woensdag 12 juni 2024

Inspraaktekst Tafelgesprek Omgevingsvisie 2040 Gemeente Lochem

10‐6‐2024

Door P. Engelen (mede namens de Bomenstichting Achterhoek)

Doel van de Bomenstichting is in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van de Achterhoek, met name gericht op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen.

Een van de laatste wapenfeiten is dat de prachtige gezonde platanen op de Markt in Lochem die de gemeente Lochem wilde kappen door toedoen van de Bomenstichting gespaard zijn gebleven. Meer info over de Bomenstichting zie http://bomenachterhoek.blogspot.com/

Over de Nota van zienswijzen: wat opvalt is de soms wat vreemde commentaren van de gemeente, het lijkt dat de lezer niet goed heeft begrepen wat in de zienswijze wordt bedoeld. Voorbeeld: Water en Bodem Sturend. In 2022 heeft de rijksoverheid besloten dat dit principe leidend moet worden bij de ruimtelijke inrichting van het land en dat heeft alles te maken met klimaatadaptatie. Ik heb in mijn zienswijze dan ook bepleit om Water en Bodem Sturend een belangrijk uitgangspunt te maken in de Omgevingsvisie. Reactie in de nota van zienswijzen (ik citeer): “Wanneer wij in Nederland “water en bodem sturend” als enig of prioritair leidend principe zouden hanteren, zouden we alle laagbouwwoningen in het oosten van ons land, moeten amoveren en er efficiënt hoogbouw voor inde plaats moeten stellen”. Einde citaat.

Heel vreemd deze reactie. Doet geen recht aan wat ik in de zienswijze heb beoogd. Geen zinnig mens zal bepleiten om kwalitatief goede woningen af te gaan breken. Het gaat er juist om, om bij het plannen van nieuwe woningen en infrastructuur de juiste principes te hanteren; daar is die Omgevingsvisie voor.

Ik vraag graag uw aandacht voor een onderwerp dat mijns inziens in de Omgevingsvisie onvoldoende uit de verf is gekomen. Het gaat om water!

Er is helaas veel te weinig tijd om te vertellen wat voor belangrijke functies bomen allemaal hebben voor mens en dier en plant. Ik noem er één. CO2 afvangen en zuurstof produceren. Dat is dus een vrij basale voorziening. Maar: veel bomen hebben het zwaar. Ze hebben dorst! En ze gaan bij bosjes kapot. Een voorbeeld, 2 jaar geleden in het nieuws: op landgoed Dorth, dat is ook gemeente Lochem, een kwart van de beuken (en dat zijn er honderden daar) in hun voortbestaan bedreigd. Sommige mensen zeggen: met zo’n record nat voorjaar gaat alles wel weer goed in de natuur. U en ik weten dat droogte een meerjarig proces is en sinds 2018 is de trend en zijn de effecten duidelijk. In de omgevingsvisie zou daarom het watermanagement een veel centralere rol moeten spelen. Dat is natuurlijk niet alleen een zaak van de gemeente, ook van provincie en waterschap, maar de gemeente zou hier een voortrekkersrol kunnen en moeten spelen.

U kent allemaal het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ dat na de grote overstromingen van 1995‐96 is ingezet en dat een groot succes is geweest. Niet alleen de kans op ernstige overstromingen gereduceerd maar ook enorme boost voor bestaande en nieuwe natuur: langs de IJssel, de Rijn, de Waal en Maas. Welnu: na de grote rivieren zijn de kleine rivieren aan de beurt. Ruimte voor de kleine rivieren! Zoals de Vecht, de Dinkel, de Regge en in het geval van Lochem met name de Berkel. Ruimte voor de Berkel! Herstel van het beekdal. Natuurlijk peilbeheer dus veel meer ruimte voor verschil tussen zomerpeil en winterpeil. Op grote schaal bovenstrooms water gaan vasthouden zodat in droge perioden de grondwaterstand kan worden aangevuld. Het kan nu al, maar het gebeurt niet. Omdat andere belangen er tegenin gaan. Inde nota van zienswijzen wordt verwezen naar de Aanpak Droogte Achterhoek’’. Tot nu toe voornamelijk woorden. Ja, stuwtjes in een boerensloot, leuk voor de foto van de gedeputeerde of de wethouder of waterschapsbestuurder met de agrariër in de krant. Motto is “Elke druppel de grond in”. Ik zeg (met de mensen van Natuurmonumenten en andere organisaties die weten hoe slecht het gaat met de biodiversiteit): een druppel op de gloeiende plaat.

Als het goed is zou de Berkel de levensader van de Achterhoek kunnen zijn. Maar nu wordt het water zo snel mogelijk afgevoerd. Het waterschap heeft enkele projecten (gehad) voor herinrichting van de Berkel maar deze zijn zeer beperkt in scope en effect. Wat nodig is, is een aanpak van het gehele beekdal systeem, van Rekken tot Zutphen. Ruimte voor de Berkel, dus.

Tenslotte nog dit: de Bomenstichting Achterhoek ondersteunt de zienswijzen van “de Vier” over de Gorsselse heide. Het geval Gorsselse heide is kenmerkend voor deze Omgevingsvisie. Die ademt nog het oude denken “alles kan overal”. Als je maar wat samenhang en balans en verbinding erbij roept. Nou dat heeft Johan Remkes feilloos neergezet in zijn stikstofverhaal: ‘Niet alles kan meer overal’.

Er zullen soms fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Daar loopt deze Omgevingsvisie – helaas voor weg..maandag 29 april 2024

Deze rake teksten kwamen wij tegen toen wij tijdens het KunstMoment in Diepenheim kunstenares Mariken de Goede bezochten:

Van Crisow von Schulz van Stadshout Amsterdam 👍💚👍💚👍
Tekst van Renate Nollen, die wij ook van harte onderschrijven!


FLADDERIEP - Ulmus laevis: Boom van het jaar 2024

Voor de ‘Boom van het Jaar’ verkiezing koos LTO Cultuurgroep Laan- Bos- en Parkbomen dit jaar voor het thema 'Nostalgische Bomen’. Uit de drie genomineerde bomen (knotwilg, fladderiep en Japanse schijniep) werd als ‘Boom van het Jaar 2024’ de fladderiep gekozen als winnaar.


De fladderiep is een majestueuze boom. De brede, open koepelvormige kroon met kronkelige takken begint laag op de stam. Als de boom haar (volwassen) lengte van 25 meter heeft bereikt, vormt ze met haar glanzende donkergroene asymmetrische bladeren een grote groene bol in het landschap. In de herfst kleurt ze prachtig geel. De fladderiep bloeit in maart-april voordat de bladeren verschijnen


Monumentale Fladderiep gespaard bij afbraak 

school en bouw appartementen Lochem in 2020


De bloempjes staan op anderhalf à twee centimeter lange steeltjes, waaraan de zaadjes fladderen in de wind, totdat ze circa zes weken later rijpen en afvallen. De Nederlandse namen fladderiep of steeliep dankt de soort dus aan de bloei. Oude bomen kunnen spectaculaire plankwortels vormen. Dit gebeurt vooral op natte plekken, waar ze zich uitstekend thuis voelen

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl


woensdag 13 maart 2024

STEUN de ROOFVOGELOPVANG in BARCHEM!

Partij LochemGroen! deed vorige week een oproep aan de gemeente Lochem om geld vrij te maken voor de roofvogelopvang in Barchem. Deze oproep werd echter helaas niet gesteund door de meerderheid van de Lochemse raad. Daarom gaat LochemGroen! deze week (online) donateurs werven.

Het streefbedrag van €1000,- in vijf dagen is optimistisch en noodzakelijk.

