zondag 29 november 2015

Dringend beroep op onze landelijke Bomenstichting m.b.t. de bomensituatie in NL

Vandaag hebben wij dit bericht verzonden aan het Bestuur van de landelijke Bomenstichting:

Geachte bestuursleden,

Bij deze willen wij u onze ernstige zorgen kenbaar maken aangaande de inmiddels van vele kanten komende dreiging van massale kapplannen in ons land.
Zoals u bekend o.a.:
  • De Provincies willen de bomen langs de N-wegen, die minder dan 4,5m van de weg staan, kappen. (Zoals u weet is dit plan gebaseerd op het CROW onderzoek, waarvan de invaliditeit door verkeersdeskundigen al is aangetoond);
  • Rijkswaterstaat gaat i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier/ Stroomlijn” vele honderden bomen kappen langs onze rivieren. (I.h.k.v. onderhoud aan oevers en kribben gebruikt RWS zelfs Glyfosaat op de boomstobben!);
  • Staatsbosbeheer en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en o.a. Geldersch Landschap die, wegens vergaande bezuinigingen, te vaak onder de vlag “dunning”en “bosverjonging”, duizenden bomen kappen op landgoederen; niet in de daarvoor bedoelde productiebossen maar in de parkbossen, en veel grotere aantallen dan tot nu toe gebruikelijk om zo mede de begroting rond te krijgen;
  • Prorail wil in het hele land alle bomen kappen die binnen 7m van de spoorbanen staan;
  • Gemeenten, zoals bijv. hier in de Achterhoek de gemeente Lochem die jaarlijks 4000 laanbomen wil gaan kappen in het buitengebied wegens bezuiniging en als gevolg van 15 jaar verzuim onderhoud; de gemeente Oude IJsselstreek wil 900 laanbomen kappen vanwege bezuiniging, etc. etc.;
  • Onlangs nog de nieuwe plannen van een Waterschap in Zeeland dat in deze meest boomarme provincie van ons land 20.000 (!) bomen wil kappen;
  • En dan nog de aantallen grote kapplannen die dagelijks zonder ophouden langskomen via dagbladen en social media…
De argumentatie tot kap is niet zelden zwak en geeft meer aan dat men wil bezuinigen op onderhoud en nu gebruik wil maken van de gunstige houtprijs. Waarbij herplant door deze bezuinigingsmaatregelen bovendien ook nog eens in de knel komt. (En indien er wel herplant wordt gepleegd gaat regelmatig door gebrek aan nazorg zeer veel verloren).
Als Bomenstichting Achterhoek hebben wij in deze o.a. contact opgenomen met de Provincie Gelderland betreffende genoemde voorgenomen kap langs de N-wegen; ook een zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat inzake de voorgenomen bomenkap langs de rivier de IJssel, etc.
Tevens namen wij contact op met andere betrokken organisaties, zoals de Voedsel- en Waterautoriteit en de RVO die de Boswet dienen te handhaven.
Als reactie krijgen wij, vaak ook nog na herhaalde verzoeken, slechts geijkte vage algemene antwoorden zoals; “e.e.a. wordt per situatie bekeken”; de argumenten van “dunning en verjonging”, etc.
Uiteraard kunnen wij, als één van de vele kleinere organisaties, zoals o.a. ook diegene bovengenoemd in de adressering, inzake bomenbehoud het niet alleen opnemen tegen al deze grote regionale en landelijke organisaties.
O.i. ligt hier een dringende taak voor u: wij missen helaas zeer uw stem als landelijke Bomenstichting die het nationale debat hieromtrent zou dienen te initiëren.
NU is het moment om uw (en onze) doelstellingen krachtig te laten horen bij al deze genoemde instanties en in de landelijke pers. Ook zou u via uw kanalen de landelijke en provinciale politiek meer dienen te overtuigen dat dit kortzichtige beleid tot onomkeerbare schade leidt!
Kortom: wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch zeer dringend als landelijke organisatie uw beleidsprincipes kracht bij te zetten door uw stem te laten horen en zodoende te trachten deze onomkeerbare schade nog zoveel mogelijk te voorkomen.
Nog mooier zou zijn wanneer dit zou plaatsvinden in samenwerking met gelijkgestemde landelijke organisaties, zoals de KNNV, de IVN, etc.
Samen Sterk!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Jaap Cannegieter, voorzitter