zondag 28 februari 2016

Jaarverslag 2015 en financieel jaarverslag

Van de voorzitter:
Ook dit afgelopen jaar stond voor de Bomenstichting Achterhoek (BSA) in het teken van contacten en overleg met diverse overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties, nu vooral vanwege de vele op handen zijnde massale kapplannen.
Uiteraard zijn wij niet tegen bosexploitatie en -verjonging; in redelijke mate behoort dat  natuurlijk tot beheer. Echter nam dit in 2015 wel bijzonder ingrijpende vormen aan, zoals bijvoorbeeld:
* De Provincie die bomen langs de N-wegen, die minder dan 4,5m van de weg staan, wil
kappen;
* Prorail die in het hele land alle bomen wil kappen die binnen 7m van de spoorbanen staan.
* Rijkswaterstaat die i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier/ Stroomlijn” vele honderden bomen wil kappen langs onze rivieren. (I.h.k.v. onderhoud aan oevers en kribben gebruikt RWS zelfs Glyfosaat op de boomstobben!);
* Staatsbosbeheer en natuurorganisaties die, wegens vergaande bezuinigingen en verdwijnen van subsidies, te vaak onder de vlag van “dunning”en “bosverjonging” duizenden bomen kappen op landgoederen. Niet alleen in de daarvoor bedoelde productiebossen maar tevens in de parkbossen, en veel grotere aantallen dan tot nu toe gebruikelijk, om zo mede de begroting rond te krijgen;
* Gemeenten, zoals bijv. de gemeente Lochem die jaarlijks 4000 laanbomen wil gaan kappen in het buitengebied wegens bezuiniging en als gevolg van 15 jaar verzuim van de wettelijke onderhoudsplicht. Ook de gemeente Oude IJsselstreek wil om die reden 900 laanbomen kappen vanwege bezuiniging. (Ook onder de vlag van “dunnen”, dan is dit kapvergunningvrij en dus zonder bezwaar- en beroepsmogelijkheid);
* En daarbij nog de vele kapvergunningen voor zowel particuliere als gemeentebomen die wekelijks door gemeenten in de lokale bladen worden gepubliceerd, en tevens via social media de revue passeren. Opvallend hierbij is dat gemeenten in toenemende mate spreken van “kaprijp” en zelfs van “oogsten”, zoals gebruikelijk bij een bosbouwbedrijf. Ook het woord “duurzaam”ontbreekt hier natuurlijk niet bij..

Wèl resulteerde dit in veel aanmeldingen van nieuwe sympathisanten, (de 1250e meldde zich aan!). Tevens werden wij een aantal contactpersonen rijker die voor ons extra oren en ogen willen zijn in hun gemeente. Allemaal mensen die zich in toenemende mate zorgen maken over de wijze waarop bomen blijkbaar minder belangrijk worden gevonden op ecologisch gebied en meer worden gezien als een bron waarmee begrotingstekorten kunnen worden opgevuld, hierbij geholpen door de gunstige houtprijs. Dit leidt niet zelden tot onomkeerbare schade.
Tevens kregen wij verzoeken van een aantal imkers: “of wij bij herplant vooral wilden aandringen op soorten als lindes, wilgen, kastanjes, acacia's, esdoorns en gleditsia's , omdat door het vele kappen het aantal ‘bijenbomen’ afneemt”.
Ook handhaving van bij vergunningen opgelegde herplant en illegale kap kwam door bezuinigingen nog meer onder druk te staan.
De groei van de megastallen voor de intensieve veehouderij met het hieraan inherente mestprobleem vormt ook steeds meer een bedreiging voor de natuur in onze regio. Worden wij, zoals Brabant, nu het afvalputje van de provincie Gelderland? Hoe staat het met Goed Rentmeesterschap? Of wordt/is de natuur en het cultuurhistorische landschap van onze mooie groene Achterhoek zo langzamerhand een sluitpost?!..
Jaap Cannegieter.

Activiteiten:
De door de Provincie geplande kap van 200 bomen langs de ventweg van de N346 (Warnsveld Lochem) heeft onze Stichting, tezamen met andere partijen zoals de Stadspartij Zutphen/Warnsveld en de Stichting Waardevol Warnsveld, kunnen tegenhouden.
* Voor de Boomfeestdag op 18 maart loofde onze Stichting een lindeboom uit voor de Achterhoekse gemeente die het Groenste Project van 2014 had gerealiseerd. Slechts vijf van de 10 gemeenten hebben daar op gereageerd. De gemeente Oost-Gelre won met glans met het project Mot Kun´n, waarbij elke landeigenaar een gratis boom kon aanvragen. De gewonnen lindeboom is feestelijk geplant in het Wentholtpark in Lichtenvoorde.
* Ook aan Boomfeestdag activiteiten werd door meeste Achterhoekse gemeenten  weinig tot geen aandacht besteed. Deze uitgelezen kans om samen met schoolkinderen bomen te planten, en hen daarmee bewust te maken van het belang van bomen, laat het merendeel van onze “Groene” gemeenten helaas onbenut.
* Op 21 november verscheen een publicatie in Tubantia over illegale kap in de gemeente Berkelland langs agrarisch gebied en in bermen, om zo de percelen te vergroten voor de EU landbouwsubsidie die naar rato wordt verstrekt. Naar aanleiding hiervan zonden wij een e-mail naar de overige Achterhoekse gemeenten met de vraag hoe het hiermee in hun gemeente gesteld was en hoe het handhavingsbeleid hierop was afgestemd. Na herhaaldelijk aandringen heeft een aantal gemeenten hierop wisselend geantwoord.
In het gunstigste geval handhaaft men op meldingen. Zelfs gemeenten waar dit aantoonbaar op flinke schaal voorkomt “zien dit niet als prioriteit”, ondanks de voor gemeenten geldende wettelijke beginselplicht tot handhaving. Wij zijn, en gaan, in een aantal gevallen nog in gesprek.
* Ook hebben wij gemeenten aangeschreven die nog steeds met RoundUp onkruid bleken te bestrijden.
* Het IKC, Kindcentrum Noord, in Doetinchem vraagt nog steeds veel tijd van de BSA, de Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek en de IVN. Hoewel het verlies aan bomen en ecologie groot is hebben we er gezamenlijk wel een mooie compensatie kunnen uitslepen: € 250.000 voor inrichting met nieuwe natuur langs de Rode Beek tussen Zelhem en Doetinchem. We worden bij deze plannen betrokken. Overigens hebben we in de vergunningen veel fouten ontdekt; die proberen we constructief op te lossen met de gemeente. Toch is het natuurlijk niet juist dat wij degenen moeten zijn die alsmaar zo alert moeten blijven.. 
* Gedurende een half jaar heeft de BSA als belangenorganisatie deelgenomen aan het overleg met de gemeente Lochem over het op “kosten-neutrale” wijze kappen van duizenden bomen; dit vanwege eerdergenoemd vergaand achterstallig onderhoud. Vele van onze sympathisanten reageerden per e-mail op dit onzalige kapplan. Een bloemlezing van deze e-mail reacties hebben wij aan de wethouder aangeboden, die deze stapel minzaam in ontvangst nam.. Volgens berekening van de gemeente was kosten-neutrale uitvoering mogelijk, echter volgens onze deskundige niet. Na aandringen van onze kant bleek de berekening van de gemeente niet te bestaan. Derhalve zag de BSA geen heil meer in verder overleg.
* Met diverse gemeenten en organisaties heeft de BSA overleg over de door hen gepubliceerde dan wel op handen zijnde kapvergunningen, op reguliere basis, op ons verzoek dan wel op uitnodiging.
* Het verhaal van de strijd van de BSA en de omwonenden tegen de kapvergunning voor de vitale monumentale Rode Beuk in Didam, dat het door de gemeente Montferland tot een ware soap heeft gebracht, is inmiddels genoegzaam bekend..
Communicatie:
* Minstens één maal per jaar publiceert de BSA op haar weblog een overzicht van de “Stand van Zaken in uw gemeente”, met een algemene inleiding over de situatie in onze regio, waarna per gemeente nader wordt ingegaan op de lopende bomenzaken.
* Onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/ wordt zeer regelmatig bijgehouden aangaande bomeninformatie en verdere relevante ontwikkelingen in gemeenten, provincie, artikelen in de pers, etc.
Het bezoekersaantal van de BSA weblog is opnieuw gestegen; per eind december gemiddeld ruim 90 bezoekers per dag.
* Onze Twitteraccount: https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek leverde ook dit jaar weer veel nuttige contacten op met gelijkgestemde organisaties en particulieren. Tevens blijkt dit een goede bron voor informatie uitwisseling.
* In het kader van een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, werden wij door de KB benaderd met de vraag of men onze weblog mocht archiveren en als “digitaal erfgoed” voor de lange termijn bewaren. Men achtte onze weblog representatief voor de categorie  “Natuurbescherming” van het KB-webarchief.

De samenstelling van het bestuur was in 2015 als volgt:
Jaap Cannegieter       : voorzitter
Marjan Houpt             : secretaris
Bertha Krajenbrink    : penningmeester
Bas Waterham           : bestuurslid.
________________________________________________
Financieel overzicht 2015 

Inkomsten:
Saldo 01-01-2015
                          2506,05
Donaties
                            905,--

                          3411,05

Uitgaven:

Bankkosten
                              95,65                                     
Contributies (GNMF, VNC)
                              80,--
Paskosten
                              20,--
Donaties
                            100,--
Griffiekosten
                            331,--
Boom Groenste Project
                            115,--
Attenties vrijwilligers
                              28,--
Trein- en benzinekosten
                              86,20

                            855,85
Saldo 31-12-2015
                          2.555,20                   

                          3.411,05