woensdag 28 november 2018

Brief aan het Europees Parlement betr: Vermeend oneigenlijk gebruik van Europese subsidie

Omdat wij, en velen met ons, ons zorgen maken over de toenemende bomenkap in ons land die wordt aangewakkerd door diverse EU-subsidies, met zeer schadelijke gevolgen voor Natuur & Milieu, zijn wij in deze materie gedoken en kwamen tot de conclusie dat e.e.a. hier niet klopt.
Daarom zonden wij op 22 november de volgende brandbrief aan het Europees Parlement, met cc aan alle leden van de Tweede Kamer:

Geachte leden van het Europees parlement,

Betreft: Vermeend oneigenlijk gebruik van Europese subsidie
Bijgaand zenden wij u, mede namens alle onderstaande organisaties, een brandbrief inzake onze bevindingen m.b.t. vermoedelijk oneigenlijk gebruik van Europese subsidie in Nederland.
Dit is een brandbrief van burgers, verenigd in de volgende bomenbelangengroepen, natuurstichtingen en -belangenorganisaties door heel Nederland:

Bomenstichting Achterhoek
Stichting de Woudreus
Stichting tot behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting De Bomenridders Groningen
Partij voor de Bomen in Texel
Stichting De Bomenridders Leeuwarden
Stichting De Bomenridders Rotterdam
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Boom en Bosch
Natuur en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Platform Groen Natuurlijk Zoetermeer
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
Stop bomenkap Noord-Hollands duinreservaat
Vereniging Leefmilieu
Landelijk Meldpunt Bomenkap.

Als burgers van Nederland zetten wij hierbij een voor ons erg moeilijke stap, wij willen u er nl. van op de hoogte stellen dat wij vermoeden dat in Nederland oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van Europese subsidie. Dit werkt bovendien rampzalig uit voor onze bossen en onze leefomgeving.
Nederland heeft zeer weinig bos, zeker ten opzichte van de overige Europese landen, namelijk amper 10% van het landoppervlak. Toch worden momenteel door de beheerders van de Nederlandse Natuur in snel tempo bossen gekapt. De overheid vertelt aan de burgers dat “het kappen onderdeel is van een ‘herstel’-plan dat uitgevoerd mòet worden van Europa om de natuur veilig te stellen”. Bij bestudering van de Natura 2000 plannen wordt echter nergens bomenkap voorgeschreven. Vervolgens wordt beweerd dat de plannen op democratische wijze zijn vastgesteld en in samenspraak met de omwonenden tot stand zijn gekomen. Betreffende het plan voor de omvorming van de bossen bij Schoorl, is bijvoorbeeld door de staatssecretaris in een brief aan onze Tweede Kamer bevestigd dat de samenspraak goed was georganiseerd. Dit is echter aantoonbaar pertinent onjuist.
De reden voor de massale boskap in onze provincies is, dat er verschillende subsidies spelen. De Nederlandse overheid en de natuurbeheerders maken daar graag gebruik van. Subsidie wordt verkregen vanuit Natura 2000 voor het kappen van bossen, door dit “omvormen” of “herstel” te noemen. Daarbij wordt beschreven dat het gaat om het maken van ruimte voor soorten flora en fauna, die in de aanwijzing Natura 2000 N NEDERLAND zijn genoemd als waardevol, als kwantitatief of kwalitatief te verbeteren. Het komt er echter op neer, dat bestaande gezonde natuur, veelal bos met de daar levende soorten, definitief wordt weggehaald, om “nieuwe natuur”, die uit schrale natuur bestaat, een kans te geven.
Daar speelt tussendoor dat in Nederland geld beschikbaar is voor maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Oorspronkelijk bedoeld om de emissie van stikstof te verlagen bij de bron, maar nu dat niet lukt wil de Nederlandse overheid stikstof weghalen uit natuurgebieden en deze zodanig aanpassen, dat er geen teveel aan stikstof in de bovenste bodemlaag meer is. Deze vermindering van stikstof gebeurt door kappen van stikstofrijke begroeiing zoals bomen en struiken en door tot op kaal zand afgraven van humeuze grond. De omvorming is door dit afgraven voor zeer lange tijd definitief. Er wordt echter geen rekening gehouden met de voortgaande hoge stikstofdepositie en de te hoge stikstofdeposite die er dan nog steeds is. De hoeveelheid stikstof in de kale bodem zal bijna per direct weer toenemen met als gevolg dat het terrein zich zal ontwikkelen tot ruig grasland zonder de beoogde/gewenste flora.


Bovenop de subsidie voor het verschralen van de natuur wordt helaas ook nog subsidie gegeven aan biomassa centrales, waarin versnipperde gezonde(!) volwassen bomen worden verbrand. Dit is de realiteit die wij om ons heen zien gebeuren en wel in verontrustend toenemende mate. Alles bij elkaar opgeteld vormt dit een enorme financiële stimulans voor natuurvernietiging. Het werkt nadelig voor onze leefomgeving: bomen worden gekapt in een land waar al een aantoonbaar tekort aan bomen is, en dat in een tijd waarin juist extra bomen geplant moeten worden om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Wij hebben de stellige indruk dat de subsidie-honger de reden is waardoor onze natuurgebieden, die voorheen juist een beschermde status genoten, nu totaal en definitief worden vernietigd. Ook lanen van landgoederen moeten het ontgelden, waaronder bijvoorbeeld Slangenburg in Doetinchem. Prachtige, zelfs monumentale reuzen worden geveld. 
Mede omdat de Europese Unie daar met subsidies aan bijdraagt en dit nooit uw bedoeling kan zijn, wenden wij ons tot u.
Op dit moment is één van de grootste verwoestingen gepland in het Schoorlse Duingebied. Gepland is dat er alleen al in Schoorl een miljoen vierkante meter dennenbos gekapt en afgegraven gaat worden. De beoogde/gewenste soorten die volgens de plannen “een kans krijgen” zullen decennia nodig hebben om zich te ontwikkelen. Maar de kans op nieuwe vestiging, ontwikkeling en ontstaan van robuuste habitats van de beoogde/gewenste flora en fauna is door de geprognotiseerde stiksofdepositie wel heel erg klein. Schoorl is slechts een voorbeeld, dit soort “omvormingen” vinden door het hele land in hetzelfde verontrustend snel tempo plaats.
Op www.bomenkapmeldpunt.nl kunt u een bloemlezing hiervan vinden.

Door de enorme omvang van de natuurvernietiging zal Nederland nóg meer achter gaan lopen op haar verplichting om CO2 omlaag te brengen. Er vindt namelijk na het kappen per direct geen opname meer plaats van CO2 en dat op grote schaal! Dat probleem is vervolgens ook niet een jaar later opgelost, want het heeft een paar jaar nodig voordat de opname capaciteit die aanwezig was, weer aanwezig is. Je blijft dus achter lopen op de afspraak meer CO2 op te nemen uit de atmosfeer!
Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in september 2018 een analyse gepubliceerd van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zoals dat door de Nederlandse overheid wordt ontwikkeld als voorbereiding van wetgeving. Zij constateren dat de klimaatvoorstellen voor slimmer landgebruik op gespannen voet staan met bestaand natuurbeleid: de klimaatvoorstellen zijn gericht op koolstofvastlegging door bossen en het voorkomen van ontbossing, terwijl bestaand Natura 2000 beleid en PAS-beleid naar verwachting juist tot meer ontbossing, verschraling en ontvening leidt.
PBL constateert dat er vraagtekens gezet moeten worden bij de huidige manier waarop in Nederland biomassa wordt ingezet in centrales. Om de klimaatdoelen te behalen constateert het PBL dat bos moet worden aangeplant: circa 8000 ha essen- en populierenbos op kleigronden en 10.000 ha grove den op zandgrond.

Het PBL legt uit dat het kappen van één hectare bos netto een CO2-toename oplevert van 500 ton.
In plaats van aanplanten van bos, wordt er op dit moment in ons land met veel voortvarendheid bos gekapt. Daarbij wordt gewezen op verplichtingen vanuit Natura 2000, terwijl, zoals wij reeds eerder vermeldden, in de aanwijzingen helemaal niet staat dat boskap zou moeten plaats vinden. Het lijkt erop dat men nog net op tijd de opbrengst (subsidie) wil binnenhalen voordat het, vanwege de cruciale rol die bomen spelen in de CO2 reductie, onvermijdelijk wordt om bomen te laten staan en bij te planten.

Om even bij Schoorl te blijven als voorbeeld, er staan hier al dennen in zandgrond, die wil onze overheid nu juist gaan kappen. Ze hebben daar zalvende bewoordingen voor bedacht en noemen voor dit jaar dat 20 hectare bos zal worden “omgevormd tot duingrasland”. In werkelijkheid wordt veel meer dan die 20 ha bos gekapt en afgegraven en bovendien niet omgevormd naar grasland, maar tot stuifzand. De overige kap wordt gewoon anders genoemd: het kappen van ‘losse bomen’ rondom de te kappen bossen heet “regulier onderhoud” en grote gaten maken tussen de bossen heet “uitdunnen”
De totale voor deze herfst/winter geplande boomkap komt in Schoorl overeen met circa 40 ha bos. Verder wil men van het gekapte bos ook de stobben en zelfs de bovenste bodemlaag verwijderen tot op het zand, waardoor het bos definitief en onomkeerbaar wordt verwijderd. Volgens de rekenregel van het PBL wordt door de kap van die bomen bij elkaar 20.000 ton CO2 extra in de atmosfeer gebracht. Omdat de bossen definitief worden verwijderd, houdt de kap in dat gedurende vele jaren minder CO2 uit de atmosfeer zal worden vastgelegd. De plannen voor de komende jaren gaan nog verder, totaal moet in Schoorl circa 100 ha bos worden gekapt.
Maar we benadrukken nogmaals bij deze, dat dit door het hele land op precies dezelfde wijze plaatsvindt.

De massale bomenkap (gevolgd door afgraven van de humuslaag) wordt door onze overheid en de beheerders alleen anders benoemd: zij gebruiken versluierde taal, sussende bewoordingen, noemen kleinere oppervlakken. Het lijkt daardoor allemaal wel mee te vallen, maar daarmee wordt de bevolking misleid. Er ontstaat, de mooie verhalen ten spijt, een vergrast, ruig, ruw, open landschap met veel zandverstuiving. Daar zijn reeds voorbeelden van. Bodemerosie wordt in de hand gewerkt. Insecten (bijvoorbeeld bijen) hebben het moeilijk, de aantallen zijn volgens inmiddels bekend onderzoek in Duitsland afgenomen met 75%! De invloed van de kap en het definitief afgraven van de humuslaag op het bodemleven, waaronder de insecten, is alarmerend. De kringloop van het leven is daarmee ernstig in gevaar.

De overheid en de beheerders zouden rekening dienen te houden met de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in de zaak Staat versus Urgenda.
Het hof heeft bepaald dat de Nederlandse Staat veel meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Bovendien heeft het Gerechtshof gewezen op de gevaren voor de gezondheid:
Het hof benadrukte meermaals dat de Staat een zorgplicht heeft en maatregelen moet nemen om burgers te beschermen "tegen industriële activiteiten". "Bij gevaar moet de staat preventieve maatregelen nemen."
Wanneer niet wordt ingegrepen bestaat er een risico dat de huidige generatie wordt geconfronteerd met verlies van leven of een verstoring van het gezinsleven".
Als gevaren voor de langere termijn worden genoemd: overstromingen, ziektes van de luchtwegen, infectieziektes, droogte, bosbranden, verstoring van de voedsel- en drinkwatervoorziening en de aantasting van ecosystemen”, aldus het Hof.
Het vreemde is dat het lijkt alsof de beheerders er rekening mee houden, maar dan op de verkeerde manier. Want vanuit alle Provincies vernemen wij echter plotseling onthutsende berichten over versnelde en grootschalige bomenkap en daarmee het verdwijnen van onze groene longen.

Boswachterij Ruurlo/ Staatsbosbeheer

Wij wenden ons tot u omdat wij constateren dat deze werkwijze niet klopt.
De onomkeerbare vorm van bomenkap in Nederland dient NU te stoppen, de gevolgschade voor het milieu is immers niet meer terug te draaien!

Wij vinden dat wij het democratische recht hebben op een gezonde leefomgeving.

Omdat de burgers van Nederland onjuiste en onvolledige voorlichting krijgen: “Het MOET van Natura 2000”, “Het MOET van Brussel”, “Het MOET van de PAS” en wij juridisch geen poot aan de grond krijgen (we hebben zogenaamd inspraak gehad bij het opstellen van de plannen, maar dat is aantoonbaar niet het geval geweest), roepen wij u op:
Europa stop alstublieft met de subsidies op het maken van zogenaamde “Natuur” en de biomassa centrales!

Met vriendelijke groet,
hoogachtend,


Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt, secretaris
Stichting De Woudreus Drenthe, Mieke Vodegel, secretaris
Stichting tot Behoud Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers, voorzitter.

Alsmede alle bovengenoemde stichtingen en belangenorganisaties.