woensdag 11 maart 2015

Stand van zaken in uw gemeente per 7 maart 2015

Algemeen:
Ook deze afgelopen maanden werd in vele Achterhoekse gemeenten weer een groeiend aantal kapvergunningen verstrekt; een toenemende zorg. In de publicaties van het Gemeentenieuws van elke gemeente is te zien hoeveel vergunningen wekelijks worden verstrekt.
Daarnaast is er nog de kap die wordt uitgevoerd door de Provincie en door landschapsbeheer organisaties. 
Natuurlijk ontkomen ook deze organisaties niet aan de bezuinigingen. Maar er wordt, gedreven door de huidige gunstige houtprijzen en om in de toekomst maar geen onderhoud meer te hoeven plegen, te vaak om allerlei “redenen” gekapt. Al gauw is een boom “ziek”. Ook wordt bijv. niet zelden in rijen van 80-jarige bomen gekapt onder de vlag van “dunnen”. Dunnen slaat echter in principe op jong bos waar bomen tussenuit worden gehaald om groei van de overgebleven bomen te bevorderen; en daarvoor is geen kapvergunning nodig.
Jammer dat de Provincie, en landschapsbeheer organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap niet opener zijn over het feit dat ook zij gewoon commercieel kappen.
Sommige gemeenten spreken zelfs ook over “kaprijp”en “oogsten”; maar een gemeente is geen bosbedrijf. Er zijn wel financiële middelen en de ambtenaren willen over het algemeen wel, maar hun broodheren willen dat geld meestal niet aan bomenonderhoud uitgeven. Dan is “Kosten neutraal” het devies, en vooral “Duurzaam”(?)…
Kosten neutraal houdt dus in dat de opbrengst van het goede hout de kosten moet dekken, samen met de opbrengst van het hout van mindere kwaliteit dat versnipperd wordt verkocht voor bio brandstof. Daarmee levert men ook nog een bijdrage aan de uitstoot van CO2, en werkt op die manier dus mee aan de opwarming van de aarde..


Bomen in buitengebieden, dus van zowel gemeenten als de Provincie en op landgoederen, vallen onder de Boswet, dan is bij kapplannen geen bezwaarprocedure mogelijk. (Hierbij kan slechts worden volstaan met een kapmelding aan het Ministerie van LNV. Dan is er nog wel de voorwaarde van herplant en dat een Flora & Fauna onderzoek wordt uitgevoerd, maar daarop is weinig controle).
En dan het hoofdstuk Herplant; niet zelden is dat het stiefkind van het bomenbeheer bij een aantal gemeenten. 
Wanneer bij verlening van kapvergunningen voor particulieren een herplantplicht is opgelegd vindt handhaving hiervan door bezuiniging bij sommige gemeenten nog maar weinig plaats.
Wanneer door gemeenten zelf herplant wordt gepleegd wordt deze jonge aanplant niet altijd voldoende verzorgd, met sterfte tot gevolg; weggegooid geld.
De gemeente Oost Gelre doet dat goed; in samenwerking met de door haar geïnitieerde werkgroep de “Bomenwacht” zorgt men o.a. voor herplant en vooral ook nieuwe aanplant en nazorg daarvan. Tevens heeft men hier voor de komende 50 jaar een bomenbeheerplan gemaakt; dat verdient navolging!

Er wordt door sommige gemeenten ook overwogen de kapvergunning maar helemaal af te schaffen; want "het kost alleen maar geld", omdat de betreffende ambtenaar moet worden betaald. Wellicht een financiële waarde toekennen aan de boom waarvoor een vergunning wordt aangevraagd? Daarvoor zijn berekeningsmethoden. De aanvrager zou een percentage van die waarde kunnen betalen voor de vergunning. Zo levert het ook nog wat op waarmee de ambtenaar gedeeltelijk zou kunnen worden betaald.
Overigens is het afschaffen van de kapvergunning niet zo simpel als het lijkt. Dan krijgt men te weer maken met bestemmingsplannen, waarbij weer andere voorwaarden in werking treden en dat wordt juist veel duurder.

Een vogelaar die veel op pad is in het buitengebied meldt dat hij vrijwel wekelijks
bomen ziet verdwijnen, in dit geval door illegale kap. De meeste gemeenten willen wel handhaven, maar bij gebrek aan middelen komt dit nogal eens in de knel.

De ANWB heeft inmiddels ook nog een duit in het zakje gedaan: “Bomen langs de weg zijn gevaarlijk”. Dus dan moeten lantaarnpalen ook maar verdwijnen?!
Het zou beter zijn wanneer de ANWB het veiliger rijden door automobilisten zou stimuleren…

Maak op dit moment eens een rit door de mooie Achterhoek; nu, zo vlak voor het broedseizoen dat ingaat op 15 maart, wordt er nog snel flink gekapt. Het lijkt wel een slagveld… 
Uiteraard zijn wij geen tegenstander van goed bomenbeheer; verjonging is soms nodig en kap hoort daar nu eenmaal bij. Maar de inwoners van de Achterhoek mogen dan wel goed rentmeesterschap verwachten, waarbij het Groene Imago van de Achterhoek gewaarborgd wordt.

Het unieke Achterhoekse coulissenlandschap 
* N.a.v. het mooie Project Gratis Boom (“Mot Kun’n”) van de gemeente Oost-Gelre http://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/een-gratis-boom-voor-elke-grondeigenaar-in-het-buitengebied-mot-kun-n, uitgevoerd door de Bomenwacht, (een werkgroep van vrijwilligers die is ingesteld door deze gemeente) stuurden we op 5 november alle andere Achterhoekse gemeenten een bericht hierover met het voorstel dit succesvolle project ook te “adopteren”. De gemeente Doetinchem wil een dergelijk plan in haar groenbeleid opnemen.
Gemeente Aalten blijkt zelf een dergelijk project te hebben; zie www.aalten.nl; onder “Plattelandsontwikkeling” vindt u de folder: Subsidies voor Landschap & Natuur. De gemeente Lochem vroeg nog nadere informatie hierover, verder geen vervolg.
De overige gemeenten hebben niet gereageerd.
* Ook stuurden wij alle Achterhoekse gemeenten een bericht met ons jaarlijkse verzoek opgave te doen van de door hen voor Boomfeestdag op 18 maart as. geplande activiteiten, zodat wij die ook op de BSA weblog konden publiceren.
Hierop reageerde slechts de helft van de gemeenten.
* Tevens vroegen wij alle gemeenten ons te laten weten wat zij hun Groenste Project van 2014 vonden. De BSA wil nl. op Boomfeestdag een lindeboom schenken aan die gemeente die o.i. vorig jaar het allergroenste project heeft gerealiseerd.
Ook hierop regeerde slechts de helft van de gemeenten. Zie: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/03/welke-gemeente-had-het-groenste-project.html.
* Op 31 januari stuurden wij een persbericht uit n.a.v. de door de gemeente Lochem voorgenomen kap van 4000 (!) bomen, omdat men al sinds meer dan 12 jaar nog steeds geen budget beschikbaar wil stellen voor het (wettelijk verplichte) onderhoud van haar bomen in  het buitengebied.
Het aantal reacties was overweldigend! Het doet goed te merken dat steeds meer mensen zich bij het Achterhoekse bomenbeheer betrokken voelen. Dit leverde weer een flink aantal nieuwe sympathisanten op. (Zie verder onder Lochem).
* Boombeschermende maatregelen: niet zelden komen wij op bouwplaatsten onbeschermde en soms daardoor al beschadigde bomen tegen. Behalve de Groenlose fa. Rouwmaat pakken de meeste aannemers dit goed op nadat wij hen hierop attent hebben gemaakt.
* Contactpersonen: In een aantal gemeenten hebben wij contactpersonen, die voor ons de kapvergunningen nagaan en de vinger aan de pols houden. Hierbij is nog meer hulp van harte welkom! Meldt u aan via: bomenachterhoek@gmail.com. 
Barend Cornelis Koekkoek: Landschap met ruiters (en eiken)
(Museum de Fundatie, Zwolle).
AALTEN:
In Aalten werkt de Bomenstichting Achterhoek (BSA) nauw samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten (SNMA). SNMA checkt de kapvergunningen en dient zo nodig een bezwaarschrift in. In enkele gevallen dient daarnaast ook de BSA bezwaar in.
Zoals in Lintelo, waar een kapvergunning voor een houtsingel werd aangevraagd, terwijl de gemeente juist in Lintelo een project was gestart om meer houtwallen, bosjes en boomgaarden aan te leggen. De aanvraag is ingetrokken.
De gemeente nodigt de SNMA soms uit alvorens een kapvergunning te verlenen om één en ander uit te leggen. Zo kan worden voorkomen dat er bezwaar wordt ingediend.
SNMA besteedt veel aandacht aan de herplantplicht. Zij houdt in de gaten of die wel uitgevoerd wordt en trekt regelmatig bij de afdeling handhaving aan de bel. Het resultaat is dat onlangs op drie plekken bomen zijn geplant die al in 2012 geplant hadden moeten worden.
* In Bredevoort is nog steeds geen kavel verkocht op het terrein waar anderhalf jaar geleden al een kapvergunning verleend was voor de kap van 143 bomen. De rechter vernietigde de vergunning. De bomen staan er dus nog steeds en er is dus geen grote, kale vlakte ontstaan.
* Ook de plannen voor aantasting van het Vogelbosje bij de Slinge zijn - na protest - gestaakt. De gemeente wilde hier een weg aanleggen, maar ziet hier voorlopig van af.
* SNMA is bezig om de lijst van monumentale bomen in de gemeente aan te vullen. Binnenkort wordt deze lijst weer opnieuw vastgesteld.
* SNMAen BSA wilden dit jaar weer meedoen aan de Aaltense Boomfeestdag en hebben dat al in een vroeg stadium aangegeven. Helaas werden de Stichting niet uitgenodigd voor een overleg, maar mochten aanschuiven toen alles al geregeld was. De locatie werd het compensatiebos. De bedoeling van de Boomfeestdag is dat kinderen extra bomen planten. Niet dat zij bomen planten die de gemeente in het kader van de compensatie toch al moest planten. Dat heeft geen toegevoegde waarde. We hopen dat het volgend jaar wel lukt om gezamenlijk de Boomfeestdag in te vullen. 

BRONCKHORST:
* Betreffende de 37 monumentale Thuja’s langs de begraafplaats aan het Iekink in Hengelo, die volgens de gemeente zouden moeten wijken voor een aantal parkeerplaatsen t.b.v. de nieuwe scholen aan de naburige Rozenstraat: in januari werd op verzoek van de BSA met de gemeente afgesproken de ontwikkeling van de parkeersituatie eerst in de praktijk te bezien. De gemeente ging hiermee akkoord en daarvoor werd van het aangrenzende Geiteweidje een stukje afgesnoept voor zo´n 10 parkeerplaatsen. Later zou e.e.a. worden geëvalueerd. Inmiddels is deze prachtige rij Thuja’s ook nog aan de Monumentale Bomenlijst van de landelijke Bomenstichting toegevoegd! Ze staan er gelukkig nog…
* Lindes Bovenstraat stad Bronkhorst: Staatsbosbeheer heeft ingestemd met behoud van 8 van de 23 lindes. Zo zijn alle partijen elkaar toch tegemoetgekomen!
De lindes aan de Bovenstraat
DOETINCHEM:
* In deze gemeente werken we nauw samen met de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek (SMOIJ) en de IVN.
* Goed regulier overleg met betreffende ambtenaren. 
