dinsdag 26 februari 2019

Water Natuurlijk plant honderden bomen voor klimaatverandering

Water Natuurlijk onderstreept het belang van bossen voor de waterhuishouding

Met de waterschapsverkiezingen in het vooruitzicht heeft Water Natuurlijk actie gevoerd om het belang van bomen en bossen voor de waterhuishouding te onderstrepen. 
Op zaterdag 23 februari kwam lijsttrekker Antoinet van Helvoirt naar Kotten bij Winterswijk, om een aantal flinke bomen te planten op landgoed Sieverdink.
Tevens worden daar nog honderden kleine boompjes, zg. “bosplantsoen” geplant in opdracht van Water Natuurlijk.
Bomen, bossen en dus ook landgoederen spelen een belangrijke rol bij waterberging en demping van extreme temperaturen door klimaatverandering.” aldus de lijsttrekker. “Water Natuurlijk staat voor een integrale aanpak van de opgaven die ons in verband met te verwachten extreme droogte en extreme regenval te wachten staan. 
Het belang van gezonde bomen en bossen kan hierbij niet overschat worden.”
Deze geslaagde actie in Kotten zal op zondag 10 maart nog een vervolg krijgen als het team van Water Natuurlijk weer naar Winterswijk komt in het kader van de “Watertoer”.
Op die dag zal om 16.00 uur een bezoek worden gebracht aan het gebied waarin onder regie van het Waterschap Rijn & IJssel nieuwe natuur ontwikkeld is- en wordt.
Begin van de excursie, die voor iedereen toegankelijk is:

Buitinkweg 4, Winterswijk Kotten.

Samen met Gerrit Krajenbrink en Hendrik van Prooije plantte Antoinet van Helvoirt 
een aantal bomen op landgoed Sieverdink.
dinsdag 19 februari 2019

Nadere toelichting op de petitie


Op 31 januari 2019 publiceerde Nieuwsblad De Kaap op de Utrechtse Heuvelrug een artikel: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338 waarin Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer, zware kritiek uit op het huidige bosbeheer van zijn voormalig werkgever. In het interview, geschreven door Edith Hazelzet, licht hij het onderzoek toe dat hij verrichtte in de bossen op de Amerongse Berg. Hij concludeerde dat de werkwijze van SBB meestal strijdig was met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Voor ons, ruim twintig organisaties die de belangen van bos, boom en natuur behartigen uit heel Nederland, was het artikel een bevestiging van hetgeen wij al jaren in onze omgeving ervaren. Gezien de stortvloed aan reacties die het artikel teweegbracht, waaronder kamervragen en schriftelijke vragen aan diverse provinciebesturen, achten wij de tijd rijp voor deze petitie.

Wij, Marjan Houpt, Mieke Vodegel en Joke Volkers zijn de initiatiefnemers van deze petitie. In onze eigen regio’s zijn wij al vele jaren actief om onze groene leefomgeving in stand te houden, met de focus op bomen en bossen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Deze vormen een onmisbare keten in het leven op aarde. Gesprekken met de diverse beheerorganisaties richten doorgaans weinig uit. Wij hebben inmiddels op alle niveaus aan tafel gezeten, tot en met de minister toe, maar keerden uiteindelijk onverrichter zake weer naar huis.
Op 22 november 2018 stuurden we namens eerder genoemde organisaties een brandbrief aan het Europees parlement over grootschalige houtkap in relatie tot vermeend subsidiemisbruik: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2018/11/brief-aan-het-europees-parlement-betr.html
Er is tot nu toe geen reactie gekomen op deze brief.

Een petitie, liefst resulterend in een burgerinitiatief, lijkt ons nu nog de enige manier om de politiek zover te krijgen aandacht te besteden aan de grootschalige houtkap die er in Nederland plaatsvindt. Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen University & Research (WUR) heeft vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 ha is afgenomen. Dat is 1350 ha per jaar. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha (3360 voetbalvelden): https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm

In deze tijden waarin het in de politiek en media voortdurend gaat over klimaatverandering en het Klimaatakkoord (waarin bos niet eens als natuur wordt gezien!), zou men zich ook in Den Haag en bij de provincies ons inziens moeten opwinden over de ontbossing van Nederland. Grootschalige kaalkap heeft op verschillende manieren een negatief effect op het klimaat. Ten eerste worden er grote, vaak oude bomen gekapt die met hun grote kroonvolume veel meer CO2 uit de lucht halen, dan wat er in 30 tot 40 jaar volgt aan verjonging. Als er al iets volgt, na het verdichten en bewerken van de bosbodem. Het duurt dus heel lang voordat hetzelfde niveau van CO2-opname weer gehaald wordt. Bij bodembewerking komt ook nog eens CO2 vrij.  En ten slotte is het verbranden van - subsidiegedreven - biomassa qua uitstoot ook slecht voor het milieu en klimaat. Houtverbranding stoot minimaal 10% meer CO2 uit dan steenkool.

