelijk geslacht. Dat meldt Max Coleman, de man die de ontdekking deed, in een blog.

'The Fortingall Yew' groeit in Schotland en is met een geschatte leeftijd van zo'n 5000 jaar waarschijnlijk de oudste boom van Groot Brittannië en een van de oudste bomen in Europa. 
Coleman, werkzaam bij the Royal Botanic Garden Edinburgh, zegt verbaasd te zijn over de vondst. De taxus is volgens hem echter niet uniek in zijn geslachtsverandering. "Hoe vreemd het ook lijkt, het komt vaker voor dat taxussen en andere bomen met gescheiden geslachten van geslacht wisselen." Wat de oorzaak van dergelijke transformatie is, is nog niet duidelijk. 

Vooralsnog gedraagt slechts één tak van 'The Fortingall Yew' zich vrouwelijk. Of de rest van de boom ook zal volgen is nog afwachten. De zaden van de boom zijn verzameld en zullen worden gebruikt in een onderzoek naar de genetische diversiteit van het geslacht.Bron: Boomzorg/ Kelly Kuenen

maandag 2 november 2015

Jacaranda

Een sympathisant stuurde deze foto vanuit Australië, waar de Jacaranda boom momenteel in bloei staat.Meer info: http://www.zadengigant.nl/jacaranda-mimosifolia-20-zaden.html

zondag 1 november 2015

De Berk

Berken behoren tot de mooiste bomensoort op het noordelijke halfrond. De Chinezen beschouwen de berk als het symbool van vrouwelijke schoonheid en elegantie, terwijl de berk in Zweden de liefdesboom genoemd wordt.


Rank en slank
eenzaam in het wijde landschap

takken weven zich tot kant 
wuivend en buigend 
zilverend in het heldere licht voorzichtig groen

of stralend geel 
ze heeft zo weinig nodig 
om mooi te zijn..


Kinderen die vroeger bestraft werden met de roe voelden die 'liefde' wel op een heel pijnlijke manier.... Een roe werd gemaakt van een bos twijgen die werden gesneden van de berk. De roe die in huisgezinnen voor de kinderen gebruikt werd, was klein, licht en bestond uit een paar berkentwijgjes, hij deed flink pijn maar liet weinig beschadigingen achter. Een roe werd beschouwd als een veilig en mild instrument om te straffen.

In de Finse sauna-traditie gebruikt men bosjes jonge berkentakken. Zachtjes wordt hiermee op de huid getikt om de bloedcirculatie te stimuleren. Het ontspant de spieren en helpt bij pijn en spanningen.

Bron: Natuur Net Nieuws november 2015/ 
http://www.bomenoverleven.nl
https://twitter.com/bomenoverleven

Mastjaar voor de eikels

Dit jaar wordt er zo'n 3 miljoen kilo eikels in het Veluwse bos- en natuurgebied geproduceerd. Men noemt dat een gemiddelde mast. De eiken in het cultuurlandschap en in de stad hangen tjokvol met vruchten. We spreken dan van een volmast of zelfs een extreme volmast. Takken buigen helemaal door onder het gewicht van het grote aantal eikels. Aan sommige vruchtsteeltjes zitten wel 6 eikels.

Het is ook een bijzonder jaar voor de beuk omdat hij voor het eerst drie jaar achter elkaar beukennootjes produceert. Normaal gesproken hangen er na een jaar met beukennootjes het jaar erop geen beukennootjes aan de boom. Het kwam slechts twee keer eerder voor dat er twee jaar achter elkaar beukennootjes geproduceerd werden (1992/1993 en 2006/2007). Die eikels en beukennoten vormen een ongekende hoeveelheid krachtvoer. Niet alleen voor zwijnen maar ook voor muizen, reeën, edelherten, damherten, houtduiven, karpers, wilde eenden, gaaien etc. Een goed zwijnenjaar is ook een goed muizenjaar en een goed muizenjaar betekent het daaropvolgende voorjaar goede overlevingskansen van jonge boommarters en jonge bosuilen. Zo profiteert een hele keten van dieren van die overdaad.


Bron: Natuur Net Nieuws november 2015/ 
http://www.bomenoverleven.nl
https://twitter.com/bomenoverleven