zaterdag 22 mei 2021

Law and order

Law and order

In de afgelopen raadsvergadering kwam de kap van het bosje bij het Blik aan de orde. Wethouder Frank stelde dat: “de bomen kapvergunningsvrij zijn en daarom een sanctie zoals een boete niet tot de mogelijkheden behoort”. Dit verhaal raakt echter kant noch wal en het is een gotspe dat de raadsleden van de dominante partijen dit voor zoete koek accepteerden.

Het is helaas waar, dat door de deregulering alle bomen binnen de bebouwde kom vogelvrij zijn (behalve de bijzondere bomen). Dat betekent dat je een boom op je eigen grond mag kappen, maar natuurlijk niet een boom op de grond van je buurman.

Door Oldenhuis BV is opdracht gegeven om het hele bosje te kappen en het hout af te voeren. Dit bosje is eigendom van de gemeente, dus van ons allemaal. Hiermee is dus zowel een economisch- als een milieudelict gepleegd. Dat is geen ongelukje en het heeft niets te maken met een kapvergunning.

Als ik met mijn auto per ongeluk een gemeenteboom onherstelbaar beschadig, krijg ik (terecht) een boete en een herplant plicht van een boom van vergelijkbare grootte (en die kan zeer prijzig zijn!). Kapt een bedrijf echter tientallen gemeentebomen om, dan gebeurt er niets.

Dit doet sterk denken aan het feit dat kleine vergrijpen zwaar bestraft worden (Toeslagenaffaire) en grote bedrijven tientallen miljoenen kunnen verduisteren zonder consequenties. Hoezo, law and order, VVD en CDA?

Nog steeds worden milieudelicten, het illegaal kappen van bomen en houtwallen etc. niet serieus genomen. Het is economisch slecht meetbaar en dus onbelangrijk. Lucebert schreef al: ” Alles van waarde is weerloos”. Wanneer wordt er nu eindelijk eens een keer serieus gehandhaafd?

Jaap Cannegieter, voorzitter Bomenwacht Gemeente Oost Gelre

22 mei 2021.


zaterdag 1 mei 2021

ZORGPLICHT BOMEN

Via de zorgplicht is een boomeigenaar wettelijk aansprakelijk als een boom schade toebrengt aan derden, omdat hij niet goed onderhouden is. De eigenaar is via de zorgplicht dus maatschappelijk verplicht om zijn bomen en bos goed te verzorgen en zo de kans op schade te minimaliseren. Men spreekt vaak van drie vormen van zorgplicht:

Algemene zorgplicht

Algemene zorgplicht houdt in dat er in ieder geval regulier en regelmatig onderhoud aan bomen en bossen moet plaatsvinden afhankelijk van leeftijd, omvang en groeiplaats, waarbij boomveiligheid een aandachtspunt is. Dat varieert van vijfjaarlijkse tot jaarlijkse controles.

Verhoogde zorgplicht

Staan de bomen op een locatie met een verhoogd risico, bijvoorbeeld langs een laan, fietspad of bij een parkeerplaats? Dan is een intensievere controle nodig, bijvoorbeeld eens per jaar of eens in de 3 jaar.

Onderzoeksplicht

Deze geldt voor bomen waar een uitwendige afwijking, een gebrek of een ziekte is vastgesteld. Het gaat om bomen die nu of in de toekomst mogelijk een gevaar opleveren. Van de eigenaar wordt verwacht dat hij kan aantonen in hoeverre aan deze zorgplicht is voldaan. In een verslag moet staan welke bomen gecontroleerd zijn, hoe vaak, wanneer precies en hoe de controle heeft plaatsgevonden. Een beschrijving van eventuele gebreken en afwijkingen is ook onderdeel van de rapportage.

Bron: Bosgroepen/

"NatuurNetNieuws", uitgave van platform GROEN!natuurlijk: http://groen-natuurlijk.nl