En last but not least: hoeveel miljarden insecten(larven) die in het hout overwinterden zijn er inmiddels door de shredder zijn gegaan! Dat is ook voedsel voor vogels en de insectenstand is al dramatisch met 70% afgenomen: https://www.nu.nl/dieren/5735241/natuur-ernstig-in-gevaar-door-wereldwijde-afname-van-insectensoorten.html
Wat ons betreft is het hoog tijd om een einde te maken aan de ongebreidelde kaplust in Nederland, die door het huidige overheidsbeleid nog steeds wordt gefaciliteerd.

Dit beleid moet dus anders!

Zegt het voort! https://beternatuurbeleid.petities.nl
dinsdag 12 februari 2019

Aanvulling op Petitie voor ander en duurzamer bomen- bos- en natuurbeheer in ons land.

Omdat de petitie een maximum heeft aan tekens voor de tekstvakken, hierbij nadere informatie.Zie ook: Niet alle argumenten van SBB snijden hout:


Strenge FSC controle”:
zie: EASAC- European Academies Science Advisory Council:- Multi-functionalility and sustainability in the European Union’s Forest: https://bit.ly/2Bxs1sp

Het bezwaar hiervan is dat ieder land het mag moduleren naar zijn eigen wetten, dus er is geen internationale garantie op behoud biodiversiteit: Some countries apply specific forest certification schemes (FSC, PEFC) to improve biodiversity conservation in production forests. However, such measures, while avoiding complete loss of features important for biodiversity, can only moderate the harmful impacts of forestry on biodiversity and not enhance biodiversity. Certification is not therefore sufficient to significantly improve the conservation status in managed forests.
het stempel wil alleen maar zorgen dat je compleet verlies van biodiversiteit probeert te vermijden en kan dus alleen maar de schadelijke effecten van houtkap beperken, maar zeker geen biodiversiteit garanderen.
Derhalve geen garantie voor duurzaam bosbeheer.

Nederland ontbost sneller dan het Amazone gebied! 
(Zie: https://bit.ly/2N3poCZ en https://tinyurl.com/yyz43rl7).
De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB) brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is bovendien strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.
Dit geldt ook voor sommige andere natuurbeheerders.

Zo verdwijnen grote bospercelen, terwijl bomen juist een belangrijk antwoord zijn op het klimaatprobleem!Bomen zijn de CO2 vangers, zuurstofbrengers, fijnstoffilters, grondwaterregulators en hittestressvangers. Bomen zijn bovendien van grote invloed op de luchtkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en kou, zijn gastheren voor honderden soorten insecten, (insectenpopulatie is inmiddels met 70% gedaald!), etc.

SBB heeft het zelden over de bosdieren, en/of over Natuurnetwerk flora- en faunabescherming. Het gaat blijkbaar alleen over bomen en daarmee om productie. Door de verzuring gaat het slecht met bomen en dat komt de productie niet ten goede. Of flora en fauna daar last van hebben doet blijkbaar niet ter zake.

Wat betreft het argument dat 1/3 van de bossen van SBB beschermd wordendat berekent SBB over het totale oppervlak. Daarvoor wordt door SBB dus ook het gebied van de Oostvaardersplassen meegerekend. Dat geeft natuurlijk direct een flink aantal hectares “beschermd oppervlak” erbij; dat daar echter geen boom meer in leven is wordt buiten beschouwing gelaten..Zo zit het ook met de bewering dat er nog steeds bos bijkomt. Qua oppervlakte is dit niet het geval, dat heeft de WUR berekend: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm
Zo kijkt SBB echter niet. Zij tellen elke twijg in het bos die een mm. groeit mee als “toename bos”. Puur hypothetisch natuurlijk want de groei van bomen is afhankelijk van allerlei factoren zoals neerslag, zon, etc. en dat is vooraf natuurlijk niet bekend. Daarom zijn oude bomen ook zo impopulair bij SBB, want die groeien immers niet zo veel meer. Zij hebben liever jonge spruiten die de lucht in schieten want dan kloppen hun cijfers weer.
Organisaties die de petitie voor ander bomen-, bos- en natuurbeheer ondersteunen.

Organisaties die deze petitie ondersteunen:  https://beternatuurbeleid.petities.nl

Bomenstichting Achterhoek
Stichting De Woudreus
Stichting tot Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduinengebied

alsmede:
Bomenstichting Den Haag
Bomenridders Rotterdam
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Stichting Boom en Bosch / ‘s Hertogenbosch
Werkgroep Kappen Nou Oude IJsselstreek
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Levensbomenbosch
Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen en Liessel
Partij voor de Bomen op Texel
Bomenridders Groningen
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
Stichting SparrenRijk
GROEN!natuurlijk
Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat 
Bomenclub Nederland
Bomenridders Leeuwarden
Stichting Ekos (v/h Ecologische Beweging).
Stichting Groen in Amersfoort
Behoud Bomen Arnhem
Stichting NatuurvanvroegerNU
Stichting Vrienden van het Beusebos
Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen
Stichting Boombehoud Vlaardingen. 
zondag 10 februari 2019

Niet alle argumenten van Staatsbosbeheer in Vroege Vogels snijden hout

N.a.v. de uitzending van Vroege Vogels over Staatsbosbeheer (SBB) : 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/pleegt-staatsbosbeheer-kaalslag

De argumenten die dhr. Harrie Hekhuis hier aanvoert zijn gemakkelijk te ontkrachten wanneer je even verder zoekt. 
In SBB's eigen jaarverslagen staat dat men streeft naar meer houtoogst. 
Altijd wanneer het beleid van SBB verdedigd moet worden komt dhr. Harrie Hekhuis aan het woord; met altijd hetzelfde mantra..
Zijn functie is Hoofd Beheer en Productie. Eerder was hij Hoofd afd. “Beleven en Benutten”. Het “Beschermen” waarvan SBB ook altijd claimt dat zij dit hoog in hun vaan hebben was er toen al niet meer bij...
Dit legt haarscherp bloot waar de prioriteiten liggen bij SBB; de boom als productie eenheid. 
De waarde als landschapselement en onderdeel van een ecologische structuur zijn hieraan blijkbaar ondergeschikt gemaakt.

Hierbij een aantal van deze feiten: 
SBB beweert dat er in Nederland steeds meer bos bijkomt. Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen University & Research (WUR) heeft echter vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 ha is afgenomen. Dat is 1350 ha per jaar. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha (3360 voetbalvelden):

https://www.gnmf.nl/nieuws/grensnederlandsehoutigebiomassabereikt


Strenge FSC controle”: zie: EASAC- European Academies Science Advisory Council:- Multi-functionalility and sustainability in the European Union’s Forest: https://bit.ly/2Bxs1sp
Het bezwaar hiervan is dat ieder land het mag moduleren naar zijn eigen wetten, dus er is geen internationale garantie op behoud biodiversiteit: Some countries apply specific forest certification schemes (FSC, PEFC) to improve biodiversity conservation in production forests. However, such measures, while avoiding complete loss of features important for biodiversity, can only moderate the harmful impacts of forestry on biodiversity and not enhance biodiversity. Certification is not therefore sufficient to significantly improve the conservation status in managed forests.
het stempel wil alleen maar zorgen dat je compleet verlies van biodiversiteit probeert te vermijden en kan dus alleen maar de schadelijke effecten van houtkap beperken, maar zeker geen biodiversiteit garanderen.

Derhalve geen garantie voor duurzaam bosbeheer.


Voor overzicht van kap door SBB zie: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/?s=Staatsbosbeheer

Boswachterij Ruurlo/ Staatsbosbeheer

dinsdag 5 februari 2019

Zware kritiek van oud directeur van Staatsbosbeheer

Op 4 februari verzonden wij onderstaand bericht:


Aan: de fractievoorzitters van de politieke partijen van de Provinciale Staten
Cc: Gedeputeerde en Provinciale Statenleden; Commissieleden

BETREFT artikel: “Zware kritiek van oud directeur van Staatsbosbeheer”: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338.
De werkwijze van Staatsbosbeheer brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is bovendien strijdig met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

Geachte Fractievoorzitter,
Bij deze zenden wij u ter informatie de link naar het nu al geruchtmakende interview met Frits van Beusekom; oud directeur van Staatsbosbeheer(SBB), over de werkwijze, verdienmodellen, opvattingen over telkens maar “Nieuwe Natuur”creëren, als ook het kaalkappen van bossen en landschap voor “herinrichting”, “natuurherstel” en (daardoor gesubsidieerd) kunnen leveren van hout aan de biomassa industrie. (Overigens, ook andere natuurbeheerders zijn bezig veel bos en bosbodems onherstelbaar te vernietigen voor “nieuwe natuur”, ook wel “natuurherstel” genoemd).
Gedurende de afgelopen jaren hebben wij contacten opgebouwd met vele bomen- en natuurorganisaties en belangengroepen in bijna alle provincies, en de kritiek en klachten over Staatsbosbeheer zijn unaniem en nemen alleen maar schrikbarend toe!
Wij spreken hier dan ook mede namens een grote gezamenlijke achterban van inmiddels duizenden betrokkenen. Het verhaal dat Frits van Beusekom hier aan de verslaggever vertelt, is het verhaal dat ook wij met zijn allen ervaren en steeds proberen duidelijk te maken. Door de machtige P.R. machine van SBB lukt het ons echter niet om gehoor te vinden. Al jaren strijden wij tegen de werkwijze van SBB in ons land; hun kappraktijken zoals op bijv. landgoed Slangenburg bij Doetinchem, de rigoureuze kaalkap zowel in Boswachterij Ruurlo als De Schoorlse Duinen, op het al vrijwel boomlozeTexel, in Overijssel, in Drenthe en Brabant, om slechts een paar voorbeelden te noemen.
Ook nemen wij krachtig stelling tegen o.a. het beleid van “de natuurlijke herplant”, die na kaalkap slechts braam- en brandnetelgroei tot gevolg heeft vanwege het stikstofgehalte; de bosbodem die aan gort wordt gereden door de harvesters (leeg al 20.000 kilo); de houtsingels die ook SBB illegaal laat verdwijnen; de pachtboeren die van SBB glyfosaat mogen blijven gebruiken; de vele “kapsmoezen” waarmee SBB deze praktijken rechtvaardigt naar het publiek; etc. En last but not least: de contracten die SBB heeft gesloten met biomassa-verbrandingscentrales voor de levering van vele tienduizenden tonnen houtsnippers per jaar, waarvoor ook nog eens (bijstook) subsidie wordt verstrekt!
Veel wordt al jaren stelselmatig ontkend door SBB; terwijl er n.b. voldoende publicaties en voorbeelden zijn die deze feiten wel degelijk onderbouwen, zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/biomassa/feiten-en-cijfers-over-biomassa: Per jaar komen uit onze terreinen honderdduizenden tonnen biomassa vrij in de vorm van resthout en maaisel.(Dit klopt niet; ook bomen gaan in de versnipperaar). In 2016 verkocht dochterbedrijf Energiehout BV circa 105.000 ton houtige biomassa. Hiervan kwam ongeveer 54.000 ton uit de terreinen van Staatsbosbeheer, de rest kocht Energiehout BV in bij derden”. Zie ook:  https://www.staatsbosbeheer.nl/Zakendoen/inspirerende-voorbeelden/biowarmtecentrale-de-purmer: “Staatsbosbeheer biedt ons de zekerheid over de levering van houtsnippers voor de centrale”. WIJ HOUDEN ONS HART VAST voor de toekomst! En nota bene blijkt biomassaverbranding 15% vervuilender te zijn dan steenkool! NIET Duurzaam..
SBB is zeer vindingrijk in het exploiteren van de natuur. Al jaren geleden heeft SBB diverse BV’s opgericht die inkomsten genereren en die concurreerden met het bedrijfsleven. Genoemde dochteronderneming Energie BV genereert thans bijv. elk jaar meer winst door meer houtkap. Zij profileert zich inmiddels ook als nutsbedrijf en schroomt niet hier natuurgebieden voor op te offeren. Bovenop al deze inkomsten ontvangt SBB van het Rijk nog eens zo’n 85 miljoen euro per jaar; omdat houtkap voor “natuurherstel” subsidie genereert. (Dit mag onze wetgever zich ook aantrekken, want dit nationaal beleid -dat kennelijk richtlijnen en internationale verdragen tot bosbehoud negeert-, faciliteert ongestraft sloop van oud bos met haar biodiversiteit, CO2, zuurstof, neemt het doden van zeldzame diersoorten voor lief en laat vernieling van vogel Habitats over aan de willekeur van de “herinrichter”, zonder dat deze zelfs worden geïnventariseerd!). Onlangs kwam uit onderzoek naar voren dat de stand van insecten de afgelopen jaren met 70% gedaald! In bomen huizen vele soorten insecten; bijv. in een flinke eik huizen zo’n 420 soorten. Gezien de huidige globale klimaat situatie kunnen wij ons niet meer permitteren zoveel bomen en bos te laten verdwijnen! De compensatie herplant door SBB laat overigens ook zeer te wensen over.