LochemGroen! wil een duidelijk signaal afgeven om niet als overheden naar elkaar te blijven wijzen en vragen daarom meer bekendheid te genereren voor dit probleem. Het financieel ondersteunen van wildopvang in Nederland is van groot belang omdat wildopvanglocaties het steeds moeilijker hebben. De Dierenbescherming kwam in oktober '23 met een noodkreet om als provincies en gemeentes financiële middelen vrij te maken.

𝐋𝐨𝐤𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐞

Naast de online actie staat LochemGroen! zaterdag 16 maart in Lochem op de Markt om de wildopvang onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen. De opbrengst gaat direct in zijn geheel naar de roofvogelopvang in Barchem. Zij vangen per jaar meer dan 600 dieren op! 

Wij hopen mèt LochemGroen! dat hiermee ook in andere gemeenten en provincies meer aandacht komt voor wildopvang in Nederland.

Elke donatie is welkom via   http://www.doneeractie.nl/roofvogelopvang-barchem/-88934 


𝐇𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐝𝐚𝐧𝐤 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧


donderdag 8 februari 2024

Petitie voor een Beter Natuurbeleid aangeboden aan de Vaste 2e Kamercommissie LNV.

Op dinsdag 30 januari hebben wij namens ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (LNBBB) de petitie “Voor een Beter Natuurbeleid; Stop grootschalige bomenkap”, https://beternatuurbeleid.petities.nl/ met >36.000 ondertekenaars, aangeboden aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie LNV in Den Haag.

(U kunt hier de begeleidende speech vinden die Joke Volkers hierbij heeft gehouden: https://bos-en-bomenbescherming.nl/overhandiging-petitie-groot-succes/ ).

De overhandiging met het officiële aantal handtekeningen, geregistreerd door Petities.nl 

Tevens hebben wij een map met nadere informatie aan elk commissielid uitgedeeld. Een groot deel van de commissieleden was aanwezig; naar men ons liet weten was dit vrij uitzonderlijk. Er was veel interesse vanuit deze commissieleden, er werd aandachtig geluisterd en er werden veel vragen gesteld.

Vanuit o.a. Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Brabant en zelfs vanaf Texel was een aantal LNBBB supporters speciaal hiervoor naar Den Haag gekomen; geweldig deze steun!

Het proces verbaal: met het officiële aantal handtekeningen. Het overige aantal van 9.814 handtekeningen kwam van anonieme ondertekenaars.

Mooi was ook dat Omroep Gelderland hieraan aandacht heeft willen besteden; zie: https://www.gld.nl/nieuws/8089697/boosheid-over-grootschalige-bomenkap-in-gelderland

Pauline de Vries, medeoprichter van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (in Doetinchem; met zo’n 60 deelnemende omwonenden) nam hier de honneurs waar namens ons Netwerk.

Helaas wilde Staatsbosbeheer(SBB) niet aan deze radio en TV-uitzending meewerken, maar er werd een oud PR filmpje ingelast, waarin SBB wees op hun “verjonging door nieuwe aanplant”. Echter betrof het hier geen nieuwe bomen, maar achterstallige compensatie herplant voor de duizenden door hen gekapte bomen. O.a. door ruimtegebrek loopt SBB enorm achter op deze grote aantallen nog verplichte herplant.

Bovendien waren de bomenkapcijfers die de WUR liet zien helaas niet correct; de kap voor biomassa was hierbij immers niet meegerekend, waardoor het leek “dat het allemaal wel meeviel”..

Ook wij hadden graag wederhoor willen bieden met onze eigen LNBBB wetenschappers/ deskundigen.

Tevens werden wij door Omroep Gelderland betiteld als “actiegroep”; terwijl wij het LNBBB wel duidelijk hebben voorgesteld als overkoepelend orgaan van 49 (inmiddels 51) verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comité’s en een enkele actiegroep..

Maar hoe dan ook; de publiciteit was uiteraard belangrijk en welkom; inmiddels zijn er sinds afgelopen 30 januari op dit moment al meer dan 1000 ondertekenaars bijgekomen! 

Wij laten deze petitie daarom nog maar even in de lucht! https://beternatuurbeleid.petities.nl/

De volgende stap: wij streven er nu naar een overleg met deze Commissie te bewerkstelligen, waarmee wij hopen op een kans onze punten, samen met onze deskundigen, nader te kunnen onderbouwen.

Wij zijn blij met de groeiende steun, en: Wij Gaan Door!.. 

En met dank aan de vrijwilligers van Petities.nl!


zondag 28 januari 2024

Aanbieden petitie: “Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid”

Op dinsdag 30 januari as. zullen wij als deelnemer aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming onze petitie voor "Een Beter Natuurbeleid", met inmiddels 36.060 ondertekeningen, om 13.30 uur aanbieden aan de Vaste Kamer Commissie LNV in Den Haag, Prinses Irene pad 1.

Bij het Landelijk Netwerk (LNBBB) zijn 49 organisaties aangesloten die schoon genoeg hebben van de ontbossing in ons land. Door de vele brieven die het LNBBB hieromtrent stuurde naar de LNV-commissieleden, provincies en gemeenten, nam Minister Schouten in 2019 het initiatief een Bossenstrategie te ontwikkelen om hiermee de onrust bij de burgers weg te nemen. Haar projectmanagers hebben diverse keren overleg gehad met het LNBBB, maar dit bleek uiteindelijk meer om het vinkje “burgers gehoord” te kunnen plaatsen. Na slechts twee maanden werd aan de Minister al een concept overhandigd, met tot gevolg dat zij direct met grote spoed “herstel-” werkzaamheden uitvaardigde, die niet veel anders betekenden dan boskap in mooie natuurgebieden en vele bospercelen gingen voor de bijl. 

Overigens is deze versie van de Bossenstrategie intussen nog nooit door de Tweede Kamer goedgekeurd. Wat het LNBBB en haar deskundigen betreft is deze huidige Bossenstrategie juist zeer schadelijk voor onze bossen en gebaseerd op drijfzand. 

(Wij hebben de minister indertijd een brief geschreven waarin wij een aantal beweringen in haar kamerbrief “Bossenstrategie” weerleggen: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html

De onrust die de Minister wilde wegnemen is hierdoor alleen maar groter geworden. Want het zijn de bos-exploiterende partijen die door haar gehoord zijn, terwijl onafhankelijke deskundigen stelselmatig door de Minister terzijde werden geschoven, waardoor de schadelijke, vergunningvrije, zelfs ongelimiteerde kap van 0.5 ha bos namens deze Bossenstrategie intussen al desastreuze gevolgen heeft voor onze biodiversiteit waarbij kwetsbare ecosystemen worden vernietigd. (Een aantal provincies heeft al een voorschot genomen op de Bossenstrategie).

Dit jaar is door de huidige Minister en Staatsbosbeheer uitgeroepen als: “Het Jaar van de Bossen” en daarmee een uitgelezen moment om aandacht te vragen voor onze huidige bossen, die o.a. zèker niet “van Brussel” vanuit N2000 gekapt hoeven te worden; zoals vaak als oneigenlijk argument wordt aangevoerd! 

N2000 eist juist: “Behouden en beschermen wat is, vooral bossen voor de samenhang van een ecologisch en biodivers netwerk”!

Het LNBBB pleit dus voor een ander en Beter Natuurbeleid!

Zie: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html?spref=tw

donderdag 4 januari 2024

Ontbossing

In 2022 is wereldwijd 6,6 miljoen hectare bos permanent verdwenen. Dat is 4% meer dan in 2021. Het grootste deel van het verdwenen bos bestaat uit tropische regenwouden. Het gaat dan om 4,1 miljoen hectare. De ontwikkeling staat in schril contrast met de afspraken die ruim 140 landen in 2021 maakten op de klimaatconferentie van Glasgow om per 2030 een eind te maken aan de ontbossing.

Het verlies van bos is 21% hoger dan zou moeten om ontbossing in 2030 helemaal te hebben gestopt. De grootschalige kap van bossen vindt vooral plaats voor mijnbouw, de aanleg van infrastructuur en de landbouw. 

Een andere belangrijke oorzaak is de houtproductie voor bijvoorbeeld timmerhout en papier. Het Wereld Natuur Fonds wil verdere ontbossing tegengaan door kunstmatige intelligentie in te zetten. De organisatie ontwikkelt in samenwerking met Wageningen University & Research, Deloitte en Boston Consulting Group een systeem dat de houtkap in tropische bossen kan voorspellen.

Het systeem gebruikt onder andere satellietbeelden om tot 6 maanden vooruit te kunnen inschatten waar mogelijk illegale ontbossing zal gaan plaatsvinden. Met die informatie kunnen lokale overheden en gemeenschappen optreden voordat de daadwerkelijke kap begint.

De eerste pilots met het systeem blijken goed uit te pakken. In Gabon en het Indonesische deel van Borneo monitort het systeem circa 8 miljoen hectare aan bos, en zijn er al ruim 30 vroegtijdige acties ondernomen om ontbossing te voorkomen.


Bron: Wereld Natuur Fonds / Volkskrant Via: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlBOOM van het JAAR 2023

De Marialinde in het hart van het Brabantse Oisterwijk is verkozen tot De Boom van het Jaar 2023. De 650 jaar oude lindeboom won met 7.076 stemmen en bleef daarmee de directe concurrent in IJsselstein ruim voor. 

De Marialinde wordt automatisch de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing Tree of the Year die in februari 2024 wordt gehouden. SBNL Natuurfonds verzorgt sinds 2018 de selectie van deze Nederlandse inzending.

 

Foto: Nardo Kaandorp

De Marialinde aan De Lind achter het oude Raadhuis werd al vermeld in 1388. Lindebomen werden in vroeger tijden in een stads- of dorpskern vaak gebruikt voor de rechtspraak. Daarnaast werden naast de Marialinde altijd markten en dorpsfeesten gehouden. De boom is onlosmakelijk verweven met de historie van Oisterwijk. De Marialinde was aangemeld door 'Bezoek Oisterwijk', die samen met de gemeente veel aandacht voor de Marialinde wist te genereren.

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlPlan Boom

De partijen achter het 'Plan Boom' hebben de website boomkiezer.nl ontwikkeld. Deze is bedoeld als een hulpmiddel voor mensen die bomen en struiken willen planten die goed zijn voor de natuur.

Op boomkiezer.nl zijn alleen inheemse bomen en struiken te vinden. Deze soorten gedijen hier van nature goed, zijn aangepast aan de lokale omstandigheden en daardoor beter bestand tegen bijvoorbeeld droge zomers of natte winters. 

 

 

Inheemse bomen en planten vormen een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren die hier leven. Bomen zorgen bovendien voor gezonde lucht. De Boomkiezer is een campagne van de Natuur- en Milieufederaties om zoveel mogelijk bomen te planten. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

 

Bron: Natuur- en Milieufederaties via: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Wateropname door Bomen

Onderzoeker Alessandro Montemagno ontwikkelde nieuwe methoden om de wateropname door bomen goed vast te kunnen stellen.

Hij gebruikte zeldzame aardelementen als tracers om met een hogere nauwkeurigheid de opname te kunnen bepalen en ontwikkelde nieuwe methoden voor het bemonsteren van boomsappen.

 


Zijn benadering maakt een diepgaander onderzoek mogelijk van de isotopische en chemische samenstelling van het boomsap, waardoor er meer kennis ontstaat over de waterdynamiek in bossen.


Bron: Wageningen University & Research, 

http://tinyurl.com/3t3tkvbs

via: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl