dinsdag 31 maart 2015

Mill verplaatst platanen

Mill heeft afgelopen week een aantal bomen aan de Beerseweg verplaatst naar de Schoolstraat.

De bomen werden geplant op de plek aan de Schoolstraat waar eerder bomen werden gekapt. Bij deze kapwerkzaamheden bleek dat er meer bomen verwijderd moesten worden dan was gepland, en dus bleef er een kale berm over. Omdat de bomen aan de Beerseweg sowieso plaats moesten maken voor de aanleg van een fietspad, heeft gemeente Mill en St. Hubert besloten deze bomen te verplaatsen naar de Schoolstraat.Bron: gemeente Mill en St. Hubert

Boomzorg 24 maart 2015; Kelly Kuenen


App BOOM-SafetyCalc

Boom-KCB is begonnen met de landelijke kennismakingsactie BOOM-SafetyCalc! Tot mei heeft iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met het programma BOOM-SafetyCalc. Met de applicatie kunnen onder andere minimale restwanddiktes bij holle bomen nauwkeurig bepaald worden. 

Boom-KCB komt bij geïnteresseerden langs om de applicatie op pc of laptop te installeren en alle functies uit te leggen en te demonstreren. Als u denkt dat de applicatie een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan uw diensten dan vraagt Boom-KCB een vrijwillige bijdrage van veertig euro. Voldoet de app niet aan de verwachtingen, dan wordt deze verwijderd en zijn er geen kosten aan het bezoek verbonden.

BOOM-SafetyCalc koppelt houtwaardes, boomsoortspecifieke eigenschappen, de ingevoerde actuele boomgegevens, het windklimaat en de ingeladen foto om een berekening te maken met alle werkzame krachten op de boom. Hiermee kan BOOM-SafetyCalc globale veiligheidspercentages en de minimale restwanddikte nauwkeurig bepalen op verschillende hoogtes. De kracht van BOOM-SafetyCalc zit hem ook in het kunnen berekenen van het effect van snoeimaatregelen. 

Een jaarlicentie op de applicatie kost 350 euro. Bij meerdere licentiehouders binnen één bedrijf geldt een staffelkorting. Meer informatie over de app is te vinden op de site van Boom-KCB: http://www.boom-kcb.nl/

Bron: Boomzorg, Kelly Kuenen 30 maart 2015

Stadsdichter Eke Mannink neemt het op voor de Zutphense bomen

Hoe boomloos wil je zijn als Zutphen?

Vragen gonzen door de stad.
Al een paar dagen voel ik dat:
verbijstering en woede.
Het gaat om stammen en hun blad:
zo staan ze er - zo gaan ze plat.
Hoe komt het dat er goede bomen zo worden vermoord?

Herinrichting: toverwoord
en: "Er wordt groen teruggeplant."
Maar dat heeft wel een achterstand
van lichtjaren in groei, in stevigheid en bloei.
Soms wordt een ziekte voorgewend,
die achteraf dan wordt ontkend
door alle specialisten.
Omdat men zich vergiste
zijn de bomen toch absent.

Zelfs de Groenmarkt-kastanje
was voor de gemeente franje,
En dan nu de Laan naar Eme:
'uitdunning' van het extreme
soort, de weg naar Warnsveld…
zijn we nog niet uitgeteld?
De beuk, de vlier, de eik, de es
wanneer leren wij een les:
wanneer stoppen we hiermee?
 Moet de Houtwal houtloos?
Net als het Basseroord?
Van wie komt het idee dat bomen zo worden vermoord?
De houtprijs is nu erg hoog;
zou het commercie wezen?
Kappen heel die bomenrij en hup, naar de Chinezen…De mooie dubbele bomenrij langs de
Laan naar Eme


Publicatie met toestemming van Eke Mannink; 
stadsdichter Zutphen 2013-2014 


zaterdag 28 maart 2015

Verslepen kastanje onderdeel van wijkvernieuwing Eindhoven

In Eindhoven is gisteren een zeer waardevolle paardenkastanje versleept door de Nationale Bomenbank in opdracht van Woonstichting 'thuis. Daar waar alle huizen in het gebied zijn gesloopt, heeft deze mooie boom een nieuwe plek voor de toekomst gekregen. De boom met een stamdiameter van 85 cm is versleept met een kluit van 6x6 meter en woog 100 ton.

In stadsdeel Oud-Woensel transformeert de oude wijk in een verrassend nieuw woongebied Wonen met Spice. De arbeiderswoningen uit 1918 maken plaats voor 450 nieuwe koop- en huurwoningen en appartementen rond drie parkjes. Woonstichting ’thuis is voorstander van het behouden van duurzame groenstructuren die bijdragen aan biodiversiteit en een volwassen uitstraling. Daarom heeft zij ervoor gekozen de waardevolle paardenkastanje te behouden voor haar omgeving.
Tiny Brouwers is een 80-jarige bewoonster. Zij is in de wijk is geboren en heeft jaren naast de boom gewoond. Zij vertelt: “Ik heb leuke herinneringen aan de boom. In mijn jeugd gaf hij lekker verkoeling tijdens de zomerdag. Hij bloeide altijd heel mooi en de afgelopen jaren ga ik samen met mijn kleindochter kastanjes rapen. Een leuke bezigheid. Ik ben dan ook blij dat hij in de wijk blijft.”

Voorafgaand aan het verplanten is er een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de paardenkastanje over een goede tot zeer goede conditie en beworteling beschikt en volledig ziektevrij is. Dit is mede te danken aan de ruime groeiplaats en de zeer goede bodemgesteldheid. Het VARA TV programma Vroege Vogels zal volgende week, dinsdag 31 maart, een kort filmpje uitzenden van de verplanting.
Bron: Boomzorg/ Peter Jansen

Monumentaal!

Deze prachtige boom is een Kaukasische Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia).
Door de architect van het Rijksmuseum, Pierre Cuypers, zelf aangeplant in 1907. Omtrek is 449 cm, hoogte 19,4m.
Natuurlijk prijkt hij op het Landelijk Register van Monumentale Bomen! 
Van alle Nederlandse bomen staat deze het dichtst bij de Nachtwacht..
En hier de Vleugelnoot in blad, zomer 2014.


Laatste 2 foto's gemaakt door Wim Brinkerink voor: 
http://www.monumentaltrees.com/nl/nld/noordholland/amsterdam/7959_rijksmuseum/

vrijdag 20 maart 2015

Vervolg Gemeente Montferland en De Rode Beuk


De inmiddels beroemde Rode Beuk..
Wilt u meer weten over de voorgeschiedenis, zie:
Deel 1:

Deel 2:
Nog steeds verder geen verdere reactie van de gemeente. Wel van de Bezwaren Commissie. Ondanks dat wij wèl tijdig vóór 30 december bezwaar hebben ingediend (per aangetekende post en per e-mail, beide d.d. 28 december) claimt de gemeente dit bezwaar niet binnen de gestelde periode te hebben ontvangen. Dit argument is volgens de wet echter ongeldig. De bezwarenzitting zal op 19 maart plaatsvinden.
De beuk maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan: “Didam, woningbouw-locaties Het Kompas en ‘t Raland”, dat in mei of juni as. door de raad zal worden behandeld. Een aantal omwonenden heeft bezwaar dan wel een zienswijze ingediend omdat zij de beuk willen behouden.
De gM wil de inwerkingtreding van de kapvergunning na de goedkeuring van dit bestemmingsplan laten ingaan. Dat is echter in strijd met de Wabo wet, Art. 6.1.
Intussen hebben wij bij 60 omwonenden die rondom de beuk wonen een brief in de bus gedaan met o.a. de vraag of men de beuk wil behouden of niet. De gemeente claimt dat de meeste bewoners de beuk kwijt willen vanwege blad in hun tuin in de herfst …


Deel 3: 
De zitting van de Bezwaren Commissie heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 maart.
Ook een omwonende die tevens bezwaar had aangetekend nam hieraan deel.
Verrassend hierbij is dat deze omwonende vorige week nog was uitgenodigd door de gemeente Montferland (gM) “om over zijn bezwaar te komen praten”. Dit bleek echter te gaan om het verzoek van de gM of hij zijn bezwaar niet wilde intrekken? Nee, dat wilde hij niet…
Tevens bleek dat de info avond hieromtrent die volgens de gM vorig jaar juni al was gehouden, en waarbij “de meeste bewoners hadden aangegeven dat zij de beuk weg wilden hebben”, helemaal niet heeft plaatsgevonden. Pas onlangs, half februari, heeft genoemde omwonende hieromtrent een bijeenkomst georganiseerd. Daar is afgesproken dat een groep buren bij de ouderen die in de herfst last hebben van blad in hun tuin dit blad zullen komen wegharken. Daarmee werd besloten dat allen de beuk wilden behouden. Een aantal omwonenden heeft hiertoe ook nog een zienswijze ingediend, die zal worden meegenomen bij de behandeling door de Raad van het ontwerp bestemmingsplan in mei of juni as.
Nòg een punt kwam uit de hoge hoed; de gM had intussen (na 9 maanden) bedacht dat de locatie van de rode beuk in Didam in de Liemers lag, en dus niet in de Achterhoek, waarmee de Bomenstichting Achterhoek niet gerechtigd zou zijn bezwaar te maken. Hierbij had men blijkbaar vergeten dat men ons vorig jaar zelf had uitgenodigd om “kennis te maken en omdat men graag het goede contact dat een ambtenaar had met ons inmiddels helaas overleden bestuurslid Willem Pasman graag wilde voortzetten”. Daarmee gaf de gM immers toch zelf aan dat men onze stichting blijkbaar wel als belanghebbende zag..
De Bezwaren Commissie gaf beide partijen ruim de gelegenheid hun verhaal te doen en was zeer zorgvuldig in haar vraagstelling.

De Commissie heeft de Algemene Plaatselijke Verordening op de letter gevolgd; de belangen afgewogen en geadviseerd de beuk, ondanks dat deze voldoet aan de criteria van Monumentale Boom, echter niet te behouden.

Uiteindelijk is overigens ook nog gebleken dat het al vanaf het prille begin de opzet was de beuk te kappen, omdat met de opbrengst van de te bouwen woningen op het bewuste perceel aan de Komweg in Didam de nieuwe Brede School gefinancierd moet worden. Natuurlijk: hoe meer woningen, hoe meer opbrengst..
Vanaf het begin is dus al bewust helemaal geen rekening gehouden met het behoud van deze beuk; integendeel. Waarom we dan in 1e instantie werden uitgenodigd om hierover te komen praten is en blijft een vreemde zaak…
De buurt wil ook graag de beuk behouden, deze vertegenwoordigt bij velen nogal wat jeugdsentiment als boom waaronder zij speelden aan de rand van de speelplaats van hun school.
Het besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad opgeschort. Naar verwachting zal besluitvorming nu plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 2015.

Boomfeestdag in Gemeente Oost Gelre

Een geslaagde Boomfeestdag, in dit geval op de nieuw aangelegde wal bij Jongensstad in Groenlo. Tegelijk werden in Harreveld elzen geplant langs een watergang onder leiding van enkele leden van de door de gemeente Oost Gelre geïnitieerde werkgroep De Bomenwacht.


donderdag 19 maart 2015

Minder interesse in Nationale Boomfeestdag

De redactie van het blad Boomzorg stuit de afgelopen weken aan de lopende band op initiatieven in het kader van de nationale Boomfeestdag. Toch neemt de interesse in de dag af, meldt De Gelderlander.

Het evenement zou de afgelopen jaren onder andere door toedoen van bezuinigingen steeds minder aandacht krijgen. Het aantal kinderen dat dit jaar ter gelegenheid van de dag een boom plant, is bijvoorbeeld met 17.000 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Directeur Peter Derksen geeft in de krant aan zich zorgen te maken over deze ontwikkeling.
De Boomfeestdag bestaat al bijna zestig jaar. Tijdens het evenement spelen vooral basisschoolkinderen een grote rol. De organisatie van de Boomfeestdag wil hen een eerste natuurbeleving meegeven en ervoor zorgen dat de kinderen al spelenderwijs van alles leren over bomen en de natuur. 

Het startsein van het evenement werd dit jaar gegeven in Almere, waar prinses Laurentien samen met vijfhonderd kinderen nieuwe bomen zal planten. De organisatie van de Boomfeestdag geeft op haar site te kennen dat er tijdens deze editie zeker 200.000 bomen geplant zullen worden.

Bron: Boomzorg 


Zie ook De Gelderlander:
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/belangstelling-voor-boomfeestdag-daalt-1.4808304woensdag 18 maart 2015

Resultaat van goede boombeschermende maatregelen!

Als er gerommeld wordt in het wortelgebied van (oudere) bomen in het algemeen, en beuken in het bijzonder, gaat het meestal fout.
Vooral oudere bomen kunnen slecht tegen werkzaamheden in de buurt van hun wortelgebied, de beuk in het bijzonder.
Er zijn uitzonderingen. In Zutphen staat deze volwassen rode beuk, waarnaast in 2009 een parkeergarage is uitgegraven.  
De beuk staat er nu nog steeds goed bij, maar deze was dan ook zeer vitaal in 2009. De Bomenstichting Zutphen heeft er nauwlettend op toegezien dat deze beuk een speciale verzorging kreeg tijdens de werkzaamheden, en zie het resultaat!

De oude eik van Westerflier

We hebben in Laren de Dikke Boom: een ongeveer 400 jaar oude eik.
Maar ook in het Twentse Diepenheim staat een vergelijkbare oude reus: de zomereik van Westerflier, van dezelfde leeftijd. Een prachtexemplaar, dat helaas aan zijn einde raakt..

Meer info:
http://www.monumentaltrees.com/nl/nld/overijssel/hofvantwente/2798_deventerdijk/14913/

Er is alles aan gedaan..
Jaren geleden werd deze eik getroffen door de bliksem.
Er hing een nestkastje aan de stam met jonge koolmeesjes.
De bliksem sloeg precies naast het nestkastje in de boom en de mezen bleken ongedeerd!

zaterdag 14 maart 2015

Kaalslag gemeente Aalten

Ingezonden brief van sympathisant Jalf Flach uit Aalten aan de redactie van Aalten Vooruit:

Het wandelpad langs de Slinge is, en blijft een leuk idee.
Maar was het werkelijk nodig om er zoveel grote bomen aan op te offeren?
Je reinste kaalslag!
Dit winterseizoen liet, in en rond Aalten, een niet eerder vertoonde
ongebreidelde kap-activiteit zien.
Nog even en we kunnen een K voor onze plaatsnaam zetten...

vrijdag 13 maart 2015

Winnaar Groenste Project 2014!

N.a.v. het verzoek d.d. 5 februari van onze Stichting aan alle tien Achterhoekse gemeenten ons te laten weten welk door hen in 2014 uitgevoerde project zij zelfs het Groenst vonden, ontvingen wij vijf inzendingen:
  • Bronckhorst: Project Meuhoek;
  • Doetinchem: Meer natuurterrein realiseren in het gebied de Wehlse Broeklanden;
  • Montferland: Project Lockhorst; 
  • Oost-Gelre: 1, Aanplant Vlinderbrug; 2, Mot Kun’n (Project Gratis Boom);
  • Oude IJsselstreek: Sinderenseweg: Vervanging versleten Amerikaanse Eiken door zomer- en wintereiken en een gedeelte met lindes.
Deze zijn alle door ons bestuur beoordeeld, waarbij wij tot de conclusie zijn gekomen dat de gemeente Oost-Gelre duidelijk aan kop staat inzake positief en structureel Groenbeleid.
Het feit dat deze gemeente de werkgroep Bomenwacht heeft ingesteld en daarmee o.a. het project "Mot Kun’n" (Gratis Boom) heeft georganiseerd, verdient o.i. alle lof en wint daarmee de door onze stichting hiertoe uitgeloofde lindeboom.
Dit betreft een Tilia cordata Rancho (Winterlinde) met een omvang van 20/25 cm.
Wij zullen deze op Boomfeestdag, woensdag 18 maart as. aan de gemeente overhandigen.
Tijdstip en locatie worden nog nader bepaald.

Winnaar van de Lindeboom!donderdag 12 maart 2015

Kap zichtlaan kasteel Vorden

We zijn op 9 maart uitgenodigd door het Geldersch Landschap (GLK) om de situatie van een aantal bomen langs de mooie zichtlaan van kasteel Vorden te komen bekijken.

Helaas hebben ook wij moeten concluderen dat zo'n 20 bomen in dermate slechte conditie zijn dat deze gekapt moeten worden, temeer omdat ze een gevaar vormen op dit populaire wandelgebied.

Op vrijdag 13 maart worden 4 nu gevaarlijke bomen gekapt; de overige later in het jaar.
Veel dood hout in de kruinen


Hier de zichtlaan met rechts een gedeelte dat al eerder is vervangen door inmiddels goed groeiende beuken van 20 jaar. Tussen de hogere bomen daarachter, richting kasteel, staan de bomen die gekapt moeten worden.woensdag 11 maart 2015

Stand van zaken in uw gemeente per 7 maart 2015

Algemeen:
Ook deze afgelopen maanden werd in vele Achterhoekse gemeenten weer een groeiend aantal kapvergunningen verstrekt; een toenemende zorg. In de publicaties van het Gemeentenieuws van elke gemeente is te zien hoeveel vergunningen wekelijks worden verstrekt.
Daarnaast is er nog de kap die wordt uitgevoerd door de Provincie en door landschapsbeheer organisaties. 
Natuurlijk ontkomen ook deze organisaties niet aan de bezuinigingen. Maar er wordt, gedreven door de huidige gunstige houtprijzen en om in de toekomst maar geen onderhoud meer te hoeven plegen, te vaak om allerlei “redenen” gekapt. Al gauw is een boom “ziek”. Ook wordt bijv. niet zelden in rijen van 80-jarige bomen gekapt onder de vlag van “dunnen”. Dunnen slaat echter in principe op jong bos waar bomen tussenuit worden gehaald om groei van de overgebleven bomen te bevorderen; en daarvoor is geen kapvergunning nodig.
Jammer dat de Provincie, en landschapsbeheer organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap niet opener zijn over het feit dat ook zij gewoon commercieel kappen.
Sommige gemeenten spreken zelfs ook over “kaprijp”en “oogsten”; maar een gemeente is geen bosbedrijf. Er zijn wel financiële middelen en de ambtenaren willen over het algemeen wel, maar hun broodheren willen dat geld meestal niet aan bomenonderhoud uitgeven. Dan is “Kosten neutraal” het devies, en vooral “Duurzaam”(?)…
Kosten neutraal houdt dus in dat de opbrengst van het goede hout de kosten moet dekken, samen met de opbrengst van het hout van mindere kwaliteit dat versnipperd wordt verkocht voor bio brandstof. Daarmee levert men ook nog een bijdrage aan de uitstoot van CO2, en werkt op die manier dus mee aan de opwarming van de aarde..


Bomen in buitengebieden, dus van zowel gemeenten als de Provincie en op landgoederen, vallen onder de Boswet, dan is bij kapplannen geen bezwaarprocedure mogelijk. (Hierbij kan slechts worden volstaan met een kapmelding aan het Ministerie van LNV. Dan is er nog wel de voorwaarde van herplant en dat een Flora & Fauna onderzoek wordt uitgevoerd, maar daarop is weinig controle).
En dan het hoofdstuk Herplant; niet zelden is dat het stiefkind van het bomenbeheer bij een aantal gemeenten. 
Wanneer bij verlening van kapvergunningen voor particulieren een herplantplicht is opgelegd vindt handhaving hiervan door bezuiniging bij sommige gemeenten nog maar weinig plaats.
Wanneer door gemeenten zelf herplant wordt gepleegd wordt deze jonge aanplant niet altijd voldoende verzorgd, met sterfte tot gevolg; weggegooid geld.
De gemeente Oost Gelre doet dat goed; in samenwerking met de door haar geïnitieerde werkgroep de “Bomenwacht” zorgt men o.a. voor herplant en vooral ook nieuwe aanplant en nazorg daarvan. Tevens heeft men hier voor de komende 50 jaar een bomenbeheerplan gemaakt; dat verdient navolging!

Er wordt door sommige gemeenten ook overwogen de kapvergunning maar helemaal af te schaffen; want "het kost alleen maar geld", omdat de betreffende ambtenaar moet worden betaald. Wellicht een financiële waarde toekennen aan de boom waarvoor een vergunning wordt aangevraagd? Daarvoor zijn berekeningsmethoden. De aanvrager zou een percentage van die waarde kunnen betalen voor de vergunning. Zo levert het ook nog wat op waarmee de ambtenaar gedeeltelijk zou kunnen worden betaald.
Overigens is het afschaffen van de kapvergunning niet zo simpel als het lijkt. Dan krijgt men te weer maken met bestemmingsplannen, waarbij weer andere voorwaarden in werking treden en dat wordt juist veel duurder.

Een vogelaar die veel op pad is in het buitengebied meldt dat hij vrijwel wekelijks
bomen ziet verdwijnen, in dit geval door illegale kap. De meeste gemeenten willen wel handhaven, maar bij gebrek aan middelen komt dit nogal eens in de knel.

De ANWB heeft inmiddels ook nog een duit in het zakje gedaan: “Bomen langs de weg zijn gevaarlijk”. Dus dan moeten lantaarnpalen ook maar verdwijnen?!
Het zou beter zijn wanneer de ANWB het veiliger rijden door automobilisten zou stimuleren…

Maak op dit moment eens een rit door de mooie Achterhoek; nu, zo vlak voor het broedseizoen dat ingaat op 15 maart, wordt er nog snel flink gekapt. Het lijkt wel een slagveld… 
Uiteraard zijn wij geen tegenstander van goed bomenbeheer; verjonging is soms nodig en kap hoort daar nu eenmaal bij. Maar de inwoners van de Achterhoek mogen dan wel goed rentmeesterschap verwachten, waarbij het Groene Imago van de Achterhoek gewaarborgd wordt.

Het unieke Achterhoekse coulissenlandschap 
* N.a.v. het mooie Project Gratis Boom (“Mot Kun’n”) van de gemeente Oost-Gelre http://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/een-gratis-boom-voor-elke-grondeigenaar-in-het-buitengebied-mot-kun-n, uitgevoerd door de Bomenwacht, (een werkgroep van vrijwilligers die is ingesteld door deze gemeente) stuurden we op 5 november alle andere Achterhoekse gemeenten een bericht hierover met het voorstel dit succesvolle project ook te “adopteren”. De gemeente Doetinchem wil een dergelijk plan in haar groenbeleid opnemen.
Gemeente Aalten blijkt zelf een dergelijk project te hebben; zie www.aalten.nl; onder “Plattelandsontwikkeling” vindt u de folder: Subsidies voor Landschap & Natuur. De gemeente Lochem vroeg nog nadere informatie hierover, verder geen vervolg.
De overige gemeenten hebben niet gereageerd.
* Ook stuurden wij alle Achterhoekse gemeenten een bericht met ons jaarlijkse verzoek opgave te doen van de door hen voor Boomfeestdag op 18 maart as. geplande activiteiten, zodat wij die ook op de BSA weblog konden publiceren.
Hierop reageerde slechts de helft van de gemeenten.
* Tevens vroegen wij alle gemeenten ons te laten weten wat zij hun Groenste Project van 2014 vonden. De BSA wil nl. op Boomfeestdag een lindeboom schenken aan die gemeente die o.i. vorig jaar het allergroenste project heeft gerealiseerd.
Ook hierop regeerde slechts de helft van de gemeenten. Zie: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/03/welke-gemeente-had-het-groenste-project.html.
* Op 31 januari stuurden wij een persbericht uit n.a.v. de door de gemeente Lochem voorgenomen kap van 4000 (!) bomen, omdat men al sinds meer dan 12 jaar nog steeds geen budget beschikbaar wil stellen voor het (wettelijk verplichte) onderhoud van haar bomen in  het buitengebied.
Het aantal reacties was overweldigend! Het doet goed te merken dat steeds meer mensen zich bij het Achterhoekse bomenbeheer betrokken voelen. Dit leverde weer een flink aantal nieuwe sympathisanten op. (Zie verder onder Lochem).
* Boombeschermende maatregelen: niet zelden komen wij op bouwplaatsten onbeschermde en soms daardoor al beschadigde bomen tegen. Behalve de Groenlose fa. Rouwmaat pakken de meeste aannemers dit goed op nadat wij hen hierop attent hebben gemaakt.
* Contactpersonen: In een aantal gemeenten hebben wij contactpersonen, die voor ons de kapvergunningen nagaan en de vinger aan de pols houden. Hierbij is nog meer hulp van harte welkom! Meldt u aan via: bomenachterhoek@gmail.com. 
Barend Cornelis Koekkoek: Landschap met ruiters (en eiken)
(Museum de Fundatie, Zwolle).
AALTEN:
In Aalten werkt de Bomenstichting Achterhoek (BSA) nauw samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten (SNMA). SNMA checkt de kapvergunningen en dient zo nodig een bezwaarschrift in. In enkele gevallen dient daarnaast ook de BSA bezwaar in.
Zoals in Lintelo, waar een kapvergunning voor een houtsingel werd aangevraagd, terwijl de gemeente juist in Lintelo een project was gestart om meer houtwallen, bosjes en boomgaarden aan te leggen. De aanvraag is ingetrokken.
De gemeente nodigt de SNMA soms uit alvorens een kapvergunning te verlenen om één en ander uit te leggen. Zo kan worden voorkomen dat er bezwaar wordt ingediend.
SNMA besteedt veel aandacht aan de herplantplicht. Zij houdt in de gaten of die wel uitgevoerd wordt en trekt regelmatig bij de afdeling handhaving aan de bel. Het resultaat is dat onlangs op drie plekken bomen zijn geplant die al in 2012 geplant hadden moeten worden.
* In Bredevoort is nog steeds geen kavel verkocht op het terrein waar anderhalf jaar geleden al een kapvergunning verleend was voor de kap van 143 bomen. De rechter vernietigde de vergunning. De bomen staan er dus nog steeds en er is dus geen grote, kale vlakte ontstaan.
* Ook de plannen voor aantasting van het Vogelbosje bij de Slinge zijn - na protest - gestaakt. De gemeente wilde hier een weg aanleggen, maar ziet hier voorlopig van af.
* SNMA is bezig om de lijst van monumentale bomen in de gemeente aan te vullen. Binnenkort wordt deze lijst weer opnieuw vastgesteld.
* SNMAen BSA wilden dit jaar weer meedoen aan de Aaltense Boomfeestdag en hebben dat al in een vroeg stadium aangegeven. Helaas werden de Stichting niet uitgenodigd voor een overleg, maar mochten aanschuiven toen alles al geregeld was. De locatie werd het compensatiebos. De bedoeling van de Boomfeestdag is dat kinderen extra bomen planten. Niet dat zij bomen planten die de gemeente in het kader van de compensatie toch al moest planten. Dat heeft geen toegevoegde waarde. We hopen dat het volgend jaar wel lukt om gezamenlijk de Boomfeestdag in te vullen. 

BRONCKHORST:
* Betreffende de 37 monumentale Thuja’s langs de begraafplaats aan het Iekink in Hengelo, die volgens de gemeente zouden moeten wijken voor een aantal parkeerplaatsen t.b.v. de nieuwe scholen aan de naburige Rozenstraat: in januari werd op verzoek van de BSA met de gemeente afgesproken de ontwikkeling van de parkeersituatie eerst in de praktijk te bezien. De gemeente ging hiermee akkoord en daarvoor werd van het aangrenzende Geiteweidje een stukje afgesnoept voor zo´n 10 parkeerplaatsen. Later zou e.e.a. worden geëvalueerd. Inmiddels is deze prachtige rij Thuja’s ook nog aan de Monumentale Bomenlijst van de landelijke Bomenstichting toegevoegd! Ze staan er gelukkig nog…
* Lindes Bovenstraat stad Bronkhorst: Staatsbosbeheer heeft ingestemd met behoud van 8 van de 23 lindes. Zo zijn alle partijen elkaar toch tegemoetgekomen!
De lindes aan de Bovenstraat
DOETINCHEM:
* In deze gemeente werken we nauw samen met de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek (SMOIJ) en de IVN.
* Goed regulier overleg met betreffende ambtenaren. 
* Betreffende de IKC (Brede School/ Kindcentrum Rozengaarde): ook hier werken we nauw samen met SMOIJ. Hier wil men een school bouwen tussen een sporthal en andere aanwezige gebouwen. Daarvoor zouden 60 bomen moeten wijken. Eind februari stond de besluitvorming op raadsagenda. De raad heeft besloten de school te bouwen op de locatiekeuze van het college, dus op de door ons fel bestreden plek, omdat dit bovendien ook nog gaat ten koste van waardevolle natuur. We blijven betrokken bij de planuitwerking maar houden de vinger aan de pols!
* De lijst bijzondere bomen wordt geactualiseerd en vervolgens zullen met een interval van 5 jaar alle bomen worden geschouwd. Daardoor zullen ook bomen in beeld komen die bijna de status van “bijzondere boom” hebben. Deze krijgen een extra kenmerk zodat bij evt. kapaanvragen een waarschuwing zichtbaar wordt, en deze bomen zo beter beschermd zullen zijn.
* BSA krijgt jaarlijks een overzicht van alle gekapte bomen, en alle geplante bomen (herplant, of gewoon extra aanplant).
* Tevens krijgen wij jaarlijks een overzicht van het Bomenfonds.
* De gemeente Doetinchem (gD) wil serieus aan de slag met het “Gratis Boom” project; zoals vorig jaar door de Bomenwacht werkgroep in de gemeente Oost Gelre werd geïntroduceerd. Dit wordt ingepast in het beleid.
* De omtrek voor vergunningvrij kappen van gemeente bomen gaat terug naar 90 cm (is nu 120cm (te meten op 130cm hoogte). Voor particulieren blijft dit 120 cm. Hier kunnen we mee leven want dit komt niet vaak voor in de gD. Tevens wil men bij kap structureel een herplantplicht opleggen.
TenneT 380KV: Aanleg bovenleidingen electriciteit; gedeeltelijk door de Achterhoek. Hiervoor moeten veel bomen gekapt worden. Dit grootschalige project valt geheel onder de Boswet, dus geen bezwaar mogelijk. Men betrekt de BSA bij het overleg. Wèl wordt deze kap zeer ruim gecompenseerd.
* De Belder golfterrein: ook in samenwerking met SMOIJ. De nieuwe golfbaan waarvoor veel bomen werden gekapt, is nog steeds niet gecompenseerd, en dient nog nader gehandhaafd te worden.
* De Locatie nieuwe Slingeland ziekenhuis is in een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zone en vinden wij mede daarom onlogisch. Ook hiermee houden wij ons bezig in samenwerking met SMOIJ.
* Succesje: Een kapaanvraag voor 16 houtopstanden met wijngaard is inmiddels ingetrokken!
Vergroeide beuken,
Park Slangenburg
LOCHEM:
*Regelmatig overleg met betrokken medewerker kapvergunningen; gaat in goede harmonie. Helaas stopt deze per 1 april. Hopelijk zal dit structurele overleg in de toekomst op dezelfde wijze kunnen worden voortgezet..
* Kap duizenden bomen buitengebied:
De gemeente Lochem (gL) heeft in deze al meer dan 12 jaar niet voldaan aan haar zorgplicht zoals gesteld in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
Het vanwege een novemberstorm eind 2013 plotseling door de Lochemse raad beschikbaar gestelde bedrag van twee ton voor leniging van de ergste “bomenonderhoudsnood” in het buitengebied, werd eind 2014 gedeeltelijk ingezet voor een VTA controle. (Visual Tree Assessment; waarmee dus visueel d.m.v. een puntentelling de vitaliteit van een boom wordt gemeten).
Hieruit kwam direct al voort dat zo’n 320 bomen zeer binnenkort gekapt zouden moeten worden vanwege hun slechte conditie die risico kan opleveren voor het verkeer.
En dat is slechts het begin; de conditie van een paar duizend (!!) bomen is door deze jarenlange nalatigheid en het negeren van deze wettelijke zorgplicht dermate zorgelijk geworden, dat vele hiervan ook gekapt zullen moeten worden.
Ook onze deskundige heeft moeten vaststellen dat de situatie nog kwalijker is dan we al vreesden..
De gL heeft belangengroepen, waaronder de BSA, uitgenodigd “mee te denken”. De BSA is het natuurlijk absoluut niet eens met deze gang van zaken, temeer daar wij de gemeente in de afgelopen jaren al herhaalde malen attent maakten op deze zorgelijke situatie, steeds zonder noemenswaardig resultaat dus...
Het argument is dat er “hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn”. Het moet “kosten neutraal” en daarom wil men met de kap van o.a. ook vele gezonde bomen dit verhaal bekostigen.
Echter, onder het motto: ‘Altijd proberen te blijven praten en redden wat er te redden valt” is de BSA voor overleg met de gL aangeschoven.
Omdat de teneur nogal neerkomt op dat “dit de gemeente is overkomen” hebben we in dit kader eind januari een persbericht uitgegeven, waarin wij onze ernstige zorg nogmaals uitten. Te lezen op onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/search/label/Persbericht.
De BSA wordt hierin mede gesteund door o.a. de Gelderse Natuur en Milieufederatie GNMF; zoals bekend het provinciale samenwerkingsverband van zo’n 100 aangesloten Natuur en Milieu organisaties; zie: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/02/steun-van-gnmf-tegen-kap-bomen.html; en tevens door de Stichting Mooi Lochem (700 donateurs en sympathisanten) en de Lochemse Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord (100 leden).
Verder ontvingen wij ook een overweldigend aantal reacties van verontruste particulieren, waaronder ook verrassend veel touristen!
Belangrijk punt is nu hoe de gemeente Lochem hier verder in staat, o.a:
- wil de gL nog vitale bomen behouden voor de toekomst?
- hoe denkt de gL over herplant van bomen?
- hoe denkt de gL over nazorg voor deze eventueel nieuw te planten bomen?
Dit is allemaal nog niet duidelijk. Daarom hebben we verzocht om een gesprek met de wethouder. Deze kon echter ook geen duidelijkheid geven, daar hij eerst de opdracht van de raad dient uit te voeren: “Kijk of dit project kosten-neutraal mogelijk is”. De gL denkt van wel, maar op welke cijfers men dit baseert wil men blijkbaar niet toelichten. Daarom beraden wij ons momenteel of wij willen doorgaan met dit overleg; wij vragen ons nl. af of het zinvol is om zonder deze cijfers als basisinformatie met dit overleg door te gaan. Het punt is o.a. dat volgens onze berekeningen dit niet zonder meer mogelijk is en er daardoor uiteindelijk nog meer gekapt zal gaan worden om de gaten te dichten. En dan zouden wij nu slechts nog voor “de Bühne” aan tafel zitten. Wij hebben dit kenbaar gemaakt aan de gL en wachten haar reactie af..
* Sluis Eefde: de keuze voor de Noord variant is goedkoper en daardoor dreigt een flink aantal bomen, met de roekenkolonie, te moeten verdwijnen voor de aanleg van de Tweede Sluis. In dit geval vallen deze onder de Boswet, dus is geen bezwaar mogelijk.
Het actiecomité “Vóór Midden-Noord”, bestaande uit omwonenden, stapte naar de Raad van State in Den Haag om nog te proberen te voorkomen dat Rijkswaterstaat onomkeerbare besluiten neemt, door toe te lichten waarom de tweede sluiskolk aan de noordzijde van het sluiscomplex zou moeten komen. Meer hierover:
Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de herinrichting van het gebied rond de sluizen en het ontwerp van de Kapperallee op donderdag 5 maart toegelicht. De besluitvorming ligt inmiddels al vast, er is alleen nog inspraak mogelijk over de herinrichting van de Kapperallee. Tot 15 maart ligt het ontwerp ter inzage op het gemeentehuis in Lochem; tot die datum is nog reactie mogelijk op dit ontwerp, ook over de keuze van de nieuw te planten boomsoort(en)..
* Landgoed De Dam Eefde; hier is rigoureus gekapt! Valt onder de Boswet, dan valt handhaving onder de Voedsel & Waren Autoriteit (V&WA). We  hebben nadere informatie opgevraagd maar de V&WA vond de aanvraag toereikend.
* Kastanje RaBo: Achter het leegstaande RaBo gebouw aan de markt staat een monumentale paardenkastanje. Door zijn solitaire standplaats is deze gelukkig nog geheel gevrijwaard van kastanje-bloedingsziekte, virus en/of mineermot. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kastanjebloedingsziekte).
Een projectontwikkelaar wil op deze plaats appartementen bouwen. Deze heeft vorig jaar tijdens een eerste info avond voor omwonenden direct al vermeld dat de kastanje gekapt gaat worden. Deze “zou in slechte conditie zijn”. Dit argument wordt vaker onterecht gebruikt, zo ook in dit geval. Er zit wat dood hout in de kroon, enige jaren geleden veroorzaakt door het voor een periode laten dalen van het grondwaterpeil tijdens de bouw van de parkeergarage van de nieuwe aangrenzende appartementen. Echter voor zijn leeftijd is deze kastanje zeker nog voldoende vitaal. Een mens van 50 is ook niet meer zo pittig als een 20-jarige, maar kan zeker ook nog jaren mee!
      Tijdens een recentere infoavond heeft een vertegenwoordiger van de gL de omwonenden echter         weer verzekerd dat de kastanje wèl gespaard zal blijven, zoals in het Ontwerp Bestemmingsplan         Markt 11-14 Lochem is aangegeven op pagina 41:
Soortenbescherming in relatie tot het plangebied
Voor de uitvoering van het plan hoeven geen bomen gekapt te worden of bosschages en/of  vegetatie te worden verwijderd. De bestaande boom op de binnenplaats achter het gebouw blijft gehandhaafd. Er is ook geen sprake van het dempen van sloten of andere waterpartijen. 
Het plangebied is bovendien in de bestaande situatie geheel verhard met bebouwing en terreinverharding. 
Behalve de genoemde boom op de binnenplaats zijn er in het plangebied geen groenelementen aanwezig”.
      We houden het, samen met omwonenden, nauwlettend in de gaten!
De "Rabo kastanje", lente 2014.
 *Provinciale weg N346: over een te houden infoavond hieromtrent werd van te voren zeer weinig gepubliceerd.
Samen met Stichting Waardevol Warnsveld heeft de BSA hierna aan de Provincie kenbaar gemaakt dat de voorgenomen kap van 200 bomen langs de ventweg naast de N346 van Warnsveld naar Lochem o.i. geheel overbodig is. Er zou sprake zijn van gevaar “door aanrijdingen tegen bomen”. De BSA heeft een al flink deel van dit traject geïnspecteerd, en slechts één (!) geval van aanrijschade kunnen constateren!
De langs Lochem geplande nieuwe rondweg van deze N346 zal nog een aantal bomen kosten rondom het station. Men wil tevens het eerder gesaneerde Markerinkterrein in Lochem bij het rondwegplan betrekken. Ook dat gaat bomen kosten. Meer hierover: http://www.destentor.nl/regio/lochem/provincie-pakt-markerinkterrein-lochem-aan-1.4774181.

* De gemeente Lochem bleek ook nog volop met Roundup te werken, ondanks eerdere beloftes hiervoor alternatieven te zullen gaan gebruiken. Tijdens een gesprek met de wethouder en het hoofd Afd. Openbare Ruimte Groen en Grijs (wegen), werd ons toegezegd dat men hier alsnog hard aan zou werken. Het landelijke verbod op het gebruik van dit soort middelen dat op 1 januari jl. zou ingaan is inmiddels helaas (gerucht gaat: vanwege de PS verkiezingen) wel weer een jaar vooruitgeschoven..

MONTFERLAND:
* De gemeente Montferland (gM)heeft enkele jaren geleden de kapvergunningen geheel afgeschaft tot voor bomen tot een omtrek van 2.50m(!).
In juni jl. verscheen een publicatie over een verleende kapvergunning voor een monumentale gezonde rode beuk aan de Komweg in Didam. Die zou moeten wijken voor een bouwproject van een aantal appartementen.
De rode beuk aan de verder niet erg boomrijke Komweg.
De vereiste procedures, zowel voorafgaand aan het verlenen van de kapvergunning als
die aangaande de bezwaarmogelijkheid, werden niet juist nageleefd en de gemeente moest derhalve noodgedwongen de vergunning weer intrekken.
De gM zou ons op de hoogte houden.. Op 15 december verscheen echter plotseling een opnieuw verleende vergunning; waarbij ook deze keer niet de wettelijke procedure in acht werd genomen: ook nu weer een te korte bezwarentermijn tot 30 december. Dus opnieuw bezwaar ingediend. Overigens is hierover geen overleg geweest met de omwonenden. Al met al een zeer vreemde zaak.
Omdat dit al 7 maanden duurde en er maar geen duidelijkheid kwam hebben wij de ontwikkelingen tot begin januari gepubliceerd op de weblog:
Echter is daaraan op dit moment nog het volgende toe te voegen:
Nog steeds verder geen verdere reactie van de gemeente. Wel van de Bezwaren Commissie. Ondanks dat wij wèl tijdig vóór 30 december bezwaar hebben ingediend (per aangetekende post en per e-mail, beide d.d. 28 december) claimt men dit bezwaar niet binnen de gestelde periode te hebben ontvangen. Dit argument volgens de wet echter ongeldig.
De bezwarenzitting zou op 26 februari plaatsvinden, maar “zou ook op een latere datum kunnen worden gepland”. Nu is deze verschoven naar 19 maart.
De beuk maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan: “Didam, woningbouw-locaties Het Kompas en ‘t Raland”, dat in mei of juni as. door de raad zal worden behandeld. Een aantal omwonenden heeft bezwaar dan wel een zienswijze ingediend omdat zij de beuk willen behouden.
De gM wil de inwerkingtreding van de kapvergunning na de goedkeuring van dit bestemmingsplan laten ingaan. Dat is echter in strijd met de Wabo wet, Art. 6.1.
Intussen hebben wij bij 60 omwonenden die rondom de beuk wonen een brief in de bus gedaan met o.a. de vraag of men de beuk wil behouden of niet. De gemeente claimt dat de meeste bewoners de beuk kwijt willen vanwege blad in hun tuin in de herfst …
De reacties die wij hebben ontvangen blijken echter unaniem vóór behoud van de boom. Een aantal omwonenden heeft al de handen ineengeslagen om bij eventueel over bladval in hun tuin klagende buren in de komende herfst blad te komen harken!
Tevens blijkt dat er in Didam ook nog veel woningleegstand is.
Wordt vervolgd…


Dezelfde rode beuk;
zo zorgt de gemeente Montferland voor haar monumentale bomen..
* Tegelijkertijd staan in de gM plannen op stapel betreffende de herinrichting van de wijk Nekkum in ’s-Heerenberg. De riolering in de wijk Nekkum is erg slecht. Deze wordt daarom vervangen, waarbij tevens een hemelwaterriool wordt aangelegd. Dit ziet de gemeente als een mooie gelegenheid om de gehele wijk op te knappen. De huidige inrichting bevat erg weinig groen. Dit project is wèl goed voorbereid, en heeft in samenspraak met de bewoners vorm gekregen. Zo kan het dus ook!…
Het kost een aantal bomen, maar die verkeren in slechte staat, en er komen meer bomen en groen voor terug. Daar kunnen we wel mee leven.

OOST GELRE:
De werkgroep Bomenwacht is hier zoals gezegd zeer actief met een flink aantal groene activiteiten:
* Vlinderbrug: Dit is een nieuwe recreatieve brug over de N18 bij Lichtenvoorde. 
De Bomenwacht Oost Gelre heeft het initiatief genomen om voor de opgangen naar de brug een kleurrijk beplantingsplan te ontwikkelen, dat bijdraagt bij aan een optimale leefomgeving voor vlinders en andere insecten. Het plan is vervolgens door leden van de Bomenwacht met diverse vrijwilligers uitgevoerd. Er zijn daarbij meer dan 8.000 bollen geplant naast talloze struiken en bomen.
* Project Gratis Bomen: De Bomenwacht heeft in de zomer van 2014 een prijsvraag uitgeschreven. Anton Stortelder, inwoner uit Zieuwent, won deze prijsvraag met zijn voorstel ‘Mot kun’n’. Het idee was om elke grondeigenaar in het buitengebied een boom aan te bieden. De boom dient wel in het buitengebied en buiten het erf aangeplant te worden. Het doel was om nieuwe monumentale bomen voor de toekomst aan te planten. Tussen november 2014 en februari hebben zich meer dan 150 grondeigenaren gemeld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het inventariseren en organiseren van de plantactie. De eerste boom is inmiddels geplant. In totaal worden meer dan 200 solitaire bomen aangeplant.

OUDE IJSSELSTREEK:
Goed overleg met betreffende ambtenaren. We zijn het uiteraard niet altijd eens, maar blijven altijd in gesprek.
* Platanen: In de Arentzenstraat in Varsseveld werd een kapvergunning aangevraagd voor 7 beeldbepalende platanen. Er zou hinder zijn van de wortels in de tuinen en het riool. Deze bevinden zich beide echter langs de huizen aan de overkant van de straat, dus kon van hinder niet echt sprake zijn. Daarom maakte de BSA bezwaar. Uiteindelijk zijn allen elkaar tegemoet gekomen: drie platanen zullen worden behouden op plaatsen waar ze het minste licht wegnemen van de huizen aan de overkant.
* Kap 900 bomen buitengebied; na veel protest van de actiegroep “Kappen Nou” is deze voorgenomen dunning een jaar uitgesteld. Wij gaven onze visie in een persbericht en op de BSA weblog:
Op 14 maart zal er een rondgang langs de betreffende bomen worden gemaakt met afgevaardigden van de gemeente en Kappen Nou, beide met hun bomendeskundige.
Ook herplant
WINTERSWIJK:
* Onlangs hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk (gW) een nieuwe methodiek vastgesteld voor het beoordelen van kapaanvragen op grond van de Bomenverordening. Deze methodiek verschilt slechts op een paar punten met de vorige. Door middel van een puntenwaardering wordt hiermee een praktisch hanteerbaar systeem geboden voor een afweging tussen het belang van de aanvrager en het belang van behoud van de boom.
E.e.a. blijft natuurlijk wel subjectief; afhankelijk van de persoon die de beoordeling uitvoert kunnen verschillende uitkomsten het resultaat zijn.
Men stelt hierbij overigens dit een nieuwe methodiek is “die de oude Raad-methode vervangt”. Echter is deze Raad methode is bedoeld voor heel andere doeleinden: om schade die aan bomen wordt toegebracht door aanrijdingen en andere vernielingen te kunnen uitdrukken in geld, zodat een vergoeding kan worden geclaimd bij de veroorzaker. Dus niet bedoeld voor beoordelingen van kapaanvragen.
* In april voerde het Geldersch Landschap (GLK) een rigoureuze kap uit op het landgoed Gossink. De gemeente heeft naar GLK geen tegengeluid laten horen. Wij hebben hierover nog contact gehad met het GLK, maar deze organisatie ziet e.e.a. meer met bosbouw ogen: open ruimten creëren voor vernieuwing bos. Het geeft wel een heel trieste aanblik..
* In dit gebied hebben bomen veel last van de eikenprachtkever onder het schors. De aantasting wordt bevorderd als in de zomer de leem in het Oost Nederlands Plateau dan teveel uitdroogt en daar hebben veel bomen onder te lijden.
* Jammer dat we van deze mooie bosrijke gemeente op onze drie berichten: omtrent de “Gratis Boom”, onze verzoek om opgave van haar Groenste Project in 2014 en opgave van de voor Boomfeestdag geplande activiteiten, geen enkele reactie mochten ontvangen..