Tot nu toe probeert men ons vooral dood te zwijgen en neer te zetten als burgers die het echt bij het verkeerde eind hebben en er helemaal niets van begrijpen. Niet alleen SBB zelf, maar ook de politiek toonde tot op heden helaas slechts weinig interesse. De provincies houden over het algemeen ook iet bij hoeveel er wordt gekapt. Teneinde een overzicht van kap te kunnen geven zijn wij een Meldpunt Bomenkap gestart: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/page/2/?s=Staatsbosbeheer.
Nu Frits van Beusekom exact hetzelfde verhaal vertelt hopen wij van harte dat door dit artikel eindelijk de aandacht van u als politiek op deze misstanden zal worden gevestigd, zodat nog komende onomkeerbare natuurschade kan worden voorkomen!
Staatsbosbeheer heeft inmiddels gereageerd op het artikel van Frits van Beusekom: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2019/01/staatsbosbeheer-bos-blijft-bos
Ook hier slechts weer het oude P.R. liedje dat wij al kunnen dromen: “Beschermen, Beleven en Benutten”; weer veel prachtige, geruststellende woorden. Volgens hen zit het uiteraard allemaal anders in elkaar. Mooie intenties; verwijzing naar Bos-en Hout, etc. Maar aan intenties hebben we niets, het gaat om de uitvoering!
Wij vragen u daarom dringend om te overwegen per onmiddellijk een stop op bomenkap uit te vaardigen, zodat tijdens deze “Pas op de Plaats” de huidige situatie eerst tegen het licht van de realiteit kan worden gehouden. Te lang heeft SBB zelf controle mogen uitoefenen op de eigen organisatie; een zeer ongezonde “Slager Eigen Vlees” situatie.
Het is belangrijk om na te gaan hoe het, in plaats van het planten van bomen en het koesteren van de belangrijke werking van onze schaarse aaneengesloten bossen op CO2 uitstoot en fijnstof reductie, zover heeft kunnen komen dat ongerede honger naar brandhout voorrang kon krijgen op de richtlijnen voor natuur en bestaand bos (in het Klimaatakkoord worden bossen NIET als Natuur gezien!) en haar behoud en de regels die het klimaatakkoord ondersteunen!
In de huidige, op CO2 reductie gerichte samenleving, dienen dan ook dringend maatregelen genomen worden totdat duurzaam natuur- en Bosbeheer èn klimaatbeheersing op één lijn liggen en niet met elkaar in tegenspraak zijn. SBB heeft nu zowel een adviserende als een uitvoerende rol, waarbij de verschuiving in prioriteit van natuurbeheer naar verdienmodel de balans tussen deze beide heeft tenietgedaan.
Wij vragen nu alle politieke partijen in de Provincies om een inhoudelijke reactie met betrekking tot dit artikel van Frits van Beusekom en deze brief. Wij zien de reactie van u als fractievoorzitter namens uw partij dan ook met interesse tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel
Stichting tot Behoud van het Schoorlse- en Noordkennemerduingebied, Joke Volkers.


vrijdag 1 februari 2019

Tulpenboom BOOM VAN HET JAAR 2019

Ongeveer 30 bomen werden voorgedragen, waaruit de jury drie bomen genomineerd heeft. Naast de tulpenboom (Liriodendron tulipifera) waren ook de Japans Kaukasische els of Alnus speathii Spaeth en de trompetboom of Catalpa bignonoides voorgedragen. Sinds twintig jaar benoemt de boomkwekerijsector een boom van het jaar.

Voor 2019 is het thema schaduwgevende bomen. Cultuurgroep Laanbomen koos voor dit thema omdat de zomers warmer worden en er in steden steeds meer behoefte is aan ruimte voor afkoeling en schaduw. Voorwaarde voor deelname was dat de bomen gezond groeien, in een groot deel van Europa toepasbaar zijn en in voldoende mate beschikbaar. De gewone tulpenboom is afkomstig uit Noord-Amerika en genoemd naar de tulpvormige groenig-oranje bloemen die zich wat tussen het blad verschuilen. De bloei komt pas op latere leeftijd. Deze soort vormt uiteindelijk een grote boom, die wel tot dertig meter hoogte kan reiken. 


Bron: NatuurNetNieuws januari 2019, uitgave van platform GROEN!natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl