zaterdag 20 juli 2019

Brief aan B&W en Raad inzake kap mooiste laantje van Montferland!

Heden 20 juli 2019 verzonden wij het volgende bericht aan de Gemeente Montferland betreffende hun voorgenomen kap van 30 gezonde en beeldbepalende Platanen aan de St. Jans Gildestraat in Beek.

T.a.v:  College en Raadsleden van de gemeente Montferland.Geacht College,
Geachte Raadsleden,

Tot onze onaangename verrassing lazen wij in de Gelderlander dat uw gemeente de Platanen van de St. Jansgildestraat in Beek toch wil kappen; “voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer”.

Tijdens ons overleg in januari jl. met uw gemeente is deze straat ter sprake geweest en wij zouden op de hoogte worden gehouden; dit heeft echter helaas geen vervolg gekregen..

Voor onze Stichting is het, mede i.h.k.v. de huidige dringende maatregelen die genomen moeten worden om de klimaatopwarming het hoofd te bieden, onbegrijpelijk dat Montferland 30 exemplaren van dergelijke volwassen beeldbepalende Platanen wil gaan kappen.
De opname capaciteit van CO2 en de afgifte van zuurstof zouden voor uw gemeente toch dienen op te wegen tegen een weg die door kaalkap tot racebaan wordt omgevormd zodat vooral ook nog meer auto’s meer CO2 kunnen uitstoten en de hitte stress in deze straat met + 5% zou toenemen?!
Dat is toch echt niet meer van deze tijd..
Er zou ook gedacht kunnen worden aan verlaging van de snelheid naar 30km voor dit tracé; daar wordt niemand slechter van!  

De St. Jans Gildestraat in de winter

Klachten over bladval achten wij niet valide; immers stonden deze bomen er al toen de meesten van de klagers er kwamen wonen; dan wist men toen dus al waar men aan begon.
(Bovendien is bladval van deze soort gunstig voor de humusvorming).
Overigens zijn naar onze informatie de voorstanders van behoud van de Platanen in deze ook verreweg in de meerderheid.
“Begrip voor de tegenstand en voor de emoties die kap teweegbrengt” zijn o.i. voor de hand liggende uitspraken die de lading niet dekken.
Immers: natuurlijk roept het emoties op wanneer gezonde bomen zonder meer worden gekapt en vervangen worden door jonge boompjes die de eerste 20 jaar nauwelijks iets voorstellen. Om de kroon van één dergelijke Plataan te compenseren zijn minimaal 1500(!) jonge bomen nodig, die pas na zo’n 20 jaar eens wat CO2 beginnen op te nemen.

Wij hopen van harte dat uw College en de raadsleden van uw gemeente dermate milieu- en cultuurhistorisch bewust zijn dat zij de belangrijke waarde van deze bomen weten te respecteren en trots zijn op het mooiste laantje van hun Montferland!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek
maandag 15 juli 2019

Biomassa energiecentrale

Tijdens een korte vakantie in het Sauerland passeerden wij een biomassa centrale in de buurt van de hanzestad Brilon: Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.
Vrachtauto’s beladen met boomstammen reden af en aan en stonden bij de centrale in de rij om te lossen.. Een verbijsterende aanblik!

Interessant is dat op de foto in dit artikel uit 2014 alleen nog bergen houtsnippers te zien zijn: 
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/egger-musste-am-anfang-dicke-bretter-bohren-id9811428.html

Nu zijn de vele stapels stammen echter duidelijk te zien.
Ook in Duitsland is het dus zeker niet alleen snoei-, tak-, en tophout dat in de ovens verdwijnt, zoals men dat van ons land beweert.
Als dat werkelijk zo zou zijn, zouden de energie centrales binnen een week stilliggen wegens gebrek aan brandstof..


(klik op afbeelding voor vergroting).

Overzicht aantal biomassa centrales in Nederland: https://www.avih.nl/biomassakaart/

Bio-energiecentrale Cuijk bedrijfsvideo: 18 dec 2015(!): 
https://www.youtube.com/watch?v=38nw09mDyss&feature=youtu.be&t=53 (grote stapels boomstammen waarmee aangetoond dat niet alleen afvalhout, en tak- en tophout uit bossen wordt verbrand).

Eneco Bio Golden Raand: Energie uit biomassahttps://www.youtube.com/watch?v=lPbERIonAHAYoutube film van Jack Balhan: 

"Stop Houtkap Bossen en woonomgeving door overheid en Staatsbosbeheer”:  https://www.youtube.com/watch?v=7coUMlJ3n4U
Vrachtauto's rijden af en aan en staan in de rij om te lossen..


Veteraan..

Tegengekomen in Sauerland:

Dit was en is nog steeds een Es..

zaterdag 13 juli 2019

Zo kan het ook..

Foto en tekst ingezonden door een sympathisant:

Duitse Oostzee-eilanden Rügen en Usedom.

Van oudsher kent de DDR een groot aantal wegen met laanbeplanting. Het zijn de bekende ‘obstalleen’ met fruitbomen, maar ook lindes, acacia’s en kastanjes zijn in het verleden veelvuldig aangeplant. Na de Wende zijn noodgedwongen veel oude bomen opgesnoeid om het nieuwe vrachtverkeer ongehinderd doorgang te verlenen. 
Duitsers zijn echter veel meer gehecht aan bomen en wouden, itt wij Hollanders die elke boom of plukje groen uit akkers verwijderen dat de agrarische bedrijfsvoering zou kunnen hinderen. 
Om historische bomen te behouden welke mogelijk zouden conflicteren met verkeer en veiligheid kiest men dan niet zonder meer de makkelijkste weg (prov. Gelderland N319 etc!) voor kap, maar bedenkt creatieve en soms voor de hand liggende oplossingen, zoals een ononderbroken vangrail of een enkele vangrail bij een solitaire boom die te dicht op de rijbaan staat. Misschien ook niet erg esthetisch, maar altijd nog fraaier dan rigoureuze kap van alle laanbomen.


vrijdag 12 juli 2019

Stand van Zaken bosbeheer Slangenburg door Staatsbosbeheer

Op 10 juli werd de volgende update aan de achterban van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (CMKS) verzonden:

Nieuwsbrief Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg juli 2019


Graag houden we u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de Slangenburg met betrekking tot het bosbeheer.

Laanbomen
Staatsbosbeheer (SBB) heeft toegegeven dat de communicatie rond de laanbomenkap in 2018 richting het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg niet goed is verlopen en belooft voor de toekomst beterschap. Voorlopig echter ontbreken financiële middelen voor het vervangen van de laanbomen hetgeen wij geenszins betreuren.

Glyfosaat
Dit jaar is er geen glyfosaat (Round up) gebruikt op de pachtgronden van de Slangenburg. Een enorme winst voor natuur. Helaas zijn de omringende boeren nog niet allemaal doordrongen van de schadelijke effecten van dit landbouwgif. In verschillende Europese landen is het al verboden en in Amerika lopen duizenden rechtszaken van kankerpatiënten tegen fabrikant Monsanto. Hoogste tijd voor een algeheel verbod.

Natuurweides
De natuurweides in de Slangenburg zijn dit jaar in de tweede helft van juni gemaaid waardoor vogels en zoogdieren (jonge reeën en hazen) betere overlevingskansen hebben.Vorig jaar werd er al in mei gemaaid. Wij hebben SBB daar destijds op aangesproken.

Kapplannen najaar 2019
Dit najaar gaat SBB weer kappen op landgoed de Slangenburg en we hebben de kapplannen ingezien, bestudeerd en overleg gepleegd met een bosbouwkundig expert.

Pad achter de IJzevoordseweg
Op onze voorspraak is het pad achter de IJzevoordseweg uit de kapplannen gehaald. SBB onderkent de publieke waarde van het paadje en heeft toegezegd dat het niet meer wordt meegenomen in de houtoogstplannen waardoor een aantal mooie oude beuken waaronder een zgn houthakstoof (een 5-stammige beuk) behouden blijft.

Kaalkap
Er zal geen grootschalige kaalkap meer gaan plaatsvinden zoals in 2015. Wel vindt dit nu op kleinere schaal plaats op enkele percelen waar de bomen nog relatief jong zijn. Een heilloze weg vinden wij aangezien de resultaten van een dergelijke werkwijze  immers hebben aangetoond ecologisch onbevredigend te zijn. Het bos als biotoop is ontstaan door decennia niet of nauwelijks in te grijpen. Haal je daar ineens veel bomen uit en verwoest je de bodem met harvesters dan maak je het bos kwetsbaar. Sinds 2 jaar hebben we in de Achterhoek te maken met ernstige droogte waardoor jonge bomen zich moeilijk kunnen handhaven. Wij vinden met onze bezwaren weerklank bij vooraanstaande bosbouwkundigen maar helaas niet bij SBB.

Uitdunning
We zien dat er door dunning enkele dichtbeboste plekken gaan verdwijnen met als gevolg dat er minder schuilplekken zullen zijn voor het wild. Vooral aan de noordkant van het landgoed worden om de 20 meter harvesterpaden aangelegd voor bosbouw werkzaamheden. Dit gebied is mede door de lage recreatiedruk een waardevolle plek. Er zijn bijzondere paddestoelen aangetroffen en mossen en vele vogels waaronder de zwarte specht voelen zich hier thuis. SBB noemt dit eufemistisch multifunctioneel bos maar door de wijze waarop het hout geoogst wordt, wordt de natuurlijke en landschappelijke waarde ernstig aangetast.

Dassen
Na de droge zomer van 2018 zijn enkele dassenburchten verlaten en zijn in een ander deel van het landgoed nieuwe ontstaan. Deze nieuwe burchten zijn gekozen met het oog op een betere toegang tot water en foerageergebieden. In de winter zagen we echter weer graafsporen bij de oude burchten die wezen op een terugkeer. Dat de das de Slangenburg als thuisbasis heeft gekozen bewijst andermaal de waarde van het gebied. Niet voor niets werden er in 2011 middels een tonnen kostende operatie dassen vanuit Ede hier uitgezet. Het lijkt tegenstrijdig om nu dit speciaal geselecteerde leefgebied aan te tasten door bomen te verwijderen en met enorme harvesters door het bos te walsen en om de 20 meter brede kappaden aan te leggen.
Volgens de huidige regelgeving mag er in een straal van 20 meter rond een dassenburcht geen bosbouw activiteit plaatsvinden. Echter de burchten zijn slechts een zichtbare markering van een uitgebreid leefgebied van holen, gangen, wissels en foerageer plekken. 
Wij hebben er bij SBB voor gepleit om dit gebied met zijn diversiteit aan flora en fauna te beschermen in plaats van te benutten. SBB staat hiervoor niet open. Sterker nog, SBB heeft aangegeven de kap vrije zone 20 meter zone rond de burcht alleen te willen sparen als de dassen hier actief zijn. Echter is het gebruikelijk dat burchten door omstandigheden regelmatig enige tijd niet benut worden om later weer in gebruik genomen te worden. Er zijn dassenburchten bekend van honderden jaren oud.

Maatschappelijke discussie
Het zal niemand ontgaan zijn dat er een brede maatschappelijke discussie gaande is over de wijze waarop SBB de laatste jaren invulling heeft gegeven aan haar taak als bosbeheerder. SBB zou dit kunnen oppakken als steun in de rug om bij de politiek aan te kloppen en te pleiten voor meer financiële armslag zodat ze de natuurlijke waarde van ons bos weer kan laten prevaleren boven de economische. Helaas zien we nog weinig omslag in de wijze waarop de organisatie op dit punt wordt aangestuurd. Wij blijven echter druk uit oefenen om SBB ertoe te bewegen in haar toekomstig beleid meer gewicht te geven aan bescherming in plaats van exploitatie

Met vriendelijke groeten,

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg