vrijdag 12 juli 2019

Stand van Zaken bosbeheer Slangenburg door Staatsbosbeheer

Op 10 juli werd de volgende update aan de achterban van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (CMKS) verzonden:

Nieuwsbrief Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg juli 2019


Graag houden we u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de Slangenburg met betrekking tot het bosbeheer.

Laanbomen
Staatsbosbeheer (SBB) heeft toegegeven dat de communicatie rond de laanbomenkap in 2018 richting het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg niet goed is verlopen en belooft voor de toekomst beterschap. Voorlopig echter ontbreken financiële middelen voor het vervangen van de laanbomen hetgeen wij geenszins betreuren.

Glyfosaat
Dit jaar is er geen glyfosaat (Round up) gebruikt op de pachtgronden van de Slangenburg. Een enorme winst voor natuur. Helaas zijn de omringende boeren nog niet allemaal doordrongen van de schadelijke effecten van dit landbouwgif. In verschillende Europese landen is het al verboden en in Amerika lopen duizenden rechtszaken van kankerpatiënten tegen fabrikant Monsanto. Hoogste tijd voor een algeheel verbod.

Natuurweides
De natuurweides in de Slangenburg zijn dit jaar in de tweede helft van juni gemaaid waardoor vogels en zoogdieren (jonge reeën en hazen) betere overlevingskansen hebben.Vorig jaar werd er al in mei gemaaid. Wij hebben SBB daar destijds op aangesproken.

Kapplannen najaar 2019
Dit najaar gaat SBB weer kappen op landgoed de Slangenburg en we hebben de kapplannen ingezien, bestudeerd en overleg gepleegd met een bosbouwkundig expert.

Pad achter de IJzevoordseweg
Op onze voorspraak is het pad achter de IJzevoordseweg uit de kapplannen gehaald. SBB onderkent de publieke waarde van het paadje en heeft toegezegd dat het niet meer wordt meegenomen in de houtoogstplannen waardoor een aantal mooie oude beuken waaronder een zgn houthakstoof (een 5-stammige beuk) behouden blijft.

Kaalkap
Er zal geen grootschalige kaalkap meer gaan plaatsvinden zoals in 2015. Wel vindt dit nu op kleinere schaal plaats op enkele percelen waar de bomen nog relatief jong zijn. Een heilloze weg vinden wij aangezien de resultaten van een dergelijke werkwijze  immers hebben aangetoond ecologisch onbevredigend te zijn. Het bos als biotoop is ontstaan door decennia niet of nauwelijks in te grijpen. Haal je daar ineens veel bomen uit en verwoest je de bodem met harvesters dan maak je het bos kwetsbaar. Sinds 2 jaar hebben we in de Achterhoek te maken met ernstige droogte waardoor jonge bomen zich moeilijk kunnen handhaven. Wij vinden met onze bezwaren weerklank bij vooraanstaande bosbouwkundigen maar helaas niet bij SBB.

Uitdunning
We zien dat er door dunning enkele dichtbeboste plekken gaan verdwijnen met als gevolg dat er minder schuilplekken zullen zijn voor het wild. Vooral aan de noordkant van het landgoed worden om de 20 meter harvesterpaden aangelegd voor bosbouw werkzaamheden. Dit gebied is mede door de lage recreatiedruk een waardevolle plek. Er zijn bijzondere paddestoelen aangetroffen en mossen en vele vogels waaronder de zwarte specht voelen zich hier thuis. SBB noemt dit eufemistisch multifunctioneel bos maar door de wijze waarop het hout geoogst wordt, wordt de natuurlijke en landschappelijke waarde ernstig aangetast.

Dassen
Na de droge zomer van 2018 zijn enkele dassenburchten verlaten en zijn in een ander deel van het landgoed nieuwe ontstaan. Deze nieuwe burchten zijn gekozen met het oog op een betere toegang tot water en foerageergebieden. In de winter zagen we echter weer graafsporen bij de oude burchten die wezen op een terugkeer. Dat de das de Slangenburg als thuisbasis heeft gekozen bewijst andermaal de waarde van het gebied. Niet voor niets werden er in 2011 middels een tonnen kostende operatie dassen vanuit Ede hier uitgezet. Het lijkt tegenstrijdig om nu dit speciaal geselecteerde leefgebied aan te tasten door bomen te verwijderen en met enorme harvesters door het bos te walsen en om de 20 meter brede kappaden aan te leggen.
Volgens de huidige regelgeving mag er in een straal van 20 meter rond een dassenburcht geen bosbouw activiteit plaatsvinden. Echter de burchten zijn slechts een zichtbare markering van een uitgebreid leefgebied van holen, gangen, wissels en foerageer plekken. 
Wij hebben er bij SBB voor gepleit om dit gebied met zijn diversiteit aan flora en fauna te beschermen in plaats van te benutten. SBB staat hiervoor niet open. Sterker nog, SBB heeft aangegeven de kap vrije zone 20 meter zone rond de burcht alleen te willen sparen als de dassen hier actief zijn. Echter is het gebruikelijk dat burchten door omstandigheden regelmatig enige tijd niet benut worden om later weer in gebruik genomen te worden. Er zijn dassenburchten bekend van honderden jaren oud.

Maatschappelijke discussie
Het zal niemand ontgaan zijn dat er een brede maatschappelijke discussie gaande is over de wijze waarop SBB de laatste jaren invulling heeft gegeven aan haar taak als bosbeheerder. SBB zou dit kunnen oppakken als steun in de rug om bij de politiek aan te kloppen en te pleiten voor meer financiële armslag zodat ze de natuurlijke waarde van ons bos weer kan laten prevaleren boven de economische. Helaas zien we nog weinig omslag in de wijze waarop de organisatie op dit punt wordt aangestuurd. Wij blijven echter druk uit oefenen om SBB ertoe te bewegen in haar toekomstig beleid meer gewicht te geven aan bescherming in plaats van exploitatie

Met vriendelijke groeten,

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg