vrijdag 30 november 2018

Open brief met oproep aan Jesse Klaver

Beste @JesseKlaver,

Hoe lichtgroen is Groen Links?

(Op deze open brief ontvingen wij nooit reactie van Jesse Klaver). 

Er bestaat verwarring in ons land over waar Groen Links nu eigenlijk voor staat. Er zijn Provincies en gemeenten die met zeer gemengde gevoelens terugkijken omdat ze door toedoen van Groen Links hun prachtige lanen, parken en bossen zijn kwijtgeraakt. Dit staat lijnrecht tegenover de successen die Groen Links bijvoorbeeld op 21 november jl. heeft geboekt in Groningen waar zij voor de ontwikkeling van meer groen en het planten van bomen alsmede voor aanleg van groene daken is. 
Het is dus belangrijk dat er door het hele land één en dezelfde koers wordt uitgezet, zodat kiezers weten waar ze aan toe zijn.
Wat wij bomenorganisaties, met zeer grote achterban verspreid over het hele land, willen weten is of je stelling gaat nemen tegen de klimaat ondermijnende acties die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders, in onze natuur en bossen plegen?
De P.R. machines van deze machtige organisaties zijn als “KA” in het sprookje Junglebook. Je gelooft ze, maar ze vertellen het niet zoals het is..
Het lijkt alsof ze bui al voelen hangen na de uitspraken van het Gerechtshof Den-Haag, Het Europese Hof, Milieudefensie en de niet mis te verstane adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving: Verlaat het beleid dat natuurbeleid heet! “Want zonder verandering van dit beleid dat ontbossing voorstaat is er geen winst te behalen: er moet veel meer bos aangeplant worden en het beheer van de natuurterreinen moet worden aangepast. Zowel binnen het natuurnetwerk als daarbuiten dient bos te worden aangeplant.” (Zie: Rapport PBL Analyse klimaatakkoord : https://bit.ly/2KRz8iJ).
In turbo snelheid wordt evenwel op dit moment nog even vlug van alles gekapt wat gekapt kan worden onder het mom van creëren van natte schrale natuurtypen of voor de windmolens, in ieder geval lijkt het om subsidie binnen te trekken voordat er een stop op bomenkap komt of op de subsidie.
Deze verwoesting zal zich overigens pas over minstens 50 jaar hebben hersteld.
De beheerders hebben “carte blanche”. Elke wet die er voorheen was om de natuur te beschermen is zodanig aangepast dat er één wet is gekomen die genoeg ruimte biedt om deze beheerders geen stro, zeg maar boombreed in de weg te leggen. Is dit soms de reden waarom Staatsbosbeheer als enige partij heeft geweigerd het Nationale Klimaatakkoord te ondertekenen? Daar ging het immers om bomen erbij?!
70 Longartsen hebben een brandbrief aan tweede kamer gestuurd dat de lucht schoner moet. Professor Dr. Martijn Katan, emeritus hoogleraar VU Gezondheidswetenschappen en Preventieve Gezondheidszorg, pleit ervoor te om te stoppen met onze bossen te kappen en in de CO2 vervuilende biomassa centrale te verbranden en toch blijven deze verbrandingscentrales als paddenstoelen uit de grond rijzen door de subsidie die hierop gegeven wordt. We hebben één aarde, één dampkring, en al die biomassa centrales kunnen onmogelijk gevuld worden met alleen maar afvalhout. Zoveel bos hebben we niet, dus zoveel afvalhout al helemaal niet. Ook als het hout uit het buitenland geïmporteerd wordt, is dit asociaal te noemen omdat we met zijn allen voor deze ène planeet moeten zorgen en haar leefbaarheid moeten waarborgen.


Versnipperd bosperceel Staatsbosbeheer Boswachterij Ruurlo
Dus Jesse, definieer “Groen”, Als je hetzelfde groen bedoelt zoals de meeste burgers van Nederland en daar stelling over inneemt, dan willen wij je graag helpen!
Schakel ons in. Onze expertise is groot. Jouw medewerkers hebben vele verschillende dossiers waar ze doorheen moeten. Wij hebben met zijn allen maar één dossier: bomen en bossen! Vraag ons wat je nodig hebt. We hebben nergens verstrengelde financiële belangen.
De Provinciale verkiezingen komen er aan. Wij zullen aan onze achterban stellingen van de verschillende politieke partijen voorleggen zodat ze wijs kunnen kiezen. Kunnen ze voor een waarachtig Groen Links kiezen?!

Namens allen:
Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt,

Stichting de Woudreus, Mieke Vodegel,

Stichting tot Behoud van het Schoorlse- en
Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers,

Stichting Bomenridders Groningen, 
Partij voor de bomen op Texel, 
Stichting Bomenridders Leeuwarden, 
Stichting Natuurlijk Achterhoek, 
Stichting Levensbomenbosch, 
Stichting Boom en Bosch, 
Natuur en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, 
Platform Groen Natuurlijk Zoetermeer, 
Comité Matiging bomenkap Slangenburg, 
Stop bomenkap Noord-Hollands duinreservaat, 
Landelijk Meldpunt Bomenkap, 
Actiegroep Red Ons Bos,
Vereniging Leefmilieu.

woensdag 28 november 2018

Brief aan het Europees Parlement betr: Vermeend oneigenlijk gebruik van Europese subsidie

Omdat wij, en velen met ons, ons zorgen maken over de toenemende bomenkap in ons land die wordt aangewakkerd door diverse EU-subsidies, met zeer schadelijke gevolgen voor Natuur & Milieu, zijn wij in deze materie gedoken en kwamen tot de conclusie dat e.e.a. hier niet klopt.
Daarom zonden wij op 22 november de volgende brandbrief aan het Europees Parlement, met cc aan alle leden van de Tweede Kamer:

Geachte leden van het Europees parlement,

Betreft: Vermeend oneigenlijk gebruik van Europese subsidie
Bijgaand zenden wij u, mede namens alle onderstaande organisaties, een brandbrief inzake onze bevindingen m.b.t. vermoedelijk oneigenlijk gebruik van Europese subsidie in Nederland.
Dit is een brandbrief van burgers, verenigd in de volgende bomenbelangengroepen, natuurstichtingen en -belangenorganisaties door heel Nederland:

Bomenstichting Achterhoek
Stichting de Woudreus
Stichting tot behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting De Bomenridders Groningen
Partij voor de Bomen in Texel
Stichting De Bomenridders Leeuwarden
Stichting De Bomenridders Rotterdam
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Boom en Bosch
Natuur en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Platform Groen Natuurlijk Zoetermeer
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
Stop bomenkap Noord-Hollands duinreservaat
Vereniging Leefmilieu
Landelijk Meldpunt Bomenkap.

Als burgers van Nederland zetten wij hierbij een voor ons erg moeilijke stap, wij willen u er nl. van op de hoogte stellen dat wij vermoeden dat in Nederland oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van Europese subsidie. Dit werkt bovendien rampzalig uit voor onze bossen en onze leefomgeving.
Nederland heeft zeer weinig bos, zeker ten opzichte van de overige Europese landen, namelijk amper 10% van het landoppervlak. Toch worden momenteel door de beheerders van de Nederlandse Natuur in snel tempo bossen gekapt. De overheid vertelt aan de burgers dat “het kappen onderdeel is van een ‘herstel’-plan dat uitgevoerd mòet worden van Europa om de natuur veilig te stellen”. Bij bestudering van de Natura 2000 plannen wordt echter nergens bomenkap voorgeschreven. Vervolgens wordt beweerd dat de plannen op democratische wijze zijn vastgesteld en in samenspraak met de omwonenden tot stand zijn gekomen. Betreffende het plan voor de omvorming van de bossen bij Schoorl, is bijvoorbeeld door de staatssecretaris in een brief aan onze Tweede Kamer bevestigd dat de samenspraak goed was georganiseerd. Dit is echter aantoonbaar pertinent onjuist.
De reden voor de massale boskap in onze provincies is, dat er verschillende subsidies spelen. De Nederlandse overheid en de natuurbeheerders maken daar graag gebruik van. Subsidie wordt verkregen vanuit Natura 2000 voor het kappen van bossen, door dit “omvormen” of “herstel” te noemen. Daarbij wordt beschreven dat het gaat om het maken van ruimte voor soorten flora en fauna, die in de aanwijzing Natura 2000 N NEDERLAND zijn genoemd als waardevol, als kwantitatief of kwalitatief te verbeteren. Het komt er echter op neer, dat bestaande gezonde natuur, veelal bos met de daar levende soorten, definitief wordt weggehaald, om “nieuwe natuur”, die uit schrale natuur bestaat, een kans te geven.
Daar speelt tussendoor dat in Nederland geld beschikbaar is voor maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Oorspronkelijk bedoeld om de emissie van stikstof te verlagen bij de bron, maar nu dat niet lukt wil de Nederlandse overheid stikstof weghalen uit natuurgebieden en deze zodanig aanpassen, dat er geen teveel aan stikstof in de bovenste bodemlaag meer is. Deze vermindering van stikstof gebeurt door kappen van stikstofrijke begroeiing zoals bomen en struiken en door tot op kaal zand afgraven van humeuze grond. De omvorming is door dit afgraven voor zeer lange tijd definitief. Er wordt echter geen rekening gehouden met de voortgaande hoge stikstofdepositie en de te hoge stikstofdeposite die er dan nog steeds is. De hoeveelheid stikstof in de kale bodem zal bijna per direct weer toenemen met als gevolg dat het terrein zich zal ontwikkelen tot ruig grasland zonder de beoogde/gewenste flora.


Bovenop de subsidie voor het verschralen van de natuur wordt helaas ook nog subsidie gegeven aan biomassa centrales, waarin versnipperde gezonde(!) volwassen bomen worden verbrand. Dit is de realiteit die wij om ons heen zien gebeuren en wel in verontrustend toenemende mate. Alles bij elkaar opgeteld vormt dit een enorme financiële stimulans voor natuurvernietiging. Het werkt nadelig voor onze leefomgeving: bomen worden gekapt in een land waar al een aantoonbaar tekort aan bomen is, en dat in een tijd waarin juist extra bomen geplant moeten worden om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Wij hebben de stellige indruk dat de subsidie-honger de reden is waardoor onze natuurgebieden, die voorheen juist een beschermde status genoten, nu totaal en definitief worden vernietigd. Ook lanen van landgoederen moeten het ontgelden, waaronder bijvoorbeeld Slangenburg in Doetinchem. Prachtige, zelfs monumentale reuzen worden geveld. 
Mede omdat de Europese Unie daar met subsidies aan bijdraagt en dit nooit uw bedoeling kan zijn, wenden wij ons tot u.
Op dit moment is één van de grootste verwoestingen gepland in het Schoorlse Duingebied. Gepland is dat er alleen al in Schoorl een miljoen vierkante meter dennenbos gekapt en afgegraven gaat worden. De beoogde/gewenste soorten die volgens de plannen “een kans krijgen” zullen decennia nodig hebben om zich te ontwikkelen. Maar de kans op nieuwe vestiging, ontwikkeling en ontstaan van robuuste habitats van de beoogde/gewenste flora en fauna is door de geprognotiseerde stiksofdepositie wel heel erg klein. Schoorl is slechts een voorbeeld, dit soort “omvormingen” vinden door het hele land in hetzelfde verontrustend snel tempo plaats.
Op www.bomenkapmeldpunt.nl kunt u een bloemlezing hiervan vinden.

Door de enorme omvang van de natuurvernietiging zal Nederland nóg meer achter gaan lopen op haar verplichting om CO2 omlaag te brengen. Er vindt namelijk na het kappen per direct geen opname meer plaats van CO2 en dat op grote schaal! Dat probleem is vervolgens ook niet een jaar later opgelost, want het heeft een paar jaar nodig voordat de opname capaciteit die aanwezig was, weer aanwezig is. Je blijft dus achter lopen op de afspraak meer CO2 op te nemen uit de atmosfeer!
Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in september 2018 een analyse gepubliceerd van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zoals dat door de Nederlandse overheid wordt ontwikkeld als voorbereiding van wetgeving. Zij constateren dat de klimaatvoorstellen voor slimmer landgebruik op gespannen voet staan met bestaand natuurbeleid: de klimaatvoorstellen zijn gericht op koolstofvastlegging door bossen en het voorkomen van ontbossing, terwijl bestaand Natura 2000 beleid en PAS-beleid naar verwachting juist tot meer ontbossing, verschraling en ontvening leidt.
PBL constateert dat er vraagtekens gezet moeten worden bij de huidige manier waarop in Nederland biomassa wordt ingezet in centrales. Om de klimaatdoelen te behalen constateert het PBL dat bos moet worden aangeplant: circa 8000 ha essen- en populierenbos op kleigronden en 10.000 ha grove den op zandgrond.

Het PBL legt uit dat het kappen van één hectare bos netto een CO2-toename oplevert van 500 ton.
In plaats van aanplanten van bos, wordt er op dit moment in ons land met veel voortvarendheid bos gekapt. Daarbij wordt gewezen op verplichtingen vanuit Natura 2000, terwijl, zoals wij reeds eerder vermeldden, in de aanwijzingen helemaal niet staat dat boskap zou moeten plaats vinden. Het lijkt erop dat men nog net op tijd de opbrengst (subsidie) wil binnenhalen voordat het, vanwege de cruciale rol die bomen spelen in de CO2 reductie, onvermijdelijk wordt om bomen te laten staan en bij te planten.

Om even bij Schoorl te blijven als voorbeeld, er staan hier al dennen in zandgrond, die wil onze overheid nu juist gaan kappen. Ze hebben daar zalvende bewoordingen voor bedacht en noemen voor dit jaar dat 20 hectare bos zal worden “omgevormd tot duingrasland”. In werkelijkheid wordt veel meer dan die 20 ha bos gekapt en afgegraven en bovendien niet omgevormd naar grasland, maar tot stuifzand. De overige kap wordt gewoon anders genoemd: het kappen van ‘losse bomen’ rondom de te kappen bossen heet “regulier onderhoud” en grote gaten maken tussen de bossen heet “uitdunnen”
De totale voor deze herfst/winter geplande boomkap komt in Schoorl overeen met circa 40 ha bos. Verder wil men van het gekapte bos ook de stobben en zelfs de bovenste bodemlaag verwijderen tot op het zand, waardoor het bos definitief en onomkeerbaar wordt verwijderd. Volgens de rekenregel van het PBL wordt door de kap van die bomen bij elkaar 20.000 ton CO2 extra in de atmosfeer gebracht. Omdat de bossen definitief worden verwijderd, houdt de kap in dat gedurende vele jaren minder CO2 uit de atmosfeer zal worden vastgelegd. De plannen voor de komende jaren gaan nog verder, totaal moet in Schoorl circa 100 ha bos worden gekapt.
Maar we benadrukken nogmaals bij deze, dat dit door het hele land op precies dezelfde wijze plaatsvindt.

De massale bomenkap (gevolgd door afgraven van de humuslaag) wordt door onze overheid en de beheerders alleen anders benoemd: zij gebruiken versluierde taal, sussende bewoordingen, noemen kleinere oppervlakken. Het lijkt daardoor allemaal wel mee te vallen, maar daarmee wordt de bevolking misleid. Er ontstaat, de mooie verhalen ten spijt, een vergrast, ruig, ruw, open landschap met veel zandverstuiving. Daar zijn reeds voorbeelden van. Bodemerosie wordt in de hand gewerkt. Insecten (bijvoorbeeld bijen) hebben het moeilijk, de aantallen zijn volgens inmiddels bekend onderzoek in Duitsland afgenomen met 75%! De invloed van de kap en het definitief afgraven van de humuslaag op het bodemleven, waaronder de insecten, is alarmerend. De kringloop van het leven is daarmee ernstig in gevaar.

De overheid en de beheerders zouden rekening dienen te houden met de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in de zaak Staat versus Urgenda.
Het hof heeft bepaald dat de Nederlandse Staat veel meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Bovendien heeft het Gerechtshof gewezen op de gevaren voor de gezondheid:
Het hof benadrukte meermaals dat de Staat een zorgplicht heeft en maatregelen moet nemen om burgers te beschermen "tegen industriële activiteiten". "Bij gevaar moet de staat preventieve maatregelen nemen."
Wanneer niet wordt ingegrepen bestaat er een risico dat de huidige generatie wordt geconfronteerd met verlies van leven of een verstoring van het gezinsleven".
Als gevaren voor de langere termijn worden genoemd: overstromingen, ziektes van de luchtwegen, infectieziektes, droogte, bosbranden, verstoring van de voedsel- en drinkwatervoorziening en de aantasting van ecosystemen”, aldus het Hof.
Het vreemde is dat het lijkt alsof de beheerders er rekening mee houden, maar dan op de verkeerde manier. Want vanuit alle Provincies vernemen wij echter plotseling onthutsende berichten over versnelde en grootschalige bomenkap en daarmee het verdwijnen van onze groene longen.

Boswachterij Ruurlo/ Staatsbosbeheer

Wij wenden ons tot u omdat wij constateren dat deze werkwijze niet klopt.
De onomkeerbare vorm van bomenkap in Nederland dient NU te stoppen, de gevolgschade voor het milieu is immers niet meer terug te draaien!

Wij vinden dat wij het democratische recht hebben op een gezonde leefomgeving.

Omdat de burgers van Nederland onjuiste en onvolledige voorlichting krijgen: “Het MOET van Natura 2000”, “Het MOET van Brussel”, “Het MOET van de PAS” en wij juridisch geen poot aan de grond krijgen (we hebben zogenaamd inspraak gehad bij het opstellen van de plannen, maar dat is aantoonbaar niet het geval geweest), roepen wij u op:
Europa stop alstublieft met de subsidies op het maken van zogenaamde “Natuur” en de biomassa centrales!

Met vriendelijke groet,
hoogachtend,


Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt, secretaris
Stichting De Woudreus Drenthe, Mieke Vodegel, secretaris
Stichting tot Behoud Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers, voorzitter.

Alsmede alle bovengenoemde stichtingen en belangenorganisaties.
woensdag 21 november 2018

Illegale kap van twee beeldbepalende eiken aan het Giebinkslat in De Heurne.

Ondanks een tijdig door onze Stichting ingediend bezwaarschrift werden in de gemeente Aalten illegaal twee beeldbepalende Eiken gekapt aan het Giebinkslat in buurtschap De Heurne.
Tevens werd hierbij niet de wettelijke bezwarentermijn van zes weken in acht genomen.
Gisteren verzonden wij daarom onderstaande brief aan de fractieleiders van de Aaltense politieke partijen.


Aan de leden van de Raad van de
gemeente Aalten
Postbus 119
7120AC AALTEN


Betreft: Illegale kap van twee beeldbepalende Eiken aan het Giebinkslat in De Heurne.


De Heurne, 20 november 2018

Geachte Raadsleden,

Tot onze verbazing en verontwaardiging zijn er onverwacht 2 gezonde eiken gekapt aan het Giebinkslat in De Heurne, terwijl de procedure met de Provincie en de gemeente nog liep.

Begin september 2018 stonden er plotseling witte kruisen op enkele grote eiken langs het Giebinkslat. Bij navraag bleek dat die bomen gekapt zouden worden omdat het asfalt iets omhoog was gekomen in de loop der jaren. Dit laatste zou risico's inhouden.
De Bomenstichting Achterhoek heeft op 12 september 2018 bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen deze voorgenomen kap. Het bezwaarschrift werd echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat er nog geen omgevingsvergunning was aangevraagd. Mogelijk zou ook de Boswet/Wet Natuurbescherming van toepassing zijn, waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. 
Vervolgens is door onze Stichting in een telefonisch overleg met de gemeente nogmaals aangegeven dat de verkeersveiligheid door licht opgedrukt asfalt op deze kleine weg niet aan de orde is. In elk geval staat het niet in verhouding tot de veel grotere onveiligheid van de abrupte overgangen van asfalt naar berm ter plaatse. Bij veel wegen in Aalten is dit trouwens het geval.

Gezien het monumentale karakter van de bomen en de niet geloofwaardige risicobeschouwing heeft de Bomenstichting Achterhoek 31 oktober 2018 een bezwaarschrift naar de Provincie gestuurd met een afschrift naar het college van B&W.
Navraag bij de Provincie leert dat de gemeente in het kader van de Wet Natuurbescherming geen melding heeft gedaan van de voorgenomen kap. Dat betekent dus dat er sprake is van illegale kap. De Provincie heeft de zaak nog in onderzoek.
In deze tijd van klimaatverandering vraagt het IPCC (klimaatbureau van de VN) juist om massale aanplant van bomen ten einde alles in het werk te stellen om wereldwijd een (gemiddelde) temperatuurstijging van enkele graden te voorkomen. Voor de duidelijkheid, het gaat aan het Giebinkslat om kapitale, gezonde bomen die van groot belang zijn voor het vastleggen van CO2.

Wat gebeurd is aan het Giebinkslat maakt pijnlijk duidelijk dat er nog een grote kloof bestaat tussen het bomenbeleid van Aalten en de vraagstukken waar we op dit moment voor staan: klimaatverandering, verdwijnend coulissenlandschap, sterke achteruitgang van biodiversiteit. Ook de klimaatambities uit het bestuursakkoord van Aalten- energieneutraliteit, voorbeeldfunctie voor duurzaamheid - komen op deze manier in een heel apart daglicht te staan.

We vragen u als bestuurders dringend om een geheel ander bomenbeleid, dat past bij het bestuursakkoord en waarbij het belang van bomen zwaar gaat wegen en bomenkap alleen in het uiterste geval plaatsvindt (noodkap).

Wij ontvangen graag van uw fractie reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek"Verkeersonveiligheid door licht opgedrukt asfalt"..

 

maandag 19 november 2018

Update november 2018 Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Op 14 november jl. verzond het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (CMKS) het volgende bericht:


Beste sympathisanten en belangstellenden,

Graag houden we u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de Slangenburg met betrekking tot het bosbeheer.

Laanbomen:
Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan Staatsbosbeheer (SBB) om de plannen voor het laanonderhoud op de Slangenburg in te zien werden wij vrijdag 26 oktober volledig overvallen door het bericht dat de kapwerkzaamheden per direct zouden aanvangen. Onmiddellijk hebben wij inzage gevraagd in de plannen en hebben ondertussen de lanen geïnspecteerd met een bomen expert.

We zijn tot de volgende bevindingen gekomen:
Laan tegenover de Holdrostweg is inderdaad in slechte staat en kap is begrijpelijk.
Laan schuin tegenover de Abdijlaan is gedeeltelijk in slechte staat maar er staan een paar prachtige beuken aan het begin. Wij hebben SBB gevraagd om behoud van 2 monumentale beuken maar helaas hebben zij geen gehoor gegeven aan ons verzoek.
We hebben wel aandacht van de media gekregen in deze kwestie en door ons te profileren verwachten we steeds meer een partij te worden om rekening mee te houden.

http://www.regio8.nl/discussie-rond-bomenkap-bij-slangenburg/nieuws/item?1108664

https://www.staddoetinchem.nl/nieuws/algemeen/230485/delen-beukenlanen-slangenburg-worden-gekapt-
Herplant:

OP 18 oktober hebben we met SBB en bosbouwadviseur Co van Drie het perceel aan de Stadsheidelaan geïnspecteerd om te zien hoe de natuurlijke verjonging zich ontwikkeld.
Het resultaat over de gekapte percelen van 2015 is wisselend. Op sommige plaatsen komt de natuurlijke verjonging vrij aardig van de grond maar er is ook sprake van verruiging door gras en braam. Verder ziet men dat berken het voortouw nemen en zo de kansen voor andere bomen verkleinen. Ook worden veel jonge loten aangevreten door wild waardoor ze verdwijnen of bijna niet groeien.
Als de natuurlijke verjonging niet goed van de grond komt is de herplant plicht na 6 jaar. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en over 3 jaar kijken waar herplant wellicht gewenst is.

SBB is terug gekomen van het kappen van grote percelen en houdt voorlopig als maximale standaard 2 boomlengtes aan. Ook zijn zij zich bewust van de schadelijke invloed van bodemverdichting door harvesters. 
(Leeg wegen deze al 20.000kg).
Hiervoor worden nu paden aangelegd maar wij zijn hiervan geen voorstander. Deze paden worden bedekt met takken en zo komen de noodzakelijke nutriënten uit dood hout op de verkeerde plaats terecht. 
Daarnaast zijn de paden een aantasting van de landschapsbeleving. 
Het CMKS pleit dan ook voor kleinere voertuigen met rupsbanden.Kastanjes IJzevoorde:
De kastanjes bij het schooltje in IJzevoorde zijn voor het grootse gedeelte gespaard gebleven. Dit met dank aan buurtbewoner Hildegard Bosma die zich hiervoor ingezet heeft. Tevens is er op verzoek van CMKS druk uitgeoefend door de Bomenstichting Achterhoek en de Groen Links fractie van de gemeente Doetinchem.
Tot zover: We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg.


woensdag 14 november 2018

Open Brief aan de Twentse bevolking: Natuur en Landschap Twente onder Grote Druk.

Natuur en Landschap Twente onder Grote Druk.

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 verzond de werkgroep Behoud Twents Landschap een indringende Open Brief aan de Twentse bevolking op 21 februari jl.
Omdat de inhoud hiervan zeer veel raakvlakken heeft m.b.t. de situatie in de Achterhoek, publiceren wij deze brief graag op onze Blog, met toestemming van deze Werkgroep.

Open Brief aan de Twentse bevolking:
De werkgroep Behoud Twents Landschap wil de Twentse bevolking graag informeren over de stand van zaken van natuur en landschap in Noordoost Twente. Hieronder treft u een aantal feiten en constateringen aan die wij graag onder uw aandacht willen brengen.
1. Hoogleraar Siepel: ‘Twentse bodemfauna zo dood als een pier’
De bodemfauna op het platteland in Twente is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. “Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.”
2. Onze insecten sterven massaal, wetenschappers meten een reductie van 75% van alle insecten: de insecten zijn de basis van de voedselketen in de natuur. Het verdwijnen van de insecten zal grote gevolgen hebben voor het totale ecosysteem
3. De afgelopen decennia zijn het aantal houtwallen en bosjes in heel Twente dramatisch gedaald. Kijk op topotijdreis.nl en vergelijk het landschap in 1945 – 1970 en 2017. Zie bijvoorbeeld: Breembroekshoek noordelijk van Tubbergen, Steenmaten Klein Agelo en Looweide bij Saasveld
4. De Casco-regeling, van de gemeenten uit Noordoost Twente, bepaalt dat 52% van het totale grondgebied onder het dynamische landschap (schaalvergroting) valt en 32% in beperkte mate. Dat betekent dat de hierin aanwezige landschapselementen (niet zijnde casco houtwallen) “verplaatsbaar’ zijn. Dus eeuwenoude eiken worden vervangen door kleine boompjes van 1 m hoog. Het duurt vervolgens 4 generaties voordat deze boompjes weer monumentale eiken zijn. Door deze regeling zullen de komende jaren 1000-den eiken, beuken, essen e.d. verdwijnen in ons Twentse landschap en worden vervangen door sprietjes. Kijk wat er gebeurd is in Fleringen ten westen van de stoplichten. Een totaal on-Twents landschap is daar gecreëerd.
5. De kapverordening uit 2015 van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland heeft als hoofddoel, deregulering en kostenbesparing, waarbij handhaving geen prioriteit
Wij als natuurorganisaties en vrijwilligers zijn regelmatig in het veld aanwezig en constateren veel illegale kap/verdwijningen en sluipende vernielingen van landschapselementen. De gemeenten zien vooralsnog geen reden om de kapverordening aan te passen. Dus de achteruitgang van het Twentse Landschap gaat gewoon door.
6. Toxicoloog Henk Tennekes bevestigt dat het gebruik van het landbouwbestrijdingsmiddel neonicotinoïden een sluipmoordenaar is voor de insectenstand. Henk Tennekes voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door neonicotinoïden. Deze bestrijdingsmiddelen moeten volgens ons NU worden verboden.
7. Ecologisch bermbeheer in Tubbergen en Dinkelland van alle sloten en bermen van gemeenten, waterschappen en provincie kan ecologisch van zeer groot belang zijn bij het behoud van biodiversiteit en herstel insectenstand:
Tot op heden hebben de gemeenten Tubbergen en Dinkelland hiervoor geen fundamentele en grootschalige plannen ontwikkeld.
8Recreatie en toerisme zijn voor zowel Tubbergen als Dinkelland speerpunt van beleid. De slogan van Tubbergen luidt: ‘Wandelgemeente bij uitstek’ en van Dinkelland: ‘Daar beleef je Twente’.
Toeristen komen naar Twente voor de oude Twentse cultuur maar vooral voor de beleving van het Twentse Coulisselandschap met haar glooiende landschap, met koeien in de wei, oude Twentse erven, kronkelende beken, fraaie houtwallen, bloeiende bermen etc. Kortom om cultuur en natuur optimaal te ervaren.
Toerisme is een grote inkomsten bron voor veel bewoners van beide gemeenten en levert ook veel werkgelegenheid op.
In een aangetast coulisselandschap valt Twente niet te beleven.


Het karakteristieke coulisselandschap
9. Waterbedrijven slaan alarm: Meststoffen verontreinigen het grondwater. Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. ‘Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. Van dat grondwater zuiver drinkwater maken wordt steeds moeilijker en duurder’.
10. Weidevogels zijn bijna verdwenen in het Twentse landschap.
Vogelwerkgroep uit Weerselo ‘De Grutto’ schrijft in het rapport van 2016:  ‘Niet alleen de broedresultaten van het afgelopen jaar waren slecht, maar ook het alsmaar dalende aantal broedparen van kievit, grutto, wulp, tureluur en scholekster is zorgwekkend.’
Vogelbescherming Nederland: De patrijs staat op de Rode Lijst.   ‘Het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekent, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, vooral een gebrek aan dierlijk voedsel voor de jongen. Met name in natte voorjaren sterven talloze jongen aan voedselgebrek.’
11. GroenBlauwediensten: leveren een bijdrage aan behoud coulisselandschap
De regeling Groenblauwediensten die de gemeenten van Noordoost Twente en de provincie heeft afgesloten met veel grondeigenaren om landschapselementen langdurig te beschermen en te beheren verdient een compliment. Dat is een goede stap in de richting van het behoud van ons coulisselandschap. Uitbreiding van deze regeling is noodzakelijk om natuur en landschap blijvend te behouden.
Maakt u zich samen met ons ook grote zorgen over de toekomst van de Twentse natuur en het coulisselandschap en wilt u dat fraaie en diverse landschap graag behouden.
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en kunt u de gevestigde politieke partijen, die onze gemeenten de afgelopen jaren hebben bestuurd, duidelijk maken dat het roer om moet.
WERKGROEP BEHOUD TWENTS LANDSCHAPmaandag 5 november 2018

Schade door de Schorskever

De houtprijzen zijn in Duitsland sterk gedaald. Dat hangt samen met een invasie door de schadelijke schorskever die miljoenen sparren heeft geïnfecteerd.

Het kevertje van amper enkele millimeters groot kan een volwassen spar in enkele weken doen afsterven. Alleen al in Nordrhein-Westfalen stierven 2 miljoen sparren. Enkele weken geleden werd dat aantal nog maar op de helft geschat. Een einde aan de aantastingen lijkt bovendien nog niet in zicht. 

Bron: Het Nieuwsblad
NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:www.groen-natuurlijk.nlDrie biljoen bomen

Er staan meer dan 3 biljoen bomen op aarde, dat zijn ongeveer 422 bomen per persoon. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving bijna gehalveerd. Ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaarder voor relatief snelle veranderingen in het ecosysteem zoals klimaatverandering veroorzaakt. 


Bossen hebben veel belangrijke functies: via fotosynthese produceren ze zuurstof en biomassa, ze bieden onderdak aan verschillende diersoorten en mensen, beïnvloeden weerpatronen en ze leggen koolstofdioxide vast. Door bossen duurzaam te beheren kunnen deze functies in de toekomst door bossen vervuld blijven worden en kunnen bossen helpen bij het voorkomen en opvangen van klimaatverandering. Het Europese bos veroudert waardoor het minder koolstof uit de atmosfeer omzet in biomassa. Desondanks leggen Europese bossen jaarlijks nog zo'n 362 miljoen ton CO2 vast. De meeste bossen staan in ontwikkelingslanden. Deze landen hebben vaak minder middelen om ontbossing tegen te gaan. 


Bron: Wageningen Universiteit
NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:www.groen-natuurlijk.nl