zondag 28 april 2019

Treffende animatie over het huidige bosbeheer en de CO2 leugen!

Sympathisant Jack Balhan geeft met dit mooie filmpje weer hoever het inmiddels is gekomen met de huidige grootschalige kaalkap voor zg. "bos- of natuuromvorming", of hoe de "natuurbeheerders" hun (veelal subsidiabele) kap-acties tegenwoordig ook maar plachten te noemen. 


Boswachterij Ruurlo Staatsbosbeheer

"Stop Houtkap Bossen en Woonomgeving door overheid, 


Staatsbosbeheer; 


Natuurmonumenten en de Landschappen".


Zo langzamerhand kun je in ons land nergens meer wandelen in een bos of er is wel een gedeelte kaalgekapt, zg. om "nieuwe natuur" te creëren.
De "kapsmoezen" zijn oneindig:
Zichtlijnen creëren, natuurherstel, diversiteit creëren, open plekken maken met kans voor jonge aangroei, Benutten en Beleven, dynamiek verbeteren, achterstallig onderhoud, groot onderhoud, biodiversiteit, verjonging, overlast verminderen, dunnen, historisch heidelandschap herstellen, exoten verwijderen, plekken om te zonnen voor reptielen, natuurgebieden weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot, opschonen, creëren van bosbouwbos, natuurbos en recreatie bos, dynamiek verbeteren, aanpassen, verwijderen, infrastructuur verbeteren/ verleggen, èn natuurlijk De Veiligheid!” etc……


Deze, vaak ook nog gesubsidieerde(!) “natuuromvorming” resulteert niet zelden in een mossig gebied, of in enorm veel braamstruiken (stikstof) of in een veld met de grassoort het pijpenstrootje (Molinia).


Bosomvorming voor heide: 10 jaar later..
Staatsbosbeheer
Kaalkap geresulteerd in perceel vol Pijpenstrootje (Molinia)
Boswachterij Ruurlo Staatsbosbeheer

Inmiddels een nieuwe berg snippers
voor de biomassa-kassa; april 2019.
Boswachterij Ruurlo Staatsbosbeheer


Vergeet u niet onze PETITIE te tekenen?!

http://Beternatuurbeleid.petities.nl 

vrijdag 26 april 2019

Voorkom bomenkap tijdens broedseizoen

Boswachterij Ruurlo
Zelfs ten tijde van het broedseizoen van vogels, maar ook de nesttijd voor andere dieren als bijvoorbeeld zoogdieren, waaronder vleermuizen, gaan allerlei instanties zoals Staatsbosbeheer, gemeente, woningbouwverenigingen, de -Landschappen, etc. volop door met kappen.


Wanneer je weet dat er wel degelijk sprake is van broed c.q. nest activiteit kun je een 
beroep doen op de Wet Natuurbescherming en een verzoek om Handhaving indienen: 

Deze Wet Natuurbescherming beschrijft een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt m.b.t. vogels:
  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2)
Voor vleermuizen geldt bovendien dat het niet is toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.
In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook om vliegroutes en jachtgebieden.
De kappende instantie moet dus hard maken op grond van een onderzoek dat er geen nestelende dieren (zoog- + vogels + etc) aanwezig zijn, en dit niet op grond van oude rapportage maar een actueel rapport. Dit geldt ook voor Staatsbosbeheer!
Bij overtredingen van de Wet Natuurbescherming, of als te verwachten is dat deze zal worden overtreden kun je een handhavingsverzoek indienen bij het Rijk of bij de provincie. Via de telefoon, mail, of formulier kun je heel simpel melden dat je je zorgen maakt over de aanwezige fauna in en rond de bomen van een bepaalde kaplocatie en dat je een handhavingsverzoek indient en op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere afhandeling. Het is aan de bomenkapper om te bewijzen dat er absoluut geen sprake is van de overtreding van de Wet Natuurbescherming.
Voor bomen langs rijkswegen etc. is het RVO (Rijksdienst voor Ondernemers) verantwoordelijk voor de afhandeling van een handhavingsverzoek. Voor alle andere zaken de desbetreffende provincie.
Zorg dat je in elk geval ook een meldingsnummer/ bevestiging krijgt.
Voor zaken op provinciaal/ gemeentelijk niveau moet je bij de provincie zijn. Bel naar provincie en vraag naar de afdeling Handhaving. En via Twitter helpt ook!
Het handhavingsverzoek redt hopelijk het leven van de aanwezige fauna, maar geeft jou ook meer tijd om de uiteindelijke kap van bomen aan te pakken.maandag 22 april 2019

STOP HET KAPPEN VAN LAANBOMEN LANGS DE N319!

BURGERINITIATIEF!

Red het Achterhoekse landschap en stop met kappen langs provinciale wegen!TEKEN MEE! Doe dit SNEL s.v.p: voor 1 mei a.s!


Facebook: Stop-bomenkap-N-wegen-Achterhoek

Met 750 GELDERSE ondertekenaars hebben wij een rechtsgeldig burgerinitiatief! 


Als het aan de provincie ligt, gaat de kettingzaag in duizenden volwassen laanbomen langs de N-wegen in de Achterhoek. Volwassen bomen die zo bepalend zijn voor het Achterhoekse landschap. Honderden zijn er al gesneuveld, en nu is het klaar!
Volwassen bomen dienen vele doelen - ze zorgen voor zuurstof, voor verkoeling, houden vocht vast in de bodem, nemen fijnstof op, bieden schuilplaats aan vogels en insecten en zijn ook gewoon mooi. Ze brengen toeristen naar de Achterhoek.
Terwijl maatschappelijk de weerstand tegen de bomenkap door overheden en bosbeheerders steeds groter wordt, dreigt kap van duizenden bomen in de Achterhoek. De provincie heeft oogkleppen op en kijkt alleen naar verkeersveiligheid. Als er geen obstakels langs een weg staan, kun je er ook niet tegen aan botsen. Maar wordt een weg er veiliger door? Nee, want er zal harder worden gereden en je krijgt last van een laagstaande zon. Er is geen onderzoek dat aantoont dat een weg veiliger is geworden na het kappen van bomen.
Beleidsdoel en maatregel staan in geen verhouding tot elkaar. Het hele leven is een afweging van risico’s. Dempen we alle sloten en vijvers omdat er per jaar 80 mensen verdrinken in Nederland? Kappen we 100.000 bomen per jaar omdat er in Gelderland een tiental mensen tegen een boom botst soms met dodelijke afloop? Nog even los van of de boom de doodsoorzaak is.
De provincie schermt met het herplanten van nieuwe bomen. Dat is een farce. In het huidige klimaat met hogere temperaturen en lagere grondwaterstand zullen dit kwetsbare, miezerige boompjes blijven. Bovendien, de CO2-bindende kracht van bomen hebben we nú nodig en niet over 30 of 50 jaar als de nieuwe aanplant - misschien - volwassen is geworden.
Eén volwassen boom staat voor 1.500 nieuwe bomen. De provincie compenseert maar een fractie, en als huisvesting voor spechten of vleermuizen is een jong boompje per definitie waardeloos. Een complete degradatie van het landschap en de natuurwaarden is het gevolg.
De provincie heeft niets met bomen. Ze kapt, zet nieuwe terug, laat die vervolgens weer verdrogen en poot in het voorjaar – waarom niet in het najaar? - weer nieuwe aan. Verspilling van gemeenschapsgeld en vernietiging van ons landschap.


STOP VERNIETIGING VAN ONZE MOOIE ACHTERHOEK!


De gemeente Berkelland speelt struisvogelpolitiek!

Steun daarom ons Burgerinitiatief
Red het Achterhoekse landschap en stop met kappen langs provinciale wegen!

Wat wij willen:
  • behoud van alle vitale bomen en lanen;
  • een nieuw provinciaal beleid;
  • een verkeersveiligheidsbeleid waarin natuur, cultuur, leefbaarheid een gelijkwaardige plaats hebben en dat gestoeld is op feiten in plaats van veronderstellingen;
  • betrokkenheid van burgers bij alle toekomstig beleid; het landschap is van ons en niet van de provincie.

Dit burgerinitiatief is opgestart door de Bomenstichting Achterhoek samen met Stichting Natuurlijk Achterhoek en Stichting Mooi Groenlo en met een aantal inwoners en wordt gesteund door GroenLinks Berkelland, PvdA Berkelland/Oost Gelre en Onafhankelijken Oost Gelre/OOG. 
woensdag 17 april 2019

Petitie tegen grootschalige bomenkap

Hoog tijd voor een landelijke PETITIE tegen de grootschalige bomenkap!:


Inmiddels zullen velen van u het interview met Frits van Beusekom hebben gelezen.

Dit werd gevolgd door een flink aantal artikelen die er ook niet om liegen in o.i. NRC, Volkskrant, t/m het Reformatorisch Dagblad. Ook Vroege Vogels besteedde er aandacht aan.
Uit veler harten gegrepen! Want al sinds lange tijd zien wij deze schadelijke werkwijze van Staatsbosbeheer(SBB) om ons heen toenemen. Waar we ook probeerden bij SBB aandacht te krijgen voor heroverweging en behoud van bos en bomen en natuurwaarden, we kregen vrijwel altijd nul op het rekest. Ook beloften van bijv. kap van kleinere percelen werden niet nagekomen.

De prachtige verhalen van de SBB PR machine waarmee het publiek wordt gerustgesteld worden nu zo langzamerhand ook wel doorzien, omdat men ook wel ziet dat deze niet stroken met de realiteit. Zie ook: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/?s=Staatsbosbeheer
Het gaat hier overigens niet alleen om SBB. Er zijn ook andere bos- en natuurbeheerders die het bomenverdienmodel van houtverkoop en subsidie voor biomassa hebben gevonden. 
Daarom moeten we het breder trekken, want het huidige overheidsbeleid biedt ook alle ruimte voor deze praktijken! Dat moet dus veranderen!

Ondanks dat wij ons aan het maximum aantal tekens hebben gehouden heeft Petitie.nl onze tekst toch ingekort. Daarom wordt deze met meer uitgebreide informatie op onze weblog nader aangevuld, zie: https://bit.ly/2GpQjZo
Tevens vindt u op: https://bit.ly/2SMWaxy een lijst van de bomen- natuur- en belangenorganisaties die deze petitie mede-ondersteunen.Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel
Stichting tot Behoud van de Schoorlse en Noord Kennemerduinengebied, Joke Volkers-Vos

12 februari 2019

dinsdag 2 april 2019

GROEIPROEF MET 180 BOMEN


Bomen in de stad dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, vangen regenwater op en geven koelte wanneer het warm is. De gemeente Amsterdam is gestart met een onderzoek met de aanplant van 180 bomen. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke ondergrondse, stedelijke omstandigheden het meest geschikt zijn om bomen zo snel mogelijk tot wasdom te brengen.

In totaal test de gemeente 15 groeimengsels bestaande uit verschillende steensoorten die zorgen voor de draagkracht, gemengd met klei, compost en voedingsstoffen. Hierin worden de bomen geplant. Daarna gaan onderzoekers de onmiddellijke omgeving van de boom net zo belasten als in de stad, waar er auto’s en vrachtwagens over de grond rijden. De proef duurt zeker 5 jaar.
Tijdens het groeiproces worden regelmatig metingen gedaan van het zuurstofgehalte in de grond, het vochtgehalte en de jaarlijkse groei van de bomen. De proef moet resulteren in het vinden van het mengsel met de juiste balans tussen stevigheid om het gewicht van verkeer te kunnen dragen, voldoende luchtigheid om de boomwortels in staat te stellen zich er een weg doorheen te banen en voedingsstoffen die de boom nodig heeft om te groeien.Bron: Gemeente Amsterdam
Natuur Net Nieuws april 2019       www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html

Wilgenhoutrups

Soms zie je in april of mei een grote, glimmende rups met een donkerrode rug en een geelwitte buik oversteken op straat. Rond deze tijd verhuist namelijk de rups van de wilgenhoutrups (de vlinder heet ook wilgenhoutrups) naar een andere boom.

De rupsen kunnen tot 10 cm groot worden en zijn circa 1 cm dik. De zwarte kop is voorzien van twee sterke kaken. Als je hem zou willen beetpakken moet je toch een beetje oppassen want hij kan flink bijten. De rups boort meterslange gangen bij voorkeur in wilgen en populieren. Deze bomen hebben een zachte houtstructuur en het is een makkie voor de rups er doorheen te knagen. Maar hij is ook niet vies van andere loofbomen zoals es, iep, eik en linde. Het liefst vreet hij zich onderaan een boom naar binnen bij een beschadiging aan de bast, vaak veroorzaakt door een grasmaaier.


Dat een boom bewoond wordt door wilgenhoutrupsen, is te zien aan de grote, ovale openingen. Uit zo’n opening kan sterk naar azijn ruikend, nat boormeel komen. De rupsen maken azijnzuur aan om het hout enigszins te kunnen verteren.
De ontwikkeling van de vlinder duurt maar liefst twee en soms zelfs drie jaar. Al die jaren vreet de rups zich dus door het hout. Na deze periode verpopt hij zich in een door zaagsel en zijdedraden omweven cocon achter een boorgat in de stam tot vlinder. In juni werkt de pop zich naar buiten en komt de vlinder uit. De lege pophuiden steken uit de stam.
In ons land zijn het vooral de spechten die zich graag te goed doen aan zo'n rupsenhapje.
Volgens sommige boeken werd de rups door Romeinse soldaten als een lekkernij beschouwd.

Natuur Net Nieuws april 2019       www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html