zondag 28 februari 2016

Jaarverslag 2015 en financieel jaarverslag

Van de voorzitter:
Ook dit afgelopen jaar stond voor de Bomenstichting Achterhoek (BSA) in het teken van contacten en overleg met diverse overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties, nu vooral vanwege de vele op handen zijnde massale kapplannen.
Uiteraard zijn wij niet tegen bosexploitatie en -verjonging; in redelijke mate behoort dat  natuurlijk tot beheer. Echter nam dit in 2015 wel bijzonder ingrijpende vormen aan, zoals bijvoorbeeld:
* De Provincie die bomen langs de N-wegen, die minder dan 4,5m van de weg staan, wil
kappen;
* Prorail die in het hele land alle bomen wil kappen die binnen 7m van de spoorbanen staan.
* Rijkswaterstaat die i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier/ Stroomlijn” vele honderden bomen wil kappen langs onze rivieren. (I.h.k.v. onderhoud aan oevers en kribben gebruikt RWS zelfs Glyfosaat op de boomstobben!);
* Staatsbosbeheer en natuurorganisaties die, wegens vergaande bezuinigingen en verdwijnen van subsidies, te vaak onder de vlag van “dunning”en “bosverjonging” duizenden bomen kappen op landgoederen. Niet alleen in de daarvoor bedoelde productiebossen maar tevens in de parkbossen, en veel grotere aantallen dan tot nu toe gebruikelijk, om zo mede de begroting rond te krijgen;
* Gemeenten, zoals bijv. de gemeente Lochem die jaarlijks 4000 laanbomen wil gaan kappen in het buitengebied wegens bezuiniging en als gevolg van 15 jaar verzuim van de wettelijke onderhoudsplicht. Ook de gemeente Oude IJsselstreek wil om die reden 900 laanbomen kappen vanwege bezuiniging. (Ook onder de vlag van “dunnen”, dan is dit kapvergunningvrij en dus zonder bezwaar- en beroepsmogelijkheid);
* En daarbij nog de vele kapvergunningen voor zowel particuliere als gemeentebomen die wekelijks door gemeenten in de lokale bladen worden gepubliceerd, en tevens via social media de revue passeren. Opvallend hierbij is dat gemeenten in toenemende mate spreken van “kaprijp” en zelfs van “oogsten”, zoals gebruikelijk bij een bosbouwbedrijf. Ook het woord “duurzaam”ontbreekt hier natuurlijk niet bij..

Wèl resulteerde dit in veel aanmeldingen van nieuwe sympathisanten, (de 1250e meldde zich aan!). Tevens werden wij een aantal contactpersonen rijker die voor ons extra oren en ogen willen zijn in hun gemeente. Allemaal mensen die zich in toenemende mate zorgen maken over de wijze waarop bomen blijkbaar minder belangrijk worden gevonden op ecologisch gebied en meer worden gezien als een bron waarmee begrotingstekorten kunnen worden opgevuld, hierbij geholpen door de gunstige houtprijs. Dit leidt niet zelden tot onomkeerbare schade.
Tevens kregen wij verzoeken van een aantal imkers: “of wij bij herplant vooral wilden aandringen op soorten als lindes, wilgen, kastanjes, acacia's, esdoorns en gleditsia's , omdat door het vele kappen het aantal ‘bijenbomen’ afneemt”.
Ook handhaving van bij vergunningen opgelegde herplant en illegale kap kwam door bezuinigingen nog meer onder druk te staan.
De groei van de megastallen voor de intensieve veehouderij met het hieraan inherente mestprobleem vormt ook steeds meer een bedreiging voor de natuur in onze regio. Worden wij, zoals Brabant, nu het afvalputje van de provincie Gelderland? Hoe staat het met Goed Rentmeesterschap? Of wordt/is de natuur en het cultuurhistorische landschap van onze mooie groene Achterhoek zo langzamerhand een sluitpost?!..
Jaap Cannegieter.

Activiteiten:
De door de Provincie geplande kap van 200 bomen langs de ventweg van de N346 (Warnsveld Lochem) heeft onze Stichting, tezamen met andere partijen zoals de Stadspartij Zutphen/Warnsveld en de Stichting Waardevol Warnsveld, kunnen tegenhouden.
* Voor de Boomfeestdag op 18 maart loofde onze Stichting een lindeboom uit voor de Achterhoekse gemeente die het Groenste Project van 2014 had gerealiseerd. Slechts vijf van de 10 gemeenten hebben daar op gereageerd. De gemeente Oost-Gelre won met glans met het project Mot Kun´n, waarbij elke landeigenaar een gratis boom kon aanvragen. De gewonnen lindeboom is feestelijk geplant in het Wentholtpark in Lichtenvoorde.
* Ook aan Boomfeestdag activiteiten werd door meeste Achterhoekse gemeenten  weinig tot geen aandacht besteed. Deze uitgelezen kans om samen met schoolkinderen bomen te planten, en hen daarmee bewust te maken van het belang van bomen, laat het merendeel van onze “Groene” gemeenten helaas onbenut.
* Op 21 november verscheen een publicatie in Tubantia over illegale kap in de gemeente Berkelland langs agrarisch gebied en in bermen, om zo de percelen te vergroten voor de EU landbouwsubsidie die naar rato wordt verstrekt. Naar aanleiding hiervan zonden wij een e-mail naar de overige Achterhoekse gemeenten met de vraag hoe het hiermee in hun gemeente gesteld was en hoe het handhavingsbeleid hierop was afgestemd. Na herhaaldelijk aandringen heeft een aantal gemeenten hierop wisselend geantwoord.
In het gunstigste geval handhaaft men op meldingen. Zelfs gemeenten waar dit aantoonbaar op flinke schaal voorkomt “zien dit niet als prioriteit”, ondanks de voor gemeenten geldende wettelijke beginselplicht tot handhaving. Wij zijn, en gaan, in een aantal gevallen nog in gesprek.
* Ook hebben wij gemeenten aangeschreven die nog steeds met RoundUp onkruid bleken te bestrijden.
* Het IKC, Kindcentrum Noord, in Doetinchem vraagt nog steeds veel tijd van de BSA, de Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek en de IVN. Hoewel het verlies aan bomen en ecologie groot is hebben we er gezamenlijk wel een mooie compensatie kunnen uitslepen: € 250.000 voor inrichting met nieuwe natuur langs de Rode Beek tussen Zelhem en Doetinchem. We worden bij deze plannen betrokken. Overigens hebben we in de vergunningen veel fouten ontdekt; die proberen we constructief op te lossen met de gemeente. Toch is het natuurlijk niet juist dat wij degenen moeten zijn die alsmaar zo alert moeten blijven.. 
* Gedurende een half jaar heeft de BSA als belangenorganisatie deelgenomen aan het overleg met de gemeente Lochem over het op “kosten-neutrale” wijze kappen van duizenden bomen; dit vanwege eerdergenoemd vergaand achterstallig onderhoud. Vele van onze sympathisanten reageerden per e-mail op dit onzalige kapplan. Een bloemlezing van deze e-mail reacties hebben wij aan de wethouder aangeboden, die deze stapel minzaam in ontvangst nam.. Volgens berekening van de gemeente was kosten-neutrale uitvoering mogelijk, echter volgens onze deskundige niet. Na aandringen van onze kant bleek de berekening van de gemeente niet te bestaan. Derhalve zag de BSA geen heil meer in verder overleg.
* Met diverse gemeenten en organisaties heeft de BSA overleg over de door hen gepubliceerde dan wel op handen zijnde kapvergunningen, op reguliere basis, op ons verzoek dan wel op uitnodiging.
* Het verhaal van de strijd van de BSA en de omwonenden tegen de kapvergunning voor de vitale monumentale Rode Beuk in Didam, dat het door de gemeente Montferland tot een ware soap heeft gebracht, is inmiddels genoegzaam bekend..
Communicatie:
* Minstens één maal per jaar publiceert de BSA op haar weblog een overzicht van de “Stand van Zaken in uw gemeente”, met een algemene inleiding over de situatie in onze regio, waarna per gemeente nader wordt ingegaan op de lopende bomenzaken.
* Onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/ wordt zeer regelmatig bijgehouden aangaande bomeninformatie en verdere relevante ontwikkelingen in gemeenten, provincie, artikelen in de pers, etc.
Het bezoekersaantal van de BSA weblog is opnieuw gestegen; per eind december gemiddeld ruim 90 bezoekers per dag.
* Onze Twitteraccount: https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek leverde ook dit jaar weer veel nuttige contacten op met gelijkgestemde organisaties en particulieren. Tevens blijkt dit een goede bron voor informatie uitwisseling.
* In het kader van een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, werden wij door de KB benaderd met de vraag of men onze weblog mocht archiveren en als “digitaal erfgoed” voor de lange termijn bewaren. Men achtte onze weblog representatief voor de categorie  “Natuurbescherming” van het KB-webarchief.

De samenstelling van het bestuur was in 2015 als volgt:
Jaap Cannegieter       : voorzitter
Marjan Houpt             : secretaris
Bertha Krajenbrink    : penningmeester
Bas Waterham           : bestuurslid.
________________________________________________
Financieel overzicht 2015 

Inkomsten:
Saldo 01-01-2015
                          2506,05
Donaties
                            905,--

                          3411,05

Uitgaven:

Bankkosten
                              95,65                                     
Contributies (GNMF, VNC)
                              80,--
Paskosten
                              20,--
Donaties
                            100,--
Griffiekosten
                            331,--
Boom Groenste Project
                            115,--
Attenties vrijwilligers
                              28,--
Trein- en benzinekosten
                              86,20

                            855,85
Saldo 31-12-2015
                          2.555,20                   

                          3.411,05

                                                                                                       

zaterdag 27 februari 2016

De 1000-jarige Den

Een sympathisante stuurde ons deze foto's van de 1000-jarige den, die te vinden is in het bosgebied tussen Arnhem en Wolfheze.

maandag 22 februari 2016

Correctie op artikel over 901 bomen Oude IJsselstreek op website Omroep Gelderland

Op 17 februari heeft alsnog een overleg plaatsgevonden met de gemeente Oude IJsselstreek, belangenorganisatie Kappen Nou en onze Stichting.

Op twitter en de site van Omroep Gelderland troffen wij vandaag dit artikel, waarmee de actuele gang van zaken niet geheel juist is weergegeven, en hebben Omroep GLD hiervan inmiddels op de hoogte gebracht:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2105975/Protest-tegen-bomenkap-Oude-IJsselstreek-zonder-succes-het-zagen-is-begonnen

De Bomenstichting Achterhoek en belangenorganisatie Kappen Nou zijn het met de gemeente eens geworden over de kap langs de Munstermansweg en de Kattenbrink, waarvan de bomen ook òp zijn. Dit betreft ong. 100 Amerikaanse Eiken. Als het goed is wordt nu alleen op die locaties gekapt totdat het broedseizoen begint op 15 maart.
De gemeente heeft ons toegezegd de andere lanen met eerder gebleste bomen opnieuw met deskundigen te zullen bekijken: nu per individuele boom, en niet zonder meer om en om, omdat dat volgens onze deskundigen schadelijk is voor de overblijvers. Dit betreft de Rabelingstraat, Seesinkvloetstraat, Geurinkstraat, Wissinklaan, en een deel van de Toldijk.
Verder zegde de gemeente toe ons van de uitkomst hiervan op de hoogte te houden en in elk geval niet meer te kappen tot na de zomer. Ook zal men een bomenbeleidsplan opstellen, want dat blijkt er nog niet te zijn.

Wij wachten dus nu op nader bericht.

dinsdag 16 februari 2016

Spechtenboom

Van een sympathisant kregen we deze foto toegestuurd: mooi voorbeeld:
"Dode boom laten staan; heeft de specht er nog wat aan"..
vrijdag 12 februari 2016

Tòch overleg 901 bomen Oude IJsselstreek

Daags na de Raadsrotonde van 4 februari jl. zonden wij onderstaand e-mail bericht aan college en raad van de gemeente Oude IJsselstreek. Tevens stuurden wij kopie hiervan naar de media. In de persoon van een ambtenaar van de Afdeling Wijken & Beheer werd daarna contact met ons opgenomen met een uitnodiging voor een gesprek. (Hierbij de link naar kort interview met de wethouder naar aanleiding hiervan: http://www.regio8.nl/oude-ijsselstreek-in-gesprek-over-dunning/nieuws/item?802746).
Uiteraard zijn wij altijd bereid om de tafel te gaan, maar dat moet dan ook wel nut hebben en niet, zoals op 4 februari bleek, alleen maar een vertoning blijken voor de Bühne.
Men benadrukte dat het zeker zinvol zou zijn. 
Dus volgende week gaan onze Stichting en belangengroep Kappen Nou met deze gemeente om de tafel; samen komen we met drie deskundigen.
Wordt vervolgd..


Geacht College,
Geachte Raadsleden,

N.a.v. de raadsrotonde van 4 februari jl. inzake de 901 laanbomen, waarbij uw wethouder Sluiter aanhoudend benadrukte dat het hier zeker geen bezuinigingsmaatregel betrof, hechten wij er aan dit misverstand bij deze definitief uit de weg te ruimen.

In het adviesrapport van Engbers Bosbeheer d.d. 22 april 2015, dat in opdracht van uw gemeente werd uitgebracht, vindt u reeds in de Inleiding op pagina 4, tweede alinea, punt 2, de volgende tekst: "Kostentechnisch: het verminderen van het aantal laanbomen leidt tot een verlaging van de jaarlijkse beheerskosten hetgeen een eis is i.h.k.v. de overeengekomen bezuinigingen".
Tevens heeft de uitspraak van de wethouder, dat hij in deze niet met onze stichting en andere betrokkenen om de tafel wenst te gaan, ons zeer verbaasd.
In het verleden werd immers altijd, n.b. op verzoek van uw gemeente, met onze stichting overlegd. Hoewel we het niet altijd eens waren, kwamen we er uiteindelijk altijd wel uit.
Wij zouden derhalve graag nadere verduidelijking van u vernemen omtrent het verschil in deze met de huidige situatie.

Dan hebben wij het feit dat een aantal raadsleden blijkbaar van te voren al hun reactie hadden geschreven, als zeer teleurstellend ervaren. Dit getuigt immers niet van enige bereidheid tot heroverweging met argumenten van de burgers die zij vertegenwoordigen.

Er ligt wijsheid besloten in het feit dat een mens de grootheid kan opbrengen van gedachten te veranderen.
Wij kunnen ons dan ook toch nauwelijks voorstellen dat uw gemeente dit alles slechts zou willen zien als “gezichtsverlies” en, teneinde dit tot elke prijs te voorkomen, de honderden handtekeningen en de onderbouwde argumenten van betrokkenen en adviezen van een aantal deskundigen daarvoor dan maar volledig zou willen negeren. Dat daarom uiteindelijk dus “gezichtsverlies” en economische motieven hierbij slechts voor u zouden gelden.

Ons aanbod om, i.h.k.v. de burgerparticipatie, gezamenlijk met u tot een voor alle partijen bevredigende en duurzame oplossing te komen staat bij deze uiteraard nog steeds.
Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Nog enkele reacties uit de media over de houding van de gemeente Oude IJsselstreek:

maandag 8 februari 2016

Gemeente Oude IJsselstreek gaat "Zorgvuldig" 900 bomen kappen...

Reactie van onze voorzitter op de Raadsrotonde van 4 februari jl:

Met verbijstering heb ik de bijeenkomst over de bomenkap bijgewoond. Al mijn (voor)oordelen over (gemeente)politiek werden bevestigd. Wat een intellectuele armoede, wat een geborneerde stijfkoppigheid, wat een totaal ontbreken van luisteren naar argumenten. Het doorgaan op een eenmaal genomen standpunt, hoe onjuist ook, moet, want anders ga je af. 
Het gezegde: “Wie nooit van standpunt is veranderd, heeft nooit nagedacht”(NRC), is hier zeer van toepassing.

Inmiddels is wel door diverse deskundigen aangetoond dat de aangevoerde biologische argumenten voor de “dunning” van lanen op leeftijd, baarlijke onzin zijn. Je had zelfs het gevoel dat de ambtenaren en de wethouder ook zelf niet in deze nonsens geloven, maar de mantra maar bleven herhalen, omdat ze geen gezichtsverlies willen lijden.

Over de esthetiek van wegen met een gesloten bomenrij versus ver uit elkaar staande, losse bomen, kan je natuurlijk van mening verschillen. Maar houdt als gemeente alsjeblieft op om jezelf op de borst te kloppen dat je zo “groen en duurzaam” bent en je de 900 bomen “zorgvuldig” gaat kappen.

Maar waar het werkelijk om gaat, (zoals altijd), namelijk om geld, daarover werd erg geheimzinnig gedaan.
Het is geen schande om het argument van bezuinigingen aan te voeren, maar wees daarover dan gewoon eerlijk.
Het stond overigens gewoon in de stukken dat bezuiniging het doel van de operatie is.

De coalitie is gered, arme natuur!..

Bomenstichting Achterhoek
Jaap Cannegieter, voorzitter

Carnavalsoptocht Oude IJsselstreek zaterdag 6 februari :
De belangengroep Kappen Nou won de 1e prijs
in de categorie: "Loopgroepen"..


zaterdag 6 februari 2016

Onze pleitnota voor behoud 901 laanbomen Oude IJsselstreek

Hierbij de pleitnota die onze stichting op 4 februari heeft ingebracht tijdens het ronde tafelgesprek met wethouder Sluiter en raadsleden:
901 bomen: Beheersmaatregel of bezuiniging?
In het rapport dat Engbers Bosbeheer in opdracht van uw gemeente heeft uitgebracht in april 2015 staat als reden voor de dunning c.q. eindkap vermeld dat:
Boombeheertechnisch enkele totale laanbeplantingen door eindkap vernieuwd moeten worden en dat dunningen in verdere laanbeplantingen moeten worden uitgevoerd.
Hier hebben we al te maken met een discrepantie:
Er is hier immers geen sprake van de definitie “dunning”, zoals u zult kunnen lezen in het advies van de heer Antoon Kienhuis, docent Bosbeheer en –exploitatie aan hogeschool Larenstein in Velp. 
(http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/01/dunning-geldt-voor-bossen-niet-voor.html)
Wij lichten dit advies hierbij nader toe:

“De definitie van dunnen is: het zorgvuldig wegnemen van maximaal 15-25% van het kroonvolume van bomen in bósverband, om de groei van de blijvende bosbomen te bevorderen. Het belangrijkste criterium voor zorgvuldig dunnen is dat de overblijvende bosbomen rondom elke boom een nagenoeg GESLOTEN kronendak moeten blijven vormen, anders krijgt de wind vrij spel op de bomen, met windworp als gevolg”. (Windworp: is het omwaaien van een boom met wortel en al. Ditkomt doordat de wortels hun stabiliteit hebben verloren door rot,  graafwerkzaamheden, afsterven, onvaste bodem, etc).
Deze definitie van Dunnen heeft als gevolg dat dunnen in laanbomen niet kan!
Dit wordt tevens onderschreven door de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/02/persbericht-gnmf-pleit-voor-intrekking.html

Verder geeft Engbers Bosbeheer op pagina 4 aan:
Dat “de laanbomen zouden moeten worden gekapt om de overgebleven bomen ruimte te geven uit te groeien tot solide en volwassen exemplaren”.
Maar deze bomen zijn immers al volwassen!
De werkelijke definitie van Dunning heeft uitsluitend betrekking op jonge bomen.

Dan nog over takken die elkaar raken en daardoor zouden afsterven:
Wanneer dat werkelijk zo zou zijn, dan zou het zeker streng verboden moeten zijn om een boswandeling te maken, omdat dat dan immers levensgevaarlijk zou zijn!
Vooral door nu bomen tussen de rijen uit te halen veroorzaakt uw gemeente juist een gevaarlijke situatie.
Verder geeft boomdeskundige Antoon Kienhuis aan:
“Een “dunning” in laanbomenrijen zal altijd de individuele bomen blootstellen aan de wind, omdat ze tenminste aan één zijde, maar door de laanstructuur meestal aan twee of zelfs drie zijden, volledig vrij komen te staan, met een grote kans op windworp. De wind krijgt namelijk vrij spel in de rijen bomen, die voorheen een gesloten geheel vormden.
Daarnaast passen bomen gedurende hun groei hun wortelstelsel aan, aan de van jongs af aan heersende omstandigheden. Abrupte veranderingen in die omstandigheden (zoals “dunning”) kunnen vooral oudere bomen niet meer bijbenen. Ingrepen door de mens, in de vorm van die “dunningen”  in rijen (laan-)bomen zal de gevoeligheid voor windworp ook aanzienlijk vergroten. Met de gevaren van dien.
“Dunnen” in beukenlaanbomen is sowieso uit den boze: beuken zijn gevoelig voor schorsbrand: een aantasting van de schors door directe instraling van zonlicht.
Zij gaan hier meestal aan dood”.

2e Dan belicht het rapport (tevens op pagina 4) het Kostentechnisch aspect:
“Het verminderen van het aantal laanbomen leidt tot een verlaging van de jaarlijkse beheerskosten hetgeen een eis is i.h.k.v. de overeengekomen bezuinigingen.”
Deze bezuinigingen zijn echter geheel niet aangetoond.
Het is zaak je niet rijk te rekenen door bomen te laten verdwijnen. Voorlopig is hier zeker geen sprake van verlaging van kosten:
De kap kosten-neutraal te laten uitvoeren is niet haalbaar. Dit wordt een kostbare aangelegenheid met kap, afvoer hout, uitfrezen van de stobben, etc.
Dan geldt nog de volgens de Boswet verplichte herplant.De prijs van bijv. een jonge zomereik stamomtrek 6 tot 8 cm met kluit is al rond de€ 30, x 901= € 27.000. Dan de kosten van het herplanten: groeiplaatsen graven voor901 nieuwe bomen. De eerste jaren kost een jonge boom een flink bedrag aan nazorg met o.a. watergift, die in geval van droogte zoals de laatste jaren met grote regelmaat moet gebeuren. In totaal vereist herplant de eerste 15 jaar nogal wat aan onderhoud o.a. vanwege snoei; tevens is er is altijd een uitvalpercentage dat vervangen dient te worden.Kortom; hiervoor is ook een zeer aanzienlijk budget nodig.
*Maar vooral de verzwakking van de overgebleven bomen zal uiteindelijk een groot kostenaspect blijken, zoals gezegd zullen deze door wind- en zonlicht belasting worden aangetast, met als gevolg dat dit binnen afzienbare tijd risicobomen gaan worden, die uiteindelijk ook weer zullen moeten worden gekapt.
Dus dit alles zal uiteindelijk resulteren in het tegendeel van DUURZAAM!

Conclusie:
* Aangetoond is nu wel dat hier geen sprake van dunning, maar van velling om economische redenen, zoals ook al eerder toegegeven door uw gemeente, ook in de Gelderlander van 16 april 2015: “Mooi voor de regelmaat van het beeld en gunstig voor de portemonnee, want een gekapte boom heeft geen onderhoud meer nodig”.
En juist deze regelmaat zal door dit kappen volledig worden verstoord!
·       Het gaat hier om een besluit van 8 jaar geleden. Inmiddels is door voortschrijdend inzicht veel gebeurd, vooral ook op milieu gebied.
Bijv. veroorzaakt de klimaatverandering sindsdien veel meer wateroverlast. Een flinke eik neemt wel 300 liter water per dag op. Met deze 901 bomen x 300 liter, kan dit bij de huidige regenval, vooral in regenmaand augustus, neerkomen op een extra waterbelasting in dit gebied van 270.300 liter (per dag!) die ook extra zal moeten worden afgevoerd.
·        We hebben tevens in onze brief aan de raad verwezen naar het probleem dat de luchtvervuiling vanuit het Ruhrgebied nog steeds een grote rol speelt en dus niet onderschat dient te worden: één volwassen boom neemt dagelijks gemiddeld bijna 65 gram CO op. Dat is jaarlijks 24kg per boom x 901= en dus 21.624 kg per jaar!!
·       Het betreft hier 900 bomen langs 30(!) lanen, waarmee in dit gebied dus over een lengte van vele kilometers het authentieke streekeigen landschap geweld wordt aangedaan, door op zeer veel plaatsen volwassen bomen uit de rijen te halen! 
Hiermee verdwijnt de lanenstructuur in ons belangrijke Achterhoekse cultuurlandschap. Er ontstaat dus juist meer gevaar door bomen uit de rijen te halen.
  • Natuurwaarden: in deze bomen huizen vleermuizen; en in een volwassen eik  huizen zo´n 300 insectensoorten.
  •  U verkoopt uw tafelzilver; toerisme in uw gemeente drijft voor groot deel op de schoonheid van het Achterhoekse landschap.
Kortom:
Wij begrijpen dat u elkaar niet wilt afvallen; maar laten nu we allemaal eerst weer eens even pas op de plaats maken, want wat weegt het zwaarst?!
Het gaat hier tenslotte om een onomkeerbare maatregel!
Deskundige Antoon Kienhuis heeft duidelijk gemaakt dat dit plan onvoldoende doordacht is en heroverwogen dient te worden.
Dit is nog eens mede onderstreept door de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie.
Daarom vragen wij u deze zaak dus opnieuw te willen bezien en de punten die vanavond door alle sprekers genoemde worden daarbij mee te wegen.
Graag willen wij i.h.k.v. de burgerparticipatie hierbij met u meedenken om zodoende gezamenlijk tot een meer creatieve en ook vooral meer duurzame oplossing te komen, en daarmee tot goed rentmeesterschap.
Want op deze wijze wordt goedkoop toch duurkoop, en zou immers ook nog onomkeerbare schade worden toegebracht aan het karakteristieke landschap van uw gemeente.

Wij willen tenslotte toch allemaal dat ook onze volgende generaties nog kunnen blijven genieten van onze mooie Achterhoek!!
vrijdag 5 februari 2016

Persbericht: GNMF pleit voor intrekking bomenkapplan in gemeente Oude IJsselstreek

Arnhem, 4 februari 2016


De Gelderse Natuur en Milieufederatie roept de gemeente Oude IJsselstreek op om de geplande dunning van bomen bij Sinderen en Silvolde uit te stellen. De GNMF is bezorgd over het bomenbeleid en vraagt de gemeente om in overleg te treden met bewoners en deskundigen. Ook de GNMF is bereid mee te denken over een beter bomenbeheerplan.
Vanavond vergadert de gemeenteraad over de grootschalige dunning van laanbomen.

Van verschillende kanten is de GNMF gewezen op de discussie die in de gemeente Oude IJsselstreek plaatsvindt over het dunnen van bomenlanen. De GNMF beseft dat in de discussie feit en fictie soms door elkaar lopen, en heeft zelf de nodige stukken bestudeerd. Op basis van die gegevens heeft de GNMF aan alle raadsleden een e-mail gestuurd, waarin ze haar zorgen uit.

Dunnen
Het ‘dunnen’ gaat nu om 900, maar in een paar jaar tijd om duizenden gezonde bomen. Het om en om dunnen van bomenrijen kán een zinvolle actie zijn, wanneer de bomen kort op elkaar zijn geplant en een bepaalde omvang bereiken. Zo krijgen de resterende bomen meer licht en groeiruimte.
In enkele voorbeelden uit Oude IJsselstreek die wij onder ogen kregen, betreft het echter grote eiken van 60 jaar of ouder. Elke bomendeskundige die daarover een onafhankelijk advies zou worden gevraagd, zal zeggen: “niet doen!” De resterende bomen komen plotseling voller in de wind te staan. Met elkaar verweven wortelstelsels worden aangetast. Dit maakt de bomen niet stabieler, juist kwetsbaarder worden, met een grotere kans op stormschade.

Maatwerk
De GNMF is niet principieel tegen dunnen in bomenlanen, maar dat moet dan wel maatwerk zijn, en het moet gebeuren wanneer de bomen nog niet te groot zijn. Het plan zoals het nu voorligt vinden we onbezonnen, en lijkt ándere doelen te dienen dan de kwaliteit van de lanen. Dat Engbers Bosbeheer tot de conclusie komt “dat het haalbaar (is) om de dunningen verantwoord uit te voeren” stelt ons absoluut niet gerust.

Alex de Meijer- GNMF,  a.de.meijer@gnmf.nl


Hoe safe zijn onze geënte eiken?

Zijn huidige voorschriften op gebied van onverenigbaarheid nog wel juist?!

Van iepen weten we het: Een iep op een onderstam van Ulmus glabra 
is vragen om problemen. Maar eiken. Hoe zit het eigenlijk met eiken? 

Een aantal vaste combinaties zijn een bekend no-go area. Met name bij
Quercus frainetto op een onderstam van Q. cerris, Q. rubra of Q. robur zijn
de problemen groot.
Maar vakblad Boomzorg hoort de laatste tijd steeds vaker berichten dat
ook bij combinaties die volgens de bekende onverenigbaarheidslijsten safe
zouden moeten zijn dit in de praktijk helemaal niet zijn. Eén beheerder meldt
dat van een populatie van enkele honderden zuileiken ieder jaar 30 tot 40
bomen uitvallen of liever gezegd van hun ent afvallen.
Vakblad Boomzorg is benieuwd wat uw ervaringen hiermee zijn en is van plan
hier in de komende editie een artikel over te schrijven.

Lees hier een artikel over onverenigbaarheid uit 2010

door Hein van Iersel/ Boomzorg


maandag 1 februari 2016

Waarom bloeden bomen niet dood?

Bomen bloeden niet dood als ze een wondje hebben dankzij bijzondere nanostructuren. Deze structuren zijn voor het eerst waargenomen door een lasermicroscoop.

Nanostructuren maken in de houtvezelcellen een soort bulls-eye, waar sap in een rondje stroomt en daarmee het gat dicht. Binnenin een boom zijn verschillende sapstromen die glucose en water vervoeren. De stromen werken onder een bepaalde druk in de boom. Als er een wondje ontstaat, bijvoorbeeld door een hongerig insect, dan komt er lucht binnen en wordt de druk in de boom minder. Om de sapstromen op gang te houden, is het dus voor de boom van levensbelang dat dit 'gat' zo snel mogelijk wordt gedicht.
Bron: KIJK via Natuur Net Nieuws februari 2016Ook steun uit België tegen kap Oude IJsselstreek!!

Brief van Arlette Damiaans uit België die zij ons stuurde n.a.v. het Ronde Tafel Gesprek van donderdag 4 februari:

Beste Burgemeester en leden van het Schepencollege,

Een brief helemaal vanuit België. Belanghebbende? Ja, natuurlijk! 
Wat in het Amazone-woud gebeurt raakt mij én u, dus wat in de Achterhoek gebeurt, zeker!

Al bijna twee jaar probeer ik een wei bebost te krijgen. Een wei gelegen in Natura2000. 
Natura2000-gebieden zijn volgens Europa de natuurplekken waarop we volop moeten inzetten om ze veilig te stellen en te versterken in biodiversiteit. Je zou denken met al de mogelijke Europese subsidies, die er bestaan, dat we hiervoor geld krijgen? Neen en wegens hun marktverstorend effect maar goed ook en dus doen we gewoon verder.
Natuur kost geld. Degene die beweert dat bomen ons gratis zuurstof geven, is niet goed op de hoogte.

Bomen geven véél meer dan zuurstof, ik hoop, dat de burgers, die hier voor u staan, dat op u goed hebben kunnen overbrengen.

De afgelopen twee jaar was ik werkeloos, té oud, misschien heeft u al eens van die problematiek gehoord? Op een gegeven ogenblik was mijn uitkering minder dan de lening die we nog vijf jaar zullen moeten afbetalen. Verkoop van de wei was geen optie. Dubieuze en/of illegale geldpraktijken opzetten ook niet. Ik heb inmiddels geleerd, dat je door creatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan, (grootse?) dingen gedaan kunt krijgen. Je moet er alleen voor openstaan. De afgelopen twee jaar heb ik ook heel wat mensen mét héél veel geld aangeschreven want ten slotte konden zij niet zielig wezen. Iemand die aan de ondergrens leeft en er toch in slaagt om voor Natuur te gaan... Ik heb vastgesteld dat geld echter niet de beweegreden voor mensen is om voor Natuur te zorgen, immers in dat geval hadden die rijken, die in de media voor Natuur opkomen, heus wel gereageerd. Laat in uw geval dus geld ook niet de motivatie zijn om een stuk Natuur te laten verdwijnen. Wees creatief en sta open voor op het eerste zicht onorthodoxe oplossingen.

Naast heel wat persoonlijke detailinfo hoop ik dat u erin slaagt om de essentie van dit schrijven toch te vatten:

Be creative
Luister naar de enkele burgers, die hier voor u staan en zich wél inzetten voor Natuur. Bedenk, dat achter hen honderden, mogelijks duizenden mensen staan, maar hier niet aanwezig (kunnen) zijn. Natuur is nu eenmaal een product dat zéér weinig mensen in beweging brengt. (Geld, sex en macht overigens wel)
Laat geld geen drijfveer zijn..


Arlette Damiaens
Plant trees and be kind