* Betreffende de IKC (Brede School/ Kindcentrum Rozengaarde): ook hier werken we nauw samen met SMOIJ. Hier wil men een school bouwen tussen een sporthal en andere aanwezige gebouwen. Daarvoor zouden 60 bomen moeten wijken. Eind februari stond de besluitvorming op raadsagenda. De raad heeft besloten de school te bouwen op de locatiekeuze van het college, dus op de door ons fel bestreden plek, omdat dit bovendien ook nog gaat ten koste van waardevolle natuur. We blijven betrokken bij de planuitwerking maar houden de vinger aan de pols!
* De lijst bijzondere bomen wordt geactualiseerd en vervolgens zullen met een interval van 5 jaar alle bomen worden geschouwd. Daardoor zullen ook bomen in beeld komen die bijna de status van “bijzondere boom” hebben. Deze krijgen een extra kenmerk zodat bij evt. kapaanvragen een waarschuwing zichtbaar wordt, en deze bomen zo beter beschermd zullen zijn.
* BSA krijgt jaarlijks een overzicht van alle gekapte bomen, en alle geplante bomen (herplant, of gewoon extra aanplant).
* Tevens krijgen wij jaarlijks een overzicht van het Bomenfonds.
* De gemeente Doetinchem (gD) wil serieus aan de slag met het “Gratis Boom” project; zoals vorig jaar door de Bomenwacht werkgroep in de gemeente Oost Gelre werd geïntroduceerd. Dit wordt ingepast in het beleid.
* De omtrek voor vergunningvrij kappen van gemeente bomen gaat terug naar 90 cm (is nu 120cm (te meten op 130cm hoogte). Voor particulieren blijft dit 120 cm. Hier kunnen we mee leven want dit komt niet vaak voor in de gD. Tevens wil men bij kap structureel een herplantplicht opleggen.
TenneT 380KV: Aanleg bovenleidingen electriciteit; gedeeltelijk door de Achterhoek. Hiervoor moeten veel bomen gekapt worden. Dit grootschalige project valt geheel onder de Boswet, dus geen bezwaar mogelijk. Men betrekt de BSA bij het overleg. Wèl wordt deze kap zeer ruim gecompenseerd.
* De Belder golfterrein: ook in samenwerking met SMOIJ. De nieuwe golfbaan waarvoor veel bomen werden gekapt, is nog steeds niet gecompenseerd, en dient nog nader gehandhaafd te worden.
* De Locatie nieuwe Slingeland ziekenhuis is in een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zone en vinden wij mede daarom onlogisch. Ook hiermee houden wij ons bezig in samenwerking met SMOIJ.
* Succesje: Een kapaanvraag voor 16 houtopstanden met wijngaard is inmiddels ingetrokken!
Vergroeide beuken,
Park Slangenburg
LOCHEM:
*Regelmatig overleg met betrokken medewerker kapvergunningen; gaat in goede harmonie. Helaas stopt deze per 1 april. Hopelijk zal dit structurele overleg in de toekomst op dezelfde wijze kunnen worden voortgezet..
* Kap duizenden bomen buitengebied:
De gemeente Lochem (gL) heeft in deze al meer dan 12 jaar niet voldaan aan haar zorgplicht zoals gesteld in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
Het vanwege een novemberstorm eind 2013 plotseling door de Lochemse raad beschikbaar gestelde bedrag van twee ton voor leniging van de ergste “bomenonderhoudsnood” in het buitengebied, werd eind 2014 gedeeltelijk ingezet voor een VTA controle. (Visual Tree Assessment; waarmee dus visueel d.m.v. een puntentelling de vitaliteit van een boom wordt gemeten).
Hieruit kwam direct al voort dat zo’n 320 bomen zeer binnenkort gekapt zouden moeten worden vanwege hun slechte conditie die risico kan opleveren voor het verkeer.
En dat is slechts het begin; de conditie van een paar duizend (!!) bomen is door deze jarenlange nalatigheid en het negeren van deze wettelijke zorgplicht dermate zorgelijk geworden, dat vele hiervan ook gekapt zullen moeten worden.
Ook onze deskundige heeft moeten vaststellen dat de situatie nog kwalijker is dan we al vreesden..
De gL heeft belangengroepen, waaronder de BSA, uitgenodigd “mee te denken”. De BSA is het natuurlijk absoluut niet eens met deze gang van zaken, temeer daar wij de gemeente in de afgelopen jaren al herhaalde malen attent maakten op deze zorgelijke situatie, steeds zonder noemenswaardig resultaat dus...
Het argument is dat er “hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn”. Het moet “kosten neutraal” en daarom wil men met de kap van o.a. ook vele gezonde bomen dit verhaal bekostigen.
Echter, onder het motto: ‘Altijd proberen te blijven praten en redden wat er te redden valt” is de BSA voor overleg met de gL aangeschoven.
Omdat de teneur nogal neerkomt op dat “dit de gemeente is overkomen” hebben we in dit kader eind januari een persbericht uitgegeven, waarin wij onze ernstige zorg nogmaals uitten. Te lezen op onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/search/label/Persbericht.
De BSA wordt hierin mede gesteund door o.a. de Gelderse Natuur en Milieufederatie GNMF; zoals bekend het provinciale samenwerkingsverband van zo’n 100 aangesloten Natuur en Milieu organisaties; zie: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/02/steun-van-gnmf-tegen-kap-bomen.html; en tevens door de Stichting Mooi Lochem (700 donateurs en sympathisanten) en de Lochemse Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord (100 leden).
Verder ontvingen wij ook een overweldigend aantal reacties van verontruste particulieren, waaronder ook verrassend veel touristen!
Belangrijk punt is nu hoe de gemeente Lochem hier verder in staat, o.a:
- wil de gL nog vitale bomen behouden voor de toekomst?
- hoe denkt de gL over herplant van bomen?
- hoe denkt de gL over nazorg voor deze eventueel nieuw te planten bomen?
Dit is allemaal nog niet duidelijk. Daarom hebben we verzocht om een gesprek met de wethouder. Deze kon echter ook geen duidelijkheid geven, daar hij eerst de opdracht van de raad dient uit te voeren: “Kijk of dit project kosten-neutraal mogelijk is”. De gL denkt van wel, maar op welke cijfers men dit baseert wil men blijkbaar niet toelichten. Daarom beraden wij ons momenteel of wij willen doorgaan met dit overleg; wij vragen ons nl. af of het zinvol is om zonder deze cijfers als basisinformatie met dit overleg door te gaan. Het punt is o.a. dat volgens onze berekeningen dit niet zonder meer mogelijk is en er daardoor uiteindelijk nog meer gekapt zal gaan worden om de gaten te dichten. En dan zouden wij nu slechts nog voor “de Bühne” aan tafel zitten. Wij hebben dit kenbaar gemaakt aan de gL en wachten haar reactie af..
* Sluis Eefde: de keuze voor de Noord variant is goedkoper en daardoor dreigt een flink aantal bomen, met de roekenkolonie, te moeten verdwijnen voor de aanleg van de Tweede Sluis. In dit geval vallen deze onder de Boswet, dus is geen bezwaar mogelijk.
Het actiecomité “Vóór Midden-Noord”, bestaande uit omwonenden, stapte naar de Raad van State in Den Haag om nog te proberen te voorkomen dat Rijkswaterstaat onomkeerbare besluiten neemt, door toe te lichten waarom de tweede sluiskolk aan de noordzijde van het sluiscomplex zou moeten komen. Meer hierover:
Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de herinrichting van het gebied rond de sluizen en het ontwerp van de Kapperallee op donderdag 5 maart toegelicht. De besluitvorming ligt inmiddels al vast, er is alleen nog inspraak mogelijk over de herinrichting van de Kapperallee. Tot 15 maart ligt het ontwerp ter inzage op het gemeentehuis in Lochem; tot die datum is nog reactie mogelijk op dit ontwerp, ook over de keuze van de nieuw te planten boomsoort(en)..
* Landgoed De Dam Eefde; hier is rigoureus gekapt! Valt onder de Boswet, dan valt handhaving onder de Voedsel & Waren Autoriteit (V&WA). We  hebben nadere informatie opgevraagd maar de V&WA vond de aanvraag toereikend.
* Kastanje RaBo: Achter het leegstaande RaBo gebouw aan de markt staat een monumentale paardenkastanje. Door zijn solitaire standplaats is deze gelukkig nog geheel gevrijwaard van kastanje-bloedingsziekte, virus en/of mineermot. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kastanjebloedingsziekte).
Een projectontwikkelaar wil op deze plaats appartementen bouwen. Deze heeft vorig jaar tijdens een eerste info avond voor omwonenden direct al vermeld dat de kastanje gekapt gaat worden. Deze “zou in slechte conditie zijn”. Dit argument wordt vaker onterecht gebruikt, zo ook in dit geval. Er zit wat dood hout in de kroon, enige jaren geleden veroorzaakt door het voor een periode laten dalen van het grondwaterpeil tijdens de bouw van de parkeergarage van de nieuwe aangrenzende appartementen. Echter voor zijn leeftijd is deze kastanje zeker nog voldoende vitaal. Een mens van 50 is ook niet meer zo pittig als een 20-jarige, maar kan zeker ook nog jaren mee!
      Tijdens een recentere infoavond heeft een vertegenwoordiger van de gL de omwonenden echter         weer verzekerd dat de kastanje wèl gespaard zal blijven, zoals in het Ontwerp Bestemmingsplan         Markt 11-14 Lochem is aangegeven op pagina 41:
Soortenbescherming in relatie tot het plangebied
Voor de uitvoering van het plan hoeven geen bomen gekapt te worden of bosschages en/of  vegetatie te worden verwijderd. De bestaande boom op de binnenplaats achter het gebouw blijft gehandhaafd. Er is ook geen sprake van het dempen van sloten of andere waterpartijen. 
Het plangebied is bovendien in de bestaande situatie geheel verhard met bebouwing en terreinverharding. 
Behalve de genoemde boom op de binnenplaats zijn er in het plangebied geen groenelementen aanwezig”.
      We houden het, samen met omwonenden, nauwlettend in de gaten!
De "Rabo kastanje", lente 2014.
 *Provinciale weg N346: over een te houden infoavond hieromtrent werd van te voren zeer weinig gepubliceerd.
Samen met Stichting Waardevol Warnsveld heeft de BSA hierna aan de Provincie kenbaar gemaakt dat de voorgenomen kap van 200 bomen langs de ventweg naast de N346 van Warnsveld naar Lochem o.i. geheel overbodig is. Er zou sprake zijn van gevaar “door aanrijdingen tegen bomen”. De BSA heeft een al flink deel van dit traject geïnspecteerd, en slechts één (!) geval van aanrijschade kunnen constateren!
De langs Lochem geplande nieuwe rondweg van deze N346 zal nog een aantal bomen kosten rondom het station. Men wil tevens het eerder gesaneerde Markerinkterrein in Lochem bij het rondwegplan betrekken. Ook dat gaat bomen kosten. Meer hierover: http://www.destentor.nl/regio/lochem/provincie-pakt-markerinkterrein-lochem-aan-1.4774181.

* De gemeente Lochem bleek ook nog volop met Roundup te werken, ondanks eerdere beloftes hiervoor alternatieven te zullen gaan gebruiken. Tijdens een gesprek met de wethouder en het hoofd Afd. Openbare Ruimte Groen en Grijs (wegen), werd ons toegezegd dat men hier alsnog hard aan zou werken. Het landelijke verbod op het gebruik van dit soort middelen dat op 1 januari jl. zou ingaan is inmiddels helaas (gerucht gaat: vanwege de PS verkiezingen) wel weer een jaar vooruitgeschoven..

MONTFERLAND:
* De gemeente Montferland (gM)heeft enkele jaren geleden de kapvergunningen geheel afgeschaft tot voor bomen tot een omtrek van 2.50m(!).
In juni jl. verscheen een publicatie over een verleende kapvergunning voor een monumentale gezonde rode beuk aan de Komweg in Didam. Die zou moeten wijken voor een bouwproject van een aantal appartementen.
De rode beuk aan de verder niet erg boomrijke Komweg.
De vereiste procedures, zowel voorafgaand aan het verlenen van de kapvergunning als
die aangaande de bezwaarmogelijkheid, werden niet juist nageleefd en de gemeente moest derhalve noodgedwongen de vergunning weer intrekken.
De gM zou ons op de hoogte houden.. Op 15 december verscheen echter plotseling een opnieuw verleende vergunning; waarbij ook deze keer niet de wettelijke procedure in acht werd genomen: ook nu weer een te korte bezwarentermijn tot 30 december. Dus opnieuw bezwaar ingediend. Overigens is hierover geen overleg geweest met de omwonenden. Al met al een zeer vreemde zaak.
Omdat dit al 7 maanden duurde en er maar geen duidelijkheid kwam hebben wij de ontwikkelingen tot begin januari gepubliceerd op de weblog:
Echter is daaraan op dit moment nog het volgende toe te voegen:
Nog steeds verder geen verdere reactie van de gemeente. Wel van de Bezwaren Commissie. Ondanks dat wij wèl tijdig vóór 30 december bezwaar hebben ingediend (per aangetekende post en per e-mail, beide d.d. 28 december) claimt men dit bezwaar niet binnen de gestelde periode te hebben ontvangen. Dit argument volgens de wet echter ongeldig.
De bezwarenzitting zou op 26 februari plaatsvinden, maar “zou ook op een latere datum kunnen worden gepland”. Nu is deze verschoven naar 19 maart.
De beuk maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan: “Didam, woningbouw-locaties Het Kompas en ‘t Raland”, dat in mei of juni as. door de raad zal worden behandeld. Een aantal omwonenden heeft bezwaar dan wel een zienswijze ingediend omdat zij de beuk willen behouden.
De gM wil de inwerkingtreding van de kapvergunning na de goedkeuring van dit bestemmingsplan laten ingaan. Dat is echter in strijd met de Wabo wet, Art. 6.1.
Intussen hebben wij bij 60 omwonenden die rondom de beuk wonen een brief in de bus gedaan met o.a. de vraag of men de beuk wil behouden of niet. De gemeente claimt dat de meeste bewoners de beuk kwijt willen vanwege blad in hun tuin in de herfst …
De reacties die wij hebben ontvangen blijken echter unaniem vóór behoud van de boom. Een aantal omwonenden heeft al de handen ineengeslagen om bij eventueel over bladval in hun tuin klagende buren in de komende herfst blad te komen harken!
Tevens blijkt dat er in Didam ook nog veel woningleegstand is.
Wordt vervolgd…


Dezelfde rode beuk;
zo zorgt de gemeente Montferland voor haar monumentale bomen..
* Tegelijkertijd staan in de gM plannen op stapel betreffende de herinrichting van de wijk Nekkum in ’s-Heerenberg. De riolering in de wijk Nekkum is erg slecht. Deze wordt daarom vervangen, waarbij tevens een hemelwaterriool wordt aangelegd. Dit ziet de gemeente als een mooie gelegenheid om de gehele wijk op te knappen. De huidige inrichting bevat erg weinig groen. Dit project is wèl goed voorbereid, en heeft in samenspraak met de bewoners vorm gekregen. Zo kan het dus ook!…
Het kost een aantal bomen, maar die verkeren in slechte staat, en er komen meer bomen en groen voor terug. Daar kunnen we wel mee leven.

OOST GELRE:
De werkgroep Bomenwacht is hier zoals gezegd zeer actief met een flink aantal groene activiteiten:
* Vlinderbrug: Dit is een nieuwe recreatieve brug over de N18 bij Lichtenvoorde. 
De Bomenwacht Oost Gelre heeft het initiatief genomen om voor de opgangen naar de brug een kleurrijk beplantingsplan te ontwikkelen, dat bijdraagt bij aan een optimale leefomgeving voor vlinders en andere insecten. Het plan is vervolgens door leden van de Bomenwacht met diverse vrijwilligers uitgevoerd. Er zijn daarbij meer dan 8.000 bollen geplant naast talloze struiken en bomen.
* Project Gratis Bomen: De Bomenwacht heeft in de zomer van 2014 een prijsvraag uitgeschreven. Anton Stortelder, inwoner uit Zieuwent, won deze prijsvraag met zijn voorstel ‘Mot kun’n’. Het idee was om elke grondeigenaar in het buitengebied een boom aan te bieden. De boom dient wel in het buitengebied en buiten het erf aangeplant te worden. Het doel was om nieuwe monumentale bomen voor de toekomst aan te planten. Tussen november 2014 en februari hebben zich meer dan 150 grondeigenaren gemeld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het inventariseren en organiseren van de plantactie. De eerste boom is inmiddels geplant. In totaal worden meer dan 200 solitaire bomen aangeplant.

OUDE IJSSELSTREEK:
Goed overleg met betreffende ambtenaren. We zijn het uiteraard niet altijd eens, maar blijven altijd in gesprek.
* Platanen: In de Arentzenstraat in Varsseveld werd een kapvergunning aangevraagd voor 7 beeldbepalende platanen. Er zou hinder zijn van de wortels in de tuinen en het riool. Deze bevinden zich beide echter langs de huizen aan de overkant van de straat, dus kon van hinder niet echt sprake zijn. Daarom maakte de BSA bezwaar. Uiteindelijk zijn allen elkaar tegemoet gekomen: drie platanen zullen worden behouden op plaatsen waar ze het minste licht wegnemen van de huizen aan de overkant.
* Kap 900 bomen buitengebied; na veel protest van de actiegroep “Kappen Nou” is deze voorgenomen dunning een jaar uitgesteld. Wij gaven onze visie in een persbericht en op de BSA weblog:
Op 14 maart zal er een rondgang langs de betreffende bomen worden gemaakt met afgevaardigden van de gemeente en Kappen Nou, beide met hun bomendeskundige.
Ook herplant
WINTERSWIJK:
* Onlangs hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk (gW) een nieuwe methodiek vastgesteld voor het beoordelen van kapaanvragen op grond van de Bomenverordening. Deze methodiek verschilt slechts op een paar punten met de vorige. Door middel van een puntenwaardering wordt hiermee een praktisch hanteerbaar systeem geboden voor een afweging tussen het belang van de aanvrager en het belang van behoud van de boom.
E.e.a. blijft natuurlijk wel subjectief; afhankelijk van de persoon die de beoordeling uitvoert kunnen verschillende uitkomsten het resultaat zijn.
Men stelt hierbij overigens dit een nieuwe methodiek is “die de oude Raad-methode vervangt”. Echter is deze Raad methode is bedoeld voor heel andere doeleinden: om schade die aan bomen wordt toegebracht door aanrijdingen en andere vernielingen te kunnen uitdrukken in geld, zodat een vergoeding kan worden geclaimd bij de veroorzaker. Dus niet bedoeld voor beoordelingen van kapaanvragen.
* In april voerde het Geldersch Landschap (GLK) een rigoureuze kap uit op het landgoed Gossink. De gemeente heeft naar GLK geen tegengeluid laten horen. Wij hebben hierover nog contact gehad met het GLK, maar deze organisatie ziet e.e.a. meer met bosbouw ogen: open ruimten creëren voor vernieuwing bos. Het geeft wel een heel trieste aanblik..
* In dit gebied hebben bomen veel last van de eikenprachtkever onder het schors. De aantasting wordt bevorderd als in de zomer de leem in het Oost Nederlands Plateau dan teveel uitdroogt en daar hebben veel bomen onder te lijden.
* Jammer dat we van deze mooie bosrijke gemeente op onze drie berichten: omtrent de “Gratis Boom”, onze verzoek om opgave van haar Groenste Project in 2014 en opgave van de voor Boomfeestdag geplande activiteiten, geen enkele reactie mochten ontvangen..